Quyết định 48/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
13
download

Quyết định 48/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ thi hành Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM ngày 18/5/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 48/2003/Q§­T T g   n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc ® × n h  c h Ø  thi µ n h   4   h Th«ng   t liªn  tÞch sè 03/2001/TTLT­B K H § T­B C N­ B T M   n g µ y 18  th¸ng 5 n¨ m  2001 cña  é   Õ   o¹ch vµ § Ç u  t,  B K h B é  C « n g  n g hi Ö p  vµ B é  T h ¬ n g   ¹i m Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; Theo    ®Ò nghÞ  cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,Bé  t  C«ng  nghiÖp,Bé    Th¬ng  m¹ivµ  TµichÝnh    Bé    trong cuéc    häp  ngµy  th¸ng01  14    n¨m  2003    t¹ V¨n  i phßng  ChÝnh phñ. Q uy Õt  Þ nh   ® : §iÒu    1. §×nh chØ viÖc    thihµnh Th«ng   ªntÞch  03/2001/TTLT­ tli   sè  BKH§T­BCN­BTM  ngµy  th¸ng 5  18    n¨m 2001  cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu ,Bé  vµ  t  C«ng nghiÖp  Bé  vµ  Th¬ng    m¹i híng dÉn viÖc nhËp khÈu    linhkiÖn  d¹ng  «t«  CKD1. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ®¨ng  C«ng  b¸o. §iÒu 3.  tr c¸c Bé:    Bé  ëng    KÕ ho¹ch  §Çu ,   vµ  t  C«ng nghiÖp, Th¬ng    m¹ivµ      TµichÝnh  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản