intTypePromotion=1

Quyết định 433/1998/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định 433/1998/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 433/1998/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 433/1998/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ A  th è ng  è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   ® h S è  433/q ® ­n h n n 2   G µ Y  23  N th¸ng 12 n¨ m   1998 V Ò  vi Ö c  b æ  su n g  m é t  è  T µ i k h o ¶ n  v µ o  h Ö  th è ng T µ i  h o ¶ n   s k kÕ   to¸n Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n n Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­C¨n  LuËt c¸ctæ    cø      chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ § Ó     µnh  Ët thuÕ    Þ gia t¨ngsè    thih Lu   gi¸tr       02/1997QH9  µy  ng 10/5/1997  sÏcã  Öu  ùctõngµy    hi l     01/01 n¨m    1999; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Bæ  sung  µo  Ö   èng  µi kho¶n  Õ   v h th T  k to¸n Quü   Ýn  ông    td nh©n  ©n  d ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/Q§­ NH2   µy  ng 30/11/1993  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícc¸ctµikho¶n  ®è Ng h Nh n       sau  y: ®© 1/Tµikho¶n     615   Õ     Þgiat¨ng®Ç u   µo ­Thu gi¸tr       v Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Õ    Þ gia t¨ng (GTGT)  u     nd ®Ó h to¸n s thu gi¸tr       ®Ç vµo    khimua  µng    Þch  ô. h ho¸,d v Bªn  îghi: n      ­Sè  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   µo.   thu gi¸tr       v Bªn  ã    ­Sè  Õ  c ghi:    thu GTGT   u   µo  ∙  Êu  õ. ®Ç v ® kh tr   ­ K Õt    chuyÓn  è  Õ  s thu GTGT   u   µo  ®Ç v kh«ng  îc khÊu  ®  trõ.            ­Sè  Õ               thu GTGT   u   µo  ∙  µn  ¹ . ®Ç v ® ho l i Sè  ù  î: d n  ­Sè  Õ    thu GTGT   u   µo  ®Ç v cßn  îckhÊu  õ. ®  tr ­  è   Õ     Þ  S thu gi¸ tr gia  t¨ng  u   µo  îc hoµn  ¹  ng  ®Ç v ®  l inh Ng ©n       s¸ch Nhµ   íccha  µn    n  ho tr¶. H¹ch      Õt:  to¸nchiti       ­ M ë   µikho¶n    Õttheo  ¹  Õ    t  chiti   lo ithu GTGT   u   µo  µ  ®Ç v v thuÕ       GTGT   îckhÊu  õ    ®  tr     2/Tµikho¶n     622   Õ     Þgiat¨ngph¶inép: ­Thu gi¸tr        
  2. 2 Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n sè  Õ    Þ gia t¨ng (GTGT)    thu gi¸tr       ph¶i  nép, sè  Õ    Þ gia t¨ng ®∙  ép  µ    thu gi¸tr       n v cßn  ph¶inép  µo  ©n     v Ng s¸ch Nhµ   íc   n  (NSNN). Bªn  îghi: n  ­Sè  Õ    thu GTGT   u   µo  ∙  Êu  õ. ®Ç v ® kh tr ­  è   Õ   S thu GTGT   îc gi¶m  õ vµo  è  Õ   ®  tr   s thu GTGT  ph¶i   nép ­Sè  Õ    thu GTGT   ∙  ép  µo  ® n v NSNN. Bªn  ã  c ghi: ­Sè  Õ    thu GTGT   ph¶inép.   Sè    î:   è  Õ  d n ­S thu GTGT   ∙  ép  õa vµo  ® n th   NSNN. Sè    ã: dc ­Sè  Õ    thu GTGT   cßn  ph¶inép    NSNN. H¹ch      Õt: ë   ét  µi to¸nchiti   m t   M kho¶n    Õt. chiti §i Ò u  2:Quy Õt  ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/1999. §i Ò u  Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô   Õ       µi chÝnh,Thñ  ­ 3:  V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è; Chñ   Þch  éi ®ång      ph   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ü   Ýn  ®è Qu t dông  ©n   ©n   nh d Trung  ng, Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n   ©n,  ü   Ýn  ¬  ®è Qu t d nh d Qu t dông  ©n  ©n  nh d khu  ùc  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2