Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 48/2009/Q -UBND Th D u M t, ngày 21 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N U TH U, T HÀNG, GIAO NHI M V CUNG C P DNCH V S NGHI P CÔNG S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 1183/TTr-STC ngày 04/6/2009 v vi c ban hành Quy t nh t ch c th c hi n u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c th c hi n u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh Bình Dương. i u 2. S Tài chính t ch c tri n khai và hư ng d n các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân huy n, th xã th c hi n Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c theo úng quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th c a t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê Thanh Cung QUY CH T CH C TH C HI N U TH U, T HÀNG, GIAO NHI M V CUNG C P DNCH V S NGHI P CÔNG S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p m t s d ch v s nghi p công do ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. i u 2. i tư ng áp d ng Các cơ quan qu n lý nhà nư c; cơ quan ư c giao d toán kinh phí th c hi n các d ch v s nghi p công, các cơ quan ư c giao nhi m v ho c y quy n t ch c u th u (ho c t hàng) cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. i u 3. Danh m c các d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c th c hi n u th u ho c t hàng cung c p d ch v công 1. Danh m c d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c u th u, ho c th c hi n t hàng cung c p d ch v s nghi p công g m: - D y ngh ph c v các ngành kinh t theo ch tiêu c a Nhà nư c. - ào t o c nhân, cao ng, trung h c chuyên nghi p. - ào t o ngo i ng cho h c sinh trư c khi i du h c theo chương trình, k ho ch c a Nhà nư c.
  3. - Sáng tác, d ng v và bi u di n các chương trình ngh thu t ph c v nhi m v c a Nhà nư c. - Sáng tác, biên so n sách báo, t p chí và các n phNm văn hóa ph c v nhi m v c a Nhà nư c. - Xu t b n sách báo theo chuyên ph c v nhi m v chính tr t xu t c a Nhà nư c. - Hu n luy n thi u thành tích cao do Nhà nư c t hàng (trong lĩnh v c th thao và d y ngh ). - T ch c l khai m c, b m c ph c v các ngày l l n c a Nhà nư c, t ch c các i h i th thao, văn hóa... (bao g m d ch v h u c n, ph c v ...). - Chương trình, tài, d án, nhi m v khoa h c và công ngh (bao g m c các d ch v khoa h c và công ngh ). - Cung c p s n phNm d ch v công ngh thông tin (không bao g m trang thi t b công ngh thông tin). - o c t ai ph c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - Cung ng các d ch v xét nghi m, hóa ch t m phNm, dư c phNm, v sinh an toàn th c phNm, ch t lư ng v c xin và các sinh phNm y t . - Cung ng các ho t ng c a công tác y t d phòng (như phun tNm hóa ch t, x lý môi trư ng phòng ch ng d ch, tiêm phòng). 2. i v i nh ng d ch v s nghi p công không i u ki n u th u (ho c t hàng) thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương, Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh giao nhi m v cho ơn v s nghi p công l p tr c thu c th c hi n theo quy nh hi n hành. Chương II I U KI N U TH U, T HÀNG, GIAO NHI M V CUNG C P DNCH V S NGHI P CÔNG S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 4. i u ki n xác nh d ch v s nghi p công th c hi n u th u. 1. D ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c th c hi n u th u khi m b o các i u ki n sau: - Có k ho ch u th u và ư c phân b d toán kinh phí cho d ch v s nghi p công ph i u th u; - Xác nh ư c i tư ng s d ng d ch v s nghi p công; - Xác nh ư c tiêu chuNn và ch t lư ng d ch v s nghi p công;
  4. - D ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c có t ng tr giá t 500 tri u ng tr lên; - ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh hình th c u th u. 2. Các d ch v s nghi p công có i u ki n nêu trên ph i t ch c u th u, trư ng h p không i u ki n th c hi n u th u m i ư c áp d ng các hình th c t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công. 3. i v i d ch v o c t ai ph c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Th trư ng các cơ quan, ơn v căn c vào tình hình th c t trình Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh c th trư ng h p t hàng ho c giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công. 4. i v i d ch v s nghi p công có t ng tr giá dư i 500 tri u ng nhưng i u ki n u th u thì Ch t ch y ban nhân dân t nh tùy tình hình c th quy t nh hình th c u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công. i u 5. Th m quy n phê duy t trong u th u 1. ThNm quy n phê duy t k ho ch u th u Ch t ch y ban nhân dân t nh ch u trách nhi m phê duy t k ho ch u th u cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a a phương. 2. ThNm quy n phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà cung c p Ch t ch y ban nhân dân t nh phân c p cho Th trư ng ơn v , cơ quan chuyên môn tr c thu c, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương. i u 6. i u ki n t hàng cung c p d ch v s nghi p công 1. i v i nh ng d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c thu c danh m c quy nh t i kho n 1, i u 3 nêu trên n u không i u ki n u th u ho c ch có m t nhà cung c p duy nh t không th th c hi n u th u; các tài, d án nghiên c u khoa h c ư c b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 10/3/2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh và Quy t nh s 26/2008/Q -UBND ngày 31/7/2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy ch qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trên a bàn t nh Bình Dương. Ch t ch y ban nhân dân t nh y quy n cho Th trư ng các cơ quan chuyên môn tr c thu c, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã th c hi n t hàng cung c p d ch v i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương.
  5. 2. Nhà cung c p nh n t hàng cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c ph i có năng l c v v n, trình k thu t, công ngh s n xu t, trình qu n lý và i ngũ ngư i lao ng áp ng ư c các yêu c u c a h p ng t hàng cung c p d ch v s nghi p công; 3. Căn c t hàng d ch v s nghi p công - Căn c vào quy t nh c a ngư i có thNm quy n quy t nh t hàng i v i d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; - ơn giá, ho c giá c a d ch v công cung c p theo phương th c t hàng ư c xác nh trên cơ s áp d ng các nh m c kinh t k thu t, nh m c chi phí hi n hành do cơ quan có thNm quy n ban hành. i v i d ch v s nghi p công thu c danh m c nhà nư c ph i thNm nh giá thì ơn giá t hàng là thông báo thNm nh giá c a cơ quan qu n lý giá theo quy nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá và quy nh c a pháp lu t có liên quan. Trên cơ s d toán ư c giao và ơn giá ho c giá d ch v s nghi p công ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh, cơ quan t hàng xác nh s lư ng, kh i lư ng, ch t lư ng d ch v s nghi p công ký h p ng t hàng. i u 7. V giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c i v i nh ng d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c chưa i u ki n th c hi n u th u (ho c t hàng) thì Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh giao nhi m v cho ơn v s nghi p công l p tr c thu c th c hi n theo quy nh hi n hành. Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã quy t nh giao nhi m v cho ơn v s nghi p công l p tr c thu c th c hi n theo quy nh hi n hành. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a cơ quan tài chính. - S Tài chính ch u trách nhi m ki m tra, theo dõi, giám sát và hư ng d n các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân các huy n, th xã th c hi n úng Quy ch v u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v công s d ng ngân sách nhà nư c; - Cơ quan tài chính các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính trong ho t ng u th u, t hàng cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; - Hàng năm t ng h p d toán, thNm tra vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c cho các d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. Trư ng h p phát hi n vi c phân b không phù h p v i n i dung trong d toán do cơ quan nhà nư c có thNm
  6. quy n giao, không úng chính sách, ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh, thì yêu c u cơ quan phân b ngân sách i u ch nh l i. 2. Trách nhi m c a các s , ngành chuyên môn, y ban nhân dân các huy n, th xã. - Hàng năm l p k ho ch t ch c u th u các d ch v công s d ng ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý; - L p d toán chi ngân sách th c hi n u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công g i S Tài chính t ng h p trình y ban nhân dân t nh quy t nh; - Th c hi n t ch c u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v công s d ng ngân sách nhà nư c theo úng quy nh. 3. Trách nhi m c a Kho b c Nhà nư c. - Căn c vào d toán ngân sách ư c giao c a bên m i th u và h p ng cung c p d ch v s nghi p công ã ký gi a bên m i th u và nhà cung c p, Kho b c Nhà nư c t m ng t i thi u 30% giá tr h p ng cho nhà cung c p tri n khai th c hi n công vi c; - Ki m soát các h sơ, ch ng t chi và th c hi n chi tr , thanh toán k p th i các kho n chi t ngân sách nhà nư c theo ti n th c hi n h p ng; tham gia v i cơ quan tài chính, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trong vi c ki m tra tình hình s d ng ngân sách nhà nư c; xác nh n s th c chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c c a các nhà cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. i u 9. i u kho n thi hành Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th c a t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c phát sinh S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh ch o x lý, s a i và b sung k p th i./.
Đồng bộ tài khoản