intTypePromotion=1

Quyết định 469/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định 469/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 469/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 469/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc  Vi Ö t  a m   th n s è 469/1998/Q§­N H N N 2   g µ y  31 th¸ng 12  m  1998 V Ò  vi Ö c  n n¨ b a n  h µ n h  Q u y  tr× nh k ü  thu Ë t n g hi Ö p  v ô  c h u y Ó n  ti Ò n  ® i Ö n  t ö trong h Ö  th è ng n g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è    cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n   µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 196/TTg  µy  ng 01/4/1997 cña  ñ íng ChÝnh     Th t   phñ  Ò   Öc  ö  ông    ÷  Öu th«ng      Ët mang      µm  v vi s d c¸cd li   tintrªnv   tin®Ó l chøng  õ  t kÕ     ña    ©n  µng  µ    to¸nc c¸cNg h v Tæ chøc  Ýn  ông; T d ­ Theo    ®Ò nghÞ   ña  ô   ëng  ô   Õ   c V tr V K to¸n ­  µi chÝnh  ©n   µng    T   Ng h Nhµ   íc; n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  ×nh  ü  Ët tr k thu   nghiÖp  ô  v chuyÓn  Òn ®iÖn  ötrong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc" ti   t    th Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ       µichÝnh,Côc  ­ 3.   V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  nghÖ  Tin  äc  ©n   µng, Vô   ëng, Thñ   ëng    n   Þ  h Ng h   tr   tr c¸c ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Së    h Nh n     ph   Giao  Þch  ©n  µng  µ   ­ d Ng h Nh n ícvµ  ôc    C qu¶n  ÞchÞu  tr   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
 2. 2 Q u y  tr× nh  ü  thu Ë t n g hi Ö p  v ô  ch uy Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö k trong h Ö  th è ng  g © n  h µ n g   h µ  n íc n n  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 469/1998/Q§­NHNN2          ngµy  th¸ng12        31    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n                                              P h Ç n  I C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d Quy  ×nh kü  ËtnghiÖp  ô  tr   thu   v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö nµy  ti   t  quy  nh    ®Þ c¸c thñ tôcvµ  ×nh tùxö  ývÒ   Óm    µ  ¹ch to¸nkÕ    c¸ckho¶n      tr     l   ki so¸tv h     to¸n    chuyÓn   tiÒn  ÷a    n   Þ   ©n   µng  µ   íc víinhau, bao  å m   gi c¸c ®¬ v Ng h Nh n       g chuyÓn  Òn ti   thuéc  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  µ   íc hoÆc   ¹t®éng  v c Ng h Nh n   ho   thanh  to¸n,®iÒu    chuyÓn  èn  ña    ©n  µng, tæ  v c c¸c ng h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c b  Nhµ   ícqua  µi n  t  kho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc. ti       i h Nh n §i Ò u    Ó m     µ  i chiÕu  2. Ki so¸tv ®è   trongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö   ti   t Chuy Ón  Òn ®iÒn  ö gi÷a c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc(®¬n  Þ  ªn ti   t     v Ng h Nh n   v li   hµng  ò)theo  c  quy  ×nh nµy  îcthùc hiÖn  tr   ®    theo  ¬ng  ph thøc kiÓm    µ  i   so¸tv ®è   chiÕu  trung trªnh Ö   èng      th m¸y    Ýnh  vit theo quy  ×nh:ViÖc  tr   chuyÓn  Òn  õ ti t   Ng ©n   µng  sÏ ph¶iqua  ô   Õ       µi chÝnh  ©n  µng  µ   íc)®Ó   h A      V K to¸n­ T   (Ng h Nh n   kiÓm    íckhiNg ©n  µng  nhËn  îc. so¸ttr     h B  ® 1/ Vô   Õ       µi chÝnh  ã    K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖ m   Óm     µ  i chiÕu  µn    ki so¸tv ®è   to bé doanh  è  s chuyÓn  Òn  ti ph¸tsinh  ÷a    n   Þ     gi c¸c ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö ti ® t  thuéc h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc;   th Ng h Nh n 2/ C¸c  n  Þ    ®¬ v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö (c¸cChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ti   t      Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Së     ph   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ  ôc  d Ng h Nh n   C Qu¶n  Þ) cã  tr   nhiÖ m   ô  Ëp  µ  öi B¸o  vl vg  c¸o chuyÓn  Òn  ti trong  µy  ng theo quy  nh     ®Þ ®Ó phôc  ô  v cho  Öc  Óm  vi ki so¸t, i chiÕu  Ëp     ®è t trung t¹ Vô  Õ      µichÝnh.     K to¸n­T   i §i Ò u  Chøng  õsö  ông  3.  t  d trongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö   ti   t Chøng  õ ghi sæ   t    trong  Õ   k to¸n chuyÓn  Òn  iÖn  ö lµ L Önh    ti ® t    chuyÓn  tiÒn (b»ng  Êy  gi hoÆc   íid¹ng  d  chøng  õ ®iÖn  ö). t  t  Chøng  õ gèc  ïng  µm  ¬  t  d lc së    Ëp L Önh  ®Ó l   chuyÓn  Òn lµc¸cchøng  õ thanh    ö  ông    ti       t  to¸ns d ®Ó chuyÓn  tiÒn thanh    ªnhµng  µ  ªnng©n  µng    to¸nli   v li   h theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 1/ L Önh    chuyÓn  Òn díi ¹ng  ti    d chøng  õ giÊy ph¶ilËp theo  ng  É u   µ  t       ®ó m v ®ñ   è  ªndo  ©n   µng  µ   ãc  s li   Ng h Nh n quy  nh  µ  ®Þ v ph¶i ®¶m     b¶o  Ýnh  îp  Ö  t hl cña  chøng  õ theo  t  quy  nh  ¹  Õ     ®Þ tich ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n Ng ©n   µng, Tæ     h   chøc tÝn dông ban hµnh kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  321/Q§­ NH2  ngµy  04/12/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   Th ®è Ng h Nh n     2/ L Önh    chuyÓn  Òn díi ¹ng  ti     d chøng  õ ®iÖn  ö ph¶i®¸p  t  t    øng    Èn  c¸c chu d÷  Öu do  ©n  µng  µ   ícquy  nh cô  Ó  µ  li   Ng h Nh n   ®Þ   th v ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  cã  ªnquan  ¹  ®Þ   li   ti Quy  Õ   Ò   Ëp,sö  dông, kiÓm   ch v l       so¸t,xö  ý,b¶o    l  qu¶n  µ u  ÷chøng  õ ®iÖn  ö cña    ©n   µng  µ    v l tr   t  t  c¸c Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td
 3. 3 ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 308/Q§­NH2   µy  ng 16/9/1997  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    4. ChuyÓn  Òn Nî  ti   trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc   th Ng h Nh n TÊt  c¸c kho¶n  c¶    chuyÓn  Òn  î  trong h Ö   èng  ©n   µng  µ   íc ti N     th Ng h Nh n   ®Ò u   ph¶icã  û  Òn  íc,trong ®ã:   u quy tr     1/    C¸c  kho¶n  chuyÓn  Òn Nî  ti   sau  y  ña  éibé  Ö   èng  ©n  µng  ®© c n   h th Ng h Nhµ   íc ® îc m Æc   n    nhiªncoilµ chuyÓn  Òn  î  ã  û  Òn       ti N c u quy (kh«ng  Çn  îp  c H ®ång  chuyÓn  î): N ­ §iÒu    chuyÓn  Òn m Æt,  ©n  Õu  ti   ng phi thanh    to¸n(theo lÖnh  ña  Êp  ã    ccc thÈm  Òn)  ÷a c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícvíi quy gi     v Ng h Nh n     nhau; ­ Chuy Ón  è    s chªnh  Öch  Õu  è tiÒn  Óm   m   ùc tÕ  á  ¬n  è  l thi (s   ki ®Õ th   nh h s tiÒn      ghi trªnchøng  õ)khi ®iÒu  t    chuyÓn  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh    to¸n gi÷a c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc theo       v Ng h Nh n   biªn b¶n  Õt  k qu¶  Óm   m   ña  ki ®Õ c Héi ®ång    giao nhËn  Óm  m.   ki ®Õ ­ Thanh    Ðc    to¸ns chuyÓn  Òn,th tÝn  ông  Ng ©n   µng  µ   ícph¸t ti     d do  h Nh n     hµnh; ­ §ßi tiÒn  îng giÊy  ê inquan  äng gi÷a c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ      nh   t    tr      v Ng h Nh níc; ­Thanh      to¸nmua  é  ¹itÖ  h ngo   cho  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n ­ ChuyÓn  è  s chªnh  Öch  l thu  á  ¬n    ña    n  Þ   ©n   µng  nh h chi c c¸c ®¬ v Ng h Nhµ   ícvÒ   ô  Õ      µichÝnh  n   V K to¸n­T   sau    Õt to¸n® îcduyÖt; khiquy       ­ Chuy Ón    Þcßn  ¹ (ch khÊu    gi¸tr   l   a  i hao  Õt)cña  µis¶n  è  nh    îc h  t  c ®Þ khi®   phÐp thanh  ýhoÆc   iÒu  l  ® chuyÓn; ­ Thanh    Ýn  Õu,Tr¸i Õu  ©n   µng  µ   ícvµ TÝn  Õu,   to¸nT phi     phi Ng h Nh n     phi   Tr¸i Õu   phi Kho  ¹c  µ   íc®Õ n   ¹n; B Nh n   h ­ Chuy Ón  Òn  î    ti N trong c¸c tr ng  îp tõ   èichÊp  Ën  Önh      ê h     ch   nh L chuyÓn  Nî  µ  v chuyÓn    è  Öu quyÕt to¸nchuyÓn  Òn; tiªus li      ti ­ §èivíi      chuyÓn    c¸c kho¶n  î  Ò   ¹m  N v t øng  ph¶icã      v¨n b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c thñ tr ng  n  Þ  ©n  µng  µ   ícnhËn  î    ë ®¬ v Ng h Nh n   N trong ph¹m    Õ     ¹m      vich ®é t øng cho  Ðp. ph 2/ §èivíic¸c kho¶n         chuyÓn  Òn Nî  ña  ti   c kh¸ch hµng    ©n  µng, tæ    (c¸cng h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c  µ   íc):C¸c  b Nh n   bªn kh¸ch  µng  h ph¶i ký  îp  ng    H ®å chuyÓn  î  íi N v  nhau  µ  v ph¶i®ù¬c  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ       Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n ­TµichÝnh) chÊp  Ën       thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithùc hiÖn. tr       §i Ò u    5. ChuyÓn  Òn gi¸trÞcao  µ  ti       v chuyÓn  Òn khÈn ti   ­ Chuy Ón  Òn gi¸trÞ cao  µchuyÓn  Òn Cã   ã    Þ tõ 500.000.000®    ti       l  ti   c gi¸tr     (N¨m    iÖu®ång) trëlªn. tr¨m tr      ­ C¸c    chuyÓn  Òn  Èn  µ c¸c chuyÓn  Òn Cã   µ   ti kh l     ti   m kh¸ch hµng  cÇu    yªu  chuyÓn khÈn.  
 4. 4 C¸c  n  Þ  ®¬ v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ph¶iu    ö  ýngay    ti   t    tiªnx l   c¸c chuyÓn  Òn ti   khÈn,chuyÓn  Òn gi¸trÞcao    Õp cËn  îc.   ti       khiti   ® §i Ò u    êi®iÓ m   èng  Õ     ông  6. Th   kh ch ¸p d trongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö   ti   t Thêi ®iÓ m   µy    n chØ   dông    ùc  Ön  ¸p  khi th hi chuyÓn  Òn  iÖn  ö,c¸c ti ® t    giao dÞch    kh¸cvÉn  ùc hiÖn    th   theo c¸cquy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h 1/C¸c  êi®iÓ m   èng  Õ     ông    th   kh ch ¸p d trong chuyÓn  Òn ®iÖn  ö® îcquy    ti   t    ®Þnh    nh sau: ­Thêi®iÓ m   õng  Ën  Önh      ng nh L chuyÓn  Òn trong ngµy  µ14  ê30  ña  ti     l   gi   c ngµy  µm  Öc:C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   ícchØ  Ën  l vi   ®¬ v Ng h Nh n   nh chøng  õ chuyÓn  t  tiÒn  ña  c kh¸ch  µng  h (chøng  õ b»ng  Êy  t  gi hoÆc  chøng  õ ®iÖn  ö)®Õ n     t  t  14 giê 30  µ  ö  ýchuyÓn    v x l  ngay  trong ngµy.C¸c      chøng  õ nhËn  t  sau 14  ê 30  Ï   gi   s   ® îcxö  ývµo  µy  µm  Öc  Õp theo;   l  ng l vi ti   ­ Thêi ®iÓ m   õng      ng chuyÓn  Önh  L chuyÓn  Òn  i  ti ® trong ngµy  µ 15  ê   l   gi   00  ña  µy  µm  Öc.Riªng Vô   Õ       µi chÝnh  õng  c ng l vi     K to¸n­ T   ng chuyÓn cho    c¸c ®¬n  Þ  µ15  ê30.Sau  giê30  n   giê 30,Vô  Õ       µichÝnh  Ï v l   gi     15    ®Õ 16      K to¸n­ T   s  ®èi  Õu  µ    Ën  è  Öu  chi v x¸c nh s li chuyÓn  Òn  i  µ  ti ® v chuyÓn  Òn  n   íic¸c ti ®Õ v     ®¬n  Þ  ©n  µng  vµ  ©n  µng  v Ng h A  Ng h B; ­ Thêi ®iÓ m   õng  Ën  Önh      ng nh L chuyÓn  Òn  n   ti ®Õ trong ngµy  µ 16  ê   l   gi   00  ña  µy  µm  Öc; c ng l vi ­ Thêi®iÓ m   µn  µnh  i chiÕu      ho th ®è   chuyÓn  Òn trong ngµy  µ16  ê 30  ti     l   gi   cña  µy  µm  Öc. ng l vi 2/ C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn    ®¬ v Ng h Nh n     chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ph¶i ti   t    chÊp  µnh  ng  h ®ó quy  nh  Ò   êi®iÓ m   èng  Õ   dông  ®Þ v th   kh ch ¸p  trong chuyÓn    tiÒn   iÖn  ö trªn®©y     ¶m   ® t    ®Ó ® b¶o chuyÓn  Òn  îc tiÕn  µnh  Ën  î  ti ®   h thu l i , chÝnh    Þp  êivµ  toµn  µis¶n. x¸c,k th   an  t  P h Ç n  II T h ñ  t ô c k Õ  to¸n c h u y Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö t¹i c¸c ® ¬ n  v Þ  N g © n  h µ n g  N h µ  n í c I/ ¹i g © n  h µ n g  N h µ  n íc p h¸t sinh  h uy Ó n  ti Ò n ® i   T  N c (Ng © n   µ n g   A) h §i Ò u    Ö m   ô  ö  ýchuyÓn  Òn ®i 7. Nhi v x l  ti   1/ NhiÖ m   ô  ö  ýcña  Õ       ÷ tµikho¶n  ña    v x l  K to¸nviªngi     c kh¸ch hµng    hoÆc   tµikho¶n  éibé  õ®©y  äit¾tlµ  Õ         n   (t   g      k to¸nviªngiao dÞch)   1.1­§èivíi      chøng  õgiÊy: t  ­Ph¶ikiÓm    Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p cña      so¸tt h       chøng  õ; t ­ §èichiÕu  Óm    è    µikho¶n  ña  n  Þ    ¶m      ki so¸ts d t   c ®¬ v ®Ó ® b¶o    ®ñ thanh  to¸nchuyÓn  Òn;   ti
 5. 5 ­ H¹ch    µo  µikho¶n  Ých  îp (nÕu    to¸nv t   th h  chøng  õ hîp lÖ,hîp ph¸p,®ñ   t          sè  ); d ­NhËp  µo    v m¸y    Ýnh  ¹o)   ÷  Öu gèc  vit (t   d li   c¸c chuyÓn  Òn sau  y: ti   ®© +  µikho¶n  T  chuyÓn  Òn; ti +  êiph¸tlÖnh  µ  êinhËn  Önh; Ng     v ng   l +  Þa  § chØ/sè  CMN D   ña  êiph¸tlÖnh  µ  êinhËn  Önh; c ng     v ng   l +  µikho¶n  ña  êiph¸tlÖnh  µ  êinhËn  Önh; T  c ng     v ng   l + Tªn  µ  ng©n  µng  ôc  ô  êi ph¸tlÖnh  µ  ©n  µng  v M∙  h ph v ng     v ng h phôc  vô  êinhËn  Önh; ng   l +  éi dung  N  chuyÓn  Òn; ti +  è  Òn b»ng  è,b»ng  ÷. S ti   s  ch ­ KiÓ m     ¹ c¸c d÷  Öu ®∙  Ëp  µ  ý  µo    so¸tl     li   nh v k v chøng  õ,sau    i t  ®ã chuyÓn  chøng  õgiÊy ®ång  êitruyÒn  ÷  Öu qua  ¹ng    Ýnh  t    th   d li   m vit cho  Õ     k to¸nchuyÓn   tiÒn ®iÖn  ö(tõ®©y  äit¾tlµkÕ         t    g       to¸nviªnchuyÓn  Òn )xö  ýtiÕp. ti    l   1.2­§èivíi      chøng  õ®iÖn  ö: t  t Khi tiÕp nhËn      chøng  õ kÕ       t   to¸nviªngiao dÞch    ph¶ikiÓm       so¸tchÆt  Ï ch   b¶o  ¶m   Ýnh  îp ph¸p  ña  ® t h  c nghiÖp  ô  µ  Ýnh  îp lÖ  ña  vvt h   c chøng  õ theo    t  quy ®Þnh  i víi ®è     chøng  õ®iÖn  ö,cô  Ó  t  t   th ph¶i  ùc hiÖn:  th   a/KiÓ m     ü  Ëtth«ng    so¸tk thu   tin: ­M∙  Ën  Õttrªnchøng  õph¶i®óng  íi ®∙    nh bi     t    v  m∙  quy  nh; ®Þ ­C¸c  Ët  trªnchøng  õph¶i®óng  íi Ët  ®∙    m m∙    t    v  m m∙  quy  nh; ®Þ ­ Tªn  Ëp      t tinph¶i ® îc lËp  ng    µ  É u      ®ó tªn v m th«ng    tinquy  nh,  Óm   ®Þ ki so¸tb¶o  ¶m     ® kh«ng  ã  ù  ïngl¾p  Ò   éidung  c s tr   vn  th«ng      tintrªnchøng  õ; t ­Néi dung     chøng  õhîp lÖ. t    b/KiÓ m     éidung    so¸tn   nghiÖp  ô: v ­  Ó m     ÷  ý  iÖn  ö,kü  Öu  Ët  µ    kho¸ b¶o  Ët    Ki tra ch k ® t   hi m v c¸c m∙    m trªn chøng  õ; t ­ KiÓ m       è  Öu  µikho¶n,sè    µikho¶n        è  Òn      tratªn,s hi t     dt   ®Ó chitr¶s ti trªn chøng  õ; t ­ KiÓ m     ù  ån t¹  µ  ¹ng    tras t   i dv thøc  ña  ét  è  ïng b ¾t  éc  ña  c m sv   bu c chøng  tõ. N Õu  chøng  õ kh«ng  ã    ãt th×  Õ   t  c sais   k to¸n viªngiao  Þch       d in (chuyÓn  ho¸)chøng  õ®iÖn  öra giÊy (1 li ,   ôc  ô    t  t        ªn  ph v cho    ©u  Óm      ®Ó c¸ckh ki so¸tsau ®ã   ö  ông      î  sd ®Ó b¸o N hoÆc     ã   b¸o C cho  kh¸ch hµng)vµ  ö  ý;     xl c/H¹ch    µ  Ëp  ¹o) ÷  Öu gèc    to¸nv nh (t   li   d chuyÓn  Òn: ti ­ N Õ u   a  ã  ¬ng  ×nh phÇn  Ò m   ö  ýchøng  õ ®iÖn  ö:K Õ       ch c ch tr   m x l  t  t   to¸n viªngiao dÞch      ph¶ic¨n cø      chøng  tõ inra (chøng  õ ®iÖn  ö ®∙       t  t   chuyÓn  ho¸)   ®Ó   ¹ch    µ  Ëp  ÷  Öu nh  i víixö  ýchøng  õ giÊy  ∙  h to¸nv nh d li   ®è     l   t  ® quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n  ®iÒu  µy. 1  n
 6. 6 ­ N Õ u   ã  ¬ng  ×nh  Çn  Ò m   ö  ýchøng  õ ®iÖn  ö th×  ö  ýd÷    c ch tr ph m x l  t  t  x l  liÖu theo    quy  nh  ña  ¬ng  ×nh phÇn  Ò m     ¹ch to¸nvµ  ¹o®Çy    ®Þ c ch tr   m ®Ó h     t   ®ñ c¸cd÷  Öu chuyÓn  Òn.   li   ti d/Lu©n    chuyÓn chøng  õ:K Õ       t   to¸nviªngiao dÞch    ph¶ikiÓm    ¹viÖc    so¸tl   i h¹ch to¸nvµ  Ëp  ÷  Öu chuyÓn  Òn,ký  µo chøng  õ(c¶ chøng  õgiÊy in     nh d li   ti   v   t    t     ra vµ    chøng  õ ®iÖn  ö)sau    t  t  ®ã chuyÓn chøng  õ giÊy  ng  êitruyÒn    t  ®å th   qua m¹ng    Ýnh  vi t chøng  õ  iÖn  ö  µ  ÷  Öu  t® t v d li chuyÓn  Òn  ti cho  Õ   k to¸n viªn    chuyÓn  Òn xö  ýtiÕp tr ckhingêikiÓm    ö  ý. ti   l     í      so¸tx l 2.NhiÖ m   ô  ö  ýcña  Õ         v x l  k to¸nviªnchuyÓn  Òn: ti 2.1­KiÓ m     so¸t:   Õp  Ën    ti nh chøng  õ (chøng  õ gèc  Khi t  t  b»ng  Êy  gi hoÆc   chøng  õ inra)vµ  ÷  Öu,kÕ       t       d li   to¸nviªnchuyÓn  Òn sö  ông  ¬ng  ×nh kÕt  ti   d ch tr   hîp  íikiÓm     v  trab»ng  ¾t    Óm     Ýnh  îp ph¸p  ña  m ®Ó ki so¸tt h  c nghiÖp  ô, tÝnh  v  hîp  Ö  ña  l c chøng  õ  µ  ÷  ý  ña  Õ   t v ch k c k to¸n viªn giao  Þch.  èi víiL Önh       d §   chuyÓn  î  N cßn  ph¶ikiÓm    ã  û  Òn    trac u quy kh«ng?  Õ u     Ön  Êt kú    N ph¸thi b   sai sãtg×      trªnchøng  õ hoÆc   ÷  Öu ph¶ichuyÓn  t  d li     chøng  õ l¹ cho  Õ       t    i k to¸nviªn giao  Þch    ö  ýl¹   Õ   d ®Ó x l   iK to¸n viªn chuyÓn  Òn  Êt  Õtkh«ng  îc tù ý  .    ti nh thi   ®    söa  ÷a  Êt kú  Õu  è nµo    ch b   y t  trªnchøng  õ giÊy  òng    ÷  Öu ®∙  Ëp  ña  t  c nh d li   nh c kÕ       to¸nviªngiao dÞch  ¬ng  ×nh kh«ng    (ch tr   cho  Ðp).N Õ u   ph   kh«ng  ã    ãt c sais   th×    nh  x¸c ®Þ ngay  chuyÓn  Òn    Þ thÊp  ti gi¸tr   hay  chuyÓn  Òn  Èn, chuyÓn  ti kh   tiÒn gi¸trÞcao    ö  ýcho  Ých  îp.     ®Ó x l   th h 2.2­ Ëp  L Önh  chuyÓn   Òn: L Önh    L ti   chuyÓn  tiÒn  Ëp riªng l  cho tõng  chøng  õ   t   thanh to¸n.Ngoµi c¸c d÷  Öu ®∙  îc kÕ             li   ®   to¸n viªngiao  Þch  Ëp  d nh vµo  ¹o) kÕ       (t , to¸nviªnchuyÓn  Òn      ti bæ sung  thªm    ÷  Öu quy  nh    c¸c d li   ®Þ cßn l¹    µn  i®Ó ho chØnh  Önh  L chuyÓn  Òn  ti theo  ng  É u   ®ó m quy  nh   Éu  ¹  ®Þ (m ti phô  ôcsè    l   1).C¸c  ÷  Öu nµy  d li   bao  å m: g ­Sè  Önh;  l ­Ngµy  Ëp lÖnh;   l  ­M∙    chøng  õvµ  ¹ nghiÖp  ô; t   lo i  v ­Ngµy    Þ;   gi¸tr ­Tªn  µ  Ng ©n  µng  µ   ícA  µ  ©n  µng  µ   ícB;   v m∙  h Nh n   v Ng h Nh n   ­  ng©n  µng  ôc  ô  êi ph¸tlÖnh  µ  ©n  µng  ôc  ô  êi M∙  h ph v ng     v ng h ph v ng   nhËn  Önh  Ëp  ¹®Ó   Óm  l (nh l   ki i so¸t); ­Sè  Òn b»ng  è  Ëp  ¹®Ó   Óm    ti   s (nh l   ki i so¸t). Sau    ∙  µo  y    µ  Óm    ¹ c¸cd÷  Öu,kÕ       khi® v ®Ç ®ñ v ki so¸tl     li   to¸nviªnchuyÓn  i tiÒn ph¶iký  µo      v chøng  õgiÊy (chøng  õ gèc  t    t  hoÆc   chøng  õ inra)®ång  êi t      th   ghich÷  ü  iÖn  ö cña  × nh  µo  Önh    k® t  m vL chuyÓn  Òn,sau    ti   ®ã chuyÓn  chøng  tõ giÊy  µ  le(tÖp) d÷  Öu    v fi     li chuyÓn  Òn  ti cho  êi kiÓm       Óm     ng   so¸t®Ó ki so¸t tiÕp vµ  ý  Öt cho    k duy   chuyÓn  i. ® 3/NhiÖ m   ô  ö  ücña  êikiÓm    v x l  ng   so¸t: Ng êikiÓm      so¸tph¶isö  ông  ¬ng  ×nh kÕt  îp víi Óm     d ch tr   h   ki trab»ng  ¾t   m ®Ó   i  Õu  µ  Óm       ÷  Öu (yÕu  è)cña  Önh  ®è chi v ki so¸tc¸c d li   t  L chuyÓn  Òn  õa  ti v lËp, ®¶m     b¶o  ÷   Öu  ∙  îc nhËp  y   ,  Ýnh    d li ® ®   ®È ®ñ ch x¸c,theo  ng  É u   ®ó m biÓu,d÷  Öu theo ®óng    li     chøng  õchuyÓn  Òn kh¸ch hµng  ép  µo  t  ti     n v (chøng  õ t  giÊy hoÆc   chøng  õ ®iÖn  ö)vµ  ÷  ü  ña  Õ       t  t   ch k c k to¸nviªngiao dÞch, kÕ         to¸n viªnchuyÓn  Òn theo    ti   quy  nh. N Õ u   ã    Öch  × ph¶ichuyÓn  ¹ cho  Õ   ®Þ   c sail th     l i k
 7. 7 to¸n viªngiao  Þch     d hoÆc   Õ   k to¸n viªnchuyÓn  Òn    ö  ýl¹   êi kiÓm      ti ®Ó x l   iNg   . so¸tkh«ng  îc tù ý  öa  ÷a  Êt  ú  Õu  è nµo      ®     s ch b k y t  trªnchøng  õ gèc  t  chuyÓn  tiÒn  òng    ÷  Öu cña  Önh  c nh d li   L chuyÓn  Òn  ¬ng  ×nh kh«ng  ti (ch tr   cho  Ðp). ph   N Õ u   ng, ngêikiÓm    Öt (ghich÷  ý  iÖn  övµo  Önh  ®ó     so¸tduy     k® t  L chuyÓn  Òn) ti   ®Ó   chuyÓn  i. ® §i Ò u    ¹ch    µ  ö  ýc¸ckho¶n  8. H to¸nv x l     chuyÓn  Òn ®i. ti   1/KhigöiL Önh      chuyÓn  Òn ®i: ti   ­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã: C Nî  ThÝch  îp cña  n  Þ  TK  h  ®¬ v chuyÓn Cã   ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay. ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î: N Nî  Chuy Ón  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay Cã   Néi bé  Ých  îp  ®èivíiL Önh  TK    th h (    chuyÓn  î  ña  éi bé  Ö   èng  N c n   h th Ng ©n   µng  µ   íc)  h Nh n   hoÆc   C¸c  TK  kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c (®èivíiL Önh       chuyÓn  î  ã  û  Òn  ña  N c u quy c kh¸ch hµng).   Khi  Ën  îc Th«ng  nh ®  b¸o  Êp  Ën  ch nh chuyÓn  î  ña  ©n   µng    Nc Ng h B, Ng ©n  µng  sÏtr¶tiÒn cho  h A        kh¸ch hµng  Ëp phiÕu    (l   chuyÓn kho¶n      î  ®Ó ghiN TK C¸c kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c,ghiCã   kh¸ch hµng  Ých  îp).     TK    th h 2/ Xö  ý®èi víi Önh    l      L chuyÓn  ã     Þcao:Ng ©n  µng  cßn  C gi¸tr     h A  ph¶ilµm    thñ tôcx¸cnhËn        nh sau: Ngay    Ën  îc Yªu  Çu    Ën  ña  ©n   µng  kÕ   khi nh ®  c x¸c nh c Ng h B,  to¸n viªn    chuyÓn  Òn  ti ph¶ikiÓm     µ  i  Õu  ¹ víiL Önh    so¸tv ®è chi l i    chuyÓn  ã     Þ cao  C gi¸tr   ®∙  öi®i,n Õu  ng  × nhËp  ÷  Öu x¸c nhËn  Önh  g   ®ó th   d li     L chuyÓn  ã     Þcao, C gi¸tr     in ra  Êy  µ  ý    gi v k (c¶  ÷  ý    µ  ÷  ý  iÖn  ö)®Ó   ch k tay v ch k ® t  chuyÓn  sang  êi Ng   kiÓm  so¸t. Ng êi kiÓm   so¸tph¶ikiÓm     ¹   Õu         so¸tl in , kh«ng  ã    ãt th×    ÷  ý  c sais   ghich k ®iÖn  ölªn®iÖn    Ën,truyÒn  ¹ngay  t    x¸cnh   l i cho  ©n  µng  Ng h B. 3/ Xö   ý trong  êng  îp  Ën  îc Th«ng    l  tr h nh ®  b¸o  õ chèi chÊp  Ën  Önh   t    nh L chuyÓn  Òn (cã ghirâ lýdo  õchèi)vµ  Önh  ti           t    L chuyÓn  Òn (NîhoÆc   ã)  ña  ti     Cc Ng ©n  µng  Ng ©n   µng  ph¶ikiÓm    ¹ chÆt  Ï,n Õu  îp lÖ  ×  ¹ch h B,  h A    so¸tl   i ch   h   th h   to¸n: +  èi víitõ chèi L Önh  §      chuyÓn  î: C¨n  L Önh  N  cø  chuyÓn  î  ña  ©n   N c Ng hµng  ghi: B  Nî  ThÝch  îp (tµi TK  h    kho¶n  íc®©y  ∙    ã)  tr   ® ghiC Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay. +  èi víitõ chèiL Önh  §      chuyÓn  ã:  C C¨n  L Önh  cø  chuyÓn  ã   ña  ©n   C c Ng hµng  ghi: B  Nî  Chuy Ón  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay Cã   ThÝch  îp (tµi TK  h    kho¶n  íc®©y  ∙  Ých chuyÓn). tr   ® tr   Ng ©n   µng  ph¶igöil¹ cho  h A       i kh¸ch hµng    Th«ng b¸o  õ chèichÊp  Ën  t    nh L Önh chuyÓn  Òn. ti
 8. 8 4/  ö   ý tr ng  îp  sù  è  ü  Ët hoÆc   X l  ê h do  c k thu   truyÒn    tin,kh«ng  öi ® îc g    L Önh chuyÓn  Òn ®i: ti   Sau  êi®iÓ m   õng  th   ng chuyÓn  Önh  L chuyÓn  Òn  i  ti ® trong ngµy, Ng ©n       hµng  lËp "Biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong chuyÓn  Òn ®iÖn  ö"vµ  A      s c k thu     ti   t   th«ng    b¸o ngay  cho kh¸ch hµng  Õt(nÕu  ã  iÒu  Ön    bi   c® ki th«ng    ªnl¹c)vÒ   ×nh  ¹ng tinli     t tr   cña  Önh  L chuyÓn  Òn  a  ti ch chuyÓn  i  îc do  ù  è  ü  thuËthoÆc   ®®   sck    truyÒn  tin. ö  ýc¸cL Önh    l    X chuyÓn  Òn cha  ti   chuyÓn  i  îcnh  ® ®   sau: ­ Tr¶  ¹  l ichøng  õ  t chuyÓn  Òn  ti cho kh¸ch  µng  Õu  h (n kh¸ch  µng    h yªu cÇu); ­ Ho Æc     Ëp    ghinh "Sæ   theo  âichøng  õchuyÓn  Òn cha  d  t  ti   chuyÓn  i    ® do sù  è  ü  Ët"(nÕu  c k thu   kh¸ch hµng    kh«ng  cÇu    ¹ chøng  õ hoÆc   yªu  tr¶l   i t  kh«ng  tr¶l¹ ® îc).    i  Sang  µy  µm  Öc  ng l vi h«m   sau,khi®∙  ¾c  ôc      kh ph xong  ù  è  s c ph¶i  thùc hiÖn    chuyÓn  Òn ngay  µ    Êt "Sæ   ti   v ghixu   theo  âichøng  õ chuyÓn  Òn d  t  ti   cha chuyÓn  i  sù  è  ü  Ët". ® do  c k thu
 9. 9 • II/T ¹i g © n  h µ n g  N h µ   íc n h Ë n  ch uy Ó n   Ò n ® Õ n      N n ti (Ng © n  h µ n g  B): • • §i Ò u    9. Quy  ×nh xö  ývµ  ¹ch    tr   l   h to¸nchuyÓn  Òn ®Õ n ti   • 1/KiÓ m     Önh    so¸tL chuyÓn  Òn ®Õ n: ti   • ­ Ng êikiÓm      so¸t:   Ën  îcL Önh    nh ®   Khi chuyÓn  Òn cña  ©n  µng    ti   Ng h A (qua  ô   Õ       µi chÝnh),ngêi kiÓm     V K to¸n ­ T       so¸tph¶isö  ông  Ët     d m m∙ vµ  ¬ng  ×nh tÝnh,kiÓm    ÷  ü  iÖn  ö cña  ô  Õ       µi ch tr     so¸tch k ® t  V K to¸n­ T   chÝnh  õ ®©y   äi t¾t  µ ch¬ng  ×nh) ®Ó   (t   g  l  tr   x¸c  nh   Ýnh  ng  ®Þ t ®ó ®¾ n,  Ýnh    ña  Önh  ch x¸c c L chuyÓn  Òn  n,  ti ®Õ sau    ®ã chuyÓn    qua m¹ng    Ýnh  vit cho  Õ       k to¸nviªnchuyÓn  Òn ®Ó   ö  ýtiÕp. ti   x l   • ­KÕ         to¸nviªnchuyÓn  Òn ph¶iinL Önh  ti      chuyÓn  Òn ®Õ n     íi ¹ng  ti   ­d   d chøng  õ®iÖn  ö,ra giÊy (2 li   t  t       ªn)sau    Óm    ü    Õu  ècña  ®ã ki so¸tk c¸cy t  L Önh  chuyÓn  Òn ®Õ n       nh: ti   ®Ó x¸c®Þ • +  ã   ng  Önh  C ®ó L chuyÓn  Òn göicho  ©n  µng  ×nh  ti     Ng h m kh«ng? • + C¸c  Õu  ètrªnL Önh  y t    chuyÓn  Òn cã  îp lÖ,hîp ph¸p vµ  Ýnh    ti   h         ch x¸c kh«ng?  Önh  (L chuyÓn  î  × cã  û  Òn  N th   u quy kh«ng  ?) • +  éi dung  ã  ×  N  c g nghivÊn    kh«ng  ? • Sau    Óm   khi ki so¸t xong, kÕ       to¸n viªn chuyÓn  Òn  ý  µo  Önh       ti k v L chuyÓn  Òn    vµ  ti in ra  chuyÓn  cho  Õ   k to¸n viªngiao  Þch    ö  ý,    d ®Ó x l   h¹ch to¸nthÝch  îp.    h • ­  Õ   K to¸n viªn giao  Þch: Ph¶i ®èi  Õu  Óm     ¹  íc khi thùc    d     chi ki tra l i     tr   hiÖn  ¹ch to¸ncho  h   kh¸ch hµng.   • 2/H¹ch    to¸n: • 2.1­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã   n: C ®Õ • Nî  Chuy Ón  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay • Cã   ThÝch  îp (t Òngöicña  ©n  µng,Tæ   TK  h  i     Ng h   chøc  Ýn  ông,.. ) T d  . • §èivíiL Önh     chuyÓn  ã     Þ cao  íc khitr¶tr Òn cho  C gi¸tr   tr       i   kh¸ch hµng    cßn ph¶ilµm  ñ tôcx¸cnhËn      th       nh sau: • ­ Khi nhËn  îcL Önh     ®  chuyÓn  ã     Þcao,m¸y  Ýnh  Ïtù ®éng  ¹o C gi¸tr     t s    t  ®iÖn  yªu  Çu    Ën  c x¸c nh (theo phô  ôc sè    l   11a).K Õ         to¸nviªnchuyÓn  tiÒn ph¶ikiÓm    ¹sau    öi(truyÒn)ngay      so¸tl   i ®ã g     cho  ©n  µng  díi Ng h A    d¹ng  iÖn  ® giao dÞch.   • ­ KhinhËn  îc®iÖn  nhËn  ña  ©n  µng  ngêikiÓm         ®  X¸c  c Ng h A,    so¸tgi¶i m∙  µ  Óm     Ýnh    ùc cña  iÖn  v ki so¸tt x¸c th   ® X¸c  Ën  nh sau    chuyÓn  ®ã   cho  Õ       K to¸n viªnchuyÓn  Òn      nh  Ìm  íiL Önh  ti in ra,®Ý k v  chuyÓn  ã   C gi¸trÞ cao    Òn     tr¶ti cho  kh¸ch  µng. Trêng  îp  h   h sau  êi®iÓ m   µn  th   ho thµnh  i chiÕu  ®è   chuyÓn  Òn trong ngµy  Én  ti     v kh«ng  Ën  îc®iÖn  nh ®   X¸c nhËn  cña Ng ©n  hµng A  th× Ng ©n  hµng B  h¹ch to¸n L Önh  chuyÓn  ã     Þcao  µo  µikho¶n  C gi¸tr   v t  chuyÓn  Òn ®Õ n   ê  ö  ý. ti   ch x l • 2.2­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  n: N ®Õ
 10. 10 • ­Trêng  îp chuyÓn  î  ña  éibé  Ö   èng  ©n  µng  µ   íc:   h  N c n   h th Ng h Nh n • Nî  néibé  Ých  îp TK    th h • Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay. • ­Trêng  îp chuyÓn  î  ña    h  N c kh¸ch hµng:   • ChØ   Önh  L chuyÓn  î  n   ã  û  Òn  îp lÖ  µ    µikho¶n  ña  N ®Õ c u quy h   v trªnt   c ngêinhËn  Önh  ã    Òn ®Ó     × Ng ©n  µng  míih¹ch to¸n:   l c ®ñ ti   tr¶th   h B      • Nî  TiÒn  öicña  êinhËn  Önh  êiph¶itr¶) TK  g  ng   l (ng    . • Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay. • Sau    ®ã ph¶i göi ngay     Th«ng  b¸o  Êp  Ën  Önh  ch nh L chuyÓn  î    N cho Ng ©n   µng    h A (qua  ô   Õ   V K to¸n ­  µi chÝnh)  µ   T   v b¸o  î  N cho kh¸ch  hµng. • ­ §èivíiL Önh       chuyÓn  î  ã  û  Òn  n   ng  N c u quy ®Õ nh kh¸ch hµng    kh«ng  ®ñ  kh¶ n¨ng  thanh to¸n: • +  ©n  µng  ph¶ith«ng  ngay  Ng h B    b¸o  cho kh¸ch hµng  ©n  µng,tæ    (ng h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c  µ   íc)nép    Òn  µo  µikho¶n    b Nh n   ®ñ ti v t   ®Ó thùc  Ön  Önh  hi L chuyÓn  î  n   N ®Õ trong  ¹m    êih¹n  Êp  Ën  ph vi th   ch nh quy  nh   èi®a   µ  giê  µm  Öc  Ó   õ    Ën  îc  Önh  ®Þ (t   l 02  l vi k t khi nh ®L chuyÓn  î  n). N ®Õ • + Trong  ¹m    êih¹n  Êp  Ën  ph vith   ch nh quy  nh,  Õu  ®Þ n kh¸ch hµng  ép    n ®ñ   Òn vµo  µikho¶n    ùc hiÖn  Önh  ti   t  ®Ó th   L chuyÓn  î  n   × Ng ©n   N ®Õ th   hµng  h¹ch to¸n: B    • Nî  ThÝch  îp cña  TK  h  kh¸ch hµng  iÒn göicña  ©n  µng,Tæ     (t     Ng h   chøc  TÝn  ông... d   ) • Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay. • H Õt  êih¹n  Êp  Ën  th   ch nh quy  nh,  Õu  ®Þ n kh¸ch  µng  h kh«ng  ép    n ®ñ tiÒn  µo  µikho¶n    ùc  Ön  Önh  v t  ®Ó th hi L chuyÓn  î  n   ×  ©n   N ®Õ th Ng hµng  lËp  B  Th«ng  tõ chèichÊp  Ën  Önh  b¸o      nh L chuyÓn  î  µ      N v c¨n cø vµo Th«ng  b¸o  µy  Ëp  Önh  nlL chuyÓn  î  i    N ® ®Ó chuyÓn    ¹ Ng ©n   tr¶l   i hµng  Trong  êng  îp nµy  ¹ch to¸n: A.  tr h  h  • C¨n  vµo  Önh  cø  L chuyÓn  î  n   N ®Õ ghi: • Nî  Chuy Ón  Òn ®Õ n   ê  ö  ýn¨m  TK  ti   ch x l   nay. • Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay. C¨n  vµo  cø  Th«ng  tõchèichÊp  Ën  Önh  b¸o      nh L chuyÓn  î    Ëp L Önh  N ®Ó l   chuyÓn  î  i  öiNg ©n  µng  N®g  h A: Nî  Chuy Ón  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay. Cã   ChuyÓn  Òn ®Õ n   ê  ö  ýn¨m  TK  ti   ch x l   nay. Ng ©n   µng    h B ph¶i m ë       Sæ theo  âi c¸c L Önh  d    chuyÓn  î  n   N ®Õ kh«ng  thanh    îc®Ó   ã  è  Öu phôc  ô  to¸n®   c s li   v B¸o    c¸o chuyÓn  Òn ®iÖn  ö theo    ti   t  quy ®Þnh.
 11. 11 2.3­ èivíi Önh  §   L chuyÓn  Òn khÈn: ti   Ng ©n   µng    h B ph¶i thùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 10  Quy  Õ   ch chuyÓn  tiÒn ®iÖn  tö ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  353/1997/Q§­ NHNN2   µy  ng 22/10/1997 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   Th ®è Ng h Nh n     P h Ç n  III Ki Ó m  s o¸t µ  ® è i c hiª ó trong c h u y Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö  v I/ ¹i  T  c¸c ® ¬ n  v Þ  ch uy Ó n   Ò n ® i Ö n  t ö: ti §i Ò u    Ëp  µ  öiB¸o    10. L v g   c¸o chuyÓn  Òn trongngµy. ti     VÒ  nguyªn  ¾c, c¸c ®¬n  Þ   t   v chuyÓn  Òn  i  µ  n  Þ   Ën  ti ® v ®¬ v nh chuyÓn  tiÒn  n   ®Õ ph¶i hoµn  µnh  Öc  Ëp    th vi l B¸o  c¸o chuyÓn  Òn  ti trong ngµy  µ  öi   vg  (truyÒn) Vô   Õ       µi chÝnh    K to¸n­ T   ngay trong ngµy      ph¸tsinh chuyÓn  Òn  õ   ti (tr   tr ng  îp bÊt kh¶  ê h    kh¸ng do  ù  è  ü  ËttruyÒn  .   s c k thu   tin) B¸o    c¸o chuyÓn  Òn ®i  µ  n   ti   v ®Õ trong ngµy  ña    n  Þ    c c¸c®¬ v chuyÓn  Òn  ti ®iÖn  ö ® îcthiÕtkÕ   µ  Ëp  t      v l theo  É u   ¹  ô  lôcsè  vµ    m tiph     4  5. B¸o    c¸o chuyÓn  tiÒn trong ngµy    ph¶i® îcm∙    ã  ch÷  ý  iÖn  ö cña  êilËp,ngêikiÓm       ho¸,c   k® t  ng       so¸tvµ  îcb¶o   ®  qu¶n chÆt  Ïnh    c¸o kÕ     ña  ©n  µng  µ   ­ ch   c¸c b¸o    to¸nc Ng h Nh n íc: ­ Ngay    sau  êi®iÓ m   õng  th   ng chuyÓn  Önh  L chuyÓn  Òn  i  ti ® trong ngµy    theo quy  nh,    n   Þ   ®Þ c¸c ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö ph¶i lËp  µ  öi (truyÒn) ti ® t    vg    ngay  ô  Õ      µichÝnh  V K to¸n­T   "B¸o c¸o chuyÓn  Òn ®i     ti   trong ngµy"(phô  ôcsè      l  4). ­ Ngay    sau  êi®iÓ m   õng  Ën  Önh  th   ng nh L chuyÓn  Òn ®Õ n   ti   trong ngµy,     c¸c ®¬n  Þ    v chuyÓn  Òn  iÖn  ö ph¶ilËp  µ  öi(truyÒn) ngay  ô   Õ       ti ® t    vg    V K to¸n­ TµichÝnh    "B¸oc¸o nhËn     chuyÓn  Òn ®Õ n   ti   trongngµy"(phô  ôcsè      l   5). C¸c  n  Þ  ®¬ v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ph¶ithùc hiÖn  y      ti   t      ®Ç ®ñ c¸c thao    ü  t¸ck thuËt nghiÖp  ô    v theo  ng  ¬ng  ×nh  Çn  Ò m   i  íic«ng  Öc  µy  ®ó ch tr ph m ®è v   vi n ®Ó   Öc  Ëp  µ  öiB¸o    vi l v g   c¸o chuyÓn  Òn  µng  µy  îc chÝnh    Þp  êi ti h ng ®   x¸c,k th   ®óng  theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    èichiÕu  11. §   chuyÓn  Òn cuèingµy ti     Khi nhËn  îc"B¶ng  i chiÕu      ®  ®è   c¸c chuyÓn  Òn ®¬n  Þ  ∙  ti   v ® chuyÓn  i    ®­ Vô   Õ   K to¸n ­ µi chÝnh  ∙  Ën  îc trong  µy" (phô  ôc 6)  µ   T   ® nh ®  ng   l   v "B¶ng  i®è   chiÕu    c¸c chuyÓn  Òn  ô   Õ   ti V K to¸n ­ Tµi chÝnh  ∙       ® chuyÓn  i    n  Þ   ∙  ® ­ ®¬ v ® nhËn  îc trong  µy" (phô  ôc 7)  ña  ô   Õ   ®  ng   l   c V K to¸n ­ Tµi chÝnh, c¸c ®¬n  Þ          v chuyÓn  Òn  iÒn  ö ph¶i®èi  Õu  íic¸c L Önh  ti ® t    chi v     chuyÓn  Òn  ∙  ¹ch    ti ® h to¸n vµo  µikho¶n  t  chuyÓn  Òn  i  ti ® n¨m  nay  µ  µikho¶n  v t  chuyÓn  Òn  n     ti ®Õ n¨m nay  µ  íi v v  B¸o    c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy,n Õu  è  Öu khíp ®óng  µn  µn  ti       s li     ho to th× míi® îcphÐp u  ÷d÷  Öu cña  µy        l tr   li   ng ph¸tsinh chuyÓn  Òn.   ti
 12. 12 §i Ò u    ö   ýc¸c sai  ãtvµ  ù  è  ü  Ëtkhi®èi  Õu  12. X l       s   s c k thu     chi chuyÓn  tiÒn. ­ C¸c    ãt vµ  ù  è  ü  Ët cã  Ó    sais   s c k thu   th ph¸tsinh khi®èi  Õu       chi chuyÓn   tiÒn bao  å m:   g +  a  öiB¸o    Ch g   c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy; ti     + Chªnh  Öch  l doanh  è  s chuyÓn  Òn  ti ph¸t sinh    (do  õa, thiÕu  Önh   th   L chuyÓn  Òn)hoÆc     Õu  ècña  Önh  ti   c¸cy t  L chuyÓn  Òn kh«ng  íp®óng; ti   kh   +  ù  è  ü  ËthoÆc   S c k thu   truyÒn  tin. ­ Khi ph¸t hiÖn    ãt,®¬n   Þ     sai s   v chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ti ® t ph¶i chñ  ng    ®é ®iÖn      traso¸tngay  ô  Õ       µichÝnh  Õu    ãtdo  n  Þ    Ön) V K to¸n­ T   (n sais   ®¬ v ph¸thi   hoÆc     êi      Õu    sãtdo  ô   Õ       µi chÝnh    Ön) ®Ó   tr¶l   traso¸t(n sai    V K to¸n­ T   ph¸thi   x¸c®Þnh    nguyªn nh©n  µ  ã  Ön    v c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h ­ M äi    ãtph¸thiÖn    sais     qua  i chiÕu,®¬n  Þ  ®è     v chuyÓn  Òn ®iÖn  öph¶i ti   t    phèi hîp  íiVô   Õ     v   K to¸n ­ Tµi chÝnh  µ    n  Þ   ã  ªnquan  ö  ý xong       v c¸c ®¬ v c li   x l  ngay  trong  µy  ng ph¸thiÖn    ãt,trõ tr ng  îp  Êt    sai s     ê h b kh¶  kh¸ng  sù  è  ü  do  c k thuËt, truyÒn tin. 1/Trêng  îp cha  öiB¸o      h  g  c¸o chuyÓn  Òn trongngµy: ti     N Õ u   n  Þ  ®¬ v chuyÓn  Òn ®iÖn  öcha  öi(truyÒn)B¸o    ti   t  g    c¸o chuyÓn  Òn ti   trong ngµy  í Vô  Õ       µichÝnh  × ph¶itruyÒn    t   K to¸n­ T   i th     ngay  theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  trªn®©y. 10    2/ Trêng  îp      h trªnB¸o c¸o chuyÓn  Òn  ti trong ngµy  ña  n  Þ    c ®¬ v chuyÓn  tiÒn  iÖn  ö  ã  L Önh  ® t c kª  chuyÓn  Òn  ng  ÷  Öu  ña  ô   Õ   ti nh d li c V K to¸n ­  µi T   chÝnh  kh«ng  ã  c hoÆc   îcl¹ (thõa,thiÕu  Önh  ng    i   L chuyÓn  Òn    µ  êng  îp ti ) v tr h  cã  Önh  L chuyÓn  Òn bÞ    ãtyÕu  è(kh«ng  íp®óng). ti   sais   t  kh   §¬n  Þ  v chuyÓn  Òn  iÖn  ö ph¶irµ    ¹ c¸c L Önh  ti ® t    so¸tl     i chuyÓn  Òn  göi ti     ®i  µ  Ën  îcvµ  ©u  Ëp B¸o    v nh ®   kh l   c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy      nh  â ti     ®Ó x¸c®Þ r  nguyªn nh©n, lËp Biªnb¶n  µ  ö  ý:        vxl ­  Õ u   N ph¸t hiÖn  ã  Önh     cL chuyÓn  Òn  ti kh«ng  ph¶i cña  ×nh     m hoÆc   L Önh chuyÓn  Òn  Þ   Êt l¹c ph¶i th«ng  ti b th       b¸o ngay cho  ô   Õ   V K to¸n ­  µi  T   chÝnh  µ    n  Þ  ã  ªnquan  ©n  µng  hoÆc   ©n  µng  ®Ó   ã  v c¸c®¬ v c li   (Ng h A  Ng h B)  c biÖn ph¸p  ö  ýthÝch  îp vµ  ã  x l  h   c tr¸chnhiÖ m   èihîp chÆt  Ïvíi ô  Õ       ph     ch     K to¸n V ­ TµichÝnh  µ    n  Þ  ã  ªnquan    Õt  Þp  êi  ¶m      v c¸c®¬ v c li   gi¶iquy k th , ® b¶o  toµn  an  tµis¶n.   ­  Õ u   N x¸c  nh     ãt do  çikü  Ët th×  n   Þ   îc phÐp   iÒu  ®Þ sai s   l   thu   ®¬ v ®   ® chØnh  ¹theo híng dÉn  ña  ô  Õ      µichÝnh. l i     c V K to¸n­T   3/Trêng  îp sù  è  ü  Ët,   h   c k thu   truyÒn  tin: • Do   ù  è  ü  Ët hoÆc   s c k thu   truyÒn    n   èingµy  µm  Öc    êi tin,®Õ cu   l vi ­ th   ®iÓ m   µn  µnh  i chiÕu  ho th ®è   chuyÓn  Òn trong ngµy,vÉn  ti       kh«ng  öi g  ® îchoÆc     kh«ng  öih Õt  g  B¸o    c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy  Ò   ô   Õ   ti     vVK to¸n­ TµichÝnh  × ®¬n  Þ       th   v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ph¶ilËp  ti   t    "Biªnb¶n    sù  è  ü  Ëttrong chuyÓn  Òn ®iÒn  ö". c k thu     ti   t  Biªn b¶n  µy  Ìm  íiB¸o    n k v  c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy      Êy vµ  ý    ng  Êu  n  Þ)   ti     (inra gi   k tªn,®ã d ®¬ v   ®Ó       ghi Sæ theo  âi B¸o  d  c¸o  chuyÓn  Òn  ti trong  µy  a  öi ®i, ng ch g     ngµy  h«m  sau  ö  ý göi ®i. Sang  µy  µm  Öc  Õp  x l      ng l vi ti theo, khi ®∙    kh ¾c  ôc  ph xong  ù  è  ü  Ët,truyÒn    n   Þ   s c k thu   tin,®¬ v chuyÓn  Òn ti  
 13. 13 ®iÖn  ö ph¶i truyÒn  t    ngay B¸o c¸o chuyÓn  Òn    í Vô   Õ   ti ®ã t i K to¸n ­      TµichÝnh.   • B¸o c¸o chuyÓn  Òn  ña  µy  Þ   ti c ng b ¶nh  ëng  ù  è  h s c ph¶i ® îc lËp  µ     v truyÒn riªng,  kh«ng ® îc lËp chung víi  b¸o c¸o chuyÓn  tiÒn cña  (nh÷ng)ngµy  Õ   Õp.   k ti • • II/T ¹i ô   Õ      V K to¸n ­ T µ i c h Ý n h: • • §i Ò u    Ó m     µ  ¹ch      Önh  13. Ki so¸tv h to¸nc¸cL chuyÓn  Òn ti   • 1/ Vô   Õ     K to¸n ­ Tµi chÝnh  ã       c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  Önh    ti nh L chuyÓn  tiÒn  ña    ©n   µng  thùc  Ön  Öc  Óm   c c¸c Ng h A,  hi vi ki so¸t,h¹ch    to¸n vµ    truyÒn  i  ® c¸c  ©n   µng    ã  ªnquan. Toµn  é  Ng h B c li     b c¸c  ©u  Õp  kh ti nhËn, kiÓm     so¸t, ¹ch   h to¸n,truyÒn  Én  Önh    d L chuyÓn  Òn  µ u  ÷ ti v l tr   d÷  Öu cña  ô   Õ       µi chÝnh  îcxö  ýtù ®éng    Ö   èng  li   V K to¸n­ T   ®   l    trªnh th m¸y  Ýnh.Quy  ×nh xö  ýcô  Ó    t   tr   l   th nh sau: • a)    Ën  îc L Önh  Khi nh ®  chuyÓn  Òn  Ng ©n   µng    ti do  h A chuyÓn  n,  ®Õ ngêi kiÓm     so¸tchuyÓn  Òn  ña  ô   Õ     ti c V K to¸n ­  µi chÝnh  ö  ông   T   sd m Ët  vµ  ¬ng  ×nh    Óm     Ýnh  îp  m∙  ch tr ®Ó ki so¸tt h ph¸p  µ  ng  n   v ®ó ®¾ cña  Önh  L chuyÓn  Òn.L Önh  ti   chuyÓn  Òn  n   ti ®Õ ph¶i® îc kiÓm        so¸t theo    c¸c quy  nh  ®Þ chung  i víichøng  õ ®iÖn  ö vµ    ®è     t  t   c¸c quy  nh   ®Þ cô  Ó  th sau: • ­Ch÷  ý  iÖn  övµ  ü  Öu  Ët      Önh    k® t   k hi m ghitrªnL chuyÓn  Òn cã  ng  ti   ®ó kh«ng? • ­  Þa  § chØ   öi vµ  Ën  Önh  g   nh L chuyÓn  Òn:Tªn, m∙  ©n   µng    ti     Ng h A, Ng ©n   µng  tªn,m∙  ©n   µng  h B;    Ng h (c¸c Ng ©n   µng, Tæ     h   chøc  Ýn  t dông,Kho  ¹c Nhµ   íc)phôc  ô;   b  n  v • ­ C¸c  Õu  èkh¸ccña  Önh    y t    L chuyÓn  Òn nh:Sè  Önh,Ngµy  Ëp,Lo¹i ti     l   l   L Önh      chuyÓn  Òn (kýhiÖu  Önh). ti     L • b) C¸c  Önh  L chuyÓn  Òn  n   ti ®Õ sau    îc Vô   Õ       µi chÝnh  khi®   K to¸n ­ T   kiÓm   so¸t, Õu   n kh«ng  ã    sãtg×  Ï® îctù ®éng  Ýnh  µ    ÷  c sai    s       t v ghich ký  iÖn  ö ®Ó   ® t  truyÒn  i    ©n   µng  cã  ªnquan. Trªn LÖnh  ® c¸c Ng h B  li       chuyÓn  Òn ph¶icã  ý  Öu    Ën  ∙  Óm    µ    êichÞu  ti     k hi x¸cnh ® ki so¸tv tªnng   tr¸chnhiÖm  Óm      ki so¸tchuyÓn  Òn   ña  ô  Õ      µichÝnh. ti  c V k to¸n­T   • c)H¹ch    ¹ Vô  Õ      µichÝnh:   to¸nt   K to¸n­T   i • ­§èivíi   Önh       Lc¸c chuyÓn  ã   n,  Önh  û  Önh  C ®Õ L Hu l chuyÓn  î  n: N ®Õ • Nî  Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn ®Õ n   ti   n¨m  nay  iÓukho¶n  n  Þ  öi (t   ®¬ v g   L Önh  chuyÓn  Òn ­NHA). ti    • Cã   Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn ®i  ti   n¨m  nay  iÓukho¶n  n  Þ  Ën  (t   ®¬ v nh L Önh chuyÓn  Òn ­NHB). ti   
 14. 14 • §èi víic¸c L Önh       chuyÓn  ã     Þ cao, m¸y  Ýnh  ña  ô   Õ       C gi¸tr     t c V K to¸n ­ TµichÝnh  Ïtù®éng  èng    ¹®Ó   Óm    µ  ã  è  Öu phôc  ô    s    th kª l   ki i so¸tv c s li   v B¸o    c¸o chuyÓn  Òn ®iÖn  ötheo quy  nh. ti   t    ®Þ • ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  n: N ®Õ • Nî  Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn ®i  ti   n¨m  nay  iÓu kho¶n  n  Þ  Ën  (t   ®¬ v nh L Önh  chuyÓn  Òn ­NHB) ti    • Cã     TK Thanh to¸n chuyÓn  Òn  n     ti ®Õ n¨m nay  iÓu kho¶n  n  Þ  (t   ®¬ v göiL Önh    chuyÓn  Òn ­NHA). ti    • 2)    Óm     Önh  Khi ki so¸tL chuyÓn  Òn  n   Õu  ti ®Õ n ph¸thiÖn  ã    ãt,   c sais   Vô   Õ   K to¸n ­  µi  Ýnh    T ch ph¶i tra so¸tngay  ©n   µng             Ng h A ®Ó x¸c ®Þnh  nguyªn  ©n  µ  ã  Ön  nh v c bi ph¸p  ö  ý thÝch  îp,®¶m   x l  h  b¶o    an toµn  µis¶n  µ  toµn  Ö   èng.Xö  ýsaisãtnh  t  v an  h th   l       sau: • ­ N Õu     nguyªn  ©n    ãt lµ do  çikü  Ët   ×  ô   Õ   nh sais     l   thu   th V K to¸n ­ Tµi      chÝnh  îc huû  á  Önh  ®  bL chuyÓn  Òn    µ  ti saiv yªu  Çu  ©n   µng    c Ng h A göil¹L Önh     i chuyÓn  Òn ®óng    ti   ®Ó thay thÕ;   • ­ N Õ u     Ön  Önh    ph¸thi L chuyÓn  Òn  Þ     ¹o, nghigi¶ m¹o  ti b gi¶ m      hoÆc   cã  th«ng    ¹x© m   Ëp    Ðp  ×  tinl  nh tr¸ ph i th ph¶ilËp    Biªn b¶n  µ    ông    v ¸p d ngay    Ön  c¸c bi ph¸p  phßng  õa  Çn  Õt®ång  êiph¶ith«ng    ng c thi   th     b¸o ngay  cho    n  Þ  ªnquan    èi hîp  c¸c ®¬ v li   ®Ó ph   ng¨n chÆn   î dông  µ  l i v gi¶i  Õt. quy • Vô   Õ       µi chÝnh  K to¸n­ T   ph¶im ë       Sæ theo  âiL Önh  d  chuyÓn  Òn  Þ   ti b saisãt®Ó   ôc  ô     ph v cho  Öc  Ëp  vi l B¸o    c¸o chuyÓn  Òn ®iÖn  ö còng  ti   t  nh    ¸nh    µ  ®Ó ® gi¸v qu¶n  ýh Ö   èng. l   th • 3)  èi víic¸c L Önh  §     chuyÓn  Òn  ô   Õ   ti V K to¸n ­  µi chÝnh  ∙  Õp     T   ® ti nhËn  îc tõ c¸c Ng ©n   µng  nhng  ®      h A  kh«ng  Ó  th truyÒn  Õp  i  ti ® ngay  trong ngµy    cho    ©n  µng  li   c¸cNg h B  ªnquan  sù  è  ü  Ët,truyÒn  do  c k thu   tinth× xö  ýnh      l   sau: • ­ Sau  êi®iÓ m   µn  µnh  i  Õu    th   ho th ®è chi chuyÓn  Òn  ti trong ngµy,Vô      K Õ       µi chÝnh  Ëp  to¸n­ T   l "Biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong chuyÓn  Òn    s c k thu     ti ®iÖn  ö"vµ  t   "B¶ng  chi tiÕtchuyÓn  Òn  n   ê  ö  ý"®Ó   Ëp  kª      ti ®Õ ch x l   l phiÕu  chuyÓn kho¶n    ¹ch      Önh  ®Ó h to¸nc¸c L chuyÓn  Òn  n   ê  ti ®Õ ch xö  ývµo  µikho¶n  l  t  "Thanh    to¸nchuyÓn  Òn ®Õ n   ê  ö  ýn¨m  ti   ch x l   nay"  theo tiÓu kho¶n  Ých  îp:     th h • +  èivíi   Önh  §   L c¸c chuyÓn  ã,  Önh  û  Önh  CL Hu l chuyÓn  î  n: N ®Õ • Nî  Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn ®Õ n   ti   n¨m  nay  iÓukho¶n  n  Þ  öi (t   ®¬ v g   L Önh  chuyÓn  Òn ­NHA). ti    • Cã   Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn  n   ê  ö  ýn¨m  ti ®Õ ch x l   nay  iÓu kho¶n  (t   L Önh chuyÓn  ã,  Önh  û  Önh  CL hu L chuyÓn  î  n   ê  ö  ý) N ®Õ ch x l . • +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  î  n: N ®Õ • Nî    TK Thanh to¸n chuyÓn  Òn  n   ê  ö  ýn¨m    ti ®Õ ch x l   nay  iÓu kho¶n  (t   L Önh  chuyÓn  î  n   ê  ö  ý). N ®Õ ch x l
 15. 15 • Cã     TK Thanh to¸n chuyÓn  Òn  n     ti ®Õ n¨m nay  iÓu kho¶n  n  Þ  (t   ®¬ v göiL Önh    chuyÓn  Òn ­NHA). ti    • ­ Sang  µy  µm  Öc  Õp    ng l vi ti theo,     ∙  ¾c  ôc    khi® kh ph xong  ù  è  ü  sck thuËt, truyÒn tin, ô  K Õ  to¸n ­ Tµi chÝnh sÏ truyÒn tiÕp L Önh    V chuyÓn  Òn cho  ©n   µng  li   ti   Ng h B  ªnquan  µ  Êtto¸ntµikho¶n  vt     thanh  to¸nchuyÓn  Òn ®Õ n   ê  ö  ýn¨m    ti   ch x l   nay,vµ  ¹ch to¸n:  h   • + §èivíi Önh       L chuyÓn  î: N • Nî  Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn ®i  ti   n¨m nay  iÓu kho¶n  n  Þ  Ën  (t   ®¬ v nh L Önh  chuyÓn  Òn ­NHB). ti    • Cã   Thanh    TK  to¸nchuyÓn  Òn  n   ê  ö  ýn¨m  ti ®Õ ch x l   nay  iÓu kho¶n  (t   L Önh chuyÓn  î  n   ê  ö  ý). N ®Õ ch x l • +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  ã,  Önh  û  Önh  CL hu L chuyÓn  î  ×  ¹ch    N th h to¸n ngîcl¹ .  i • • §i Ò u    èichiÕu  è  ÖuchuyÓn  Òn  iÖn  ötrongngµy. 14. §   s li   ti ® t    • VÒ  nguyªn  ¾c, toµn  é  t  b doanh  è  s chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ti ® t ph¸tsinh     hµng  µy  ÷a    n   Þ   ng gi c¸c ®¬ v ph¶i ® îc Vô   Õ       K to¸n ­  µi chÝnh  i  T   ®è   chiÕu  µ  v ph¶i®¶m     b¶o  íp ®óng    Ò   kh   (c¶ v tæng  è  µ    Õt)ngay  s v chiti   trong ngµy      ph¸tsinh,trõtr ng  îp bÊt kh¶  kh¸ng    ù  è  ü  Ët,    ê h       nh s c k thu   truyÒn  tin. • ViÖc  i chiÕu  ®è   chuyÓn  Òn trong toµn  Ö   èng  îcthùc hiÖn    ti     h th ®    cho tõng  µy  ng riªng biÖt.Trong  êng  îp  ã  ù  è  ü  Ët,truyÒn        tr h c s c k thu   tin dÉn  n   ®Õ kh«ng  Ó  i chiÕu  îctrong ngµy  th ®è   ®    theo  quy  nh  × ® ­ ®Þ th   îc phÐp  i chiÕu    ®è   sang  µy  Õ   Õp  ng k ti cho  n     ù  è  îc kh ¾c  ®Õ khis c ®   phôc.Tuy    nhiªn,viÖc  i chiÕu  ïthùc hiÖn  µo  µy  Õ   Õp nhng    ®è   d    v ng k ti   vÉn ph¶iph¶n      ¶nh theo ngµy      ph¸tsinhc¸cchuyÓn  Òn ®ã.    ti   • Ngµy    ph¸tsinh chuyÓn  Òn ® îcquy  nh    ti     ®Þ trong ®èi chiÕu       nh sau: • ­§èivíi ©n  µng  lµngµy  Ëp L Önh       Ng h A:    l  chuyÓn  Òn vµ  òng  Ýnh  ti   c ch lµngµy  öi(truyÒn)L Önh    g    chuyÓn  Òn ®i. ti   • ­§èivíi ©n  µng    µngµy  Ën  îcL Önh       Ng h B: l   nh ®   chuyÓn  Òn. ti • 1/§èichiÕu     chuyÓn  Òn: ti • a/ Khi nhËn  îc B¸o     ®  c¸o chuyÓn  Òn  ti trong  µy  ña    n    Þ  ng c c¸c ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö,Vô   Õ     ­ Tµi chÝnh  ùc hiÖn  i  Õu  ti ® t   K to¸n       th   ®è chi d÷  Öu chuyÓn  Òn   ña    n  Þ  íi ÷  Öu chuyÓn  Òn cña  Ö   li   ti  c c¸c®¬ v v   li  d ti   h thèng. ViÖc  i  Õu  µy  îc xö  ý tù  ng    Ö   èng       ®è chi n ®   l   ®é trªn h th m¸y tÝnh. • Sau  êi®iÓ m   µn  µnh  i  Õu  th   ho th ®è chi chuyÓn  Òn ti trong  µy, c¸c ng     L Önh chuyÓn  Òn ®∙  i chiÕu  íp®óng  µ  a  i chiÕu  îc(do  ti   ®è   kh   v ch ®è   ®  sù  è  ü  Ët,truyÒn    Ï ® îc m¸y  Ýnh  ña  ô   Õ   c k thu   tin)s     t c V K to¸n ­  µi  T   chÝnh  ©n  ¹  µ  ph lo i ph¶n  v ¶nh    trªn"B¶ng  i chiÕu    ®è   c¸c chuyÓn  Òn ti   ®¬n  Þ  ∙  v ® chuyÓn  i    ô   Õ   ® ­ V K to¸n ­ Tµi chÝnh  ∙  Ën  îc trong      ® nh ®    ngµy" (phô  ôc6) vµ    l     "B¶ng  i chiÕu    ®è   c¸c chuyÓn  Òn Vô   Õ       ti   K to¸n­
 16. 16 Tµi chÝnh  ∙    ® chuyÓn  i    n  Þ  ∙  Ën  îctrong ngµy" (phô  ôc ® ­ ®¬ v ® nh ®       l  7) theo tõng ®¬n  Þ        v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t • b/ Khi ®∙  i  Õu      ®è chi xong  µ  íp ®óng  v kh   doanh  è  s chuyÓn  Òn    ti ph¸t sinh  trong  µy  ña  n   Þ   ng c ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö nµo  ×  ô   Õ   ti ® t  th V K to¸n ­  µi  Ýnh    T ch ph¶i truyÒn  ¹    l ingay cho  n   Þ     ®¬ v ®ã "B¶ng  i ®è   chiÕu  c¸c  chuyÓn  Òn  n   Þ   ∙  ti ®¬ v ® chuyÓn  i  Vô   Õ   ® ­  K to¸n ­  µi  T   chÝnh  ∙  Ën  îc trong ngµy" (phô  ôc 6)  µ  ® nh ®      l   v "B¶ng  i  Õu    ®è chi c¸c chuyÓn  Òn Vô  Õ      µichÝnh  ∙  ti   K to¸n­T   ® chuyÓn  i   n  Þ  ∙  Ën  ® ­®¬ v ® nh ® îctrong ngµy" (phô  ôc7) ®Ó     Ën  ¹ cho  n  Þ        l   x¸cnh l   i ®¬ v chuyÓn  Òn  ti ®iÖn  ö. t • c/ §èi víi (c¸c)®¬n   Þ            v chuyÓn  Òn  iÖn  ö  a  i  Õu  ti ® t ch ®è chi xong  trong ngµy  ×  ýdo  Êt    v l   b kh¶  kh¸ng  ×  ô   Õ       µi chÝnh      th V K to¸n­ T   in ra "B¶ng  i chiÕu    ®è   c¸cchuyÓn  Òn ®¬n  Þ  ∙  ti   v ® chuyÓn  i   ô  Õ     ® ­V K to¸n ­ TµichÝnh  ∙  Ën  îctrong ngµy" (phô  ôc6) vµ     ® nh ®       l     "B¶ng  i chiÕu  ®è   c¸c chuyÓn  Òn  ô   Õ       µi chÝnh  ∙    ti V K to¸n­ T   ® chuyÓn  i    n  Þ  ∙  ® ­ ®¬ v ® nhËn  îc   ®   trong ngµy" (phô  ôc7) cña  n  Þ          l   ®¬ v ®ã ®Ó theo  âiriªng d    (theo  âi theo  µy) vµ  Õp  ôc ®«n  c  i  Õu  d  ng   ti t   ®è ®è chi trong  ÷ng) (nh   ngµy  Õ   Õp cho  n     i chiÕu  k ti   ®Õ khi®è   xong  µ  íp®óng. v kh   • d/ Sè   Öu    li chuyÓn  Òn  µ  i  Õu  ti v ®è chi chuyÓn  Òn  ti trong  µy  ña  ng c toµn  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc ® îc coi lµ chÝnh  h th Ng h Nh n         x¸c  µ  íp v kh   ®óng      khitrªn"B¶ng tæng  îp  µ  i  Õu  h v ®è chi doanh  è  chuyÓn  Òn  s  ti ®i  ña    n  Þ Ng ©n  µng  µ   íctrong ngµy"(phô  ôcsè    µ  c c¸c®¬ v   h Nh n       l   9) v "B¶ng  tæng  îp  µ  i  Õu  h v ®è chi doanh  è  s chuyÓn  Òn  n   ña    ti ®Õ c c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íctrong ngµy"(phô  ôcsè    Ó  Ön    v Ng h Nh n       l   10) th hi c¸c c©n  i sau: ®è                                                                 Tæng  è  s chuyÓn  Òn ®i  ña  ti   c Tæng  è  s chuyÓn  Òn ®Õ n   ô  ti   V c¸c®¬n  Þ    v NHNN   trong ngµy    = K Õ      µichÝnh  to¸n­T   trong ngµy    (sè m ãn  µ  è  Òn).   v s ti (sè m ãn  µ  è  Òn).   v s ti • s chuyÓn  Òn do  ô  • • Tæng  è  ti   V Tæng  è  s chuyÓn  Òn ®Õ n   ti   K Õ      µichÝnh  ∙  to¸n­T   ® c¸c®¬n  Þ    v NHNN   ∙  Ën  ® nh chuyÓn  i  ® cho    n  Þ  c¸c®¬ v ® îctrong ngµy  è m ãn  µ      (s   v NHNN  trong ngµy  è m ãn  µ    (s   v sè  Òn) ti sè  Òn) ti • • Tæng   • • Tæng  è  • • Tæng  è  • • s s Tæng  è s sè  chuyÓn  chuyÓn  Ònti   chuyÓn  chuyÓ tiÒn  ®Õ n   ê  ö  ch x tiÒn ®Õ n     n  Òn ti   ®Õ n   ô  V lýcña    chê  ö  ý x l  ®i  ña  c KÕ     to¸n + (nh÷ng)ngµy    ph¸tsinh     Vô  Õ   K ­Tµi    h«m   íc®∙  tr   (míi)   trong   to¸n­   chÝnh  ® îcxö  ý   l  ngµy  ¹ Vô  t i Tµi  trong   trongngµy  ¹   t  i K Õ      to¸n­ chÝnh  ngµy  è (s   Vô   Õ       K to¸n­ TµichÝnh    trong  m ãn  µ  v TµichÝnh    (sè m ãn    
 17. 17 ngµy  sè  Òn) ti (sè m ãn  µ    v vµ  è  Òn) s ti (sè  sè  Òn) ti m ãn   vµ  è  s tiÒn) • • Tæng  è  • • Tæng  è  • • Tæng  è  • • s s s Tæng  è  s chuyÓn  chuyÓn  tiÒn chuyÓn    chuyÓn  Òn ti   tiÒn ®i    tiÒn   ®Õ n   ê    ch xø ®Õ n   ê  ö  ý ch x l   cña    c¸c = ®Õ n   ña  c + lýph¸tsinh      ­ cña  ÷ng) (nh   ®¬n  Þ  v c¸c®¬n     (míi)  trong  ngµy  h«m   íc tr   NHNN   vÞ  ngµy  ¹ Vô  t i ®∙  îcxö  ý ®   l  trong   NHNN   K Õ      to¸n­ trongngµy  ¹   t i ngµy  è (s   trong   TµichÝnh    Vô  Õ      K to¸n­ m ãn  µ  v ngµy  è (s   (sè m ãn  µ    v TµichÝnh  è   (s   sè  Òn) ti m ãn  µ  v sè  Òn) ti m ãn  µ  è  vs sè  Òn) ti tiÒn) • • 2/Xö  ýc¸csaisãtvµ  ù  è  ü  Ët:   l         s c k thu • Khi  ùc  Ön  i  Õu, Vô   Õ   th hi ®è chi   K to¸n ­  µi  Ýnh  Õu     T ch n ph¸t hiÖn    thiÕu B¸o      c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy  ti     hoÆc   ã  ù  c s chªnh  Öch  l doanh  sè chuyÓn  Òn ph¸tsinh (do thõa,thiÕu lÖnh  ti            chuyÓn  Òn),   Õu  ti   yc¸c tècña  Önh    L chuyÓn  Òn kh«ng  íp®óng  × xö  ýnh  ti   kh   th   l   sau: • a/Trêng  îp thiÕu B¸o      h    c¸o chuyÓn  Òn trongngµy: ti     • M¸y  Ýnh  ña  ô   Õ       µi chÝnh  Ïtù ®éng  Óm     Öc  Ëp  t c V K to¸n­ T   s    ki so¸tvi l (t¹o)vµ  öiB¸o      g  c¸o chuyÓn  Òn trong ngµy  ña    n  Þ  ti     c c¸c ®¬ v chuyÓn  tiÒn ®iÖn  ö trong toµn  Ö   èng;trî óp ph¸thiÖn  µ        t    h th    gi     v traso¸tngay  c¸c ®¬n  vÞ  chuyÓn  tiÒn ®iÖn  tö kh«ng hoÆc  cha göi B¸o c¸o  chuyÓn  Òn trong ngµy  Þp  êitheo quy  nh. ti     k th     ®Þ • b/ Trêng hîp trªn B¸o c¸o chuyÓn  tiÒn trong ngµy cña ®¬n  vÞ  chuyÓn  Òn ®iÖn  öcã    Önh  ti   t   kª L chuyÓn  Òn nhng  ÷  Öu t¹ Vô  Õ   ti   d li     K i to¸n ­  µi  Ýnh    T ch kh«ng  ã  Önh   cL chuyÓn  Òn  µy  ti n hoÆc   îc l¹ ng     i (thõa,thiÕu  Önh    L chuyÓn  Òn)vµ  êng  îp  ã  Önh  ti   tr h cL chuyÓn  Òn ti   bÞ    ãtyÕu  è(kh«ng  íp®óng). sais   t  kh   • Vô  Õ       µichÝnh  K to¸n­ T   ph¶i®iÖn        traso¸tngay  n  Þ  ®¬ v chuyÓn  Òn ti   ®iÖn  ö ®ång  êirµ    ¹ c¸c L Önh  t  th   so¸tl     i chuyÓn  Òn  ∙  Õp nhËn  µ  ti ® ti   v ®∙  öi®i  g   trong ngµy    cho  n  Þ  µ    ©u  ö  ýd÷  Öu li   ®¬ v v c¸c kh x l   li   ªnquan  ®Ó     nh  â nguyªn nh©n, lËp biªnb¶n  µ  ö  ý: x¸c®Þ r        vxl • ­ N Õ u     Ön  ã  Önh    ph¸thi c L chuyÓn  Òn    ¹o, nghigi¶ m¹o  ti gi¶ m      kh«ng  ph¶i th«ng    b¸o ngay cho c¸c  n   Þ   ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ã  ªn ti ® t c li   quan  ©n  µng  Ng ©n   µng  vµ  dông  (Ng h A,  h B)  ¸p  ngay    Ön  c¸c bi ph¸p  phßng  õa  Çn  Õt®Ó   ¶m   ng c thi   ® b¶o  toµn  µis¶n. an  t  • ­ N Õ u     nh    ãtdo  çi ü  Ëtth× ph¶i®iÒu    x¸c ®Þ sais   l   thu     k   chØnh  ¹ ®ång  l i thêihíng dÉn  n  Þ      ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö cã  ªnquan  ti ® t   li   (b»ng  iÖn  ® giao  Þch)    iÒu  d ®Ó ® chØnh  ¹  Õu  Çn  Õt)  ô   Õ   li (n c thi .V K to¸n ­  µi  T  
 18. 18 chÝnh ph¶ivµo      sæ theo  âisù  è  ü  ËtchuyÓn  Òn  iÖn  ö vµ  d   c k thu   ti ® t  th«ng b¸o  Þp  êi cho  k th   c¸c  n   Þ   ã  ªnquan    ¾c   ôc, ®¬ v c li   ®Ó kh ph   chØnh  öa  s ngay. • c/Trêng  îp sù  è  ü  Ët,   h   c k thu   truyÒn  tin: • Do  ù  è  ü  ËthoÆc   s c k thu   truyÒn    n   êi®iÓ m   µn  µnh  i  tin,®Õ th   ho th ®è chiÕu chuyÓn  Òn  ti trong ngµy, Vô   Õ       K to¸n ­ Tµi chÝnh  Én       v kh«ng  nhËn  îc hoÆc   a  Ën    ®  ch nh ®ñ B¸o  c¸o  chuyÓn  Òn  ti trong ngµy  ña    c ®¬n  Þ  v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö.Trong  êng  îp nµy,Vô   Õ       µi ti   t  tr h    K to¸n­ T   chÝnh  Ï xö  ýtheo  s   l  quy  nh  µi®iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  ®iÒu  ®Þ t  a  ® c  1  nµy. • d/M äi    ãtph¸thiÖn    sais     qua  i chiÕu  ®è   chuyÓn  Òn,Vô  Õ      µi ti   K to¸n­T   chÝnh  ph¶iphèihîp vµ  íng dÉn  n  Þ      h  ®¬ v chuyÓn  Òn  iÖn  ö xö  ý ti ® t   l  xong  trong ngµy    ph¸tsinh,trõtr ng  îp  Êt        ê h b kh¶  kh¸ng    ù  è  ü  nh s c k thuËt, truyÒn tin. • • P h Ç n  IV    §i Ò u c h Ø n h  s ai s ã t trong c h u y Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö • • §i Ò u 15. C¸c    nguyªn t¾c  iÒu    ® chØnh    ãttrong chuyÓn  Òn sais     ti   ®iÖn  ö t 1/ §¶m     b¶o  ù  Êt trÝ sè  Öu gi÷a Ng ©n   µng  Ng ©n   µng  víiVô   s nh     li     h A,  h B    K Õ       µichÝnh.Sai sãtph¸tsinh ë  u   to¸n­ T           ®© ph¶i® îcsöa  ÷a,®iÒu     ch   chØnh  ë  .  ®ã Nghiªm  Ê m   Öc  ïytiÖn  öa  ÷a  è  Öu,®iÒu  c vi t   s ch s li   chØnh    ãt trong sais     chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t 2/     Khi ph¸thiÖn    ãt ph¶i cã  Ön    sai s     bi ph¸p  iÒu ® chØnh  ngay, kh«ng    g©y  Ë m   Ô   í  ch ch t i c«ng    t¸cthanh  to¸n.ViÖc  iÒu    ® chØnh    ãt ph¶i theo  sai s     ®óng    c¸cnguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p ®iÒu    chØnh    Çm  ña  Õ     ãichung  sail c k to¸nn   vµ  chuyÓn  tiÒn ®iÖn  tö nãi riªng ® îc quy ®Þnh  tµi ®iÒu 15, Quy  chÕ       chuyÓn  tiÒn ®iÖn  tö ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  353/1997/Q§­ NHNN2   µy  ng 22/10/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ¶m     c Th ®è Ng h Nh n   ® b¶o an  µn  µis¶n  ña  ©n  µng  µ  to t   c Ng h v kh¸ch hµng.   3/   ¬n  Þ, c¸ nh©n  µo  ©y  saisãt hoÆc     ¹m     § v     ng ra      viph c¸c nguyªn  ¾c, t  ph¬ng  ph¸p  iÒu  ® chØnh    ãt,tuú  sais   theo  møc     çisÏ vÞ  ö  ¹ttheo    ®é l     x ph   quy ®Þnh  µ  v ph¶i hoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt vÒ   ÷ng  çido  × nh     v    nh l  m g©y   cho    li   ra   c¸cbªn  ªnquan. §i Ò u    û  Önh  16. Hu L chuyÓn  Òn ti ViÖc  û  Önh  hu L chuyÓn  Òn ph¶ithùc hiÖn  ng    ti       ®ó c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   16  ña  c Quy  Õ   ch chuyÓn  Òn  iÖn  ö ban  µnh  Ìm  ti ® t  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 353/1997/Q§­NHNN2   µy  ng 22/10/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   ViÖtNam,  ô  Ó      c th nh sau: 1/ §èi víiHuû   Önh       l chuyÓn  Òn  ña  ti c kh¸ch  µng  µ c¸c ng©n  µng, tæ  h l    h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
 19. 19 ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  û  Òn  N c u quy chØ  îchuû    ®  khikh¸ch hµng  ∙    ¹ sè    ® tr¶l  i tiÒn  îc hëng  ®  cho  n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¸tsinh nghiÖp  ô  ®¬ v Ng h Nh n       v chuyÓn  tiÒn ®i  ©n  µng    (Ng h A). ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    n  Þ  ©n   µng  µ   íc tiÕp ®  khi®¬ v Ng h Nh n     nhËn  chuyÓn  Òn  n   ©n  µng  cha    ã   µo  µikho¶n  ña  ti ®Õ (Ng h B)  ghiC v t   c kh¸ch   hµng hoÆc   ∙    ã   µo  µikho¶n  ña  ® ghiC v t   c kh¸ch hµng  ng    nh kh¸ch hµng  ∙      ® tr¶ l¹ . i 2/ §èivíiHuû   Önh       l chuyÓn  Òn cña  ti   b¶n  ©n  ©n   µng  µ   íc:C¸c  th Ng h Nh n   ®¬n  Þ  v chuyÓn  Òn  iÖn  ö thuéc  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc chØ   îc ti ® t  h th Ng h Nh n   ®  huû  Önh  L chuyÓn  Òn  ti trong  êng  îp  Ëp    Öch  tr h l sai L chuyÓn  Òn  µ  òng  ti v c ph¶itu©n  ñ nguyªn t½c    th     sau: ­  Önh  L chuyÓn  î  ã  û  Òn  N c u quy chØ   îc huû    n  Þ   ©n   µng  ®  khi ®¬ v Ng h Nhµ   ícph¸tsinh nghiÖp  ô  n      v chuyÓn  Òn ®i  ©n  µng  cha    Òn cho  ti   (Ng h A)  tr¶ti   kh¸ch hµng    theo lÖnh      saihoÆc     åinhng  ∙    åil¹® îc. tr¶r   ® thu h    i ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    n  Þ  ©n   µng  µ   íc tiÕp ®  khi®¬ v Ng h Nh n     nhËn chuyÓn  Òn  n   ©n  µng  cha    Òn  ti ®Õ (Ng h B)  tr¶ ti cho kh¸ch  µng  h theo  lÖnh    saihoÆc     åinhng  ∙    åil¹® îc. tr¶r   ® thu h     i 3/Chøng  õhuû  Önh    t  L chuyÓn  Òn bao  å m: ti   g ­ Yªu  Çu  û  Önh    c hu L chuyÓn  ã:  Ng ©n  µng  lËp vµ  öicho  ©n   C Do  h A    g   Ng hµng  ®Ò   Þ  û  Önh  B  ngh hu L chuyÓn  ã   Þ    ãt(huû  ét  Çn  C b sais   m ph hoÆc   µn  to bé  è  Òn tïytheo tõng  êng  îp saisãtcô  Ó);Lµ    ®Ó   ©n  µng    s ti       tr h       th   c¨n cø  Ng h B lËp L Önh    chuyÓn  ã   i,tr¶l¹ tiÒn cho  ©n  µng  nhng  C ®      i  Ng h A  ph¶itrªnc¬  ë  ∙      s® thu  åi l¹ ® îc tiÒn  ∙    ®èivíihuû  Önh  h  i    ® tr¶(     L chuyÓn  ã   ña  C c b¶n  ©n  ©n   th Ng hµng  µ   íc)hoÆc   Nh n   kh¸ch hµng  ∙    ® chuyÓn    ®èivíi û  Önh  tr¶(     hu L chuyÓn  ã   C cña kh¸ch hµng).   ­  Önh  û   Önh  L Hu l chuyÓn  î: cã    Þ nh m ét  Önh  N   gi¸tr   L chuyÓn  ã;    C Do Ng ©n   µng  lËp  µ  öi Ng ©n   µng  ®Ó   û  Önh  h A  vg  h B  hu L chuyÓn  î  Þ     ãt N b sais   (huû  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  è  Òn). to b s ti 4/ C¸c  n  Þ    ®¬ v chuyÓn  Òn ®iÖn  ö thuéc Ng ©n   µng  µ   íckhixö  ý ti   t    h Nh n     l   vµ  ùc  Ön  û   Önh  th hi Hu L chuyÓn  Òn  ti ph¶i thùc  Ön  Èn  ¬ng   ®èi  íi   hi kh tr nh v  L Önh chuyÓn  Òn khÈn. ti   §i Ò u    Òu  17. §i chØnh    ãtt¹i ©n  µng  sais    Ng h A 1/§iÒu    chØnh    ãtë  êi®iÓ m   íckhitruyÒn  Önh  sais   th   tr     L chuyÓn  Òn ®i: ti   a/  Õ u     ãt cña  Önh  N sai s   L chuyÓn  Òn  îc ph¸t hiÖn  ti ®     ngay trong    qu¸ tr×nh lËp vµ  êikiÓm    a    ÷  ý  iÖn  ö®Ó       ng   so¸tch ghich k ® t   chuyÓn  i  × kÕ     ® th   to¸n ® îcsöa  ¹cho  ng.   l i ®ó b/ N Õ u     ãt trªnL Önh    sais     chuyÓn  Òn  îc ph¸thiÖn  ti ®     sau    êi kiÓm   khing   so¸t®∙    ÷  ý  iÖn  öth× ph¶ilËp Biªnb¶n  û  á  Önh    ghich k ® t         hu b L chuyÓn  Òn sai ti     trong ®ã     â  ý  Öu  Önh, giê,ngµy, hñy  Önh    ghi r k hi l      L chuyÓn  Òn  µ  ti v ph¶i cã    ®Çy     ÷  ý  ña  ëng  ®ñ ch k c Tr phßng  Õ   k to¸n,kÕ     to¸n viªn chuyÓn  Òn  µ  Õ      ti v k to¸ngiao dÞch  ã  ªnquan.Biªnb¶n  îcl vµo  å  ¬      c li      ®  u  h s riªng®Ó     b¶o  qu¶n,sau    ®ã   Ëp L Önh  l  chuyÓn  Òn ®óng  ti   chuyÓn  i. ® c/Trêng  îp Vô  Õ       µichÝnh    Ön  Önh    h   K to¸n­ T   ph¸thi L chuyÓn  Òn cã    ti   sai sãt(do  çi ü  Ët)vµ  cÇu  öil¹ th×  ©n   µng  còng  ö  ýnh  i víi   l   thu   yªu  k g     Ng i h A  x l   ®è    
 20. 20 L Önh chuyÓn  Òn bÞ     ãtph¸thiÖn  ti   sais     sau    êikiÓm     ∙    ÷  ý  khing   so¸t® ghich k ®iÖn  önªu  ¹ kho¶n  ®iÓ m   ®iÒu  µy. t  t  i 1  b  n 2/§iÒu chØnh    ãtph¸thiÖn      sais     sau    ∙  khi® chuyÓn  Òn ®i: ti   Khi ph¸thiÖn      ãtnh    è  Òn  õa hoÆc   Õu),saingîcvÕ,     c¸c sais   sais ti (th   thi       Ng ©n   µng  ph¶i®iÖn      h A    traso¸t(hoÆc    êitraso¸t)ngay  tr¶l       cho  ©n   µng  Ng h B    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi. ©n   µng  ph¶ilËp  x l  th   Ng h A    Biªn b¶n    nh     x¸c ®Þ nguyªn nh©n, quy      tr¸chnhiÖ m    ©n  â rµng  µ  ö  ý:   c¸nh r  vxl a/Trêng  îp saithiÕu:   h   C¨n  biªn b¶n    Ëp  Önh  cø    ®Ó l L chuyÓn  Òn    ti bæ sung  è  Òn  s ti chuyÓn  thiÕu  öi tiÕp  i  ©n   µng  Trong  éi dung  g  ® Ng h B.  n  chuyÓn  Òn  ti ph¶i ghi râ      "chuyÓn    bæ sung  theo  Önh   L chuyÓn   î  N (hoÆc   ã)  è..  µy..  C s .ng .th¸ng..  . n¨m... è  Òn ®∙    ti   chuyÓn...   µ  S   v ph¶igöikÌm  "    theo biªnb¶n  ∙  Ëp trªn,    ®l   sau    ®ã h¹ch to¸n:   ­§èivíi L Önh         chuyÓn  ã   Þ    Õu: C b saithi Nî  ThÝch  îp     TK  h      Sè  Òn chuyÓn  ã ti   C Cã   ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay          cßn  Õu thi ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  Þ    Õu: N b saithi Nî  Chuy Ón  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay              è  Òn chuyÓn  î              S ti   N Cã   ThÝch  îp                            TK  h                           cßn  Õu thi Ng ©n   µng  ph¶i®¨ng  ý    ãtvµo  h A    k sais   "Sæ   theo  âiL Önh  d  chuyÓn  Òn ti   bÞ    ãt"®Ó   ã  è  Öu phôc  ô  sais   c s li   v B¸o    c¸o chuyÓn  Òn theo quy  nh. ti     ®Þ b/Trêng  îp saithõa:   h   ­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã   Þ    õa: C b saith C¨n  biªnb¶n  Ëp Yªu  Çu  û  Önh  cø    l  c hu L chuyÓn  ã     Çu  û  è  Òn  C (yªuc hu s ti ®∙ chuyÓn  õa) göi ngay  th     cho  ©n   µng    ng  êilËp  Õu  Ng h B ®å th   Phi chuyÓn  kho¶n ghi: Nî  C¸c  TK  kho¶n  ph¶ithu                    Sè  Òn ®∙                         ti   chuyÓn   iÓukho¶n    ©n  ©y      ãt)           õa trªnL Önh  (t   c¸nh g ra sais           th     chuyÓn   Cã Cã   ThÝch  îp TK  h Ghi Nh Ëp    "Sæ   theo dâiyªu cÇu  û  Önh      hu l chuyÓn  ã   öi®i" Cg  KhinhËn  îcL Önh    ®  chuyÓn  ã   ña  ©n  µng  tr¶l¹ sè  Òn thõa  ãi C c Ng h B      ti   i n  trªn, ©n  µng  h¹ch to¸n:  Ng h A    Ghi xuÊt"Sæ       theo dâiYªu  Çu  û  Önh     c hu L chuyÓn  ã   öi®i"vµ Cg    Nî  Chuy Ón  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay              è  Òn Ng ©n  µng                S ti   h B ®∙  Cã     TK C¸c  kho¶n  ph¶ithu                      åivµ                      thu h   chuyÓn  tr¶ (t Óukho¶n    ©n  ©y      ãt) i  c¸nh g ra sais Trêng  îp Ng ©n  µng  tõchèiYªu  Çu  û  Önh  h  h B      c Hu l chuyÓn  ã   i víi è  C ®è     s tiÒn bÞ    õa    saith trªn, kh«ng    åi® îctiÒn tõkh¸ch hµng  × Ng ©n  µng    do  thu h          th   h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2