Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  46/1999/Q§­N H N N 6 T  n g µ y  05 th¸ng 02 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  n g hi Ö p  v ô  p h¸t   h µ n h   µ  ® i Ò u  h o µ  ti Ò n m Æ t  trong h Ö  th è ng  v N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 87/1998/N§­   µy  th¸ng10  CP ng 31    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     µnh,thu håivµ  ph v ph¸th       thay thÕ  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;   ti       lo i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V Tr V nghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü. qu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   ®Þ v nghiÖp  vô    µnh  µ  iÒu  µ  Òn m Æt   ph¸th v® ho ti   trongh Ö   èng  ©n  µng  µ   íc"   th Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 84/Q§­   µy  NH ng 25/03/1995  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   iÒu  µ  Òn  Æt   ®Þ v® ho ti m trong  h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc th Ng h Nh n §i Ò u  Ch¸nh    3.  v¨n phßng,Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quü, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô     tr V K to¸n­ T     tr V Tæng  Ó m   Ki so¸t, ñ  ­  Th tr ëng    n  Þ  ã  ªnquan    ©n   µng  µ   íc Trung  ng; Tæng   c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  ®èc (hoÆc  Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông, Gi¸m  c  ë   ®è c¸c tæ  td   ®è S giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c  Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh ®  v Ò  n g hi Ö p  v ô  p h¸t  µ n h  v µ  ® i Ò u  h o µ   Ò n m Æ t  trong h ti  h Ö   è ng N g © n  h µ n g  N h µ  n íc th (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 46/1999/Q§­NHNN6   µy  02­ ng 05­ 1999   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam   íi®©y   äi t¾t  µ Ng ©n   (d   g  l  hµng  µ   íc)® îclËp  ü  ù  ÷ph¸thµnh  µ  ü   Nh n     qu d tr     v Qu nghiÖp  ô    µnh    v ph¸th ®Ó qu¶n  ýtiÒn dù  ÷ph¸thµnh  µ  ùc hiÖn  l    tr     v th   nghiÖp  ô    µnh    ¬  ë  Õ   v ph¸th trªnc s k ho¹ch cung    øng  Òn t¨ngthªm  µng  ti     h n¨m  îcChÝnh  ñ  ®  ph phª  Öt;nhu  Çu  duy   c thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt   ña  Òn  ti   cn kinh tÕ;nhu  Çu     c thay thÕ  Òn kh«ng      ti   ®ñ tiªuchuÈn u    l th«ng,tiÒn ®×nh      chØ u  µnh. lh §i Ò u  2.  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Öm   ô  iÒu  µ  Òn  Ng h Nh n   hi nhi v® ho ti m Æt     µn    trªnto l∙nhthæ  íc C«ng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   th«ng    qua ho¹tdéng  ña    ü   ù  ÷ph¸thµnh, Quü     c c¸c Qu d tr       nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  îc b¶o    ®  qu¶n,qu¶n  ýt¹ c¸c Kho  Òn Trung  ng,Kho  Òn Së    l  i     ti   ¬  ti   Giao  Þch  ©n  µng  d Ng h Nhµ   íc,Kho  Òn Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc n  ti     Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng. ¬ C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 3.  1. Quü   ù  ÷ph¸thµnh    d tr     bao  å m     ¹  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹  ∙  g c¸c lo i ti       lo i c«ng  ® bè u  µnh,cha  lh   c«ng  è u  µnh,®∙  nh  b lh   ®× chØ u  µnh  µ  Òn kh«ng      lh v ti   ®ñ tiªu chuÈn u  l th«ng  Ëp  õQuü   nh t   nghiÖp  ô    µnh. v ph¸th a. Quü   ù  ÷ ph¸thµnh  ¹      d tr     tic¸c Kho  Òn  ti Trung  ng  îc nhËp  Òn  íi ¬ ®  ti m   s¶n  Êttõc¸cnhµ  xu       m¸y    c  Òn;xuÊt,nhËp  íi ü   in,®ó ti     v Qu nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th t¹  ë   i giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ    S d Ng h Nh n   c¸c Kho  Òn    ti Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è. n    ph b. Quü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹      d tr     t i Kho  Òn    c¸c ti Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   (kh«ng bao  å m   Òn  a  g ti ch c«ng  è u  µnh) ® îc xuÊt,nhËp  ùctiÕp  íiQuü   b lh      tr   v  nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  Chi    do  nh¸nh  qu¶n  ý;xuÊt,nhËp  íiQuü   ù  ÷ ph¸t l    v  d tr     hµnh  ¹ c¸cKho  Òn Trung  ng  µ    t    i ti   ¬ v c¸cKho  Òn Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ ti     Ng h Nh n íckh¸c  
  3. 3 §i Ò u    ÷ng  êng  îp ® îcxuÊt,nhËp  ü   ù  ÷ph¸thµnh: 4. Nh tr h      Qu d tr     1. XuÊt,nhËp    iÒu      ®Ó ® chuyÓn  Òn  ÷a    ü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹  ti gi c¸c Qu d tr     ti c¸cKho  Òn Trung  ng  íi   ti   ¬ v  nhau;gi÷a Quü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹ Kho  Òn Trung      d tr     ti  ti   ¬ng  íiQuü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹  v  d tr     tiKho  Òn  ti Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   ngîcl¹   ÷a Quü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹ c¸c Kho  Òn Chi nh¸nh  ©n   µng  µ     igi   ; d tr     ti     ti     Ng h Nh nícvíi    nhau; 2. Quü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹    d tr     ti Kho  Òn    ti I Trung  ng  Êt (hoÆc  Ëp)  íi ¬ xu   nh v  Quü   nghiÖp  ô    µnh  ¹ Së  v ph¸th t   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc; i d Ng h Nh n 3. Quü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹  c¸c Kho  Òn      d tr     ti    ti Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   (hoÆc  Ëp) víi ü   nh     Qu nghiÖp  ô    µnh  Chi nh¸nh  v ph¸th do    qu¶n  ý; l 4. NhËp  Òn M Æt   íiin,®óc  õ c¸cnhµ    ti   m   t    m¸y    c  Òn vÒ   ü   ù  ÷ in,®ó ti   Qu d tr   ph¸thµnh  ¹ c¸cKho  Òn Trung  ng;   t    i ti   ¬ 5. Nh Ëp    ¹  Òn    c¸c lo iti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng, tiÒn  nh    ®× chØ  u  l hµnh    åitõl th«ng  Ò   thu h    u  v qua  ü   Qu nghiÖp  ô    µnh; v ph¸th 6. NhËp,  Êt ® æi  ¹  Òn ®Ó     xu   lo i ti   thay ® æi  ¬  Êu    ¹  Òn m Æt     c c c¸clo i ti   trong  Quü  nghiÖp  ô    µnh  ¹  v ph¸th ti Kho  Òn  ë   ti S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ  d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc;   Ng h Nh n 7.  Êt    ¹  Òn  Xu c¸c lo iti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng, tiÒn  nh    ®× chØ  u  l hµnh  theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc®Ó     û;   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   tiªuhu 8.XuÊt    ¹ tiÒn míi® îcCh Ýnh  ñ    c¸clo i       ph cho  c«ng  è u  µnh. b lh §i Ò u    5. 1. Vô  ëng  ô    tr V nghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  îcký  Önh  Êt,nhËp  qu ®   l xu   Quü   ù  ÷ ph¸thµnh  ¹    d tr     t ic¸c Kho  Òn  ti trong  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc h th Ng h Nh n   trong    êng  îp  c¸c tr h quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n          §iÒu  cña  1, 2, 4, 7, 8  4  Quy  nh   ®Þ nµy. 2. Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ý  Öch  Ng h Nh n     ph k l xuÊt,nhËp  Òn  Æt   ÷a  ü   ù  ÷ vµ  ü    ti m gi Qu d tr   qu nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  ¹      t iChi nh¸nh  qu¶n  ýtrong c¸c tr ng  îp quy  nh  ¹ Kho¶n      §iÒu  cña  l     ê h   ®Þ ti  3, 5, 6  4  Quy   ®Þnh  µy. n §i Ò u    6. Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc  Êt,nhËp  ü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹ chinh¸nh      th   vi xu   Qu d tr     ti     ®Ó ®¶m  b¶o    Çu      Òn m Æt   i víi yªu c thu,chiti   ®è     kh¸ch hµng.  
  4. 4 §i Ò u 7. Quü  nghiÖp  ô  v ph¸thµnh    bao  å m     ¹  Òn  Êy,tiÒn g c¸c lo iti gi     kim  ¹ ® îcsö  ông    lo     d i ®Ó giao dÞch  µng  µy  ÷a Ng ©n  µng  µ   ícvíi     h ng gi   h Nh n     c¸c kh¸ch hµng  ã    c quan  Ö   Þch  ô  ©n  ü,thanh    íi ©n  µng  µ   íc hd v ng qu   to¸nv   Ng h Nh n   vµ    ¹t®éng  c¸cho   nghiÖp  ô  v kh¸ccña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n Quü  nghiÖp  ô    µnh  ¹ Së  v ph¸th t   giao dÞch  ©n  µng  µ   íc® îcxuÊt, i   Ng h Nh n       nhËp  íiquü  ù  ÷ph¸thµnh  ¹  v  d tr     tikho  Òn    ti I Trung  ng  µ  ü  Òn  Æt   ña  ¬ v qu ti m c c¸c kh¸ch hµng  ã      c quan  Ö   Þch  ô  ©n  ü, thanh    íiNHNN   hd v ng qu   to¸nv   Trung ­ ¬ng. Quü  nghiÖp  ô  v ph¸t hµnh  ña    c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è ® îcxuÊt,nhËp  íiQuü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹    ph       v  d tr     tiChi nh¸nh  µ  ü  Òn v qu ti   m Æt   ña    c c¸c kh¸ch  µng  ã  h c quan  Ö   Þch  ô  ©n  ü, thanh  hd v ng qu   to¸n víiChi      nh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   §i Ò u    8. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    d Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Ng h Nh n     nghiÖp  ô    µnh  Òn  µo u  v ph¸th ti v l th«ng  vµ    Òn tõl th«ng  Ò   thu ti    u  v qua  ü   Qu nghiÖp  ô    µnh  Së  v ph¸th do  giao dÞch      hay Chi nh¸nh qu¶n  ý,b¶o  ¶m   ¸p  l  ® ® øng  Þp  êi  y     k th ,®Ç ®ñ nhu  Çu  Òn  Æt   c ti m cho    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íctrong ph¹m  Þ  è    µikho¶n  Òn c¸ctæ  td   b  n    v s dt   ti   göicña  ä.   h §i Ò u    9. C¨n  nhu  Çu      Òn  Æt;  Ön  Ých  µ  iÒu  Ön  cø  c thu,chiti m di t v® ki an  µn  ña  to c Kho  Òn tõng    ti   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,®Þnh  ú  th¸ng 1  Ng h Nh n   k 6    lÇn hoÆc   t  Êt,Vô   ëng  ô   ®é xu   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  ù  Õn  qu d ki møc  ån Quü   t  nghiÖp  ô    µnh    ë   v ph¸th