Quyết định 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  S è  45/1999/Q§­B X D   ë n g µ y  2 th¸ng 12 n¨ m  1999 v Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h § Þ n h  m ø c   hi p h Ý    v Ê n  ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g   c t B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m   ô  Òn  ¹n  µ  nhi v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, C¬   l  n  B   quan  ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­Theo    Þ  ña  Ön  ëng  Ön    ®Ò ngh c Vi tr Vi Kinh  Õ  ©y  ùng. tX d Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  Þnh  ®Þ n "§ møc     Ý  chi ph ®Ç u    µ  ©y  ùng". tv x d §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay  Õ  th cho  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 501/BXD­ VKT  µy  th¸ng9  ng 18    n¨m  1996  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  Ò   Öc  c B tr BX d v vi ban  µnh  h chiphÝ  Èm  nh  µ   Ên  u  ,x©y  ùng  µ  ã  Öu  ùcthihµnh  èng    th ®Þ v tv ®Ç t  d v c hi l     th nhÊt trongc¶  ícsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.     n  15  k t  k §i Ò u    3: C¸c  é,  ¬   B C quan  ngang  é, C¬   B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
 2. 2 ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  t v Ê n  ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g   (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 45/1999/Q§­ BXD   µy  th¸ng12  ng 02    n¨m  1999  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d P h Ç n  I: u y  ® Þ n h  c h u n g  v µ  h í ng d É n  ¸p d ô n g  q 1. §Þnh    møc    Ý   Ên  u    µ  ©y  ùng  chiph tv ®Ç tv x d quy  nh  ®Þ trong v¨n b¶n     nµy (sau  y   äit¾t lµ®Þnh  ®© g       møc    Ý   Ên) lµmøc    Ý  èi®a    chiph t v     chiph t   ®Ó thùc hiÖn    c«ng  Öc   Ên. §Þnh  vi tv   møc      Ý  µy  µc¨n cø    nh    chichiph n l     x¸c ®Þ chi phÝ    Ên  tv trong tæng  ù    d to¸n,®Ó   Ðt  Çu,tuyÓn  än   Ên  µ  ý  Õt  îp   x th   ch t v v k k h   ®ång   Ên  tv trongtr ng  îp chØ  nh  Çu.  ê h   ®Þ th 2.§èit ng vµ  ¹m      ông  nh     î   ph vi¸p d ®Þ møc    Ý   Ên: chiph tv 2.1.§èit ng ¸p dông     î     cho    c¸cc«ng  Öc   Ên  u    µ  ©y  ùng  ña: vi tv ®Ç tv x d c ­Dù     Óu dù    ù    µnh  Çn;   ¸n;ti   ¸n;d ¸n th ph ­ G ãi  Çu  ña  ù    iÓu dù    ù    µnh  Çn)    th c d ¸n (t   ¸n,d ¸n th ph theo  Õ   ¹ch ®Ç u   k ho   t® îcduyÖt;    2.2.Ph¹m      ông:C¸c  ù    îc®Ç u      vi¸p d   d ¸n ®   tb»ng    ån  èn  c¸cngu v sau: ­Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc;   n ­ Vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc    td do  n  b¶o  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña    td ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc; n ­ Vèn  u      iÓncña    ®Ç tph¸ttr   doanh nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  nhµ  íctùhuy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng  ¹ikh«ng  Nhµ   ícb¶o  n    ®é v v t d th m  do  n  l∙nh. 2.3.Chi phÝ   Ên     tv cho    ù    u    c¸cd ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ngu v kh¸c(kh«ng      quy ®Þnh  ¹  iÓ m   ti ® 2.2)th×  c¸c bªn    do    giao,nhËn  Çu   Ên    th t v tho¶  Ën. Riªng thu     c¸c dù  ®Ç u    b»ng  ån  íc ngoµi (theo  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt   ¸n  t ngu n     Lu ®Ç t     iVi   Nam)  µ   m trong ®ã   Çn    ph c«ng  Öc   Ên  vi t v cu¶  ù  do  chøc   Ên  Öt d ¸n  tæ  t v Vi   Nam   ¶m   Ën, th×    Ý   ùc hiÖn    ® nh   chiph th   c¸c c«ng  Öc   Ên  µy  c¸c bªn  vi t v n do    tho¶  Ën  thu theo  th«ng  Ö  èc  Õ;n Õu  l qu t   theo c¸ch tÝnh  ¹      t i b¶n  µy  ×  èi v¨n n th t   thiÓu kh«ng  Êp  ¬n    Çn  nh    th h hail ®Þ møc    Ý   Ên. chiph tv 3. Trong v¨n b¶n  µy  n quy  nh   ®Þ møc     Ý    vÊn  chi ph t cho  ét  è  m s c«ng  viÖc  sau: 3.1.LËp        b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  ;   ti   thi 3.2.LËp        b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  ; thi 3.3.LËp      u  ;   b¸o c¸o ®Ç t 3.4. ThÇ m   nh   ù  ®Ç u   ; ThÈ m   nh   Õt kÕ   ü  Ët;ThÈ m     ®Þ d ¸n  t  ®Þ thi   k thu   ®Þnh tæng  ù  d to¸n; 3.5.LËp  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  µ  ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    h s m th x l v ph t ® gi¸h s d th x©y  ¾p; l 3.6.LËp  å  ¬  êi  Çu    h s m th mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ  µ  ©n  Ých  ¸nh    s v      v ph t ® gi¸ hå  ¬  ù  Çu  s d th mua  ¾ m   ËttthiÊtbÞ; s v      3.7 Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ. xd vl ® thi  
 3. 3 C¸c  c«ng  Öc   Ên  vi tv kh¸c cha  îcquy  nh  nh    ®  ®Þ ®Þ møc  ×    Ý    th chiph ®Ó thùc hiÖn    c«ng  Öc   Ên  µy  îcx¸c ®Þnh  vi tv n ®     theo  íng dÉn  ¹  iÎm  trong h  ti ® 12    v¨n b¶n  µy.   n Néi dung  µ    v s¶n  È m   ña  õng  ph ct c«ng  Öc   Ên  vi tv nªu    îcquy  nh   trªn®   ®Þ t¹ c¸cv¨n b¶n      i sau: ­ §èivíi         c«ng  Öc        c¸c vi 3.1;3.2;3.3:theo  ¹t®éng  ña  é   Õ   ¹ch vµ  ho   c B K ho   §Çu ; t ­ §èivíic«ng  Öc         vi 3.4:Theo  quy  nh  ®Þ trong quy  Õ     ch Qu¶n  ý§Çu   µ  l  tv X ©y  ùng  d ban  µnh  h theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña    ChÝnh  ñ  µ  ph v c¸c  v¨n b¶n  íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  ; Bé   ©y   h d c B K ho v§ t  X dùng. ­ §èivíi         c«ng  Öc      c¸c vi 3.5;3.6:theo  quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   Êu  Çu    ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 01  09  1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v th«ng   íng dÉn; th   ­§èivíi      c«ng  Öc    vi 3.7:theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng  Ò       c BX d v Qu¶n  ýchÊt l    l ng c«ng  ×nh x©y  ùng. î  tr   d 4. Chi phÝ   Ên  u    µ  ©y  ùng  îc®Þnh     tv ®Ç tv x d ®  møc  bao  å m     g c¸ckho¶n:  chiphÝ   Òn ¬ng, b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, vËt liÖu,m¸y  ãc  Õt   ti l   hi x∙ h   hi y        m thi   bÞ, chiphÝ     qu¶n  ý,   Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc. l   nh ch thu t thu tr Trêng  îp  chøc   Ên  h tæ  tv ph¶i mua     á  Ó m     c¸c ba hi kh¸c theo    quy  nh   ®Þ trong thùc hiÖn      c«ng  Öc  ña  ù    µ   chøc   Ên  vi c d ¸n m tæ  tv dd¶m   Ën  × c¸cchi nh th       phÝ  á  Ó m   µy  îctÝnh    ba hi n ®  bæ sung  µo    Ý  ùc hiÖn  v chiph th   c«ng  Öc   Ên  vi tv trong hîp ®ång  ý  Õt  ÷a bªn     k k gi   giao thÇu  µ  Ën  Çu  ùc hiÖn    v nh th th   c«ng  Öc  vi tvÊn  µy.   n 5.§Þnh    møc    Ý   Ên  îcquy  nh  chiph tv ®   ®Þ theo nhã m     c«ng  ×nh nh  tr   sau:   ­ Nhã m       I:C«ng  ×nh  tr khai kho¸ng;luyÖn      kim; ho¸  Êt;c¬  Ý; ®iÖn    ch   kh   n¨ng; vËt  Öu  ©y  ùng; c«ng    li x d   nghiÖp  Ñ;  nh kho  x¨ng  Çu;  d c«ng  ×nh  Õ   tr ch biÕn  µ    Çu; c¸ckho  v ho¸ d    chøa  Êtnæ   µ  ËtliÖu næ. ch   v v     ­ Nhã m   :   II C«ng  ×nh cÊp  tr   tho¸tníc;tuyÕn  ng  Én  Çu;  êng  ©y       èd d ® d t¶i ®iÖn; tr¹m  Õn      bi ¸p;th«ng    u  iÖn; tÝn  Öu; chiÕu  tinb ®   hi   s¸ng;c¸c c«ng  ×nh    tr   kho  kh«ng  éc nhã m   thu   I. ­Nhã m   IC«ng  ×nh n«ng    II   : tr   nghiÖp;thuû s¶n;l©m        nghiÖp;thuû lî .    i ­ Nhã m       IV:C«ng  ×nh ® êng  tr   giao th«ng:® êng  ¾t;® êng  é; ® êng      s  b  l¨n cÊt,h¹ c¸nh     m¸y  bay;s©n      ®ç m¸y  bay;c«ng  ×nh cÇu; nót giao th«ng;phao    tr          tiªub¸o  Öu; c«ng  ×nh  Ç m     hi   tr h giao th«ng;b Õn  µ; c¶ng    ph   s«ng; c¶ng  Óu;   bi   c«ng  ×nh thuû;c«ng  ×nh ga  êng  ¾t  µ    tr     tr   ® s v c¸cc«ng  ×nh giao th«ng  tr     kh¸c. ­ Nhã m   C«ng  ×nh d©n  ông: nhµ  ; kh¸ch s¹n;c«ng  ×nh v¨n      V:  tr   d   ë     tr   ho¸, gi¸odôc;c«ng  ×nh y  Õ,thÓ  ôc  Ó      tr   t   d th thao;c«ng  ×nh th ng    tr   ¬ nghiÖp,dÞch    vô;nhµ  µm  Öc;v¨n phßng;trôsë  µ      l vi         v c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c. 6. §Þnh    møc    Ý   Ên  îcquy  nh  chiph tv ®   ®Þ theo  quy    m« c«ng  ×nh vµ  ­ tr   ® îctÝnh    b»ng  ûlÖ    ña    Þt ng  t   % c gi¸tr  ¬ øng  íi õng c«ng     Ên,cô  Ó  µ: v  t  t¸ctv   th l 6.1.§Þnh    møc     Ý   Ëp  chi ph l b¸o  c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    thi(3.1)tÝnh    b»ng  û lÖ    ña    Þ x©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   t   % c gi¸tr   l v thi   c«ng  ×nh (cha  ã  Õ    Þ tr   c thu gi¸tr   giat¨ng)trong b¸o c¸o nghiªncø  Òn kh¶    îcduyÖt.           ti   thi   ®
 4. 4 6.2.§Þnh    møc     Ý   Ëp  chiph l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(3.2); Ëp    b¸o    l c¸o ®Ç u    t(3.3); Çm   nh  ù    u     th ®Þ d ¸n ®Ç t(3.4): Ýnh   t b»ng  û lÖ    ña    Þx©y  t   % c gi¸tr   l¾p  µ  ÕtbÞ   v thi   c«ng  ×nh (ch cã  Õ    Þ gia t¨ng)trong b¸o    tr   a  thu gi¸tr         c¸o nghiªn  cøu kh¶    thi(hoÆc      u  )® îcduyÖt. b¸o c¸o ®Ç t    6.3. §Þnh    møc     Ý   chi ph cho  c¸c c«ng  Öc: ThÇ m   nh   Õt kÕ   ü  vi   ®Þ thi   k thuËt;thÇ m   nh    ®Þ tæng  ù    d to¸n (3.4); Ëp  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  µ  ©n    l h s m th x l v ph tÝch  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  ® gi¸h s d th x l (3.5),   Gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  xd vl ® Æt  ÕtbÞ  thi   (3.7): Ýnh   t b»ng  û lÖ    ña    Þdù    ©y  ¾p  t   % c gi¸tr   to¸nx l c«ng  ×nh tr   theo  ù  (dù  thµnh  Çn  d ¸n  ¸n  ph hoÆc   Óu  ù    ti d ¸n)hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh tr   theo  ãithÇu  a  ã  Õ    Þ gia t¨ng)trong tæng  ù    ù  g  (ch c thu gi¸tr         d to¸n (d to¸n)® îc    duyÖt. 6.4.§Þnh    møc     Ý   Ëp  å  ¬  êi  Çu  chiph l h s m th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   µ  s v     v ph©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  t ® gi¸h s d th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   s v      (3.6): Ýnh   t b»ng  tû lÖ    ña    Þ dù    Ët t thiÕtbÞ     % c gi¸tr   to¸nv      c«ng  ×nh (ch cã  Õ    Þ gia tr   a  thu gi¸tr     t¨ng)trong tæng  ù    îcduyÖt.     d to¸n®   7. Trêng  îp  ù  ®Ç u    ãa  ö  ông  Ët t  ÕtbÞ   ò  ×      Þ   h d ¸n  tc s d v  , thi   c th c¸c gi¸tr   nãit¹  iÓ m   (lµm    ®Ó     nh  nh   i ® 6  c¨n cø  x¸c ®Þ ®Þ møc     Ý    Ên)  îc tÝnh  chiph t v ®  theo  Ýa  ÞvËt tthiÕtbÞ   íit ng  g tr        m  ¬ øng. C¸c    Þnµy    gi¸tr   ph¶i® îcchÊp  Ën     thu cña  ¬  c quan    þetthiÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù    phª du     k thu   d to¸ntheo  quy  nh  i víi ®Þ ®è     dù ¸n. 8.X¸c  nh    Ý   Ên  u    µ  ©y  ùng:   ®Þ chiph tv ®Ç tv x d 8.1.ChiphÝ    c0ho  õng  t c«ng  Öc   Ên  u    µ  ©y  ùng  a  ã  Õ  vi tv ®Ç tv x d ch c thu gi¸trÞgiat¨ng® îcx¸c®Þnh          theo c«ng    thøc t«ngrqu¸tsau:      Ci  Gi  Ni      =  x      (1) Trong  : ®ã ­Ci:Chi phÝ       cho  c«ng  Öc   Ên  i, vt:gi¸trÞ; vi tv thø        ® ­ Ni:§Þnh     møc     Ý   chiph cho c«ng  Öc   Ên  vi t v thø   iquy  nh  ¹  Çn    ®Þ ti ph II cña    v¨n b¶n  µy,®vt:%.  êng  îp cÇn  éisuy    n    Tr h  n  Ni,theo  íng dÉn  ¹ ®iÓ m     h  ti  9 cña    v¨n b¶n  µy. n Gi:Gi¸trÞ t ng       ¬ øng  a  ã  Õ    Þ gia t¨ng)dïng    Ýnh    Ý  (ch c thu gi¸tr       ®Ó t chiph cho c«ng  Öc   Ên  itheo  vi tv thø   quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  Çn    ®Þ ti® 6  ph IItrong v¨n b¶n     nµy. Trêng  îp  a  ãgi¸trÞ theo  ng    h ch c    ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   th×  ñ  u    ®Þ ti ® 6  ch ®Ç t vµ    c¸c bªn tho¶  Ën  ¹m  Ýnh    Þ Gi.Khi ®∙  ã    Þ Gi  thu t t gi¸tr       c gi¸tr   theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ×    Ý     Ên  îc x¸c ®Þnh  Ýnh  th chi ph t v ®   ch thøc.Trong  êigian  a      th   ch x¸c ®Þnh   Ýnh  ch thøc  ×    Ý   ¹m  th chi ph t øng  cho    c¸c bªn  ∙  îc thùc  Ön  ®®  hi c«ng  viÖc   Ên  tv kh«ng    qu¸ 70%     Ý   Ên    nh  chiph tv x¸c®Þ theo Gi  ¹m  Ýnh  ãitrªn.  tt n  8.2 Chi phÝ     cho  õng  t c«ng  Öc   Ên  ã  Õ    Þ gia t¨ng:® îctÝnh  vi tv c thu gi¸tr        nh quy  nh   iÓ m   ®Þ ® (8.1)vµ  éng  íiphÇn  Õ     Þ gia   c v  thu gi¸tr   t¨ng t ng   ¬ øng.  Thu Õ   Êt gi¸trÞ gia t¨ng ®èi  íic«ng  Öc   Ên  ùc hiÖn  su           v  vi t v th   theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 8.3 §Þnh    møc    Ý  chiph cho  êng  îp ph¶ithuªchuyªn gia hoÆc   chøc  tr h        tæ  t Ên  Èm   mh   ù  ®Ç u   : thÈm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët;thÈm   nh    v th ®Þ d ¸n  t  ®Þ thi   k thu   ®Þ tæng  ù  d to¸n,® îcquy  nh  ¹     ®Þ ti b¶ng  phÇn    ña    4  IIc v¨n b¶n  µy.§©y  µ møc   n  l 
 5. 5 gií h¹n  èi®a  Ò     Ý    t   v chiph trong tr ng  îp cÇn  Õtph¶ithuªchuyªn giahoÆc   i  ê h   thi         tæ chøc   Ên  Èm  nh  tv th ®Þ c«ng  Öc  ãitrªn.     vi n     thuªchuyªn gia,c¸ctæ  Khi       chøc  t vÊn  Èm   nh  ×    Ý   Èm   nh  Ýnh    th ®Þ th chiph th ®Þ t theo quy  nh  ña  é   ©y   ®Þ c BX dùng  ng  nh tæng  møc   Ö  Ý   Èm   nh  c¬  l ph th ®Þ do  quan  qu¶n  ýthùc hiÖn  µ  l    v møc    Ý    chiph thuªchuyªn giahoÆc   chøc   Ên     tæ  tv tham    Èm  nh  giath ®Þ kh«ng  ® îcvît®Þnh     møc    Ý   Èm  nh  é  ©y  ùng  chiph th ®Þ doB X d quy  nh  ¹      ®Þ t i b¶n v¨n nµy. 8.4  Þnh  § møc     Ý    Ên  chiph t v cho  c«ng  Öc  vi gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  xd vµ  ¾p  Æt   ÕtbÞ   îc quy  nh  l® thi   ®   ®Þ theo  ng  êigian  ©y  ùng    ®ó th   xd ghi trong  quyÕt  nh  u  .Trêng  îp thêigian  ®Þ ®Ç t  h    gi¸m    Þ   Ðo  µi so  íiquy  nh   s¸tb k d   v  ®Þ (kh«ng  bªn   Ên  do  t v gi¸m    ©y    µm  s¸tg ra)l t¨ng chiphÝ      gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  x dùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   víi®Þnh  vl ® thi   so    møc,  ×  th bªn   Ên  t v gi¸m    îc tÝnh  s¸t®   bæ   xung  Çn    Ý    ph chiph t¨ngthªm  µy  ¬ng  n (t øng  íi Çn  êigian gi¸m    Þ  v  ph th     s¸tb kÐo  µi)theo c«ng  d    thøc tæng      qu¸tsau:                      C ®                                  C k           TG k      (2)               =        x                             ®                   TG Trong  : ®ã C k:Chi phÝ    Ên     tv gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   Çn  xd vl ® thi   c tÝnh    bæ sung  cho  kho¶ng  êigian gi¸m    Þ  Ðo  µiso  íi th     s¸tb k d   v   quy  nh; ®¬n   ®Þ   vÞ  Ýnh:gi¸trÞ; t    C ® :Chi phÝ    Ên     t v gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ     xd vl ® thi   cho thêigian    gi¸m    s¸ttheo quy  nh  Ýnh  ®Þ (t theo quy  nh   ®Þ trong v¨n b¶n  µy); n   ®¬n  Þ  Ýnh:gi¸trÞ; vt    TG ® :Thêigian gi¸m          s¸ttheo quy  nh; ®¬n  Þ  Ýnh:th¸ng;   ®Þ   vt   TG k:Thêigian gi¸m    Þ  Ðo  µiso  íi       s¸tb k d   v   quy  nh; ®¬n  Þ  Ýnh:th¸ng. ®Þ   vt   9.  êng  îp  Çn  éi suy  nh   Tr hc n  ®Þ møc     Ý    vÊn; th×  dông  chi ph t   ¸p  theo  c«ng  thøc tæng    qu¸t:      ib­N ia    N           it=  ib            (G it­G ib)]             N   N ­[         x             (3)                 G ia   ib                   ­G Trong  : ®ã N :§ +  it  Þnh møc     Ý   chiph cho c«ng  Öc   Ên  vi t v thø   itheo quy      Þ m« gi¸tr   cÇn  Ýnh,®vt:%; t    G :Quy      Þ cña  +  it  m« gi¸tr   c«ng  Öc   Ên  icÇn  Ýnh  nh  vi tv thø   t ®Þ møc    chi phÝ; ®vt:gi¸trÞ;      +  ia   G :Quy      Þ cËn    m«     Þ cÇn  Ýnh  nh  m« gi¸tr   trªnquy  gi¸tr   t ®Þ møc (quy  ®Þnh trongphÇn    ña      IIc v¨n b¶n),®vt:gi¸trÞ;      G :  +  ib   Quy      Þ cËn  íiquy      Þ cÇn  Ýnh  nh  m« gi¸tr   d  m« gi¸tr   t ®Þ møc  (quy  ®Þnh trongphÇn    ña      IIc v¨n b¶n),®vt:gi¸trÞ     
 6. 6 N :§ G   (quy  +   ia   Þnh møc     Ý   chiph cho c«ng  Öc   Ên  vi t v thø  ¬ng  it øng  ia   ®Þnh trongphÇn    ña      IIc v¨n b¶n),®vt:%;    N :§ G  +  ib   Þnh møc     Ý   chiph cho c«ng  Öc    Ên  vi t v thø  ¬ng  it øng  ib (quy  ®Þnh trongphÇn    ña      IIc v¨n b¶n  µy);®vt:%. n    10. Trêng  îp  ñ  u      h ch ®Ç t hoÆc   ban qu¶n  ýdù  cã    l   ¸n  ®ñ n¨ng  ùc theo  l  quy  nh  Ön  µnh  µ  îcc¬  ®Þ hi h v ®   quan  Êp    ùctiÕp cho  Ðp  ù tæ  c trªntr     ph t   chøc  thùc hiÖn    c«ng  Öc   Ên  u    µ  ©y  ùng,th× chñ  u    vi tv ®Ç tv x d    ®Ç thoÆc   ban  qu¶n  lýdù    îchëng    Ý    ùc hiÖn      ¸n ®   chiph ®Ó th   c¸cc«ng  Öc   Ên  µy  vi tv n theo  ù    d to¸n ® îc c¬    quan  Êp    c trªnphª  Öt  ng  èi®a   duy nh t   kh«ng  ính¬n  l  60%   nh  ®Þ møc   chiphÝ   Ên  ña    tv c c«ng  Öc ¬ng  vi t ngs theo quy  nh.   ®Þ 11.Khi tham    µo  Öc  Ón  än   Ên, th× tæ     gia v vi tuy ch tv     chøc   Ên  tv ph¶ilËp    dù      Ý  ùc hiÖn  to¸nchiph th   c«ng  Öc   Ên  vi t v theo  å  ¬  êi  Çu.Dù     µy  h s m th   to¸nn lµ c¨n  ®Ó   Ðt  än  chøc   Ên  ¾ng  Çu  µ  ý  Õt  îp  ng  ùc   cø  x ch tæ  t v th th v k k h ®å th   hiÖn  c«ng  Öc   Ên. Gi¸ ®Ó   ý  Õt  îp  ng  vi t v     k k h ®å kh«ng  îc vîtgi¸tÝnh  ®    theo  ®Þnh  møc    Ý   Ên  chiph tv quy  nh  ®Þ trong v¨n b¶n  µy.    n 12. X¸c  nh    Ý   i  íic¸c c«ng  Öc    Ên  u    µ  ©y  ùng    ®Þ chi ph ®è v     vi t v ®Ç t v x d kh¸c: 12.1.Chi  Ý     ph kh¶o    ©y  ùng  îc tÝnh    ¬  ë  n    s¸tx d ®  trªnc s ®¬ gi¸kh¶o    s¸t x©y  ùng  UBND     d do  c¸c TØnh,  µnh  è  ùcthuéc  th ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  µ  h v khèil ng   î c«ng   t¸ckh¶o    ©y  ùng. Trong    a  ã    Ëp  n    s¸tx d   khich c c¸c t ®¬ gi¸kh¶o  s¸tdo    UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ban  µnh  ×  Én    h th v ¸p dông theo c¸ctËp        gi¸kh¶o    Ön  µnh. s¸thi h ­ §¬n      gi¸kh¶o    ©y  ùng  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  nh  s¸tx d ®   trªnc s ®Þ møc  ù    d to¸n kh¶o    ©y  ùng  µ  s¸tx d v Th«ng   íng dÉn  Öc  Ëp  µ  th   vi l v qu¶n  ý®¬n    l  gi¸kh¶o    s¸t x©y  ùng  ña  é  ©y  ùng. d c BX d 12.2.Chi  Ý   ÕtkÕ     ph thi   c«ng  ×nh:tÝnh  tr   theo quy  nh  ®Þ møc     Ý  chi ph thiÕtkÕ     c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  é  ©y  ùng. tr   d c BX d 12.3.Chi phÝ     Ban  qu¶n  ýdù    Ýnh  l   ¸n:T theo quy  nh  ña  é  ©y  ùng    ®Þ c BX d 12.4.C¸c    c«ng  Öc   Ên  u    µ  ©y  ùng  : vi tv ®Ç tv x d nh ­Thµnh  Ëp Héi ®ång    l    nghiÖ m    µ   íc®Ó   thu Nh n   nghiÖm    thu c«ng  ×nh; tr ­T  Ên  Ò     v v ph¸p luËtx©y  ùng  µ  îp ®ång     d vh  kinhtÕ;   ­LËp  n      ®¬ gi¸c«ng  ×nh ®èi víi tr       c«ng  ×nh ® îclËp ®¬n    tr       gi¸riªng; ­LËp  å  ¬  êi  Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên;   h s m th v ® gi¸h s d th tv ­ LËp  å  ¬  êi  Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ùa chän  i        h s m th v ® gi¸h s d th l   ®è t¸c®Ó thùc hiÖn  ù    d ¸n; ­KiÓ m   nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  Õu  ã);   ®Þ ch  î   tr   d (n c ­C«ng  Öc   Ên    vi tv kh¸c: Chi  Ý   ph cho    c¸c c«ng  Öc   vÊn  µy  îc x¸c ®Þnh  vi t n ®   b»ng c¸ch  Ëp  ù  ld to¸n tr×nh  ¬    c quan phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  îp  ù  h d to¸n c«ng    tr×nh ®Ó     Öt dù      Ý.   phª duy   to¸nchiph §èivíi ÷ng  ù    ã    Þ lính¬n    Þ quy  nh     nh d ¸n c gi¸tr     gi¸tr   ®Þ trong v¨n b¶n  µy     n th× b¸o  Bé   ©y  ùng    íng  Én  c¸o  X d ®Ó h d c¸ch    nh  Þnh  x¸c ®Þ dd møc     Ý    chiph t vÊn  u    µ  ©y  ùng. ®Ç tv x d
 7. p h Ç n  II: ¶ n g  ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  t v Ê n  ® Ç u  t, x © y  d ù n g  b a. C hi p h Ý   Ý nh theo t û l Ö  %   ñ a gi¸ Þ x © y  l ¾ p  v µ  thi Õt b Þ  c«n g  tr× nh t c  tr B¶ng  1 Nhã m   Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞx©y  ¾p  µ  ÕtbÞ  a  ã  Õ    Þgiat¨ng(tû®ång)    l v thi   ch c thu gi¸tr         CT
 8. IV 1. LËp    b¸o  nghiªn cøu  Òn c¸o    ti   0,0420 0,0334 0,0276 0,0190 0,0110 kh¶ thi 2. LËp    b¸o c¸o nghiªn cøu      kh¶ 0,3800 0,3450 0,2530 0,2300 0,1840 0,1495 0,1162 0,0920 0,0805 0,0690 thi 3.LËp      u     b¸o c¸o ®Ç t 0,3090 V 1. LËp    b¸o  nghiªn cøu  Òn c¸o    ti   0,0621 0,0483 0,0414 0,0290 0,0166 kh¶ thi 2. LËp    b¸o c¸o nghiªn cøu      kh¶ 0,4620 0,4200 0,3360 0,2760 0,2268 0,1680 0,1428 0,1176 0,1008 0,0864 thi 3.LËp      u     b¸o c¸o ®Ç t 0,2163 M ét  è  s quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th cho  B¶ng 1: ­Chi phÝ  Ëp b¸o    u    Ýnh     l   c¸o ®Ç tt theo ®Þnh    møc  quy  nh  ng  èi Óu kh«ng  íi ®Þ nh t   thi   d  1.000.000 ®ång.  
 9. b . c hi  h Ý  t Ý nh theo t û l Ö  %   c ñ a gi¸ Þ x © y  l ¾ p  c«n g  tr× nh p  tr B¶ng  2 Nhã m   Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞ x©y  ¾p  a  ã  Õ     Þ gia     l ch c thu gi¸tr   t¨ng  û®ång) (t   CT
 10. ­Tû  äng chiphÝ  Ëp hå  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  µ  ©n  Ých,®¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  ©n    tr     l   s m th x l v ph t   gi¸h s d th x l ph chianh    sau: + LËp  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p    h s m th x l 60%    ­70%; + Ph ©n  Ých  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p    t v® gi¸h s d th x l 40%    ­30%. ­Tû  äng chiphÝ    tr     cho  õng c«ng  t  viªc:  gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng,gi¸m    ¾p  Æt  ÕtbÞ  xd   s¸tl ® thi   trong ®Þnh    møc    Ý  chiph gi¸m   s¸t thic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ     xd vl ® thi   øng  theo  ¬  Êu  û träng cña    Þ x©y  ùng,gi¸trÞ l¾p  Æt  ÕtbÞ     c c t    gi¸tr   d     ® thi   ( kh«ng  å m     g gi¸ trÞthiÕtbÞ       )tronggi¸trÞx©y  ¾p  ña      l c tæng  ù     d to¸n(hoÆc   ù     îcduyÖt. d to¸n)®   ­ Chi  Ý   Ëp  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  Ýnh    ph l h s m th x l v® gi¸h s d th x lt theo quy  nh  ng  Ý  Óu  ®Þ nh t« thi kh«ng  íi d  1.000.000 ®ång.  
 11. c. chi p h Ý  t Ý nh theo  û l Ö %  c ñ a gi¸ Þ thi Õt b Þ  c«n g  tr× nh t  tr B¶ng    3 Nhã m   Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞvËttthiÕtbÞ  a  ã  Õ    Þgiat¨ng(tû®ång)          ch c thu gi¸tr         CT
 12. d . ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  thuª c h u yªn gia h o Æ c  t æ  c h ø c t v Ê n  th È m  ® Þ n h  d ù  ¸n ® Ç u  t; th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t;  th È m  ® Þ n h  t æ n g  d ù  to¸n  B¶ng  è  s4 Tªn  c«ng  Öc vi Nhã m   Gi¸trÞx©y  ¾p  µ  ÕtbÞ  a  ã  Õ    Þgiat¨ng(tû®ång)    l v thi   ch c thu gi¸tr         CT
 13. 2/ Chi phÝ  Èm  nh  ù    u  ,thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët,thÈm  nh     th ®Þ d ¸n ®Ç t  ®Þ thi   k thu   ®Þ tæng  ù    Ýnh  d to¸nt theo  nh  ®Þ møc  ng  èithiÓu  nh t   kh«ng  íi d  500.000  ®ång
Đồng bộ tài khoản