Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 53/1999/Q§­N H N N 1, n g µ y   10 th¸ng 02 n¨ m  1999 V Ò   Ö c  vi q u y  ® Þ n h  m ø c    su Ê t ch o  vay c ñ a Q u ü   Ý n  ô n g  ® µ o  t¹o  è i víi ä c  l∙i t d ®  h sinh, sinh viªn  c¸c Trê n g  ®¹i h ä c, cao ® ¼ n g, trung h ä c ch uyªn  g hi Ö p   n v µ   ¹ y  g h Ò d n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12 1997  vµ  Ët c¸ctæ  Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngaú  2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 51/1988Q§­ TTg  µy  ng 2/3/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ëp Quü   Ýn  ông  o  ¹o; ph v vi l   td ®µ t ­ Trªn c¬  ë  èng  Êt    Õn  íiBé   ëng  é       s th nh ý ki v   tr B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o t¹    v § t i C«ng    è  v¨n s 11736/KHTC  µy  ng 10/12/1998; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh § §i Ò u    1: Nay  quy  nh  ®Þ møc    Êt cho  l∙su   i vay  ña  ü   Ýn  ông  o   c Qu t d ®µ t¹o®èi víihäc       sinh,sinh viªnc¸c Trêng  ihäc,cao  ng,         ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn  nghiÖp  µ  ¹y nghÒ   µ0,6%/th¸ng. vd  l  §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, ®Þ n c hi l   15  k t  k  thay  Õ   Õt 2.4  th ti   kho¶n  §iÒu  t¹  2  1  iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 39/1998/Q§­ NHNN1   ngµy 17/1/1998  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  c Th ®è Ng h Nh n   ®Þ møc     Êt l∙ su   i cho vay b»ng  ng  Öt Nam   ña  chøc  Ýn  ông  i víi chøc  ®å Vi   c tæ  td ®è    tæ  kinh tÕ,    d©n    µ  c v møc    ÊttiÒn göib»ng  «    ü   ña  chøc  l∙su   i    ® laM c tæ  kinh tÕ.C¸c     kho¶n  cho vay  ∙  ý  îp  ng  Ýn  ông  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹otr cngµy  ® k H ®å t d c Qu T d ®µ t   í   Quy Õt  ®Þnh  µy  ã  Öu  ùc® îcxö  ýnh  n c hi l     l   sau: 1.  èi víic¸c kho¶n  §     cho vay  õ  ü   Ýn  ông  o   ¹o cßn   nî  n   t Qu T d ®µ t   d ®Õ ngµy  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcth×  Çn    î cßn  ¹ ® îcchuyÓn  ®Þ n c hi l   ph dn  l    i sang    ¸p dông  theo møc    ÊtmíikÓ   õngµy    l∙su     t   i Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l 2. §èi víiHîp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  íc ngµy       ®å td ® k tr   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùc cha    ©n    gi¶ing hoÆc   a    ©n  Õt  ×  Çn    ©n  Ó   õ ngµy  ch gi¶ing h th ph gi¶ing k t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc® îcchuyÓn  ®Þ n c hi l     sang    ông  ¸p d møc    Êtmíi. l∙su   i
  2. 2 §i Ò u 3: Ch¸nh v¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Ýnh  Ng h Nh n   tr V Ch s¸ch  Òn  Ö, Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, ti t   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  ©n   td ®  ®è Ng hµng  µ   íc giao  Ö m   ô, ® îc uû  Ö m   Nh n   nhi v     nhi cho vay  èn  õ Quü   Ýn  ông  v t  td ®µo  ¹ochÞu  t  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản