intTypePromotion=1

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 -2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  53/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  15 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  L © m  § å n g  giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005 n   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  © m   ång  ¹  L § ti C«ng v¨n  è  s 1444/TT­ UB;    Õn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, Lao  ng    ­ ý ki c¸c B K ho v§ t      ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi, éi vô,   X∙      N Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  © m   ång    o¹n  L § giai® 2003    ­ 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo. §i Ò u  Chñ  Þch  û   2.  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  © m   ång  ã  L § c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víi y        ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh  © m   ång  L § trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng      th   Ph ¸n nµy  theo c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u 4. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ®Þ n c hi sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® c«ng  b¸o.
  2. 2 Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  © m   ång  µ  ñ  ëng    ¬  L § v Th tr c¸c c quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h L © m  § å n g  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 53/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  15    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c   N ti Õ p t ô c n ¾ m  gi ÷ 1 00 %  v è n:  1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn nh  Ön  ã: Ý gi     hi c ­C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cc«ng  ×nh thuû lî , l     tr    i ­C«ng    Þch  ô    tyD v n«ng  nghiÖp, ­C«ng      tyQu¶n  ýc«ng  ×nh ®«  Þ  µ  ¹t, l  tr   th § L ­C«ng      tyQu¶n  ýc«ng  ×nh ®«  Þ  l  tr   th B¶o  éc. L 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ÷nguyªn nh  Ön  ã:   gi     hi c ­C«ng    Êp  ícL© m   ång,   tyC n  § ­C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi ­L© m   êng    tr B¶o  © m, L ­L© m   êng  ¹ TÎh,   tr §  ­C«ng      Ên  ©m    tyT v l n«ng  nghiÖp, ­L© m   êng  ¹ Huoai,   tr §    ­L© m   êng    tr Tam   Öp, Hi   ­L© m   êng    tr §øc  äng, Tr   ­L© m   êng  ¬n  ¬ng,   tr §D   ­L© m   êng    tr B¶o  Ën, Thu   ­L© m   êng  Linh,   tr Di    ­L© m   êng  éc  ¾ c,    tr LB ­C«ng      µ    µnh    tyInv ph¸th s¸ch,   ­C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc, thi   tr h  ­XÝ     nghiÖp  Õ n   B xe, ­C«ng      tyQu¶n  ý® êng  é  l  b I, ­C«ng      tyQu¶n  ý® êng  é  , l  b II ­C«ng      ty§¨ng  Óm, ki ­C«ng    Ön    ty§i ¶nh.
  3. 3 II. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c ti Õ n h µ n h    N s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i v íi é tr× nh:  l N¨m  2003: 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷cæ   Çn    èi: th   cæ ph ho¸,Nh n     ph chiph ­C«ng    ùc  È m.   tyTh ph 2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ©y  ùng   © m   ång,   tyX d IL § ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng,   tyV li   d ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng, tr     ­C«ng    ©y  ùng    tyx d c«ng  nghiÖp, ­C«ng    ¬ng  ¹iII   tyTh m  . 3.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó: th   gi¶ith ­C«ng        tyThic«ng  ¬  íL© m   ång. c gi  i § N¨m  2004: 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷cæ   Çn    èi: th   cæ ph ho¸,Nh n     ph chiph ­C«ng    Ì  © m   ång,   tyCh L § ­C«ng    lÞch L© m   ång,   tyDu    § ­C«ng    Þch  ô  lÞch §µ  ¹t,   tyD v du   L ­C«ng      Ên  ©y  ùng,   tyT v x d ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng,   ­C«ng      Ên    tyT v tæng  îp Nam   © m   ång, h  L § ­C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lî .   tyT v x d th   i 2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ¬   Ý  µ  ©y  ¾p,   tyC kh v X l ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh giao th«ng.   N¨m  2005: 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷cæ   Çn    èi: th   cæ ph ho¸,Nh n     ph chiph ­C«ng    Õ   Õn  ÊtkhÈu  µ    tyCh bi xu   c phª, ­C«ng    lÞch dÞch  ô  ©n  ¬ng,   tyDu    v Xu H   ­C«ng      tyKinh  doanh  µ  v Ph¸ttr Ónnhµ,  i   ­C«ng    © m     tyL s¶n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2