Quyết định 498/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 498/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 498/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 498/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  498/BX D­G §  n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996  ë v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  §i Ò u  l Ö  q u ¶ n  lý ch Ê t lî ng c« n g  tr× nh x © y   ù n g d B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýl  chÊt l ng   î c«ng  ×nh  ©y  ùng. B¶n  Òu  Ö  µy  tr x d   §i l n thay  Õ th cho b¶n  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/BXD­G§   µy  ng 10/6/1995 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    ®Þ n c hi l     k t  k v ¸p dông  i víi Êtc¶    ®è       c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  t tr   d trongc¶  íc.  n §i Ò u  3: C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh   ñ, thu Ch ph   UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc      tæ  thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u  Ö l Q u ¶ n  lý ch Ê t lî ng c«n g  tr× nh x © y   ù n g d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 498/BXD­G§  µy  th¸ng9  ng 18    n¨m   1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Òu  Ö  µy  ®Þnh  éidung  1: §i l n quy  n  tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  ,   c Ch ®Ç t  tæ chøc   Ên  ©y  ùng  tv x d (kh¶o    ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ,  s¸t,thi   th ®Þ thi   gi¸m      s¸tthi c«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   Õt bÞ,  Óm   nh   Êt îng  ©y  ùng...   x d vl ® thi   ki ®Þ ch l x d ), doanh nghiÖp  ©y  ùng,c¬  xd   quan  gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh ®Þ Nh n   ch  î   tr   x©y  ùng  µ    chøc  d v c¸c tæ  kh¸c cã  ªnquan    li   trong c«ng      t¸cqu¶n  ýchÊt l ng l   î   c«ng  ×nh x©y  ùng,nghiÖm    µ    Õt sù  è  tr   d   thu v gi¶i quy   c c«ng  ×nh. tr §i Ò u      ©y  ùng  2: Khi x d c«ng  ×nh (x©y  ùng  íi,m ë   éng,c¶it¹o. .) tr   d m  r     .    thuéc    µnh  Çn  c¸c th ph kinh tÕ, c¸c tæ        chøc  ã  ªnquan  c li   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 1 ®Ò u   ph¶ithùc hiÖn      qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d theo §iÒu  Ö  µy.   ln §èi íi ÷ng c«ng tr×nh cã kü thuËt ® Æc  biÖt (nh nhµ  m¸y ®iÖn   v  nh   nguyªn tö..   ã    .c quy  nh  ) ®Þ riªng. §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng       tr   d chuyªn ngµnh    giao th«ng,thuû  î  Ç m       l ih , m á,  êng  ©y    iÖn  µ  ¹m biÕn  Õ,bu  iÖn, n«ng  ©m  ® d t¶i® v tr   th   ®   l nghiÖp,c¸c Bé     vµ  ¬  c quan  qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng c¨n  §iÒu  Ö  µy  µ      cø  l n v c¸c tiªu chuÈn  ü  Ëtchuyªn ngµnh  ã    k thu     c v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  Ò   h  c th v qu¶n  ýchÊt l l   ­ îng c«ng  ×nh x©y  ùng  ï hîp víi® Æc   ïcña    tr   d ph       th   chuyªn ngµnh. C¸c          v¨n b¶n híng dÉn  íckhiban  µnh    tr     h ph¶i® îcsù  èng  Êt cña  é  ©y  ùng.     th nh   BX d §èivíi       c«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµit¹ ViÖt nam,  c¸c tr   v ®Ç ttr     n   i     viÖc  qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  l   î   tr   d c quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u      3: Tæ chøc  qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng: 3.1.Qu¶n  tr   d    lýNhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng:   n   ch  î   tr   d ­ Côc    gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  é  tr x d thu B X ©y  ùng  óp Bé   ëng  é   ©y  ùng  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l d gi   tr BX d th nh   l  n   ch  ­ îng c«ng  ×nh x©y  ùng;chØ  o,híng dÉn    tr   d   ®¹     nghiÖp  ô  v cho    µnh  µ  Ö   c¸cng vh thèng qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  õTrung  ng  í®Þa  ¬ng. l   î   tr   d t  ¬ t  i ph ­ C¸c  é     B qu¶n  ýngµnh  µ  é   l  v B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  chøc    tæ  bé  Ën  ph chuyªn tr¸ch®Ó   óp  é   ëng  µ  ñ  ëng  ¬    gi B tr v th tr c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ theo dâi,    qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh cña  µnh. l   î   tr   ng ­ Së   ©y  ùng  óp  ñ   Þch  û    X d gi Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ùc  Ön  èng  Êt  ¬ th hi th nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  tr×nh trªn®Þa   µn     b tØnh, thµnh  è    ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;híng  Én  lu   d
 3. 3 vµ  chøc  Óm     tæ  ki tra,thanh    tra,gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng,chØ  o  d   ®¹ nghiÖp  ô  v qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng. l   î   tr     i ph ­ C¸c  ë    s qu¶n  ýngµnh  µ  ë  l  v s qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    ph¶itæ    chøc  é  Ën  b ph qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  µ  ã  ng vc tr¸chnhiÖm   èi hîp  íiSë   ©y  ùng      ph   v  X d ®Ó qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  tr   dùng chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng.   t  i ph 3.2.Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  .   l   î   tr   d c ch ®Ç t 3.3. Qu¶n  ý chÊt îng    l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  tr x d c doanh nghiÖp  ©y  x dùng, t Ên  ©y  ùng, tæ    v x d   chøc  s¶n  Êt vËt  Öu    Êu  Ön  ©y  ùng  µ  xu   li ­ c ki x d v thiÕtbÞ    c«ng  Ö.ngh §i Ò u 4: C¸c  chøc   Ên  ©y  ùng, doanh  tæ  tv x d   nghiÖp  ©y  ùng, tæ  x d   chøc cung øng  ËtliÖu x©y  ùng,cÊu  Ön  ©y  ùng  µ  ÕtbÞ  v    d   ki x d v thi   c«ng  Ö   ngh ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng    v ch  î s¶n  È m   m × nh  ùc  Ön  µ  ph do  th hi v cung  øng. §i Ò u 5: Nhµ   íc khuyÕn  Ých    chøc  n  kh c¸c tæ  tham    ©y  ùng    gia x d ¸p dông  ng  é    ¬ng  ®å b c¸c ph ph¸p qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng, c¸c tr x d    biÖn ph¸p khoa  äc  ü  ËttiªntiÕn,kiÖn  µn  Ö   èng  ¶m     h k thu       to h th ® b¶o  Êt l ng ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng, sö  ông      Èn  ü  Ëtcao  tr   d  d c¸c tiªuchu k thu   nh»m   ¹ora  t   c«ng  tr×nh ®¹tchÊtl ng tèt.     î   §i Ò u    chiphÝ: gi¸m      6: C¸c      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   xd vl ® thi   kiÓm   nh  Êt l ng  ©y  ùng, gi¸m  nh  µ  íc vÒ   Êt l ng  ®Þ ch  î x d   ®Þ nh n   ch  î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng, nghiÖm   d   thu c«ng  ×nh  ©y  ùng  îc tÝnh  tr x d ®  trong vèn  u     ©y    ®Ç t x dùng c«ng  ×nh  µ  îc x¸c ®Þnh   tr v®   trong tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh    tr theo    quy ®Þnh  ña  é  ©y  ùng. c BX d Khi cã  µnh  Ëp  éi  ng    th l H ®å nghiÖ m  thu (H§NT)  µ   íc th×  µi chi Nh n   ngo     phÝ  Ó   k trªn, ¬    quan  êng  ùcHéi ®ång  Ëp  ù      Ý  ¹t®éng  ña  c th tr     l d to¸nchiph ho   c Héi ®ång  µ    v qu¶n  ý, ö  ông    Ý  µy  l  d s chiph n theo quy  nh  ña  é  ©y  ùng.   ®Þ c BX d Chi  Ý   Óm       ph ki tra ®Ó b¶o  ¶m   Êt  îng  ® ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  tr x d c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  × do  xd th   doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m.   C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý N h µ  n í c v Ò  c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u 7:  éi  N dung  Ýnh  ña  ch c c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng l  n   ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  å m: tr   d g 7.1.So¹n    th¶o    ×nh c¬  ®Ó tr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh        h c¸c v¨n b¶n ph¸p quy  µ  ÷ng  µiliÖu híng  Én  v nh t    d nghiÖp  ô  v qu¶n  ý,thùc hiÖn    Ön  l    c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng; híng  Én, theo  âi viÖc  ùc tr   d   d   d  th   hiÖn      c¸cv¨n b¶n  µy  ña  ¬  ë. n c cs 7.2.Gi¸m  nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  ù  è    ®Þ ch  î   tr   d v s c c«ng  ×nh. tr
 4. 4 7.3.Thanh    Óm     Öc  ùc hiÖn      tra,ki tra vi th   c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nªu trªn,   c¸c tiªuchuÈn  ©y  ùng, c¸c biÖn     x d    ph¸p  ¶m   ® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  ña  ñ  u  ,doanh  c Ch ®Ç t  nghiÖp  ©y  ùng,tæ  xd   chøc   Ên  ©y  ùng. tv x d §i Ò u 8:  ôc  C gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d thuéc Bé  ©y  ùng;Së  ©y  ùng  ùc hiÖn  Óm   X d  X d th   ki tra. ­ T    c¸ch ph¸p  ©n,    nh chøng chØ  µnh  Ò   ña    chøc   Ên  ©y  h ngh c c¸c tæ  tv x dùng, c¸c doanh     nghiÖp  ©y  ùng  ang  µnh  x d ® h nghÒ   ¹    ti c¸c c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng. ­ ViÖc  chøc    tæ  qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong qu¸  ×nh   tr   x©y  ¾p  µ  l v nghiÖm    thu c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  µnh  ña    ñ  u   tr   d ho th c c¸c ch ®Ç t kh«ng  ©n  Öt ngµnh  ph bi   (giao th«ng,thuû  î      l in«ng  , nghiÖp, d©n  ông, c«ng    d   tr×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ.. )   thu     ® th . . §i Ò u    ©n  Êp  9: Ph c gi¸m  nh: ®Þ 9.1.Côc    gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng,c¬  ®Þ Nh n   ch  î   tr   d   quan  qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  èi hîp  íiCôc  ng ph   v  gi¸m  ®Þnh  µ   íc thùc hiÖn  Nh n     gi¸m  nh  Êt l ng  ®Þ ch  î c«ng  ×nh thuéc  ù  ®Ç u   tr   d ¸n  t nhã m   vµ  A  B. 9.2.Së   ©y  ùng, së   x d   qu¶n  ý ngµnh  µ  ë  l  v s qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  ngµnh  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh  ®Þ c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   tr     ¸n ®Ç tnh C. §i Ò u    é  ©y  ùng  Ðt vµ  Êp  Îgi¸m  nh    Êt l ng c«ng  10: B X d x   c th  ®Þ viªnch  î   tr×nh  ©y  ùng    Êp: gi¸m  nh  x d c¸c c   ®Þ viªn,gi¸m  nh    Ýnh, gi¸m  nh     ®Þ viªnch   ®Þ viªncao  Êp    c cho  ÷ng  êilµm  nh ng   c«ng    µy    Õn hµnh  t¸cn ®Ó ti   c«ng  ô. v Ng êi ® îc cÊp  Î gi¸m  nh      th   ®Þ viªn ® îc phÐp   ùc  Ön  Ö m   ô  ña     th hi nhi vc m × nh      ë c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  îcgiao.C¸c  ñ  u  ,doanh  tr   d ®    ch ®Ç t  nghiÖp  ©y  x dùng, t Ên  ©y  ùng     v x d ph¶i t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho       ki thu l   i c¸c gi¸m  nh    ®Þ viªn chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng    Êp    µnh  Ö m  ô.  î   tr   d c¸cc thi h nhi v
 5. 5 §i Ò u    ¬   11: C quan gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  tr   dùng    Êp  ùc hiÖn  c¸c c th   gi¸m  nh  Êt l ng  ®Þ ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  ñ  Õu  tr x d ch y b»ng  ¬ng  ph thøc  Óm       Êt;kÕt  ki tra x¸c su   qu¶  Óm     Êt l ng  ki tra ch  î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  îc lËp  µnh  d ®  th biªn b¶n, trong    ã    nh      ®ã c x¸c ®Þ møc     Êt l ng ®é ch  î   hoÆc   cÇu  ö  ý(nÕu  ã).C¸c    yªu  x l  c  biªnb¶n  Óm    Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ki trach  î   tr   dùng  u   îcgöicho    ¬  ®Ò ®     c¸c c quan  ªnquan: Chñ   u  ,doanh  li     ®Ç t  nghiÖp  ©y  x dùng,Së   ©y  ùng,Bé  ©y  ùng,Bé    X d  X d   qu¶n  ýngµnh  µ  é  l  v B hoÆc   ë  s qu¶n  ý l  x©y  ùng  d chuyªn ngµnh  ®èivíi   (    c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh).   §i Ò u 12: C¸c  chøc  tæ  b¶o  Ó m   hi trong  íc vµ  µi níc thùc  Ön  n   ngo     hi viÖc  Óm    ÷ng  iÒu  Ön  ¶m   ki tranh ® ki ® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng    ch  î   tr   d ®Ó thùc  Ön  hi nghÜa  ô v b¶o  Ó m   ©y  ùng  hi x d hay  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh. N Õ u   tr   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  ¶m   ® b¶o  îc nh÷ng  iÒu  Ön    ×    ®  ® ki ®ã th tæ chøc b¶o  Ó m   ã  Òn  ótbá  îp ®ång, tõ chèinghÜa  ô  hi c quy r  h        v b¶o  Ó m   hi hoÆc   ®Ò   Þ    ¬  ngh c¸cc quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶i quy C h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g c ñ a C h ñ  ® Ç u  t §i Ò u 13:  ñ   u    Þu  Ch ®Ç t ch tr¸chnhiÖm   Ò   Öc  ¶m     v vi ® b¶o  Êt l ng ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  × nh  u      3    o¹n:chuÈn  Þ  u  ,thùc tr   d cm ®Ç të c¶  giai®   b ®Ç t    hiÖn  u    µ  Õt  óc x©y  ùng  a  ù  vµo  ®Ç t v k th   d ® d ¸n  khaith¸c,sö  ông     d theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n §i Ò u 14: C¨n  yªu  Çu  ü  Ëtcña  õng  ù    u  ,chñ  u    cø  c k thu   t d ¸n ®Ç t  ®Ç t ph¶itæ    chøc  u  Çu  ùachän  chøc   Ên  ©y  ùng,doanh  ®Ê th l   tæ  tv x d   nghiÖp  ©y  x dùng  ã   c tc¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   chøng  chØ  µnh  Ò   µ  h ngh v n¨ng  ùcphï hîp ®Ó   l      ký  Õt  îp ®ång  Ëp  ù    u  ,kh¶o    ÕtkÕ,   Ên  k h  l d ¸n ®Ç t  s¸tthi   tv gi¸m      s¸tthic«ng  µ  v l¾p  Æt   ÕtbÞ.  ® thi   Trong  îp  ng  h ®å giao  Ën  Çu    Ên  ©y  ùng  µ  ©y  nh th t v x d vx l¾p  c«ng  ×nh ®Ò u   tr   ph¶icã  iÒu   ® kho¶n  Ò   ¶m   v® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh, tr   x¸c®Þnh  ô  Ó    c th tr¸chnhiÖ m  ña  çi bªn.   c m  §i Ò u 15: Tríc khikhëic«ng  ©y  ùng       x d c«ng  ×nh,Chñ   u     tr   ®Ç t ph¶i   thùc hiÖn  y      ñ tôcvÒ   Èm  nh  µ  Ðt duyÖt  ù    u  ,thÈm     ®Ç ®ñ c¸cth     th ®Þ vx  d ¸n ®Ç t  ®Þnh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët®óng  vx  thi   k thu   quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ­ ®Þ hi h c Nh n íc.Trong    ×nh x©y  ¾p    qu¸ tr   l ph¶ibè  Ý c¸n bé  ü  ËthoÆc     chøc     tr     k thu   thuªtæ  t vÊn  ã  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ùc  Ön  th hi gi¸m    ü  Ët x©y  ùng  ng  s¸tk thu   d ®ó thiÕt kÕ   îc duyÖt, tiªuchuÈn  ü  Ët hiÖn  µnh  ña  µ   íc hay  ña    ®     k thu   h c Nh n   c ngµnh  µ    iÒu  v c¸c ® kho¶n  ña  îp ®ång  c h  kinh tÕ  ∙  ý  Õt;kÞp  êitæ    ®kk   th   chøc  nghiÖ m  thu  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d theo quy  nh  ¹  ¬ng  cña  ®Þ tich VI  §iÒu  Ö  µy. ln §i Ò u 16: Chñ   u    ph¶i chÞu  ®Ç t   tr¸ch nhiÖ m   Ò   Êt îng  Ët  Öu   v ch l v li   x©y  ùng,cÊu  Ön  ©y  ùng  µ  ÕtbÞ  d   ki x d v thi   c«ng  Ö   m × nh  ngh do  cung  øng.
 6. 6 §i Ò u  17: Chñ   u    cã  Òn  ®Ç t quy yªu  Çu  chøc   vÊn  ©y  ùng  c tæ  t x d (kh¶o    ÕtkÕ,  s¸tthi   gi¸m      s¸tthic«ng  c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   Õt tr x d vl ® thi   bÞ, qu¶n  ýthùc hiÖn  ù      l    d ¸n), doanh nghiÖp  ©y  ùng    ×nh vÒ   Êt l ng xd gi¶itr   ch  î   c¸c c«ng  Öc  hä  ùc hiÖn.N Õ u     vi do  th     c«ng  Öc  µo  vi n kh«ng  tchÊt l ng,Chñ  ®¹    î   ®Ç u    ã  Òn  cÇu  chøc  ùc hiÖn  tc quy yªu  tæ  th   c«ng  Öc    öa  ÷a  vi ®ã s ch theo    quy ®Þnh  ¹  ¬ng    ña  Òu  Ö  µy  ti Ch VIIc §i l n hoÆc   õ chèinghiÖ m   chÊt l ng cña  t    thu   î   ®èi t ng nghiÖ m      î   thu kh«ng  tyªu  Çu  ÕtkÕ,  ®¹   c thi   kh«ng  ïhîp víi   Èn  ph       chu tiªu kü  Ëtx©y  ùng  thu   d hoÆc  kh«ng  ï hîp víi®iÒu  ph       kho¶n  Ò   Êt l ng ® îcquy  v ch  î     ®Þnh  tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  x © y  d ù n g §i Ò u  18: Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d ph¶i cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã  nh c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  íi ® îc hµnh  x d m    nghÒ   µ  v ph¶i chÞu    tr¸ch  nhiÖ m   Ò   Êt l ng    v ch  î thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh  tr (theo hîp  ång    d giao  Ën  nh thÇu)do  n  Þ  × nh  ùc hiÖn.   ®¬ v m th   Doanh  nghiÖp  tæng  Çu  ©y  ùng  th x d c«ng  ×nh  tr ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     tr cChñ   u    µ  í  ®Ç tv ph¸p  ËtvÒ   Êt l ng x©y  ùng  µn  é  lu   ch  î   d to b c«ng  ×nh,kÓ     tr   c¶ phÇn  Öc  thÇu  ô  ùc  Ön. Doanh  vi do  ph th hi   nghiÖp  Çu  ô  ©y  ùng  th ph x d ph¶i   chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng  Çn  Öc  × nh  µm  íc tæng  Çu  µ    v ch  î ph vi m l tr   th v ph¸p   luËt. §i Ò u    19: Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd chØ  îcnhËn  Çu    ®  th thic«ng  ©y  x l¾p  ÷ng  nh c«ng  ×nh t ng  tr  ¬ øng  íi iÒu  Ön  µ  v ® ki v n¨ng  ùc® îcx¸c nhËn  l      trong  chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng; ph¶i thic«ng  ng  å  ¬  Õt kÕ   îc x d      ®ó h s thi   ®   duyÖt,tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  µ  îp ®ång     k thu   d vh  giao nhËn  Çu  ©y  ùng;   th x d   ph¶ichÞu  ù    s gi¸m    Óm    Êt l ng cña  ñ   u  ,c¬  s¸t,ki trach  î   Ch ®Ç t  quan  ÕtkÕ   µ  thi   v c¬ quan gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d (theo ph©n     cÊp). §i Ò u    20: Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶itæ    chøc  Ö   èng  h th b¶o  ¶m   ® chÊt l ng c«ng  ×nh cña  ×nh    ùc hiÖn  Õ      î   tr   m ®Ó th   ch ®é qu¶n  ýchÊt l ng trong l   î     qu¸ tr×nh thi      c«ng  ©y  ¾p. xl §i Ò u 21: Ng êi lµm    c«ng    Ý  t¸cth nghiÖm,  Öu  hi chØnh,  ö  th nghiÖ m   vµ c«ng  ©n  µm  Ò   Æc   Ötph¶i® îc®µo  ¹onghiÖp  ô  µ  ã  nh l ngh ® bi      t  v v c chøng  chØ chuyªn m«n.   C¸c  Õt bÞ   o  êng  µ  Óm   nh   èi l ng, chÊt îng  ña  thi   ®l v ki ®Þ kh  î   l c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶i® îchîp chuÈn  µ      v ph¶ithùc hiÖn  ¨ng  Óm       ® ki theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n
 7. 7 §i Ò u    Ët  Öu,cÊu  Ön  ©y  ùng  Doanh  22: V li   ki x d do  nghiÖp  ©y  ùng  xd sö  ông  µo  d v c«ng  ×nh ph¶icã  tr     chøng  chØ  Êt xëng, tr c khisö  ông  xu     í    d ph¶i   tiÕn  µnh  Ý  h th nghiÖ m     Óm     Êt l ng  ®Ó ki trach  î theo    Èn  ü  Ët hiÖn  tiªuchu k thu   hµnh  ña  µ   íc.Trong    ×nh x©y  ùng  c Nh n   qu¸ tr   d ph¶ithùc hiÖn  y        ®Ç ®ñ c«ng    t¸c thÝ nghiÖm   i víis¶n  È m   ©y  ùng,ph¶ilËp  y    å  ¬,tµiliÖu thÝ  ®è     ph xd     ®Ç ®ñ h s       nghiÖ m  trªn. nªu  §i Ò u 23: Trêng  îp  h doanh nghiÖp  ©y  ùng  ö  ông  Ët liÖu    x d sd v  hay cÊu  Ön  ©y  ùng  m ×nh  ki x d do  s¶n  Êt th× doanh  Öp  xu     ghi ph¶i®¶m     b¶o  Êt l ch  ­ îng    ¹  Ët liÖu    ng    Èn  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ    ö  c¸c lo iv   ®ã ®ó tiªuchu hi h c Nh n   khi s dông  µo  v c«ng  ×nh ph¶ithùc hiÖn  tr       theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Òu  Ö  ®Þ ti§i 22  §i l nµy. C h ¬ n g  V Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g c ñ a t æ  c h ø c  t v Ê n  x © y  d ù n g §i Ò u      24: Tæ chøc   Ên  ©y  ùng    Ëp  ù  ®Çu  ,kh¶o    µ  tv x d khil d ¸n  t  s¸tv thiÕtkÕ     c«ng  ×nh ph¶itu©n  ñ  tr     th quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët chu x d    k thu   x©y  ùng,c¸cv¨n b¶n  d     ph¸p quy  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  ña  µnh,vµ  îp   hi h c Nh n   c ng   h  ®ång  kinh tÕ  ∙  ý  Õt.Tæ     ® k k   chøc   Ên  ©y  ùng  tv x d ph¶icã  Ö   èng  ¶m       h th ® b¶o chÊt l ng  ña  × nh,  ùc  Ön  Óm     Êt l ng   î c m th hi ki tra ch  î chÆt  Ï trong  ch   qu¸  ×nh tr   thùc  Ön  îp  ng  µ  hi h ®å v ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   Êt îng  i  íic¸c s¶n    v ch l ®è v     phÈ m   ña  × nh;  ïng  íichñ  u     cm c v  ®Ç t b¶o  Ö   ù  ®Ç u    µ  ÕtkÕ   v d ¸n  t v thi   c«ng  tr×nh x©y  ùng  ícc¬    d tr   quan  Èm  nh  µ  Ðt duyÖt. th ®Þ vx  §i Ò u 25: Tæ   chøc   vÊn  ©y  ùng  t x d chØ   îc nhËn  Çu  Ëp  ù    ®  th l d ¸n ®Ç u  , kh¶o    ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ,  t  s¸t,thi   th ®Þ thi   gi¸m      s¸tthic«ng  c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ, kiÓm   nh  Êt l ng x©y  ùng,nghiÖm     d vl ® thi     ®Þ ch  î   d   thu c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d hay qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  trong gií h¹n  l    d ¸n     i quy  nh  ¹  ®Þ ti chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng:ph¶ichÞu  ù  Óm    ña  ñ   u   h ngh tv x d     s ki trac Ch ®Ç tvµ  ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ©y  ùng. l  n  x d §i Ò u    Êt îng tµiliÖukh¶o    ÕtkÕ     ¶m   26: Ch l       s¸t,thi   ph¶i® b¶o: 26.1.Phï hîp víi        quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  chu x d    k thu   d c Nhµ   ícvµ  ña  µnh  Ön  µnh,vµ  îp ®ång  n   c ng hi h   h  giao nhËn  Çu.   th 26.2.Hå   ¬    s kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i ® îc x¸c ®Þnh  ng  ¹  Þ  Ý x©y      ®ó t i tr   v dùng c«ng  ×nh;ph¶n  ®óng  Ön  ¹ngm Æt   tr   ¸nh  hi tr   b»ng  ©y  ùng,®Þa  ×nh, xd   h   ®Þa  Êt c«ng  ×nh vµ  a   Êt thuû    íckhitiÕn hµnh  ch   tr   ®Þ ch   v¨n.Tr       c«ng    t¸ckh¶o  s¸tph¶icã  ¬ng    ü  Ëtkh¶o    îcchñ  u    Öt;K Õt      ph ¸n k thu   s¸t®   ®Ç tduy   qu¶ kh¶o    s¸t ph¶i® îcngêithiÕtkÕ   µ  ñ  u           v Ch ®Ç tnghiÖm      ö  ông  ng  thu ®Ó s d ®ó quy  ×nh tr   kü  Ët. thu 26.3.Phï  îp  íinéi dung  ña  õng    o¹n  ÕtkÕ     h v    ct giai® thi   c«ng  ×nh,cã  tr   thuyÕt minh  µ    v chØ   Én  ü  Ët thic«ng  i  íikÕt  Êu  d k thu     ®è v   c hoÆc   é  Ën  b ph chÞu  ùcquan  äng cña  l  tr   c«ng  ×nh,cã  tr   thuyÕt minh  Ò   ö  ông  µ    vsd v b¶o  ìng d  c«ng  ×nh. tr
 8. 8 26.4.Cã     quy  nh  Ò   Êt liÖu cña  Ët liÖu x©y  ùng  Ó  m É u   Ët ®Þ v ch     v    d (k c¶  v  liÖu khicÇn  Õt) thiÕtbÞ     thi   ,   c«ng  Ö   ö  ông  µo  ngh s d v c«ng  ×nh. tr 26.5.§ñ  ÷  ý  ña  ñ  Ö m       ÕtkÕ,  êithiÕtkÕ,  êikiÓm     ch k c ch nhi ®å ¸n thi   ng     ng   tratheo ®óng  ñ tôcph¸p lývµ      th         quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n §i Ò u 27. Tæ     chøc  ÕtkÕ   thi   ph¶ithùc hiÖn      c«ng    t¸cgi¸m        s¸tt¸cgi¶ trong suètqu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p,hoµn  Ön  µ          xl  thi v nghiÖ m     thu c«ng  ×nh  tr ® a  µo  v khaith¸csö  ông.Kinh  Ý  ña  Öc     d   ph c vi gi¸m        ∙  îctÝnh  s¸tt¸cgi¶® ®   trong  gi¸thiÕtkÕ.     Néi dung    c«ng    t¸cgi¸m      s¸tt¸cgi¶: ­  ×nh  µy, gi¶ithÝch  µiliÖu  Õt kÕ   Tr b   t  thi   c«ng  ×nh  tr cho  ñ   u   , Ch ®Ç t  doanh  nghiÖp  ©y  ùng    xd ®Ó qu¶n  ývµ    l   thic«ng  theo ®óng    Çu  ÕtkÕ.   yªu c thi   ­ Theo  âi,ph¸thiÖn  µ  ö  ýkÞp  êic¸c saiph¹m  ña      d    v x l  th       c thic«ng  víi so    thiÕt kÕ   îc duyÖt, ® Æc   Öt ph¶i gi¸m    Öc      ®    bi     s¸tvi thic«ng  ©y  ¾p  x l c¸c  é  b phËn  quan  äng cã  tr   ¶nh  ëng  í chÊt l ng c«ng  ×nh nh  Òn,  ãng,    Õt  h t i  î   tr   n m c¸c k cÊu  Þu  ùc chÝnh, l¾p  Æt   ch l    ® c¸c  ¹ng íikü  Ët,thiÕt bÞ   m l   thu     c«ng  nghÖ,  hoµn  Ön x©y  ùng  trongvµ  ngoµic«ng  ×nh. thi   d bªn    bªn    tr   ­Tham     íi ñ  u      giav  ch ®Ç ttrongc«ng      t¸cnghiÖ m  thu. §i Ò u    Öc  Óm  nh  èil ng vµ  Êt l ng x©y  ùng  28: Vi ki ®Þ kh  î   ch  î   d chØ  ùc th   hiÖn theo  yªu  Çu  ña  ñ  u    c c ch ®Ç t hoÆc   ¬  c quan gi¸m  nh  Êt l ng  ®Þ ch  î c«ng  tr×nh x©y  ùng    d trongnh÷ng  êng  îp sau:   tr h  ­ C«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d kh«ng  ng  ®ó yªu  Çu  ÕtkÕ   îc duyÖt  c thi   ®   hoÆc   kh«ng  ©n  ñ quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  tu th   chu x d    k thu   d hoÆc     vi ph¹m    iÒu  c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång  c h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d ­Khic«ng  ×nh cã  ù  è.    tr   s c ­ Khicã      tranh chÊp  Ò   èil ng hoÆc   Êtl ng x©y  ùng  ÷a chñ  u     v kh  î   ch  î   d gi   ®Ç tvµ    doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd C h ¬ n g  VI N g hi Ö m  thu c « n g  tr× nh §i Ò u      29: Tæ chøc  nghiÖm  thu: 29.1.Chñ   u      ®Ç thoÆc   êi®¹idiÖn  ña  ñ   u    äichung  µ Chñ   ng     c Ch ®Ç t (g   l  ®Ç u  ) chÞu  t  tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  c«ng    t¸cnghiÖm   kÞp  êikhèil ng vµ  thu  th    î   chÊt l ng c¸c bé  Ën, h¹ng  ôc   î     ph   m c«ng  ×nh x©y  ùng  doanh  tr   d do  nghiÖp  ©y  x dùng  ∙  µn  µnh.Ch Þu  ® ho th   tr¸chnhiÖ m   Õn  µnh    ti h c«ng    t¸cnghiÖm   cïng thu    víi ñ  u    ã:  Ch ®Ç tc ­§¹idiÖn  ña       c Tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   c«ng  ×nh. tr ­  ¹idiÖn  ña  chøc   vÊn  §  c tæ  t gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   x d vl ® thiÕtbÞ  Õu  ã).   (n c ­§¹idiÖn  ña     c doanh  nghiÖp  Ën  Çu  Ýnh  ©y  ùng. nh th ch xd
 9. 9 §èi víinh÷ng  tnghiÖm   quan  äng,Chñ   u       ®î   thu  tr   ®Ç t ph¶im êi  idiÖn    ®¹   c¬  quan gi¸m  nh  Êtl ng x©y  ùng  ®Þ ch  î   d (theoph©n  Êp) ®Ó   Óm    c   ki tra. §èi víinh÷ng  é  Ën, h¹ng  ôc     b ph   m hoÆc  c«ng  ×nh  ã  tr c yªu  Çu  c phßng  chèng ch¸y næ     hoÆc    khikhaith¸c,sö  ông  ã    ng  Êu  n      d c t¸c®é x ®Õ m«i  êng  tr th×    khinghiÖ m  thu  a  µo  ö  ông, Chñ   u    ®v sd   ®Ç t ph¶i m êi  idiÖn  ¬    ®¹   c quan  qu¶n  ývÒ     Ünh  ùc  Ó     l   c¸cl v k trªntham  gia. Khi nghiÖm       µn    thu ®Ó b giao ® a  õng  Çn, tõng  ¹ng  ôc   t ph   h m hoÆc   µn  to bé c«ng  ×nh  µo  ö  ông  ×  tr v sd th ph¶i cã  i diÖn  ñcac¬    ®¹   c quan Gi¸m  nh   ®Þ chÊtl ng x©y  ùng   î   d (theo ph©n  Êp) vµ  chøc  îcgiao tr¸chnhiÖm    c   tæ  ®      qu¶n  ý, l  sö  ông  d hoÆc   Ën  µnh  vh khaith¸cc«ng  ×nh tham     tr   gia. 29.2.§èivíi ét  è  ù         m s d ¸n quan  äng hoÆc   ã    Çu  ü  Ëtvµ  tr   c yªu c k thu   c«ng  nghÖ   phøc  ¹p,Bé   ëng  é   ©y  ùng    Þ  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  t   tr BX d ®Ò ngh Th t Ch ph quy ®Þnh  µnh  Ëp  éi ®ång  th lH  nghiÖ m     µ   íc(Chñ  Þch  µ    û     éi thu Nh n   t v c¸c U viªnH   ®ång)    Óm     ®Ó ki tra,xem   Ðt  x c«ng    t¸cnghiÖm   cña  ñ   u  . C¬   thu  Ch ®Ç t  quan  th ng  ùcHéi ®ång  ê tr     nghiÖ m     µ   íclµCôc  thu Nh n     gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt ®Þ Nh n   ch   l ng c«ng  ×nh x©y  ùng   é  ©y  ùng. î  tr   d ­B X d §i Ò u    èit ng nghiÖm  30: §  î   thu: Nh÷ng  i îng  Ýnh  íi®©y,  ®è t ch d  sau    khi doanh nghiÖp  ©y  ùng  µn  x d ho thµnh c«ng    ©y  ùng  t¸cx d ph¶i® îcChñ   u       ®Ç tnghiÖ m     èil ng vµ  Êt l thu kh  î   ch  ­ îng. 30.1. Nh÷ng  Õt  Êu    kc hoÆc   é   Ën  b ph c«ng  ×nh  ã  Çm   tr ct quan  äng tr   ® Æc   Öt®Õ n   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  : bi   ch  î   tr   d nh N Ò n,  ãng,    Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh  Ç m,  ét,trô ®éc  Ëp,xil«, m c¸c k c ch l  (d c   l    èng  ãi. .c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng. kh .  ) tr   thu     30.2.Nh÷ng  ÕtbÞ, m¸y  ãc  ∙  ÕtlËp xong.   thi     m ® thi     30.3.Nh÷ng  é  Ën    b ph c«ng  ×nh ®∙  ©y  ùng  tr   x d xong  Çn  c nghiÖm      thu ®Ó chuyÓn    o¹n    giai® thic«ng. 30.4.Tõng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh hoÆc   µn  é  tr   to b c«ng  ×nh ®∙  ©y  ùng  tr   x d xong    a  µo  ®Ó ® v khaith¸csö  ông.    d §i Ò u    cø    31: C¨n  ®Ó nghiÖm  thu. C¨n  ®Ó   cø  nghiÖm    èil ng vµ  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  å m: thu kh  î   ch  î   tr   d g 31.1.TµiliÖu thiÕtkÕ   îcduyÖt.        ®  31.2.C¸c    quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  µ   chu x d    k thu   d c Nh nícvµ  ña  µnh  Ön  µnh.   c ng hi h 31.3.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ hoÆc  chØ   Én  ü  Ët cña  µ  d k thu   nh s¶n  Êt vÒ   xu   viÖc  b¶o  qu¶n,sö  ông  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ   d v    d     c«ng  Ö. ngh 31.4.C¸c  Õt    k qu¶  Óm    Ý  ki tra,th nghiÖm   Êt l ng vËt liÖu,thiÕtbÞ   îc ch  î         ®  thùc hiÖn    trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d 31.5.Nh÷ng  iÒu    ® kho¶n  quy  nh  Ò   èil ng vµ  Êt l ng c«ng  ×nh ®Þ v kh  î   ch  î   tr   tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d
 10. 10 §i Ò u    32: Tr¸ch nhiÖm   µ  Òn  ¹n  ña    chøc    v quy h c c¸c tæ  trong c«ng      t¸c nghiÖ m    thu c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 32.1.Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña  ñ  u  :     v quy h   Ch ®Ç t 1.Tr¸chnhiÖ m:     Chñ   u    Þu  ®Ç tch tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  y        th   ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ¹ Ch ¬ng  ®Þ ti   II  ña  Òu  Ö  µy  µ  Ic §i l n v trong tr ng  îp  ã  éi  ng    ê h c H ®å nghiÖm   Nhµ   íc th× thu  n    ph¶i: ­ Th«ng  cho  éi ®ång    b¸o  H  nghiÖ m    µ   ícnh÷ng    o¹n  thu Nh n   giai® chuyÓn  bíc thic«ng     quan  äng, nh÷ng  ¹ng  ôc   tr   h m c«ng  ×nh  tr hoÆc   µn  é   to b c«ng  tr×nh ®∙  îc Chñ   u     ®  ®Ç t nghiÖ m   ®Ó   éi ®ång  Õn  µnh  Óm     thu  H  ti h ki tra,xem   xÐt. ­ ChuÈn  Þ   å  ¬, tµiliÖu,gi¶itr×nh  Ò   èi l ng  µ  Êt îng  bhs      v kh  î v ch l c«ng  tr×nh ®∙    nghiÖ m    thu cho  éi ®ång  µ   ícxem   Ðt khiHéi ®ång  Óm  H  Nh n   x     ki tra. ­  ùc  Ön  ÷ng  Th hi nh yªu  Çu  ña  éi  ng  c c H ®å nghiÖm  thu  µ   íc trong Nh n     viÖc  Õn  µnh  ÷ng  Ý  ti h nh th nghiÖ m     bæ sung      nh   èi l ng  ®Ó x¸c ®Þ kh  î hoÆc   chÊtl ng c«ng  ×nh (nÕu  éi ®ång    Çu).  î   tr   H  yªu c ­ H íng  Én  éi  ng    d H ®å nghiÖm  thu  µ  íc kiÓm     nh n   tra c«ng  ×nh  ¹  ùc tr ti th   ®Þa. 2.Quy Òn  ¹n:   h Thuª  chøc   Ên  ©y  ùng  ã tc¸ch ph¸p nh©n, cã  tæ  tv x d (c          chøng  chØ  µnh  h nghÒ, kh«ng tham    ©y  ùng  gia x d c«ng  ×nh)thùc hiÖn  Öc  tr     vi gi¸m      s¸tthic«ng  x©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ, nghiÖm    d vl ® thi     thu c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d ­ Tõ  èinghiÖm       èil ng hoÆc   Êt l ng cña  i t ng nghiÖ m     ch   thu khikh  î   ch  î   ®è  î   thu kh«ng  t yªu  Çu  ÕtkÕ   îc duyÖt  µ    Èn  ü  ËthiÖn  µnh    ®¹   c thi   ®   v tiªuchu k thu   h hoÆc  kh«ng  ï hîp  íichÊt l ng  ph   v    î quy  nh  ®Þ trong hîp  ng    ®å giao  Ën  Çu  nh th x©y  ùng. d 32.2.Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña  chøc   Ên  ÕtkÕ.     v quy h   tæ  tv thi   1.Tr¸chnhiÖ m:     Tæ  chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   c«ng  ×nh chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  y      th   ®Ç ®ñ nh÷ng  quy  nh   ¹  Òu  cña  Òu  Ö  µy  µ  ®Þ t i§i 27  §i l n v tr¸ch nhiÖ m   ña  ét      cm bªn tham    gia nghiÖ m  thu  èil ng  µ  Êt l ng  kh  î v ch  î c«ng  ×nh,®ång  êi  tr   th ,tham   gia cïng víi    doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  ñ   u    xd v Ch ®Ç ttrong viÖc    Ëp hå  ¬  µn    x¸c l   s ho thµnh  c«ng  ×nh    Õn  µnh  tr ®Ó ti h nghiÖ m       ã  éi  ng  thu.Khi c H ®å nghiÖ m     thu Nhµ   íccßn  n  ph¶i: Gi¶itr×nh nh÷ng  Ên    Ò   èil ng vµ  Êt l ng c«ng  ×nh so  íi®å       v ®Ò v kh  î   ch  î   tr   v   ¸n thiÕtkÕ   îcduyÖt theo yªu cÇu  ña  éi ®ång      ®       c H  nghiÖ m    µ   íc. thu Nh n 2.Quy Òn  ¹n:   h ­ Tõ  èinghiÖm       èil ng hoÆc   Êt l ng cña  i t ng nghiÖ m     ch   thu khikh  î   ch  î   ®è  î   thu kh«ng  ng  ®ó yªu  Çu  Õt kÕ   îc duyÖt  µ    Èn  ü  Ët hiÖn  c thi   ®  v tiªuchu k thu   hµnh. 32.3.Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña      v quy h   doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd 1.Tr¸chnhiÖ m:    
 11. 11 ­ Giao  c¸c  å  ¬, tµiliÖu  hs   (thuéc tr¸ch nhiÖ m   ña  × nh     cm ph¶i lËp) x¸c      ®Þnh  èi l ng  µ  Êt l ng  ña  i îng  kh  î v ch  î c ®è t nghiÖm   thu cho    c¸c bªn tham   gia nghiÖ m    thu xem  Ðt. x ­ Gi¶itr×nh  Ò   èil ng      v kh  î hoÆc   Êt cña  i îng  ch   ®è t nghiÖ m   thu theo    yªu cÇu  ña    c c¸c bªn  tham    gia nghiÖ m     thu hoÆc   ña  éi ®ång  c H  nghiÖ m     µ   thu Nh níc(nÕu  ã).   c ­H íng dÉn    tham        c¸cbªn  gianghiÖ m    Óm    i t ng nghiÖ m    ¹ thu ki tra®è  î   thu t   i thùc ®Þa.   2.Quy Òn  ¹n:   h ­ Kh«ng  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng ®èi víi   v ch  î       c«ng  ×nh do  ñ  u    tr   Ch ®Ç t tùý  a  µo    ® v khaith¸c, ö  ông  ng  a  îcnghiÖm     d s nh ch ®   thu. 32.4.Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña  éi ®ång      v quy h   H  nghiÖ m    µ   íc. thu Nh n 1.Tr¸chnhiÖ m:     ­ KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  µn  é    travi th   to b c«ng    t¸cnghiÖm     ña  ñ   u   thu c Ch ®Ç t theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy.   ®Þ t i ln ­  óc    èi l ng  Ph tra kh  î hoÆc   Êt îng  ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ∙  îc Chñ  tr x d ®®  ®Ç u    tnghiÖ m     thu (trªnc¬  ë:§å    ÕtkÕ   îcduyÖt  µ  ÷ng    s   ¸n thi   ®   v nh quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc)khithÊy  Çn  Õt. h c Nh n     c thi ­KiÓ m     Ön  êng  µ  å  ¬  µn  µnh    trahi tr v h s ho th c«ng  ×nh. tr K Õt qu¶  µm  Öc  ña  éi ®ång  l vi c H   nghiÖm     µ   íc® îclËp thµnh    thu Nh n       biªn b¶n  theo m É u   ¹ phô  ôcsè  cña  Òu  Ö  µy.   t  i l   4  §i l n Biªn b¶n    nghiÖm  thu  ña  éi  ng  c H ®å nghiÖm  thu  µ   íc lµ c¨n  ®Ó   Nh n     cø  Chñ  u    a  ®Ç t® c«ng  ×nh vµo  tr   khaith¸c, ö  ông.    d s 2.Quy Òn  ¹n:   h ­ Trong  êng  îp cÇn  Õtcã  Òn  cÇu  ñ   u    Õn hµnh      tr h  thi   quy yªu  Ch ®Ç t ti   c¸c thÝ nghiÖm  hoÆc   Óm   nh    ki ®Þ bæ sung    nh  èil ng  x¸c ®Þ kh  î hoÆc   Êt l ng ch  î   c«ng  ×nh ®Ó   éi ®ång  tr   H   xem   Ðt. x ­ Thµnh  Ëp  ét  è  Óu ban    l m s ti   chuyªn m«n      Ên    ®Ó tv cho  éi ®ång  H  trong  viÖc  Óm     ¸nh    èi l ng  µ  Êt l ng  ki tra,® gi¸kh  î v ch  î c«ng  ×nh  Chñ   u    ®∙  tr do  ®Ç t tiÕn hµnh    nghiÖ m  thu. ­ §èivíinh÷ng  Ên    ü  Ëtkhã, phøc  ¹p® ßi  áichuyªn m«n          v ®Ò k thu     t  h    cao ®Ó   Óm    ¸nh    Êtl ng m µ   ki tra,® gi¸ch  î   trong níccha    Õt  îcth× Chñ  Þch     gi¶iquy ®     t Héi ®ång    nghiÖm     µ   íc®Ò   Þ  ñ íng Ch Ýnh  ñ  thu Nh n   ngh Th t   ph cho  Ðp    ph thuª chuyªn gianícngoµi®Ó    Ên        tv cho  éi ®ång. H  ­Kh«ng  Êp  Ën  Õt    ch nh k qu¶  nghiÖm    ña  ñ  u    µ    trong thu c Ch ®Ç tv c¸cbªn    tr ng  îp c«ng  ×nh cha  tyªu  Çu  ü  ËthoÆc   å  ¬  µn  µnh  ê h  tr   ®¹   c k thu   h s ho th c«ng  tr×nh cha  ng  íi   ®ó v   quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy. ®Þ t  i ln §i Ò u  33: Néi dung c«ng    t¸c nghiÖ m  thu trong    o¹n  ©y  ¾p  giai® x l c«ng  ×nh. tr 33.1.KiÓ m     Ön  ¹ng®èi t ng nghiÖ m    trahi tr    î   thu.
 12. 12 33.2. KiÓ m       tra c¸c  µiliÖu  µ  Õt  t  v k qu¶  Ý  th nghiÖ m,  o  êng      ®l ®Ó x¸c ®Þnh  èil ng vµ  Êt l ng cña  Ët liÖu,kÕt  Êu  kh  î   ch  î   v    c hoÆc   é  Ën  b ph c«ng  ×nh, tr   trong®ã     c«ng  Öc  Óm    µb ¾t  éc  i víi vi ki tral   bu ®è   : ­K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm  Êtl ng cña  Ön  ch  î   bi ph¸p giacè  Òn, thö søc  Þu    n    ch t¶i ña  äc   c c v.v. .. ­K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm  t  ®¸)®¾ p. ®Ê (   ­K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm  t«ng. bª  ­ K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm   èi  µn, li   Õt  l«ng  êng    m h   ªnk bu  c ®é cao  ña  Õt  ck cÊu  Ðp. th ­ K Õt    qu¶  o  c  Ých  ích×nh  äc,tim,m èc,  Õn  ¹ng,chuyÓn  Þ, ® ®¹ k th   h   bi d   v  thÊm  Õu  ã)vµ  èil ng cña  Õt  Êu,bé  Ën  (n c   kh  î   k c   ph hoÆc   c«ng  ×nh. tr ­K Õt    qu¶  o  Òu  µy  íps¬n  èng  ® chi d l   ch ch¸y... ­ K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm,  Öu  hi chØnh, thö nghiÖ m,  ¹ythö..c¸cthiÕtbÞ     ch      .   c«ng  Ö. ngh 33.3.§èi chiÕu  µ  s¸nh  ÷ng  Õt     v so  nh k qu¶  Óm     ki tranªu    íitµiliÖu trªnv       thiÕtkÕ   îcduyÖt  íi     Èn ¬ng    ®  v   tiªuchu t c¸c øng  Ò   Êt l ng cña  µ   íc,cña  v ch  î   Nh n   ngµnh  Ön  µnh  µ    hi h v c¸cquy  nh  ®Þ hoÆc   chØ  Én  ü  Ëtcña  µ  d k thu   nh s¶n  Êt xu   vËtliÖu,thiÕtbÞ        c«ng  Ö. ngh Khi ®èi îng    t nghiÖm   thu  ã  èi l ng  µ  Êt l ng  ng  c kh  î v ch  î ®ó yªu  Çu  Õt c thi   chÕ   µ    Èn  ü  Ët hiÖn  µnh  ×  ñ   u     Ëp    v tiªuchu k thu   h th Ch ®Ç t l biªn b¶n  nghiÖ m   thu theo  É u   ¹ phô  ôcsè    ã ch÷  ý  ña    tham      m ti   l   1, (c   k c c¸cbªn  gia nghiÖ m    ­ thu ® îcquy  nh  ¹ §iÒu    ña  Òu  Ö  µy.   ®Þ t i 29) c §i l n §i Ò u 34:  éi  N dung c«ng    t¸cnghiÖm   khihoµn  µnh  thu    th c«ng  ×nh tr   x©y  ùng: d 34.1.KiÓ m     µn  é  èi l ng  ©y  ¾p  µ  Êt îng  ña  ¹ng  ôc     tra to b kh  î x l v ch l c h m hoÆc   µn  é  to b c«ng  ×nh so  íi ÕtkÕ   îcduyÖt. tr   v  thi   ®   34.2.KiÓ m     Õt    tra k qu¶  ö  th nghiÖ m,  ¹y thö  ng  é  Ö   èng  Õt ch   ®å b h th thi   bÞ  c«ng  Ö. ngh 34.3.KiÓ m       iÒu  Ön  ¶m     trac¸c ® ki ® b¶o  Ò   toµn  v an  m«i  êng, vÖ   tr   sinh   lao ®éng  µ    v phßng  èng  ch ch¸ynæ   ùc tÕ  ña    th   c c«ng  ×nh so  íi ÕtkÕ   îc tr   v   thi   ®   duyÖt, víic¸c tiªuchuÈn  ü  Ët t ng         k thu   ¬ øng  ña  µ   íc hoÆc   ña  µnh  c Nh n   c ng hiÖn  µnh  µ  ÷ng  iÒu  h v nh ® kho¶n  quy  nh  ¹ hîp ®ång  ã ®¹idiÖn  ¬  ®Þ t    i (c     c quan  phßng  èng  ch ch¸y,c¬    quan  qu¶n  ým«i  êng  l  tr tham gia). 34.4.KiÓ m     Êtl ng hå  ¬  µn  µnh    trach  î   s ho th c«ng  ×nh. tr 34.5.KiÓ m     Öc    tra vi b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c ® ki ph¸p  ý vµ  ü  Ët cho  l   k thu   phÐp   ö  ông  ÷ng  sd nh c«ng  ×nh  ü  Ët ngoµi hµng  µo  Öc  u   èi tr k thu     r (vi ®Ê n   ®iÖn,níc,giao th«ng.. )      .. 34.6.Sau    Óm     Õu    khiki tran c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  µnh  ã  Êt l tr   d ho th c ch  ­ îng  t yªu  Çu  ÕtkÕ,  ®¹   c thi   quy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët x©y  chu x d v tiªuchu k thu   dùng; b¶o  ¶m   toµn  Ò     ® an  v phßng  èng  ch ch¸y næ,  Ö     v sinh m«i  êng, cã      tr   ®ñ hå  ¬  µn  µnh  s ho th c«ng  ×nh th× Chñ   u    Ëp    tr     ®Ç tl biªnb¶n  Êp  Ën  ch nh nghiÖm   thu theo  É u   ¹  ô  ôc sè  (cho  Çn  ©y  ùng) vµ  è  (cho  ÕtbÞ     m ti ph l   2B  ph xd   s 2A  thi   c«ng  Ö). ngh
 13. 13 Biªn b¶n    nghiÖm     ¹ng  ôc  thu h m hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  µnh  tr   d ho th lµc¨n cø      ph¸p lý®Ó   ñ  u    µm  ñ tôc® a      Ch ®Ç tl th     c«ng  ×nh vµo  ö  ông. tr   sd   §i Ò u    ×nh  ùtiÕn hµnh  35: Tr t    c«ng    t¸cnghiÖ m  thu: 35.1.Sau    ©y  ùng    khi x d xong  õng  i  îng  t ®è t quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 30  §iÒu  Ö  µ  Èn  Þ   y     å  ¬, tµiliÖu x¸c ®Þnh  èil ng vµ  Êt l ng l v chu b ®Ç ®ñ h s        kh  î   ch  î   theo quy  nh  Ön  µnh, doanh  ®Þ hi h   nghiÖp  ©y  ùng  xd th«ng  cho  ñ   u   b¸o  Ch ®Ç t®Ó   Õn hµnh  Óm    µ    ti   ki trav nghiÖ m  thu. 35.2.NhËn  îcth«ng  cña    ®  b¸o  doanh nghiÖp  ©y  ùng,Chñ   u    xd   ®Ç tph¶i   tiÕn  µnh  Óm     µ  h ki trav nghiÖ m     thu theo  quy  nh  ¹  Òu  hoÆc   Òu    ®Þ ti§i 33  §i 34 cña  Òu  Ö  µy. §i l n 35.3.Trong  êigian  Ë m   Êt  µ 3    th   ch nh l   th¸ng  sau    khi nghiÖm  thu c«ng  tr×nh x©y  ùng  µn  µnh,Chñ   u      d ho th   ®Ç tph¶ihoµn  Êt2  é  å  ¬  µn  µnh    t   b h s ho th c«ng  ×nh,trong ®ã   ñ   u    ÷ m ét  é,vµ  ét  é  öicho  ¬  tr     Ch ®Ç tgi   b  m bg  c quan u  ÷ l tr   theo quy  nh  Ò  u  ÷tµiliÖu cña  µ   íc.   ®Þ v l tr       Nh n Danh  ôc  ña  å  ¬  µn  µnh  m c h s ho th c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹  ô  ôc sè    tr   d ti ph l   3 cña  Òu  Ö  µy. §i l n C h ¬ n g  VII S ö a  c h ÷ a h  h á n g  v µ  b å i thê n g  thi Öt h ¹i Ò  c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh   v trong q u¸ tr × nh x © y  d ù n g  v µ  trong th êi  gian b ¶ o  h µ n h §i Ò u    36: Trong    ×nh x©y  ùng  µ  qu¸ tr   d v trong thêih¹n      b¶o  µnh,n Õu   h   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d kh«ng  t yªu  Çu  Êt îng  ña  ÕtkÕ   ×  ®¹   c ch l c thi   th Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ã  xd c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  Öc  öa  ÷a.   th   vi s ch Tr¸chnhiÖm  i víi   Ý    ®è     ph cho  Öc  öa  ÷a  chi vi s ch quy  nh    ®Þ nh sau: 36.1.N Õ u     doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µm    ÕtkÕ   îc duyÖt  Én  í x d l saithi   ®   d t  i chÊt l ng  Ð m    î k hoÆc     gia t¨ng khèil ng  ×     î th doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d ph¶itr¶    chiphÝ    cho  Öc  öa  ÷a      áng  vi s ch c¸ch h hoÆc   ù      ña  èil ng ®ã. s giat¨ngc kh  î   36.2.N Õ u   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  Ð m     ch  î   tr   d k hoÆc   ù      èil s gia t¨ng kh  ­ îng  nguyªn  ©n  do  nh kh¶o    ÕtkÕ   ©y  th×  chøc  s¸tthi   g ra  tæ  kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   chÞu    Ý. chiph 36.3.N Õ u   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  Ð m   sö  ông  Ët liÖu x©y    ch  î   tr   d k do  d v    dùng, cÊu  Ön  ©y  ùng    ki x d hoÆc   ÕtbÞ   thi   c«ng  Ö   ngh kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ch  ­ îng th× ngêimua         c¸cs¶n  È m     Þu    Ý. ph ®ã ch chiph 36.4.N Õ u   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  èng  Êp    ch  î   tr   d xu c hay c«ng  ×nh bÞ  tr   h  áng  Chñ   u    ö  ông  h do  ®Ç t s d c«ng  ×nh  tr kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  Õt ®Þ c thi   kÕ   îcduyÖt th× Chñ  u    ®     ®Ç tph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm.   36.5.Doanh    nghiÖp  ©y  ùng, tæ  x d   chøc kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     kinh tÕ  Ò   Êt l ng    v ch  î c«ng  ×nh h  áng  tr   h trong tr ng  îp  Êt      ê h b kh¶ kh¸ng (nh ®éng  t,lòlôt     ®Ê     , b∙o..   ît   .v   møc  ∙  îcphÐp  ïng trong thiÕtkÕ   ) qu¸ ®®   d      c«ng  ×nh;hoÆc   ñ  u    ùý  a  tr   Ch ®Ç tt   ® c«ng  ×nh vµo  tr   khaith¸cvµ  ö  ông  ­     sd nh ng  a  îc nghiÖ m     ch ®   thu,hoÆc   ñ   u    ö  ông  Ch ®Ç t s d kh«ng  ng  ®ó chØ  Én  ü  d k thuËtkhaith¸cc«ng  ×nh theo thiÕtkÕ   îcduyÖt.      tr       ® 
 14. 14 §i Ò u 37:  Õ u   ×  N v c«ng  ×nh  ©y  ùng  ©y  nh÷ng  Öth¹icho  tr x d g ra  thi     c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën  × ngêig©y    çi   tr   c th     ra l  ph¶ibåith ng      ê cho  êibÞ  ¹itheo  ng   h   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ën  îcth«ng  cña  ñ  u      Çu  öa  ÷a    ¹i 38: Nh ®   b¸o  Ch ®Ç tyªu c s ch h h   c«ng  ×nh th× doanh  tr     nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶ití ngay  Ön  êng    i hi tr (kh«ng  Ë m   ch qu¸ m ét  Çn)cïng Chñ  u      nh    tu     ®Ç tx¸c®Þ nguyªn nh©n    áng  µ  éidung  öa    hh vn  s ch÷a. N Õ u     nguyªn  ©n   háng  éc  nh h thu tr¸ch nhiÖ m   ña    c doanh  nghiÖp  ©y  x dùng  µ   m doanh  nghiÖp    ®ã kh«ng  öa  ÷a  ng  ¹n  cÇu  ñ   u    ã  s ch ®ó h yªu  Ch ®Ç t c quyÒn  thuªdoanh    nghiÖp kh¸c söa  ÷a,tr¸chnhiÖ m     ch     kinh tÕ  îc thùc hiÖn   ®    theo §iÒu  cña  Òu  Ö  µy.   36  §i l n §i Ò u      ã  39: Khi c tranh chÊp  Ò     v tr¸chnhiÖ m   i víiviÖc  öa  ÷a      ®è     s ch h háng  µ  åi th ng  Öt h¹ido  v b  ê thi     kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt îng  ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng, c¸c bªn  ã  Ó    Õt     c th gi¶iquy th«ng  qua  ¬ng îng  th l hoÆc   µ  ho gi¶i  Õ u   .N viÖc  ¬ng îng  th l hoÆc   µ    ho gi¶ikh«ng  µnh  ×    th th c¸c bªn  Õn  Þ   n   ¬  ki ngh ®Õ c quan Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ®Þ Nh n   ch  î   tr   d (theo ph©n  Êp)   c  ®Ó     Õt.K Õt  Ën  ña  ¬  gi¶iquy   lu c c quan  Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ®Þ Nh n   ch  î   tr×nh x©y  ùng  Êp    d c cao  Êt lµquyÕt ®Þnh  µ     ph¶itu©n  nh       m c¸cbªn    theo. C h ¬ n g  VIII S ù  c è  c « n g  tr× nh x © y  d ù n g §i Ò u    ù  è  40: S c c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d 40.1.Sù  è    c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d bao  å m: g ­ Nh÷ng    áng  ña  ét  Õt  Êu, m ét  é  Ën    hh cmkc  b ph c«ng  ×nh lµm  tr   cho  ã  n m Êt  kh¶ n¨ng  Þu  ùcso  íi ÕtkÕ. ch l   v   thi   ­Sù  æ   ìcña  ét  é  Ën    ® v  m b ph hay  µn  é  to b c«ng  ×nh. tr Sù  è  c c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ó  tr   d c th x¶y    ra ngay  trong thêigian x©y  ùng       d hay    ang  ö  ông  khi® sd c«ng  ×nh. tr Sù   è  c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ã  Ó  Èy  do  ét  tr x d c th x ra  m hay  Òu  nhi nguyªn  nh©n  ©y  nh  g ra  kh¶o    ÕtkÕ;  ©y  ¾p, vËt liÖu x©y  ùng; khaith¸csö  s¸tthi   xl     d      dông  hay  Õn  ng  ña  bi ®é c m«i  êng. tr 40.2.Sù   è    c c«ng  ×nh  ©y  ùng  thiªntai  Õn  tr x d do    ,chi tranh,ho¹t®éng      kiÕn  ¹ocña  á    t,hoÆc   ÷ng  ñiro ® Æc   Ötkh¸c vîtqu¸ cÊp  t  v tr¸ ®Ê   i nh r   bi        (møc)  ®∙  îcphÐp  ïng ®Ó   Õtcã  ®  d   thi   quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u    41: B¶o  Ö   Ön  êng  µ      ù  è: v hi tr v khaib¸o s c 41.1. TÊt  c¸c    c¶  c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  tr x d thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  t ®ang    thic«ng, ®∙  ©y  ùng   x d xong hoÆc   ang  ö  ông    Èy  sù  è  ×  ® sd khix ra  c th doanh  nghiÖp  ©y  ùng    ang    x d khi® thic«ng, ngêi sö  ông     d hoÆc   ñ   u     Ch ®Ç t trong  êigian  ö  ông  th   sd kh«ng  îc tuú  Ön  ®  ti thu  än, xo¸ bá  Ön  êng, m µ   d     hi tr  
 15. 15 ph¶itiÕn  µnh    Ön    h c¸c bi ph¸p  b¶o  Ö   Ön  êng  µo ch ¾n,  v hi tr (r   canh g¸c..     . b¶o ) ®¶m   ÷® îcnguyªn tr¹ngsù  è. gi        c 41.2.Trong  êih¹n  giê    th   24  sau    Èy  sù  è, doanh  khi x ra  c   nghiÖp  ©y  x dùng hoÆc   êisö  ông,Chñ   u    ng   d   ®Ç tph¶ith«ng  cho  ¬    b¸o  c quan  Gi¸m  nh   ®Þ Nhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  n   ch  î   tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu    µ      c ti   42) v c¸c c¬  quan    µnh  thih ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan       li   theo m É u   ¹ phô  ôcsè    t  i l   5. §i Ò u  42: C¬  quan  ã  c tr¸ch nhiÖm   Õp  Ën    ti nh th«ng b¸o  Ò   ù  è  vsc c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d 42.1.C«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    u    ã m   B:   tr   d thu   ¸n ®Ç tnh A,  ­Bé  ©y  ùng.  X d ­ Bé     qu¶n  ýngµnh  µ  é   l  v B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  Õu  µc«ng    (n l   tr×nh x©y  ùng    d chuyªn ngµnh).   ­Së  ©y  ùng   X d (c«ng  ×nh x©y  ùng    a  µn  Së  tr   d trªn®Þ b do  qu¶n  ý). l ­C¬     quan  b¶o  Ó m. hi ­ C¸c  ¬  c quan chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc kh¸c cã  ªnquan  l  n    li   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   42.2.C¸c    c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  ù  ®Ç u    ã m     µ    tr   d thu d ¸n  t nh C v c¸c c«ng  tr×nh kh¸c,kÓ   nhµ    ña   ©n:     c¶  ë c tnh ­Së  ©y  ùng  ¬icã   X d (n   c«ng  ×nh x©y  ùng). tr   d ­ C¬     quan  b¶o  Ó m   ∙  Ën  Üa  ô  hi ® nh ngh v b¶o  Ó m   ©y  ùng  hi x d hay    b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh. tr ­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ën, huyÖn  µ    ¬  nh d c qu   v c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   kh¸c  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ëp  å  ¬  ù  è  43: L h s s c c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d Khi xÈy  sù  è, doanh    ra  c   nghiÖp  ©y  ùng, hoÆc   êi sö  ông, Chñ  x d   ng   d   ®Ç u    tiÕn  µnh  t h hoÆc  thuª m ét  chøc   vÊn  ©y  ùng  ã   c¸ch    tæ  t x d (c t ph¸p  nh©n, cã    chøng  chØ  µnh  Ò)    Ëp hå  ¬  ña  ù  è  h ngh ®Ó l   s c s c c«ng  ×nh. tr Nh÷ng  c«ng  Öc  vi ph¶ithùc hiÖn    Ëp hå  ¬  ña  ù  è      khil   s c s c c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  å m   ã: g c 43.1.M«     Ôn  Õn  ña  ù  è  Ó      Ön  îng thÊy  îc tr c khi   t¶ di bi c s c (k c¸c c¸c hi t   ®   í    xÈy    ù  è). ra s c 43.2. K Õt    qu¶  o   Ï (kÓ   quay  ® v  c¶  phim,  ôp  ch ¶nh)  Ön  ¹ng sù  è. hi tr   c   Trong   u      é  Ën, chitiÕtkÕt  Êu  Þu  ùcquan  äng,c¸cvÕt    ®ã l ý c¸c b ph       c ch l   tr    nøt, g∙y,c¸c hiÖn îng lón,sôtvµ      Õtkh¸c cÇn  Õtcho  Öc     t       c¸c chiti     thi   vi nghiªncøu,     ph©n  Ých  µ    nh  t v x¸c®Þ nguyªn nh©n  ña  ù  è.   c sc 43.3.K Õt    qu¶  Ý  th nghiÖm     Ët m É u       nh  Êt l ng vËt liÖu c¸c v   ®Ó x¸c ®Þ ch  î       kÕt  Êu  ña  c c c«ng  ×nh bÞ  ù  è. tr   s c 43.4.TµiliÖu kh¸ccã  ªnquan  n   ù  è         li   ®Õ s c c«ng  ×nh nh: tr   ­Nh÷ng    thay ® æi  ÕtkÕ.   thi  
 16. 16 ­Nh÷ng    Öch    sail trong thi    c«ng  víi ÕtkÕ   îcduyÖt. so   thi   ®   ­ C¸c  Ön  îng  Êt    hi t ch t¶ihoÆc   ö  ông  sd c«ng  ×nh  tr kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  ÕtkÕ,  c thi   quy  ×nh vËn  µnh,sö  ông. tr   h  d 43.5.TËp  îp ®Çy      µiliÖu cña  å  ¬  µn  µnh    h  ®ñ c¸c t     h s ho th c«ng  ×nh ®Ó   tr   xem   Ðt khiph©n  Ých    nh  x   t x¸c®Þ nguyªn nh©n  ña  ù  è.   c sc Trong  êih¹n  ngµy  th   14  sau    khic«ng  ×nh  ©y  ùng  Þ   ù  è, doanh  tr x d bsc  nghiÖp  ©y  ùng  xd hoÆc   êisö  ông,Chñ   u    ng   d   ®Ç tph¶ihoµn  µnh  å  ¬  ña    th hsc sù  è  µ  öicho    ¬  cvg  c¸cc quan  ∙  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö. ® nªu    ®Þ t  i 42  §i l §i Ò u    Òu    ù  è  44: §i tras c c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d 44.1.Néi dung  iÒu     ® tra: ­ KiÓ m     Êt l ng  å  ¬  ña  ù  è  doanh    trach  î h s c s c do  nghiÖp  ©y  ùng, ngêi xd     sö  ông  d hoÆc   ñ   u    Ch ®Ç t cung  Êp  c theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  Òu  Ö  ®Þ ti §i 43  §i l nµy  µ  cÇu    v yªu  bæ sung    µiliÖu cÇn  Õtkh¸c cho  Öc  c¸c t     thi     vi nghiªncøu      x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n  cña sù  cè  (kÓ  c¶ viÖc tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c Ý   th nghiÖ m,  ö nghiÖ m  i víi th   ®è    c«ng  ×nh bÞ  ù  è). tr   s c ­  ©n   Ých, x¸c ®Þnh   Ph t    nguyªn  ©n  µ  Ëp  nh v l biªn b¶n  Ò   ù  è    v s c (theo  m É u   ¹ phô  ôcsè  t  i l   6). Biªn b¶n  iÒu    ù  è    ® tras c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ph¶i® îc tÊtc¶    µnh        c¸c th viªntham    iÒu    ý.N Õ u   ã    Õn    gia ® trak   c ý ki kh¸c víikÕt  Ën     lu trong biªnb¶n       c¸c thµnh    ã  Òn      Õn  viªnc quy ghiý ki b¶o u  µo    l v biªnb¶n  . ®ã Biªnb¶n  µy  îcgöití tÊtc¶    ¬    n ®         c¸cc quan  ã  idiÖn  i c ®¹   tham    iÒu    gia ® tra sù  è. c 44.2.Ph ©n  Êp  iÒu    ù  è    c® tras c c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d ­ §èivíic«ng  ×nh x©y  ùng  éc  ù  ®Ç u     ã m   vµ  Bé   ©y        tr   d thu d ¸n  t nh A  B:  X dùng  ñ  × ®iÒu    ã  ù  ch tr   tra c s tham    ña  ë   ©y  ùng  ®Þa  ¬ng  Æt   gia c S X d ( ph ® c«ng  ×nh).Bé   tr   qu¶n  ý ngµnh  l  hoÆc   é   B qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng (nÕu  µ c«ng  ×nh x©y  ùng  l  tr   d chuyªn ngµnh) vµ    ¬      c¸c c quan  chøc n¨ng qu¶n  lýNhµ   íckh¸ccã  ªnquan  ¹ ®Þa  ¬ng    n    li   t i ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­  èi víic«ng  ×nh  µ    ña  ©n:  ¬   §   tr nh ë c d C quan  chøc n¨ng qu¶n  ý x©y  l  dùng (phßng  ©y  ùng)  ña  Ön  Ën, thÞ    ñ  × ®iÒu    ã  i x d c huy (qu   x∙)ch tr   tra,c ®¹   diÖn  ë  ©y  ùng  SX d tham  gia. Trêng  îp cÇn  Õt, ¬  h  thi   quan  ñ  ×®iÒu    ù  è  c ch tr   tras c c«ng  ×nh cã  Ó  tr   th m êi    c¸cchuyªn giakhoa  äc,kü  Ët®Ó    Ên     h   thu   tv cho  Öc  iÒu  vi ® tra. §i Ò u      Õt  ù  è  45: Gi¶iquy s c c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 45.1.Thu  än,xo¸bá  Ön  êng  ù  è.   d     hi tr sc Sau    ã  y     å  ¬  ¸p  khic ®Ç ®ñ h s ® øng  cho  Öc  vi nghiªncøu, ph©n  Ých  µ      t v x¸c ®Þnh    nguyªn nh©n  ©y    g nªn  ù  è  s c c«ng  ×nh x©y  ùng,c¬  tr   d   quan  ñ  × ch tr   ®iÒu    Êp  Êy  Ðp  tra c gi ph cho doanh nghiÖp  ©y  ùng, ngêi sö  ông  x d    d hoÆc   Chñ  u    Õn hµnh    än,xo¸bá  Ön  êng. ®Ç tti   thu d     hi tr Trêng  îp ph¶icøu  êibÞ  ¹n,øng  h    ng   n   cøu  ª,®Ëp,  Çu  èng,th«ng  Çu, ®  cc   c  th«ng  êng  ® hoÆc  ng¨n  õa  ù  è  Õp  ng s c ti theo  ßi  áiph¶inhanh  ãng    ® h    ch th¸o dì hoÆc   dän  Ön  êng    thu  hi tr x¶y  sù  è  ×  íc khith¸o dì thu  än, doanh  ra  c th tr        d  
 17. 17 nghiÖp  ©y  ùng, ngêisö  ông  xd    d hoÆc   ñ   u    òng  Õn hµnh  ôp  Ch ®Ç t c ti   ch ¶nh,   quay phim  µ  v thu  Ëp,    Ðp  í  nh ghi ch ti møc   èi®a     t   c¸c yªu  Çu  c quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  Òu  Ö  µy. 42  §i l n 45.2.Kh ¾c  ôc  ù  è.   ph s c 45.2.1. Öc  ö  ýhoÆc   ©y  ùng  ¹ c«ng  ×nh bÞ  ù  è   Vi x l   xd l i tr   s c ph¶i®¶m       b¶o kh ¾c  ôc  iÖt®Ó     ph tr   c¸c nguyªn nh©n  ©y    g nªn  ù  è  ∙    nh  ¹      s c ® x¸c ®Þ ti biªnb¶n ®iÒu tra. 45.2.2.Chi  Ý     ph cho c«ng  Öc  ¾c  ôc  ù  è  ®¬n   Þ   vi kh ph s c do  v hoÆc     c¸ nh©n  ©y    ù  è  Þu. g ra s c ch   Trêng  îp sù  è  ©y  Ëu  h   c g h qu¶  nghiªm  äng (g©y    ¹n  Õt  êihoÆc   tr   tain ch ng   g©y  Öth¹ivÒ   µis¶n  µ   íc),ngêi cã  çicã  Ó  thi     t   Nh n     l   th cßn  Þ     b truy cøu tr¸ch   nhiÖ m theo ph¸p luËt.     Trêng  îp  ù  è  ©y  do    ng  ña  h scg ra  t¸c ®é c thiªnnhiªn,hoÆc   nh÷ng      do  nguyªn nh©n    kh¸c vîtqu¸ cÊp       (møc) thiÕtkÕ   îcduyÖt  ×  ñ   u    Þu      ®  th Ch ®Ç tch chiphÝ    cho  Öc  ¾c  ôc  ù  è. vi kh ph s c 45.2.3.   Ý    ph cho  Öc  ¾c  ôc  ù  è  Chi vi kh ph s c bao  å m: g ­Chi phÝ     cho  c«ng    t¸cb¶o  Ö   Ön  êng  µ  iÒu    ù  è. v hi tr v® tras c ­ Chi phÝ     cho  c«ng  Öc  öa  ÷a  vi s ch hoÆc   ©y  ùng  ¹ c«ng  ×nh bÞ   ù  xd l i tr   s cè trong    Ó   chi phÝ   ®ã k c¶    cho  Öc  vi nghiªn cøu, lËp        gi¶iph¸p  ¾c  ôc  kh ph nguyªn nh©n  ©y    ù  è  Õu  ã).   g ra s c (n c 45.2.4.Chi  Ý     ph ban  u     iÒu    ù  è  doanh  ®Ç ®Ó ® tra s c do  nghiÖp  ©y  x dùng,ngêisö  ông,hoÆc  ñ  u      Õt.    d Ch ®Ç tgi¶iquy §i Ò u    èng    µ      Ò   ù  è  46: Th kª v b¸o c¸o v s c c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d 46.1.Khi xÈy  sù  è     ra  c c«ng  ×nh  ©y  ùng, doanh  tr x d   nghiÖp  ©y  ùng, x d   ngêisö  ông   d hoÆc   ñ   u    Ch ®Ç tph¶ithùc hiÖn  y          ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   Ëp  ®Þ vl hå  ¬  µ      ù  è  s v b¸o c¸o s c theo nh÷ng    quy  nh  ña  Òu  Ö  µy. ®Þ c §i l n 46.2.Vµo    th¸ng 12  µng   h n¨m,  ë   ©y   ùng  ña    a   ¬ng  SX d c c¸c ®Þ ph ph¶i  thèng  vµ  kª  b¸o  c¸o  é   ©y  ùng  Ò     ù  è  BX d v c¸c s c c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  tr x d thu ®Þa   µn  b qu¶n  ýcña  ë   l  S (theo m É u   ¹  ô  ôcsè    é   ©y  ùng    ti ph l   7).B X d tæng  îp h  vµ      Ýnh  ñ. b¸o c¸o Ch ph C h ¬ n g  IX Ki Ó m  tra N h µ  n í c v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  trong q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u 47: C«ng    Óm     µ   íc vÒ   Êt îng  t¸cki tra Nh n   ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  µb ¾t  éc  l  bu nh»m   µm  l cho    c¸c bªn  tham    ©y  ùng  gia x d c«ng  ×nh chÊp  tr   hµnh  nghiªm  chØnh ph¸p  ËtvÒ   ¶m   lu   ® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng, tr x d   ®Ò   kÞp  êic¸c biÖn  ra  th     ph¸p  phßng  õa, kh ¾c  ôc,lo¹  õc¸c hµnh      ng   ph   i     tr vivi ph¹m  ph¸p luËtvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng.C«ng    Óm        ch  î   tr   d   t¸cki traph¶i® îc    tiÕn  µnh  h trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  u     µ    tr th   ®Ç t v khaith¸csö  ông    d c«ng  ×nh tr   x©y  ùng. d
 18. 18 §i Ò u 48: Ch Õ     Óm     µ   íc vÒ   Êt îng  ®é ki tra Nh n   ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  å m: g 48.1.KiÓ m     nh  ú:® îctiÕn hµnh    tra®Þ k      theo kÕ   ¹ch cña  ¬    ho   c quan  Gi¸m  ®Þnh  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  ï hîp  íitiÕn    ©y  ùng  tr x d v ph   v  ®é x d c«ng  tr×nh,cã    th«ng    íccho  ñ  u    µ  b¸o tr   Ch ®Ç tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd 48.2.KiÓ m     t  Êt:C¬     tra®é xu   quan  gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ®Þ Nh n   ch  î   tr×nh x©y  ùng    Êp  ùc hiÖn    Çn  Õt.   Óm     t  Êt còng    d c¸c c th   khic thi   ki Khi tra®é xu   ph¶i th«ng    b¸o  íc Ýt  Êt    µy  tr   nh hai ng cho  doanh nghiÖp  ©y  ùng, ngêi sö  x d     dông hoÆc   ñ  u    Èn  Þ. Ch ®Ç tchu b §i Ò u    ö  ýc¸cviph¹m  49: X l       qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ­ l   î   tr   d ® îc thùc hiÖn      theo    Òu      vµ  cña  c¸c §i 55, 56, 57  58  b¶n  Òu  Ö  "§i l qu¶n  ý®Ç u     l  t vµ  ©y  ùng" ban  µnh  Ìm  xd   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  c ChÝnh  ñ,c¸c §iÒu      cña  Òu  Ö  µy  µ      ph     36, 37, 38  §i l n v c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ëtcã  lu   li   ªnquan  kh¸ccña  µ   íc.   Nh n §i Ò u      ñ  u      ¹m  ét  50: KhiCh ®Ç tviph m trong nh÷ng  ®Þnh  íi y,    quy  d ®© Gi¸m  c  ë   ©y  ùng, Bé   ©y  ùng, Bé   ®è S X d  X d   qu¶n  ýngµnh  l  hoÆc   é   B qu¶n  ý l  x©y  ùng  d chuyªn  µnh  ng quyÕt  nh   ¹m  õng  ®Þ t ng c«ng  Öc      vi ®Ó gi¶iquyÕt  hoÆc   ö  ýtheo ph¸p luËt. x l      50.1.Lùa  än  chøc    ch tæ  kh¶o    ÕtkÕ,  s¸tthi   doanh nghiÖp  ©y  ùng, tæ  xd   chøc   Ên  ©y  ùng  tv x d kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n 50.2.Kh«ng  ùc hiÖn  y    Öc  chøc  Èm  nh  µ  Ðt duyÖt    th   ®Ç ®ñ vi tæ  th ®Þ vx  thiÕtkÕ,  Óm      ki tra,gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ, nghiÖm   xd vl ® thi     thu c«ng  ×nh x©y  ùng.   tr   d 50.3.Cung    øng  Ët liÖu x©y  ùng, cÊu  Ön  ©y  ùng, thiÕtbÞ   v    d   ki x d     c«ng  nghÖ   Êp  ¬n    Èn  ü  Ët hiÖn  µnh  µ  th h tiªuchu k thu   h v yªu  Çu  ÕtkÕ   µ   Én  c thi   m v ® a  ö  ông  µo  sd v c«ng  ×nh. tr 50.4.Sö  ông   d c«ng  ×nh khicha  ùc hiÖn  tr     th   c«ng    t¸cnghiÖm  thu. §i Ò u      51. Khi doanh nghiÖp  ©y  ùng    ¹m  ét  xd viph m trong nh÷ng      quy ®Þnh  íi y   ×  d ®© th Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  Õt  nh  ¹m  õng  ®è S X d quy ®Þ t ng c«ng  Öc  vi vµ  Õn  Þ   n   ¬  ki ngh ®Õ c quan  ã  Èm   Òn  c th quy xem   Ðt,xö  ý theo  x   l  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n 51.1. Ho¹t ®éng       kh«ng  ã  c chøng chØ   µnh  h nghÒ  hoÆc   ¹t ®éng  ho   ngoµinéidung     quy  nh  ña  ®Þ c chøng chØ  µnh  Ò. h ngh 51.2.Cho  în,cho      m  thuªchøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 51.3.Tù  öa  éidung    s n  chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 51.4. Vi  ¹m     ph quy  chuÈn  ©y  ùng,    x d tiªu chuÈn  ü  Ët x©y  ùng, k thu   d   kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ch  î   tr   d theo  ÕtkÕ   îcduyÖt  ©y  thi   ®   g nªn  ù  è  s c c«ng  ×nh nghiªm  äng. tr   tr 51.5.Kh«ng  öa  ÷a  ÷ng    áng    s ch nh hh theo quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ ti Ch VIIc §iÒu  Ö  µy. ln 51.6. C«ng  ×nh  µn  µnh  µn    tr ho th b giao  ö  ông  sd kh«ng  îc tæ  ®   chøc  nghiÖ m    thu theo nh÷ng    quy  nh  ¹ Ch ¬ng  cña  Òu  Ö  µy. ®Þ t i VI  §i l n
 19. 19 51.7.Trèn    tr¸nhnghÜa  ô    v b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr §i Ò u      chøc   Ên  ©y  ùng    ¹m  ét  52: Khi tæ  tv x d viph m trong nh÷ng      quy ®Þnh  íi y   ×  d ®© th Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  Õt  nh  ¹m  õng  ®è S X d quy ®Þ t ng c«ng  Öc  vi vµ  Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  ã  Èm   Òn  c th quy xem   Ðt,xö  ýtheo  x   l  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc. c Nh n 52.1.Ho¹t®éng  µ       m kh«ng  ã  c chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 52.2.Ho¹t®éng  µi néi dung      ngo     quy  nh  ña  ®Þ c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ® îccÊp.   52.3.Cho  în,cho      m  thuªchøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 52.4.Tù  öa  éidung    s n  chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 52.5.Tµi liÖu kh¶o    ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ        s¸t,thi   th ®Þ thi   kh«ng  ï hîp víi ph       "Quy  Õ   Ëp,thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ch l   ®Þ v x duy c«ng  ×nh  ©y  ùng"  Bé   ©y   tr x d do  X dùng  ban  µnh. h 52.6.Cã     b»ng  chøng  kh«ng kh¸ch quan, trung thùc trong c«ng              t¸cgi¸m  s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   ÕtbÞ,     x d vl ® thi   nghiÖm   thu c«ng  ×nh  tr kh«ng  ®óng  èil ng hoÆc   Êtl ng thiÕtkÕ   îcduyÖt. kh  î   ch  î     ®  52.7. Ch Êt îng    l kh¶o    Õt kÕ,  Èm   nh   Õt kÕ,  s¸tthi   th ®Þ thi   gi¸m    ©y  s¸tx dùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  vl ® thi   kh«ng  ¶m   ® b¶o,g©y  sù  è    nªn  c c«ng  ×nh nghiªm  tr   träng. §i Ò u      53: Khi gi¸m  nh    Êt l ng  ®Þ viªnch  î c«ng  ×nh x©y  ùng    Êp  tr   d c¸c c viph¹m  ét    m trong nh÷ng    quy  nh  íi y   × tuú theo  ®Þ d  ®© th     møc      ¹m  µ   ®é viph m thñ tr ng  ¬    ë c quan  qu¶n  ýgi¸m  nh  ã  Ön  l  ®Þ c bi ph¸p xö  ýkû  ËthoÆc   Þ      l   lu   b truy cøu  tr¸chnhiÖ m    theo ph¸p luËt.     53.1.Khi ®∙      ph¸thiÖn  µ     m kh«ng  ö  ý kiªn quyÕt  ÷ng    ¹m  x l    nh vi ph ph¸p  luËtvÒ     qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ña    tham    ©y  ùng  l   î   tr   d c c¸cbªn  giax d c«ng  ×nh. tr 53.2.Cã     b»ng  chøng  Óu  Ön  ù  bi hi s thiªnvÞ, kh«ng     kh¸ch quan  µ    v trung  thùc trong  c«ng    t¸c gi¸m  nh   Êt îng  ®Þ ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña      tr x d c c¸c bªn tham    ©y  ùng, trong viÖc    nh  gia x d     x¸c ®Þ nguyªn  ©n  ©y  nh g nªn  ù  è  s c c«ng  tr×nh. 53.3.C¸c  Óu  Ön    ùc    bi hi tiªuc kh¸c nh    th«ng  ng  íiChñ   u    ®å v  ®Ç t hoÆc   c¸cbªn  i t¸chîp ®ång  ©y  ùng  µ   µm    Ò   ü  Ët.   Én  n   Êt l   ®è       xd m l saiv k thu .d ®Õ ch  ­ . îng c«ng  ×nh kh«ng  ¶m     tr   ® b¶o. §i Ò u    êic¶n  ëgi¸m  nh    Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  54: Ng   tr   ®Þ viªnch  î   tr   d thi µnh   h c«ng  ô  ÏbÞ  ö  ¹ttheo ph¸p luËt. v s   x ph       C h ¬ n g  X §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 20. 20 §i Ò u    Òu  Ö  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  55: §i l n c hi l   t   ban  µnh. Nh÷ng    h   quy ®Þnh  kh¸ctr¸víi Òu  Ö  µy  u     á.    i §i l n ®Ò b∙i b §i Ò u 56: C¸c  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc    µnh      tæ  thih b¶n §iÒu  Ö  µy. ln
Đồng bộ tài khoản