taiS Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc;dù  d Ng h Nh n   kiÕn  ån  ü   ù  ÷ ph¸thµnh, Quü   t Qu d tr       nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  ¹      t ic¸c Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tr×nh  èng  c  h Nh n   Th ®è phª  duyÖt. Gi¸m  c  ë     ®è S Giao  Þch d Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      h Nh n   ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícph¶ichÊp  Ng h Nh n     hµnh  nghiªm chØnh  nh  ®Þ møc   ån  ü   ù  ÷ph¸thµnh  µ  ü   t Qu d tr     v Qu nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  îc duyÖt. Trêng  îp  Æc   Öt,c¸c Quü   ù  ÷ ph¸thµnh, Quü     ®    h® bi     d tr       nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  ¹  ë     t iS Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,c¸c Chi  d Ng h Nh n     nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Ó    h Nh n     ph c th ®Ó møc  ån quü  t  cao  ¬n  h hoÆc   thÊp  ¬n  víi®Þnh  h so    møc   îc duyÖt    ï hîp  íidiÔn  Õn      Òn ®  ®Ó ph   v   bi thu,chiti   m Æt   trongtõng thêikú.      §i Ò u 10. C¨n  ®Þnh   cø  møc   ån  ü   ù  ÷ ph¸thµnh  µ  Õn    t Qu d tr     v ti ®é thùc hiÖn  Êt,nhËp  ü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹        xu   Qu d tr     t i Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   c¸c Ng h Nh níc,Vô  ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  îcký  Önh  iÒu  qu ®   l ® chuyÓn  vµ  chøc  ùc hiÖn  Öc  iÒu  tæ  th   vi ® chuyÓn  Òn  Æt   ÷a c¸c Quü   ù  ÷ph¸t ti m gi     d tr     hµnh  nh»m  b¶o  ¶m     nh   ® ®ñ ®Þ møc   ån  ü   ù  ÷ ph¸t hµnh    t Qu d tr     taic¸c    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    ñ  ng  ¸p  Ng h Nh n     ph ®Ó ch ®é ® øng    Çu u  yªu c l th«ng  Òn m Æt     a  µn. ti   trªn®Þ b
  5. 5 §i Ò u 11.  ô   ëng  ô   V tr V nghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Þu  qu ch tr¸ch   nhiÖ m   íc Thèng  c  Ò   Õt  tr   ®è v k qu¶  ùc  Ön  th hi c«ng    iÒu  µ  Òn  Æt,  t¸c® ho ti m b¶o  ¶m   ¸p  ® ® øng    Òn m Æt   ®ñ ti   cho nhu  Çu    ©n  ña  c gi¶ing c Kho  ¹c Nhµ   íc, b  n  c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c quan  Ö   Þch  ô  ©n  ü, thanh  hd v ng qu   to¸n víiNg ©n      hµng  µ   íc;chÞu  Nh n   tr¸chnhiÖm   ùctiÕp tr cThèng  c  Ò   ù  toµn  ña    tr     í  ®è v s an  c m äi  µis¶n  t  b¶o  qu¶n  trong c¸c kho  Òn     ti Trung  ng  µ  ¬ v trong qu¸ tr×nh  iÒu     ® chuyÓn  õ kho  Òn  µy  n   t  ti n ®Õ kho  Òn  ti kh¸c trong h Ö   èng  ©n   µng  µ       th Ng h Nh níc. §i Ò u 12.  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  d Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc quy  nh  êigian  Ng h Nh n   ®Þ th   giao  Þch  Òn  Æt   i d ti m ®è   víi  kh¸ch hµng  ét    m c¸ch hîp lý;      quy  nh  êigian kiÓm    èingµy    ü   ®Þ th     kª cu   c¸cQu dù  ÷ph¸thµnh,Quü   tr       nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th theo chÕ     Ön  µnh  ng    ®é hi h nh ph¶i   b¶o  ¶m       Òn  Æt   Þp  êitheo  cÇu  ña  ® thu,chiti m k th   yªu  c kh¸ch hµng  ã  ë   µi   c m t  kho¶n  ¹  ë   t i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hay    S d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc. §i Ò u    Öc    Ëp  13. Vi thu th th«ng    µ  c¸o thèng    tinv b¸o    kª nghiÖp  ô    v ph¸t hµnh  µ  v kho  ü  qu quy  nh    ®Þ nh sau: 1. T¹iSë       Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícvµ    d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc: Së  Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ  d Ng h Nh n   Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc. Ng h Nh n   cung  Êp  c th«ng   tincho  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Ng h Nh n   ¬ (V NghiÖp  ô  v Ph¸t   hµnh  µ  v Kho  ü) qua    ¬ng  Ön:m¹ng    Ýnh  qu   c¸c ph ti   vit truyÒn        tin,fax,v¨n b¶n,  ®iÖn  ¹i Th«ng    tho  . tincung  Êp  c ph¶ib¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng    ® th   ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 681/TTg  µy  ng 15/11/1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v Danh  m ôc  Ý  Ët  µ   íctrong ngµnh  ©n  µng. b m Nh n     Ng h a. §iÖn  hµng  µy:Së    b¸o  ng   Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícvµ    d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctruyÒn  è  Öu qua  ¹ng    Ýnh  Ò   ©n  µng  µ   íc h Nh n   s li   m vit v Ng h Nh n   Trung  ng  ô  ¬ (V NghiÖp  ô v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü) tr c9  êcña  µy  µm  Öc  qu   í   gi   ng l vi vÒ   ×nh  ×nh  Òn m Æt   èigiê lµm  Öc  µy  t h ti   cu     vi ng h«m   íct¹ Së  iao dÞch    tr     G i   hay Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctheo c¸cnéidung    Ng h Nh n       sau  y: ®© ­ Doanh  è  Êt,doanh  è  Ëp  ü     s xu   s nh Qu nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  ü kÕ   õ   (lu   t   ngµy  u   ®Ç th¸ngvµ    kh«ng  Ó   k doanh  è  Êt,nhËp  ÷a Quü   ù  ÷ph¸thµnh  s xu   gi   d tr     vµ  ü   Qu NghiÖp  ô    µnh). v ph¸th ­ TiÒn  Æt   ån  ü   ù  ÷ph¸thµnh    m t Qu d tr     (bao  å m:  Òn      Èn u  g ti ®ñ tiªuchu l hµnh, tiÒn    kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng,tiÒn  nh    ®× chØ  u  µnh);tån  ü   lh   Qu nghiÖp  ô    µnh. v ph¸th b.B¸o    nh  ú:   c¸o ®Þ k ­ Doanh  è  Êt,doanh  è  Ëp  µ  éi xuÊt (hoÆc  éi nhËp)  ü   ù    s xu   s nh vb    b  Qu d tr÷ph¸thµnh:®iÖn    ngµy  lÇn  µo    µy  µm  Öc  Õ   Õp cña  µy       b¸o 5  1  v c¸cng l vi k ti   ng mïng      5, 10,15,..vµ  µy  èicïng cña    ng cu   .   th¸ng,kú    sau  c«ng  ü kÕ  c¸ckú  íc lu       tr   (kh«ng  Ó   k doanh  è  Êt,doanh  è  Ëp  iÒu  s xu   s nh ® chuyÓn  ÷a c¸c Quü   ù  ÷ gi     d tr   ph¸thµnh    trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc).   th Ng h Nh n ­ C © n   i thu,chitiÒn m Æt   ña  ©n  µng  µ   íc:b¸o    çi    ®è         c Ng h Nh n   c¸o m th¸ng   1  Çn. l
  6. 6 2.T¹iNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng:    h Nh n   ¬ a. C¸c    Kho  Òn    ti I,Kho  Òn    µ  ti IIv Kho  Òn  I cã  Ö m   ô  ti II   nhi v truyÒn    qua m¹ng    Ýnh  Ò   ©n   µng  µ   íc (Vô  vit v Ng h Nh n   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü) qu   tr c 9  ê cña  µy  µm  Öc    è  Öu  Ò   Òn  Æt   ån  ü   ù  ÷ ph¸t í   gi   ng l vi c¸c s li v ti m t Qu d tr     hµnh  (bao  å m:  Òn      Èn u  µnh, tiÒn  g ti ®ñ tiªuchu lh   kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  Òn  nh  v ti ®× chØ u  µnh) t¹  lh  i Kho  Òn    , I   ti I,II    Trung  ng  Ýnh  n   II ­ ¬t ®Õ cuèigiêlµm  Öc  µy     vi ng h«m   íc. tr b. Vô     NghiÖp  ô v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu tæng  îp  è  ªutoµn  èc  Ò   h s li   qu v t×nh  ×nh  Òn m Æt   ña  Ö   èng  ©n  µng  µ   íctheo c¸cnéidung    h ti   c h th Ng h Nh n       quy ®Þnh  ¹  ti Kho¶n  vµ  Õt a  1  Ti   kho¶n  cña  Òu  µy    µm  2  §i n ®Ó l c¨n  tæ  cø  chøc  ®iÒu  µ u  ho l th«ng  Òn m Æt. ti   c. Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu tæng  îp    è  Öu h c¸c s li   sau  y  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íctheo ®Þnh  ú: ®© tr   ®è Ng h Nh n     k ­Doanh  è  Êt,doanh  è  Ëp  Òn m Æt   µ  è  ükÕ   Êt,nhËp  Òn    s xu   s nh ti   v s lu   xu   ti m Æt   qua  ü   Qu nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th (kh«ng  Ó   k doanh  è  Êt,nhËp  ÷a Quü   s xu   gi   dù  ÷ ph¸thµnh  µ  ü   tr     v Qu nghiÖp  ô  v ph¸thµnh)  µ  ån    ü   ù  ÷ ph¸t   v t c¸c Qu d tr     hµnh, quü    nghiÖp  ô  v ph¸t hµnh  ña  µn  Ö   èng  ©n  µng  µ   íc 5    c to h th ng h nh n   ngµy/lÇn. ­B¸o    ×nh  ×nh  ùc xuÊt,  Ëp,béixuÊt,(hoÆc  éinhËp) Quü   ù    c¸o t h th    nh       b    d tr÷ph¸thµnh,Quü        nghiÖp  ô    µnh  µng  ý  µ  ù  Õn  Êt,nhËp, béi v ph¸th h qu v d ki xu      xuÊt (hoÆc  éi nhËp)  ü   ù  ÷ph¸thµnh, Quü     b  Qu d tr       nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  ý    qu tiÕp theo.   C h ¬ n g  II T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 14. Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Þu  qu ch tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én  ë   h d S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,C¸c  d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc thùc hiÖn  Nh n     Quy  nh  µy  µ  ã  Ön  ®Þ n v c bi ph¸p  chøc  Óm     tæ  ki tra, theo  âichÆt  ÏviÖc  ùc hiÖn  d  ch   th   nghiÖp  ô    µnh,thu håitiÒn m Æt     v ph¸th       qua Quü  nghiÖp  ô  v ph¸thµnh    Þp  êi®iÒu  µ  Òn  Æt   ¹      ®Ó k th   ho ti m t i Kho  Òn  c¸c ti cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u 15. Gi¸m  c  ë      ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  d Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¨n cø    Ng h Nh n     nhu  Çu  c thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt   ña  ti   c n Òn kinh tÕ;nhu  Çu     c thay thÕ  Òn kh«ng      Èn u    ti   ®ñ tiªuchu l th«ng;tiÒn ®×nh      chØ u  µnh      nh    Þvµ  ¬  Êu    ¹ tiÒn m Æt   a  µo u  lh ®Ó x¸c®Þ gi¸tr   c c c¸clo i     ® v l th«ng  theo tõng thêikú        th¸ng,quý,n¨m.     §i Ò u 16. Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Öm   ô  ­ Ng h Nh n   nhi v th êng xuyªn  «n   c,  Óm     ×nh  ×nh  ® ®è ki tra t h thu, chi tiÒn  Æt     a   µn     m trªn ®Þ b tØnh,thµnh  è.   ph §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   17. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ¹  tiQuy  nh  µy  ®Þ n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản