Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  448/2000/Q§­N H N N 2  n g µ y 20  ® n th¸ng  10 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  Q u y   Þ n h   ® v Ò  vi Ö c thu  h Ý  d Þ c h  v ô  thanh  p to¸n q u a  N g © n  h µ n g       Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10;LuËt c¸c      Tæ   chøc  Ýn  ông  è  T d s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ § Ó     ©n   µng  ã  ån    c¸c Ng h c ngu trang tr¶i   Ý  Ò   Þch  ô      ph v d chi v thanh  to¸n  cung  Êp  c cho kh¸ch  µng  µ  ãp  Çn  h vg ph ph¸ttr Ón  µ  a   ¹ng   i v ® d ho¸    ¹  c¸c lo i h×nh  Þch  ô  d v thanh    to¸nqua  ©n  µng; Ng h   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ®   §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi thu phÝ  Þch  ô    d v thanh    to¸nqua  ©n  µng". Ng h §i Ò u  2.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/12/2000,thay thÕ      cho Quy Õt  nh  è  ®Þ s 162/Q§­ NH2   µy  ng 19/8/1993  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi thu  Ý   Þch  ô  ph d v thanh to¸n qua    Ng ©n   µng  µ  h v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 297/Q§­ NH2   µy  ng 9/9/1997  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  phÝ   i  íiviÖc  óttiÒn  Æt   h Nh n   vi thu  ®è v   r  m b»ng  ÎtÝn  th   dông.C¸c    quy  nh  íc®©y  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Ý  Þch  ®Þ tr   c Ng h Nh n   vi thu ph d vô thanh      íi to¸ntr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u   Þ    á.  ®Þ n ®Ò b b∙i   b §i Ò u 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Ch¸nh    tr V K to¸n ­ T     Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   tra Ng h Nh n   tr ®¬ v c li   thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc  Trung  ng  µ  ¬ v Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                                èng  c  ©n  µng  µ   íc                            kt/Th ®è Ng h Nh n       ã  èng  c   ph th ®è    §∙ký:Nguy Ôn  Þ           Th Kim  ông Ph  
  2. 2                                                                         Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c thu p h Ý  d Þ c h  v ô  thanh to¸n  q u a  N g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 448/2000/Q§­NHNN2   ngµy  th¸ng10  20    n¨m 2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n i. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông  1. §  î   ph vi¸p d 1. Quy  nh  µy  dông  i  íiviÖc  phÝ   Þch  ô    ®Þ n ¸p  ®è v   thu  d v thanh    ña  to¸n c Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ña      h Nh n   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹t®éng        td ho   trªnl∙nh thæ ViÖtNam   îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  µm  Þch  ô    ®  h Nh n   ph ld v thanh to¸n.    2.  Öc  Vi thu  Ý   Þch  ô  ph d v thanh to¸n trong    quan  Ö   h thanh to¸n gi÷a     Ng ©n  µng  µ   íc,c¸cTæ   h Nh n     chøc  Ýn  ông  îcphÐp  µm  Þch  ô  td ®  ld v thanh    to¸n quèc  Õ  íitæ  t v   chøc, c¸ nh©n  ¹t®éng  µi l∙nh thæ  Öt Nam   îc thùc    ho   ngo     Vi   ®    hiÖn theo  quy  ¾c  µ  t v th«ng  Ö  èc  Õ  Õu     l qu t n c¸c quy  ¾c  µ  t v th«ng  Ö    l ®ã kh«ng    tr¸ph¸p luËtViÖtNam.  i      §i Ò u      Ých  Ëtng÷  2. Gi¶ith thu   Trong  Quy  nh  µy,c¸cthuËtng÷  ®Þ n     sau  y  îchiÓu    ®© ®   nh sau: 1. Ng ©n   µng: lµ Ng ©n   µng  µ   ícvµ      h    h Nh n   Tæ chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  td ho   trªnl∙nhthæ  Öt Nam   îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  µm  Þch  ô     Vi   ®  h Nh n   ph ld v thanh  to¸n.   2. Kh¸ch  µng: lµ tæ  h     chøc, c¸  ©n  ã    nh c giao  Þch  ùc tiÕp  íiNg ©n   d tr   v  hµng  Ò   v thanh    µ  to¸nv chuyÓn  Òn qua  ©n  µng  ti   Ng h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh    h 3. D Þch  ô    v thanh    to¸nqua  ©n   µng  äit¾t lµ D Þch  ô  Ng h (g       v thanh to¸n):   lµ c«ng  Öc  Ng ©n   µng  ùc hiÖn    vi do  h th   theo yªu  Çu  ña  c c kh¸ch  µng, nh»m   h   phôc  ô  ùc tiÕp  v tr   cho  Öc  vi thanh  to¸n vµ    chuyÓn  Òn  ña  ti c kh¸ch  µng    h qua Ng ©n  µng  h theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h c Ng h Nh n   4. PhÝ   Þch  ô    d v thanh to¸n:lµ kho¶n     thu  ña  ©n   µng  i  íikh¸ch  c Ng h ®è v   hµng  ã  ö  ông  Þch  ô  csd d v thanh  to¸n,lµ gi¸hoÆc   Ý   ùc  Ön  Þch  ô       ph th hi d v thanh    a  ã  Õ    Þgiat¨ng. to¸nch c thu gi¸tr       §i Ò u 3. Ph¹m     µ  Èm   Òn  vi v th quy quy  nh   ®Þ møc  thu  Ý   Þch  ô  ph d v thanh    to¸n 1.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh:   ®è Ng h Nh n   ®Þ a.    Møc    Ý  Þch  ô  thu ph d v thanh    ña  ©n   µng  µ   íctrong giao to¸nc Ng h Nh n       dÞch  thanh    íic¸c Tæ   to¸nv     chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc.Møc    Ý  b  n  thu ph nµy chØ   dông  i  íiTæ   ¸p  ®è v   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c  µ   íc (së  b Nh n   giao  dÞch, chinh¸nh)m ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  µ   ícvµ  ã       t  ti Ng h Nh n   c giao dÞch    thanh  to¸ntrùctiÕp víi ©n  µng  µ   íc.       Ng h Nh n
  3. 3 b. Møc    Ý  i víi ét  è  Þch  ô    thu ph ®è     m sd v thanh    Tæ   to¸ndo  chøc  Ýn  ông  td cung  Êp  c cho  kh¸ch hµng    trong tr ng  îp cÇn  Õt,  ê h   thi  theo  ôc    Êt ®Þnh   m tiªunh   ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch cña  µ   ícvµ    Nh n   qu¶n  ýho¹t®éng  ©n  µng. l    ng h   2.Tæng    Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Tæ   ®è   chøc  Ýn  ông  îcÊn  nh  td ®   ®Þ møc    thu phÝ  ña  õng  Þch  ô  ct d v thanh    ô  Ó  to¸nc th cung  Êp  c cho  kh¸ch hµng  õdÞch    (tr   vô  thanh    èng  c  ©n  µng  µ   íc®∙  to¸nTh ®è Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ møc    Ý)  ï thu ph ph   hîp  íinéi dung, ®iÒu  Ön  µ  ¬ng  v      ki v ph thøc  ùc  Ön  Þch  ô  ña  chøc  th hi d v c tæ  m × nh. §i Ò u      4. Tæ chøc  Ýn  ông  íckhi¸p  ông  td tr     d ph¶igöiBiÓu  Ý   Þch     ph d vô thanh    Ìm  to¸nk theo      Èn  Ò   éidung,®iÒu  Ön  µ  ¬ng  c¸c tiªuchu v n     ki v ph thøc  thùc  Ön  Þch  ô  ña  ×nh   hi d vc m cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Õ   Ng h Nh n   K to¸n ­  µi  T   chÝnh  µ  v Thanh    ©n   µng  µ   íc)®Ó   tra Ng h Nh n   theo  âi,®ång  êiniªm  Õt  d  th   y c«ng khait¹ n¬igiao dÞch         i   ®Ó kh¸ch hµng  Õt.   bi   §i Ò u 5.  1.Ng ©n  µng    h chØ  îcthu phÝ  ®   theo  møc  ∙  ® niªm  Õt  ¹ BiÓu  Ý  Þch  y t  i ph d vô  thanh    ña  × nh,  to¸nc m kh«ng  îcthu thªm  Êt kú  ét  ®   b   m kho¶n  Òn nµo  ti   kh¸c  ®Ó   ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v thanh to¸n,trõ tr ng  îp      ê h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  2  nµy. 2. Trêng  îp kh¸ch hµng    h    chuyÓn  Òn b»ng  iÖn    ti   ® b¸o,TELEX  hoÆc     qua h Ö   èng  th SWIFT     ®Ó thanh  to¸n víiníc     ngoµi hoÆc   ã    c yªu  Çu  c chuyÓn  chøng  õ ®i  t   trong  íc vµ  íc ngoµi b»ng    n  n    th b¶o  ¶m,  ® qua    c¸c h∙ng chuyÓn  ph¸tnhanh  ×  ©n   µng  îc thu    th Ng h ®  thªm  Òn  iÖn  Ý,  u  Ý   ti ® ph b ph hoÆc   Ý  ph chuyÓn   ph¸tnhanh  theo møc    quy  nh  ña  chøc  ®Þ c tæ  cung  Êp  Þch  ô  µy. cd vn 3. Ng ©n   µng    h kh«ng ph¶ihoµn    ¹ kho¶n  Ý  Þch  ô    tr¶l   i ph d v thanh    ∙  to¸n® thu trong  êng  îp  tr h kh¸ch  µng  h yªu  Çu  ñy  á  Þch  ô  c h bd v thanh  to¸n hoÆc     dÞch  ô  v thanh  to¸n kh«ng  ùc hiÖn  îc v×    ãt,sù  è    th   ®   sais   c kh«ng  ph¶ido  çi   l  cña  ©n  µng  ©y    µ  ©n  µng  ∙  ö  ý®óng  Ng h g ra v Ng h ® x l  tr¸chnhiÖ m    quy  nh.   ®Þ   II.  c¸c Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 6. C¸c  ¹ih×nh  Þch  ô  lo   d v thanh to¸n Ng ©n   µng  îc thu  Ý    h ®  ph dÞch  ô  v 1. Cung    øng    ¬ng  Ön  c¸c ph ti thanh  to¸n,gå m   ã: S Ðc,  Î Ng ©n   µng,   c  Th   h   Uû   Ö m     û   Öm     µ    ¬ng  Ön  nhi thu,U nhi chiv c¸c ph ti thanh    to¸nkh¸c ® îcsö  ông    d ®Ó   ùc hiÖn  th   giao dÞch    thanh    to¸nqua  ©n   µng  Ng h theo  quy  nh  ña  Õ   ®Þ c ch ®é   thanh    Ön  µnh. to¸nhi h   2.D Þch  ô    v thanh    to¸ntrong níccho     kh¸ch hµng,gå m   ã:     c ­ D Þch  ô    v thanh to¸n cho      c¸c kh¸ch  µng  ë   µikho¶n    h m t  ë kh¸c ®¬n  Þ    v ng©n  µng  ë giao dÞch,chinh¸nh); h (s        ­ChuyÓn  Òn cÊp      ti   ph¸tkinhphÝ, ®iÒu      chuyÓn  èn; v ­ChuyÓn  Òn ®Õ n   ét  n  Þ  ©n hµng    ti   m ®¬ v ng   kh¸c®Ó   ö  ông;   sd
  4. 4 ­Tr¶ ¬ng  µo  µikho¶n;  l v t    ­Yªu  Çu  û    c hu hoÆc   öa  æi  s® chuyÓn  Òn; ti ­Thu  é  µ    é    h v chih trong níc;   ­ C¸c  Þch  ô    d v thanh    to¸n kh¸c trong níc cho       kh¸ch  µng  ï hîp  íiquy  h ph   v   ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3.D Þch  ô    v thanh    èc  Õ  to¸nqu t cho  kh¸ch hµng,gå m   ã:     c a.Chuy Ón  Òn ra nícngoµi(gåm  chuyÓn  Òn ra nícngoµikhithanh    ti         c¶  ti          to¸nTh  Ýn  ông     td tr¶ngay  µ    Ë m); v tr¶ch b.NhËn  Òn tõnícngoµichuyÓn  n;   ti         ®Õ c.Thu  é  µ    é  íi ícngoµi:   h v chih v     n   ­ Nhê   ícngoµithu hé, bao  å m:  Ën, xö  ý,göichøng  õ ®i  ícngoµi   n      g nh   l     t  n     nhê    µ  thu v thanh    Õt  to¸nk qu¶  ê  nh thu; ­ Hñy  ê      nh thu theo  cÇu  ña    ©n  yªu  c c¸ nh hoÆc   n  Þ  ê    ®¬ v nh thu trong n­   íc; ­Thu  é  ícngoµi;   hn  ­§æi  Ðc  lÞch lÊy tiÒn m Æt   ¹itÖ.   s du       ngo   d. C¸c  Þch  ô    d v thanh to¸n kh¸c víiníc ngoµi m µ   ©n   µng  îc phÐp           Ng h ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    tr ng  îp  ©n   µng  7. C¸c  ê h Ng h kh«ng  îcthu phÝ  Þch  ô  ®   d v thanh  to¸n   1. C¸c    kho¶n thanh    ùctiÕp gi÷a kh¸ch hµng  íi ©n  µng  ¬im ë   to¸ntr         v  Ng h n  tµikho¶n  Ò     î,tr¶l∙    Ý  Þch  ô,tr¶tiÒn    v tr¶n     itr¶ph d , v   mua   Êy  ê inhoÆc   ­ gi t     ph ¬ng  Ön thanh  ti   to¸n.   2. C¸c    kho¶n  vay,tr¶gi÷a c¸c Tæ         chøc  Ýn  ông    td khitham    Þ  êng  gia th tr li   ©n  µng. ªnNg h §i Ò u    Ýnh  µ    Õ    Þ gia t¨ngkhithu  Ý  Þch  ô  8. T v thu thu gi¸tr         ph d v thanh  to¸n   1. Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  Ýnh  µ    h Nh n   t v thu  Õ    Þ gia t¨ng khithu thu gi¸tr         phÝ  Þch  ô  d v thanh  to¸n.   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  îctÝnh  µ  éng  td ®  vc thªm  Õ    Þgia t¨ngkhithu thu gi¸tr           phÝ  Þch  ô  d v thanh    to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ hi h c BT  §i Ò u    ¬n  Þ    µ    Òn dÞch  ô  9. § v thu v tr¶ti   v thanh  to¸n 1. §èivíi Þch  ô       d v cung øng    ¬ng  Ön thanh  c¸c ph ti   to¸n:Ng ©n  µng    h cung  øng (b¸n)ph¬ng  Ön    ti thanh    phÝ   Þch  ô  õ kh¸ch hµng  ã  to¸nthu  d v t    c nhu  Çu  c sö  ông. d 2.§èivíi Þch  ô       d v thanh    to¸ntrong níccho     kh¸ch hµng:    
  5. 5 a.   êng  îp  Tr h thanh  to¸n vµ    chuyÓn  Òn  ti b»ng  û   Ö m     Önh  U nhi chi,L chuyÓn  ã    C hoÆc   ép  Òn  Æt,  ©n   Õu  n ti m Ng phi thanh  to¸n ®Ó     chuyÓn  i: ®  Ng ©n   µng  ôc  ô  h ph v bªn  chuyÓn  Òn  ti thu  Ý   Þch  ô  ph d v thanh  to¸n ®èi  íi   v  kh¸ch hµng  µbªn    l   chuyÓn  Òn; ti   b. Trêng  îp    h thanh   to¸n b»ng  Ðc,  û   Ö m     ©n   µng  ôc  ô  S U nhi thu:Ng h ph v bªn    Òn thu phÝ  Þch  ô  tr¶ti     d v thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng  µbªn    Òn;§èi   l   tr¶ti     víiL Önh    chuyÓn  î, ng©n  µng  ôc  ô  êi ph¸tlÖnh  µ Ng ©n   µng    N  h ph v ng     l  h thu phÝ  Þch  ô  d v thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng  µngêiph¸tlÖnh;   l     c. Thanh    to¸n bï trõtrªncïng  ét  a   µn         m ®Þ b tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v khu  ùc  v thanh    ï trõ®iÖn  ö:Ng ©n   µng  µ   ícchñ  × to¸nb     t  h Nh n   tr   thanh    ïtrõthu phÝ  i víi ©n  µng  µnh      Òn; to¸nb       ®è    Ng h th viªntr¶ti d.  Þch  ô  ê  D v nh thu  é   h trong  íc ®èi  íiS Ðc,  û   Öm   n  v  U nhi thu, Th¬ng    phiÕu ph¸thµnh  µ    v thanh to¸n trong níc:Ng ©n   µng  ôc  ô       h ph v bªn  ô  ëng  th h (®¬n  Þ    é) hoÆc   ©n  µng  ôc  ô  ® ßi  Òn thu phÝ  Þch  ô  i  v thu h   Ng h ph v bªn  ti     d v ®è víi êihoÆc   n  Þ  ép  Ðc, Uû   Öm    ¬ng  Õu    ê    é.  ng   ®¬ v n S   nhi thu,Th phi ®Ó nh thu h 3.§èivíi dÞch  ô         v thanh    èc  Õ  to¸nqu t cho  kh¸ch hµng:   a. Ng ©n   µng  ôc  ô    h ph v bªn  chuyÓn  Òn  níc ngoµi thu  Ý   Þch  ô  ti ra      ph d v chuyÓn  Òn ®èi víi ti       kh¸ch hµng  µbªn    l   chuyÓn  Òn; ti b. Ng ©n   µng  ôc  ô    h ph v bªn  ô hëng    Ý  Þch  ô  th   thu ph d v thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng  µbªn  ô hëng;   l   th   c. D Þch  ô  ê  íc ngoµi thu  é   Ðc,  Òn  íc ngoµi kh«ng        v nh n     hS ti n     ®ñ tiªu chuÈn u  µnh, bé  lh   chøng  õ cho  t  kh¸ch  µng  h trong níc:Ng ©n   µng  ôc  ô     h ph v bªn  ép  n hoÆc   bªn  ßi  Òn thu phÝ  Þch  ô    é  i víi ® ti     d v thu h ®è     kh¸ch hµng  µbªn    l  nép hoÆc   bªn  ßi  Òn  Ò   Ën, xö  ývµ  öichøng  õ ®i  ícngoµinhê    ® ti v nh   l   g   t  n     thu vµ thanh    Õt  to¸nk qu¶  ê    nh thu; d. D Þch  ô  hé  íc ngoµi:Ng ©n   µng  ôc  ô    v thu  n     h ph v bªn    Òn  phÝ  tr¶ti thu  dÞch  ô    é  ícngoµi®èi víi v thu h n        kh¸ch hµng  µbªn    Òn trong nícvÒ   Ën,   l   tr¶ti       nh   xö  ýnhê    ña  ícngoµivµ  l  thu c n     thanh    to¸n(chuyÓn  Òn)tr¶nícngoµi. ti       4. §èivíidÞch  ô       v thanh    to¸nkh¸c:Ng ©n   µng  îc tho¶  Ën  ùctiÕp   h ®  thu tr     víikh¸ch  µng  ã    h c nhu  Çu  ö  ông      nh  n  Þ      Ý   Þch  c sd ®Ó x¸c ®Þ ®¬ v thu,tr¶ph d vô  thanh      to¸ntrªnnguyªn t¾c  ù nguyÖn  µ    t  v kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Òn  h ®Õ quy lîcña    cã  ªnquan.   i c¸cbªn  li   §i Ò u 10. C¸ch      Ý   Þch  ô    thu,tr¶ph d v thanh to¸n gi÷a  ©n   µng  µ    Ng h v kh¸ch hµng   1.Gi÷a      Tæ chøc  Ýn  ông  íi td v  kh¸ch hµng:Tæ       chøc  Ýn  ông  ã  Ó    td c th thu phÝ  Þch  ô  d v thanh    to¸ntheo 2    c¸ch: a. Thu  õng  Çn        t l khiTæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Þch  ô  td th   d v thanh  to¸n:¸p    dông  i víikh¸ch hµng  ®è       kh«ng  giao dÞch  êng    th xuyªn víi      Tæ chøc  Ýn  ông. td   Trong  êng  îp nµy,Tæ   tr h    chøc  Ýn  ông  td ph¶itr¶ngay     chøng  õ thu phÝ  Þch  t    d vô  cho  kh¸ch hµng  ép    n theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h b. Thu    theo  nh  ú  ®Þ k tho¶ thuËn    b»ng  îp ®ång  ÷a Tæ   h  gi   chøc  Ýn  ông  td vµ kh¸ch  µng: Vµo  èi®Þnh  ú  ∙  h   cu   k ® tho¶  Ën  ÷a Tæ   thu gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng, Tæ   h   chøc  Ýn  ông  Ëp  td l B¶ng  c¸c kho¶n  kª    thanh to¸n cña    kh¸ch  hµng  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong kú    µm    tÝnh    Ý  Þch  ô    ®Ó l c¨n cø  to¸nph d v thanh    to¸n
  6. 6 ph¶ithu,® îcchñ  ng  Ëp      ®é l chøng  õ trÝch tµikho¶n  ña  t     c kh¸ch hµng        ®Ó thu phÝ   Þch  ô  d v thanh    µ  to¸n v ph¶igöi giÊy     b¸o  î  N cho kh¸ch  µng. N Õ u   h   kh¸ch  hµng  thanh to¸n chË m   Ý   Þch  ô    ph d v thanh  to¸n cho      Tæ chøc  Ýn  ông    td khi ®Õ n   ¹n  ∙  h ® tho¶  Ën  ×  thu th kh¸ch  µng  ã  Ó  Þ   ¹tchË m     h c th b ph   tr¶ theo   quy ®Þnh  ña  Õ     c ch ®é thanh    Ön  µnh. to¸nhi h 2. Gi÷a  ©n  µng  µ   ícvíi   Ng h Nh n     kh¸ch hµng  µTæ     l   chøc  Ýn  ông  µ    td v Kho b¹c Nhµ   íc:§Þnh  ú  µng    n  kh th¸ng,Ng ©n  µng  µ   íclËp    h Nh n   B¶ng     kª c¸c kho¶n  thanh    to¸nqua  ©n   µng  µ   íc cña  Ng h Nh n   kh¸ch hµng  ã    c giao  Þch  d thanh    to¸n ®Ó   Ýnh  t to¸n phÝ   Þch  ô    d v ph¶i thu, ® îc chñ  ng  Ëp       ®é l chøng  õ  Ých  µi t tr t  kho¶n  Òn  öicña  ti g   kh¸ch hµng    phÝ   Þch  ô  µ    ®Ó thu  d v v ph¶igöigiÊy     b¸o  î  N cho kh¸ch hµng    theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 11. Thu  µ    Ý   Þch  ô    v tr¶ph d v thanh to¸n gi÷a        c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông 1. Gi÷a    n  Þ      c¸c ®¬ v Tæ chøc  Ýn  ông  ïng  Ö   èng  ë giao  Þch  µ  td c h th (s   d v chinh¸nh):ViÖc    µ    ®iÒu      thu v tr¶( hßa)  Ý   Þch  ô  ph d v thanh    ÷a c¸c ®¬n   to¸ngi     vÞ    Tæ chøc  Ýn  ông  ïng h Ö   èng  Tæng  td c   th do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Tæ   ®è   chøc  tÝn  ông  d quy  nh  ®Þ cho  Ö   èng  ña  ×nh. h th cm 2. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  îctho¶ thuËn  ùctiÕp víi td ®    tr      nhau  Ò   Öc    v vi thu, tr¶ phÝ   Þch  ô    d v thanh  to¸n ®èi  íic¸c kho¶n    v    thanh to¸n ph¸tsinh      hay  Õp ti   nhËn  ùctiÕp víi tr      nhau hoÆc   qua thanh    ïtrõdo  ©n  µng  µ   íctæ  to¸nb     Ng h Nh n   chøc  ñ tr×). (ch     §i Ò u  12. ång  Òn  µ   § ti v chøng  õ  ö  ông  ts d trong thu  Ý   Þch  ô  ph d v thanh  to¸n 1.§ång  Òn sö  ông    ti   d trongthu phÝ  Þch  ô     d v thanh  to¸n: a. §èivíidÞch  ô       v thanh    to¸ntrong níc thùc hiÖn       b»ng  ng  Öt Nam:  ®å Vi   §ång  Òn sö  ông    ti   d ®Ó thanh    Ý  Þch  ô  to¸nph d v thanh    µ®ång  ÖtNam; to¸nl   Vi   b. §èivíi Þch  ô       d v thanh    íi ícngoµihoÆc   to¸nv     n   thanh    to¸ntrong níc® îc     phÐp  ùc hiÖn  th   b»ng  ¹itÖ:Kh¸ch  µng  ã  Ó  ngo     h c th thanh   to¸nb»ng  «    ü   ® laM (USD)  hoÆc   b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   (VND) hoÆc   ¹i tÖ  ngo   kh¸c  theo tho¶  thuËn  íiNg ©n   µng  ôc  ô  ×nh  µ  ï hîp víiph¸p  ËtvÒ   v  h ph v m v ph       lu   qu¶n  ýngo¹i l    hèi.   2. Chøng  õsö  ông    t  d trong thu phÝ  Þch  ô     d v thanh  to¸n:Ng ©n  µng    h ph¶i   thùc  Ön  hi theo  quy  nh   Ön  µnh  ña  Õ     ®Þ hi h c Ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n Ng ©n     hµng,Tæ     chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh. td do  ®è Ng h Nh n   h a. Chøng  õ thu phÝ  Þch  ô    t    d v thanh    ña  ©n   µng  µ   íckh«ng  to¸nc Ng h Nh n   cã    Õu  èvÒ   Õ; c¸cy t   thu b. Chøng  õ thu  Ý   Þch  ô    t  ph d v thanh to¸n cña      Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i   tu©n  ñ quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  Ò     n, chøng  õgi¸trÞ th   ®Þ hi h c BT  v ho¸ ®¬   t      giat¨ng.    
  7. 7 §i Ò u    ö  ýviph¹m 13. X l     Tæ  chøc, c¸  ©n    ¹m    nh vi ph quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy  nh   µy  ×  ú  Ýnh  ®Þ n th tu t chÊt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  Ët,xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; n Õu     ®é viph m b x l   lu   l     h ch   g©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u  14. Öc  öa  æi,     Vi s® bæ sung Quy   nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản