Quyết định 54/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
198
lượt xem
16
download

Quyết định 54/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh hoá chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc          c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi          së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  N « n g   g hi Ö p  vµ  h¸t triÓn n « n g   ën n P th«n Sè  54/2002/Q§­B N N, n g µ y 20  th¸ng 06 n¨ m   2002 V Ò  viÖc  Ê m   c s¶n  u Êt, n h Ë p  kh È u,    x   lu th«ng vµ sö  d ô n g  m ét sè lo¹i  kh¸ng  sinh h ãa  c h Êt trong  n x u Êt vµ kinh  o a n h   s¶ d thøc ¨n  h¨n n u «i c B é  tr ëng B é  N « n g nghiÖp vµ  h¸t P  TriÓn N « n g T h«n ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  73/CP  sè  ngµy 01/11/1995 cña  ChÝnh    phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  N«ng   Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng  th«n; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  86­   sè  CP ngµy  th¸ng l2 n¨m  8      1995 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸; ­ C¨n  ChØ   cø  thÞ  07/2002/CT­ sè  TTg ngµy 25/02/2002 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc t¨ng cêng    qu¶n    lý viÖc  dông  sö  thuèc kh¸ng sinh,ho¸    chÊttrong s¶n      xuÊtkinh doanh      thùc phÈm   nguån    cã  gèc ®éng vËt; ­ Theo      ®Ò nghÞ  cña «ng  Côc  ëng  tr Côc  KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m,  «ng  tr Vô  ëng  Khoa  Vô  häc  C«ng nghÖ  ChÊt îng s¶n  vµ  l   phÈm, quy Õt  Þ nh ® §iÒu l:CÊm     s¶n xuÊt nhËp    khÈu, l th«ng  sö   u  vµ  dông  mét  lo¹  sè  i kh¸ng sinh,hãa    chÊt sau ®©y  trong s¶n xuÊt  kinh  vµ  doanh thøc  ch¨n ¨n    nu«i: Sè TT Tªn Kh¸ng sinh,ho¸ chÊt     1 Carbuterol 2 Cimaterol 3 Clenbuterol 4 Chloramphenicol   5 Diethyls i bes ro(DES) tl t   l 6 Dimetridazole 7 Fenoterol 8 Furazol   c¸cdÉn  idonvµ    xuÊtnhãm     Nitrofuran   9 Isoxuprin  10 Methyl­estosterone t 11 Metronidazole 12 19 Nor­testosterone 13 Ractopamine 14 Salbutamol 15 Terbutal ine
  2. 2 16 Stilbenes 17 Terbolone 18 Zeranol Trêng  s¶n  hîp  xuÊt theo    ®¬n  Æt   ® hµng cho xuÊt khÈu    ph¶icã  kiÕn    ý  b»ng    v¨n b¶n cña  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT. vµ  Côc KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m,  N«ng  Së  nghiÖp  PTNT     vµ  c¸c tØnh  thµnh phè  theo chøc n¨ng nhiÖm   ® îc giao cã  vô      tr¸chnhiÖm     híng dÉn, gi¸m      s¸t,kiÓm         tra c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n      s¶n xuÊt,kinh doanh      thøc  ch¨n ¨n    nu«ivÒ    viÖc   thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. Mäi  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy ®Òu   b∙i bÞ   bá. §iÒu    «ng  3. C¸c  Côc  ëng  tr Côc  KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m,  tr Vô  ­ ëng  Khoa  Vô  häc  C«ng  nghÖ   chÊt îng  vµ  l s¶n  phÈm,  Gi¸m  ®èc  N«ng  së  nghiÖp  PTNT   vµ  c¸c tØnh  thµnh  vµ  phè trùc thuéc    Trung  ¬ng, c¸c    doanh  nghiÖp, c¸ nh©n      trong níc vµ        níc ngoµi cã   ho¹t®éng  i   t¹ ViÖt nam   ªnquan    li   ®Õn  s¶n xuÊt, kinh    doanh  thøc ¨n ch¨n nu«i chÞu    tr¸ch nhiÖm  thi hµnh      QuyÕt ®Þnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản