Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH KI M TRA V S N XU T, KINH DOANH, CH BI N G VÀ LÂM S N NGOÀI G TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh 159/2007/N -CP ngày 30/10/2007 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; Căn c các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g ; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t i T trình s 1323/SNN-CB ngày 30 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g trên a bàn t nh ng Nai. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Nông nghi p và PTNT, S K ho ch và u tư, Công thương, Tài chính, Công an t nh, Chánh Thanh tra t nh, C c trư ng C c Thu , Chi c c Trư ng Chi c c Ki m lâm, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa. Th trư ng các cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH Ao Văn Thinh
  2. QUY NNH KI M TRA V S N XU T, KINH DOANH, CH BI N G VÀ LÂM S N NGOÀI G TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 52/2009/Q -UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 c a UBND t nh ng Nai) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh B n Quy nh này quy nh n i dung, hình th c, th t c ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g trên a bàn t nh ng Nai. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g trên a bàn t nh ng Nai. 2. Các cơ quan có thNm quy n th c hi n vi c ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g g m các s , ngành: S Nông nghi p và PTNT; S K ho ch và u tư; S Công thương, Công an t nh; C c Thu t nh; Chi c c Ki m lâm; UBND các huy n; th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa. i u 3. Gi i thích t ng 1. G nêu trong b n Quy nh này bao g m g tròn, g x , g o h p. 2. Lâm s n ngoài g trong b n Quy nh này bao g m t t c các nguyên li u, s n phNm có ngu n g c t th c v t, ng v t r ng (lo i tr g ). Chương II N I DUNG, HÌNH TH C VÀ TH T C KI M TRA i u 4. N i dung ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g 1. Ki m tra h sơ, i u ki n v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g . a) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; b) S theo dõi nh p, xu t lâm s n theo m u do cơ quan Ki m lâm hư ng d n. 2. Ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g
  3. a) Ngu n nguyên li u s n xu t, h sơ v nguyên li u; b) S n phNm, k t qu tiêu th s n phNm. 3. Ki m tra v thi t b , máy móc, công ngh s n xu t, ch bi n g và lâm s n ngoài g . 4. Ki m tra v s n xu t, ch bi n g và lâm s n ngoài g nh hư ng n môi trư ng xung quanh và khu v c. 5. Ki m tra v các kho n thu ph i n p. i u 5. Hình th c ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g 1. Ki m tra nh kỳ Ki m tra nh kỳ m i năm m t l n i v i các i tư ng nêu t i kho n 1, i u 2 Quy nh này. 2. Ki m tra t xu t Ki m tra t xu t khi các i tư ng nêu t i kho n 1, i u 2 Quy nh này có d u hi u vi ph m pháp lu t. i u 6. Th t c ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g 1. Khi ti n hành ki m tra ph i có quy t nh ki m tra. Quy t nh ki m tra ph i căn c vào chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t ho c khi phát hi n doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t. 2. Quy t nh ki m tra ph i ghi rõ a) Căn c pháp lý ki m tra; b) N i dung, yêu c u, ph m vi ki m tra; c) Th i h n ki m tra; d) Thành viên oàn ki m tra; quy n và trách nhi m c a ngư i th c hi n nhi m v ki m tra; e) Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân ư c ki m tra. 3. Chi c c Trư ng Chi c c Ki m lâm ng Nai ra quy t nh thành l p oàn Ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g nh kỳ i v i doanh nghi p, h p tác xã. Thành ph n oàn Ki m tra nh kỳ có i di n các cơ quan, ơn v nêu t i kho n 2, i u 2 Quy nh này.
  4. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v nêu t i kho n 2, i u 2 Quy nh này theo ch c năng qu n lý c a ngành mình khi phát hi n doanh nghi p, h p tác xã có d u hi u vi ph m pháp lu t thì có trách nhi m ra quy t nh thành l p oàn Ki m tra t xu t ngay. 5. H t trư ng H t Ki m lâm ti n hành ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g nh kỳ ho c t xu t khi có d u hi u vi ph m pháp lu t i v i h kinh doanh và cá nhân thu c a phương mình qu n lý. 6. Quy t nh ki m tra ph i thông báo cho doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân ư c ki m tra ít nh t là 03 ngày trư c khi ti n hành ki m tra, tr trư ng h p ki m tra t xu t khi có d u hi u vi ph m pháp lu t x y ra. 7. Th i gian ki m tra tr c ti p c a m i cu c ki m tra t i a là 05 ngày k t ngày công b quy t nh ki m tra. Trong trư ng h p c bi t, ngư i ra quy t nh ki m tra có th gia h n. Th i gian gia h n không vư t quá th i h n quy nh cho m i cu c ki m tra. 8. Ngư i ư c giao nhi m v ki m tra ch ư c ki m tra các h sơ, tài li u, s sách, ch ng t , nguyên li u, phương ti n c a doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân có liên quan n nh ng n i dung ghi trong quy t nh ki m tra. 9. Vi c ki m tra nh kỳ ho c ki m tra t xu t ph i ư c l p biên b n và có k t lu n b ng văn b n v nh ng n i dung ã ki m tra. N u trong quá trình ki m tra phát hi n doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân có vi ph m ph i l p h sơ v vi c vi ph m, t m gi tang v t, phương ti n vi ph m và chuy n h sơ cho c p có thNm quy n x lý theo quy nh. 10. Doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân ph i cung c p y các h sơ, tài li u, s sách, ch ng t có liên quan n lĩnh v c b ki m tra và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin, tài li u, s sách, ch ng t ã cung c p. 11. Ch m nh t là 03 ngày, k t ngày h t h n ki m tra, doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân ph i nh n ư c văn b n k t lu n v nh ng n i dung ã ki m tra. 12. Văn b n k t lu n v nh ng n i dung ã ki m tra ph i ư c báo cáo ngư i ã ra quy t nh ki m tra. i u 7. Kinh phí ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g 1. Hàng năm, Chi c c Trư ng Chi c c Ki m lâm có trách nhi m l p k ho ch ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g i v i doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân, báo cáo S Nông nghi p và PTNT trình UBND t nh phê duy t. Kinh phí ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g iv i các doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân, ư c s d ng t ngu n kinh
  5. phí chi ngoài khoán hàng năm c a Chi c c Ki m lâm ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ngu n kinh phí do ngân sách c p ư c qu n lý, s d ng ti t ki m, úng m c ích và ư c quy t toán hàng năm theo quy nh. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. Phân công trách nhi m 1. Giám c S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m ch o, ki m tra vi c th c hi n ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g . 2. Chi c c Trư ng Chi c c Ki m lâm có trách nhi m ch trì th c hi n vi c ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g i v i các doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân khi quy t nh thành l p oàn Ki m tra, và gi vai trò Trư ng oàn. 3. Giám c, Th trư ng các s , ngành có trách nhi m c cán b , công ch c tham gia oàn Ki m tra khi có yêu c u và th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a lĩnh v c ngành mình qu n lý trong vi c th c hi n nhi m v ki m tra. 4. Giám c, Th trư ng các s , ngành nêu t i kho n 2, i u 2 Quy nh này ch u trách nhi m v quy t nh c a mình khi thành l p oàn Ki m tra t xu t i v i các doanh nghi p, h p tác xã. H t Trư ng các H t Ki m lâm ch u trách nhi m v quy t nh c a mình khi thành l p oàn Ki m tra t xu t i v i h kinh doanh và cá nhân thu c a phương mình qu n lý. i u 9. Khen thư ng, k lu t Nh ng t ch c cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n nh ng n i dung quy nh ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g trên a bàn t nh ng Nai ư c khen thư ng theo quy nh pháp lu t. Ngư i ư c giao nhi m v ki m tra ph i th c hi n theo úng nh ng n i dung ki m tra c a b n Quy nh này, ngư i nào vi ph m thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh hi n hành; n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Khi u n i, t cáo Doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh và cá nhân khi phát hi n vi c làm trái pháp lu t c a cá nhân, t ch c có thNm quy n trong khi ki m tra v s n xu t, kinh doanh, ch bi n g và lâm s n ngoài g có quy n khi u n i, t cáo theo úng quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo.
  6. i u 11. Ch báo cáo K t thúc các t ki m tra, oàn Ki m tra c a t nh và H t trư ng H t Ki m lâm có trách nhi m báo cáo k t qu ki m tra v Chi c c Ki m lâm t ng h p báo cáo S Nông nghi p và PTNT. nh kỳ hàng năm ho c t xu t, S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m t ng h p, báo cáo v UBND t nh./.
Đồng bộ tài khoản