intTypePromotion=1

Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th n Sè  465/2000/Q§­N N H N 1   g µ y  02 th¸ng 11  m  2000  n n¨ V Ò   i Ò u  c h Ø n h    su Ê t t¸i Ê p  v è n c ñ a  ® l∙i  c N g © n  h µ n g   h µ  n íc ® è i víi c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g n   c t d T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,      quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ0,50%/th¸ng. n       tæ c¸c td l  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng11  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  6    n¨m 2000  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 238/2000/Q§­NHNN1   µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êtt¸ l∙su   i i   cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông. v c Ng h Nh n       tæ  c¸c td §i Ò u 3.  è     î vay  i Êp  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¹i ©n   S dn  t¸ c v c c¸c tæ  td t  Ng hµng  µ   íc®Õ n   èingµy  th¸ng 11  Nh n   cu   5    n¨m  2000  Õp tôc thùc hiÖn  ti       theo    l∙i suÊt cho    vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh  theo  møc    Êt quy  nh   l∙su   i ®Þ t¹ §iÒu  trªn®©y.   i 1    §i Ò u    4. Ch¸nh    v¨n phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2