Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
5
download

Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. quyÕt ®Þnh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 45/2005/Q§­TTg  n g µ y   0 3   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   H i Ö p   ® Þ n h   k h u n g  ASEAN vÒ héi nhËp c¸c ngµnh u tiªn vµ c¸c  NghÞ ®Þnh th vÒ héi nhËp ngµnh thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn §iÒu íc quèc  tÕ ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1998; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   t¹i   C«ng   v¨n   sè   0598   /TM­ §B ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Phª   duyÖt   HiÖp   ®Þnh   khung   ASEAN   vÒ   héi  nhËp   c¸c   ngµnh  u   tiªn;   c¸c   NghÞ   ®Þnh   th  vÒ   héi   nhËp  ngµnh, lé tr×nh héi nhËp 11 ngµnh u tiªn vµ Danh môc c¸c  s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô göi kÌm theo C«ng v¨n sè 0598/  TM­ §B ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005. §iÒu   2.   Bé   Ngo¹i   giao   lµm   thñ   tôc   ®èi   ngo¹i   vÒ  viÖc ViÖt Nam phª duyÖt HiÖp ®Þnh khung vµ c¸c NghÞ ®Þnh  th  nªu trªn. §ång  thêi,  th«ng  b¸o  cho  c¸c  Bé,  c¬ quan,  ®Þa ph¬ng liªn quan cña ta biÕt vÒ ngµy cã hiÖu lùc cña  c¸c v¨n kiÖn nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản