intTypePromotion=1

Quyết định 555/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
270
lượt xem
6
download

Quyết định 555/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 555/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất (Ban hành kèm theo Quyết định 1064-TM/PC ngày 18/08/1994 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 555/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA QUYÕT   ®ÞNH CñA   TR ëNG   TH ¬NG     555  Bé  Bé  M¹I Sè  TM­XNK   NGµY   TH¸NG   N¨M   28  6  1995  VÒ   VIÖC     Bæ SUNG   QUY  CHÕ     VÒ KINH  DOANH  THEO   ¬NG   PH THøC   ¬NG   PH THøC   T¹M  NHËP       ®Ó T¸IXUÊT. (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1064/TM­PC   ngµy  th¸ng8  18    n¨m   1994 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) Bé  ëNG   TH ¬NG   TR Bé  M¹I C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  14    n¨m  1993 cña ChÝnh   phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  ®iÓm     cø  2, §iÒu    26, Ch¬ng  NghÞ  V,  ®Þnh  33/CP ngµy  th¸ng 4  19    n¨m 1994 cña ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n    lýNhµ    níc ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu,    nhËp khÈu; C¨n  v¨n b¶n  365/KTTH  cø    sè  ngµy  th¸ng 1  21    n¨m  1995  cña  V¨n  phßng  ChÝnh phñ; §Ó   viÖc  qu¶n    kinh doanh  Æt   lývµ    m hµng  x¨ng  dÇu  theo  h×nh  thøc t¹m    nhËp      ®Ó t¸ xuÊt®¹thiÖu  i     qu¶ cao. Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña  TµichÝnh,Tæng  Bé      côc    H¶iquan; QUYÕT   ®ÞNH §iÒu    tr hîp  1.C¸c  êng  mua  x¨ng dÇu      tõ nícngoµivíimôc      ®Ých    ®Ó b¸n  l¹cho     îng nªu      i c¸c®èi t   t¹ §iÒu  vµ  i 2  theo c¸cquy      ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  nµy  ® îccoilµkinhdoanh          theo h×nh    thøc t¹m    nhËp      ®Ó t¸ xuÊtx¨ng dÇu. i     §iÒu     îng mua  2:§èit   x¨ng dÇu:   1. C¸c    doanh nghiÖp    níc ngoµi (sö    dông x¨ng dÇu ngoµi l∙nhthæ      ViÖt  Nam). 2.C¸c    doanh  nghiÖp  thuéc c¸ckhu      chÕ  xuÊt. 3. C¸c    m¸y  bay    nícngoµibay        trªnc¸c tuyÕn  bay  quèc  h¹ c¸nh  i tÕ    t¹  ViÖt  Nam. 4.C¸c    tÇu  biÓn    nícngoµicËp    c¶ng  ViÖtNam.   §iÒu    3. C¸c doanh nghiÖp    lµ ®Çu  mèi nhËp khÈu x¨ng dÇu  îc phÐp  ®   kinhdoanh  nhËp        t¹m  ®Ó t¸ xuÊtx¨ng dÇu. i     Trêng hîp  Æc   ® biÖt,doanh    nghiÖp  ngoµi ®Çu     mèi  chøc  cã  n¨ng kinh  doanh x¨ng dÇu nÕu  nhu  cã  cÇu  t¹m  nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt x¨ng    dÇu    îc Bé  sÏ ®   Th¬ng    m¹ixem      xÐt gi¶iquyÕt vµ    híng dÉn  thÓ.   cô 
  2. 2 §iÒu    s¬    thñ tôc: 4.Hå  ®Ó lµm    1.T¹iBé      Th¬ng  m¹i: 1.1.C«ng        v¨n xinphÐp  nhËp  t¹m  x¨ng dÇu        ®Ó t¸ xuÊt i 1.2.§èi víitr       êng  hîp mua  x¨ng dÇu  cña mét      níc ®Ó b¸n sang mét    níc kh¸c:Hîp    ®ång  nhËp khÈu (do  doanh  nghiÖp ViÖt Nam   víic«ng        ký    ty níc xuÊtkhÈu) vµ        hîp ®ång  xuÊtkhÈu  doanh    (do  nghiÖp ViÖtNam   víi   ký   c«ng    ty nícnhËp    khÈu). ­      êng  §èi víitr hîp  mua  x¨ng dÇu cña mét      níc ®Ó b¸n  cho  c¸c doanh  nghiÖp  thuéc c¸ckhu      chÕ  xuÊt:Hîp    ®ång nhËp khÈu  doanh  (do  nghiÖp  ViÖt  Nam   víic«ng      ký    ty níc xuÊt khÈu)  hîp    vµ  ®ång  b¸n hµng  (do doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   víidoanh    ký    nghiÖp  îcphÐp  ®   s¶n xuÊt,kinh doanh      trong khu      chª xuÊt). ­ §èivíi êng          tr hîp mua x¨ng dÇu cña mét      cho    níc®Ó b¸n  c¸cm¸y bay    níc ngoµi bay        trªnc¸c tuyÕn  bay quèc  h¹  tÕ  c¸nh  i t¹ ViÖt Nam:    Hîp ®ång nhËp  khÈu  doanh  (do  nghiÖp  ViÖt Nam   víic«ng        ký    tynícxuÊt khÈu) vµ        hîp ®ång  b¸n hµng  hoÆc     c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn  ¬ng  ¬ng  t ® (do doanh nghiÖp ViÖt  Nam   víi   ký    h∙ng hµng  c¸c   kh«ng quèc tÕ). ­ §èi víitr       êng  mua   hîp  x¨ng dÇu cña mét      níc ®Ó b¸n cho tÇu biÓn    níc ngoµicËp    c¶ng  ViÖtNam:    Hîp ®ång nhËp khÈu  doanh  (do  nghiÖp  ViÖtNam     ký    víic«ng      ty níc xuÊt khÈu)  dù    vµ  kiÕn  b¸n x¨ng dÇu cho tÇu    níc ngoµido    Gi¸m ®èc  doanh  nghiÖp    ®Ò nghÞ. Bé Th¬ng    v¨n  m¹i cã  b¶n cho phÐp doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc t¹m  nhËp      ®Ó t¸ xuÊtx¨ng dÇu    i     khidoanh  nghiÖp  hå  hîp lÖ. cã  s¬    2.T¹iphßng      GiÊy  phÐp  xuÊtnhËp    khÈu  (Bé  Th¬ng  m¹i): 2.1 V¨n    b¶n cña  Th¬ng    Bé  m¹i cho phÐp doanh nghiÖp thùc hiÖn    viÖc  t¹m  nhËp      ®Ó t¸ xuÊtx¨ng dÇu. i     2.2.Hîp    ®ång  nhËp khÈu  hîp  vµ  ®ång xuÊt khÈu    hoÆc  hîp ®ång b¸n  hoÆc   kiÕn    dù  b¸n x¨ng dÇu      (nh quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1,2 §iÒu  4). NÕu   s¬  hå  hîp   lÖ, Phßng  GiÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu cÊp  giÊy phÐp  t¹m  nhËp, giÊy phÐp  i     t¸ xuÊt (®èivíi  îng 1, 2          ®èi t     quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu      2) hoÆc   giÊy phÐp  i   t¸ xuÊt dïng    i     ®Ó t¸ xuÊt nhiÒu    gi¸trÞtrong 6      lÇn,cã        th¸ng (®èivíi       ®èi t     quy   îng 3,4  ®Þnh    t¹ §iÒu  i 2). Trêng    hîp x¨ng dÇu        tiªuthô néi®Þa  x¨ng  vµ  dÇu  i t¸ xuÊt,nhËp      khÈu vÒ  trªncïng    mét ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn, doanh nghiÖp ph¶i cã  s¬        hå  xin hai giÊy phÐp  riªng biÖt:giÊy      phÐp  nhËp khÈu      ®Ó tiªuthô    néi ®Þa   giÊy  vµ  phÐp  nhËp  t¹m  khÈu      ®Ó t¸ xuÊt. i Gi¸ t¸    ixuÊt ghi trong giÊy        phÐp  i t¸ xuÊt cã    thÓ      lµ gi¸t¹m tÝnh  tho¶  ®∙  thu©n trong hîp ®ång      xuÊt khÈu. Khi lµm      i       thñ tôc t¸  xuÊt t¹      iH¶i quan,doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    xuÊt tr×nh chøng      vÒ    i     tõ hîp lÖ  gi¸t¸  xuÊt chÝnh    thøc  (Phô      lôchîp ®ång  hoÆc  ®¬n  Æt  ® mua  hµng). 3.T¹iH¶i quan:Thùc          hiÖn  theo quy    ®Þnh  cña  Tæng  côc    H¶iquan. §iÒu    quy  5:C¸c  ®Þnh  kh¸c:
  3. 3 1. Doanh    nghiÖp  îc phÐp  ®   nhËp  khÈu  x¨ng dÇu  theo      mét  l« lín,ë  cöa  khÈu  ® îcphÐp  i vµ    t¸ xuÊt theo    tõng    l« nhá      tõ c¸c kho chøa    néi®Þa   cho    c¸c ®èi t    îng nªu  i t¹ §iÒu    2, ®óng    l   chñng  i ghitrªngiÊy  víi îng vµ  sè  lo¹ ®∙      phÐp  i t¸  xuÊt. 2. C¸c    doanh  nghiÖp kinh doanh    t¹m nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt x¨ng    dÇu chÞu  tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    nghÜa  thuÕ  vô  theo LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu hiÖn  hµnh. §iÒu    6. C¸c  êng  ®∙  îc Bé  tr hîp  ®   Th¬ng    m¹i cho phÐp kinh doanh    theo  h×nh  thøc  nhËp    i t¹m  ®Ó t¸ xuÊt x¨ng    dÇu  sau  ngµy  th¸ng 8  18    n¨m  1994  îc ®   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  vµ  i 4  §iÒu  cña  5  QuyÕt  ®Þnh nµy. C¸c quy ®Þnh  kh¸c kh«ng    nªu  i t¹  b¶n  v¨n  nµy thùc hiÖn    theo Quy chÕ  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1064/TM­PC   ngµy  th¸ng 8  18    n¨m 1994 cña  Bé Th¬ng  m¹i. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  th¸ng7  1    n¨m  1995. Thñ  ëng    quan  tr c¸c c¬  chøc n¨ng  thuéc Bé    Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm    thi  hµnh  híng dÉn  vµ    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2