Quyết định 56/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC về việc quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 56/2003/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 V QUY NNH V H SƠ H I QUAN, QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U THEO H P NG MUA BÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 1494/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001, i u 3 Quy t nh s 19/2002/Q -TCHQ ngày 10/01/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n khác trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH
 2. V H SƠ H I QUAN, QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U THEO H P NG MUA BÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính). I. QUY NNH CHUNG: 1. tránh trùng l p, nh ng n i dung ã quy nh rõ, c th t i Lu t H i quan, Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan thì Quy nh này không nh c l i. Khi th c hi n Quy nh này ph i i chi u v i Lu t H i quan và Ngh nh 101/2001/N -CP nêu trên. 2. Quy trình th t c h i quan quy nh t i Ph n III, Ph n IV Quy nh này là quy trình cơ b n áp d ng cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán. i v i lô hàng ư c mi n ki m tra th c t , hàng có thu su t b ng 0%, hàng thu c i tư ng mi n thu thì ư c phép gi m b t m t s bư c trong quy trình cơ b n này. c a khNu có lư ng hàng hoá xu t nh p khNu không nhi u, tránh lãng phí nhân l c, m t công ch c h i quan có th kiêm nhi m 2 - 3 khâu nghi p v trong quy trình này. 3. Chi c c trư ng Chi c c H i quan ch u trách nhi m t ch c, ch o th c hi n Quy nh này. Tr c ti p ph trách quy trình th t c h i quan là m t Lãnh o Chi c c quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá và gi i quy t t i ch các vư ng m c phát sinh và các v n vư t thNm quy n c a công ch c th a hành. 4. T i các bư c ăng ký t khai, ki m tra tính thu , m i bư c ư c giao cho m t công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m, không phân chia thành các khâu, các vi c nh do nhi u ngư i th c hi n nh m h n ch t i a h sơ h i quan ph i luân chuy n qua nhi u công ch c h i quan. i trư ng i th t c tr c ti p i u hành các bư c trong quy trình. Các bư c ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu do m t Lãnh o i tr c ti p i u hành công vi c và th c hi n m t s nhi m v quy nh t i i m 6 dư i ây. Lãnh o i không làm thay các vi c mà công ch c th a hành làm tr c ti p ã th c hi n. Trong quá trình i u hành công vi c, n u phát hi n công ch c h i quan làm tr c ti p t i các khâu nghi p v có sai sót, sai ph m thì Lãnh o i ph i k p th i ngăn ch n và báo cáo ngay Lãnh o Chi c c tr c ti p ph trách quy trình gi i quy t. i v i Chi c c H i quan không có c p i, thì Lãnh o Chi c c tr c ti p i u hành các bư c trong quy trình. 5. Công ch c h i quan ư c giao nhi m v th c hi n vi c ăng ký t khai, ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu lô hàng nào ph i ch u trách nhi m v vi c làm c a mình i v i lô hàng ó, n u có vư ng m c vư t thNm quy n ph i báo cáo Lãnh o tr c ti p gi i quy t. 6. Lô hàng xu t khNu, nh p khNu ư c thông quan là lô hàng ã ư c Lãnh o Chi c c ho c Lãnh o i xác nh n và óng d u nghi p v " ã làm th t c h i quan" vào ô s 38 t khai h i quan hàng hoá nh p khNu (m u HQ2002 NK ban hành kèm theo Quy t nh s 1257/2001/Q -TCHQ ngày 28/12/2001), ô s 26 t khai hàng hoá xu t khNu (m u HQ2002 XK ban hành kèm theo Quy t nh s 1257/2001/Q -TCHQ ngày 28/12/2001).
 3. Vi c xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan hàng hoá ư c quy nh như sau: a) i v i lô hàng ph i ki m tra th c t nhưng có thu su t b ng 0%, ho c thu c i tư ng mi n thu thì sau khi hoàn thành ki m tra th c t hàng hoá, Lãnh o i tr c ti p i u hành t i khâu ki m tra th c t hàng hoá th c hi n; b) i v i lô hàng thu c i tư ng mi n thu , hàng có thu su t 0% và ư c mi n ki m tra th c t thì do Lãnh o Chi c c ph trách quy trình th c hi n ngay sau khi quy t nh mi n ki m tra; c) i v i lô hàng có thu thì do Lãnh o i tr c ti p i u hành t i khâu ki m tra tính thu th c hi n. Vi c quy t nh thông quan i v i hàng hoá phi m u d ch xu t nh p khNu cũng th c hi n theo quy nh t i i m này. 7. Qui nh v cách ghi k t qu ki m tra th c t hàng hoá trên t khai h i quan: Vi c ghi k t qu ki m tra th c t trên t khai h i quan ph i rõ ràng, c th , thông tin công ch c ki m tra tính thu có th ki m tra ngay ư c vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan mà không yêu c u doanh nghi p cung c p thêm ch ng t hay doanh nghi p và ki m hoá viên ph i gi i thích thêm. a. Trư c khi ghi c th k t qu ki m tra, ki m hoá viên b t bu c ph i ghi vào t khai nh ng n i dung sau: - T l ki m tra (bao nhiêu ph n trăm); - Quy cách óng gói: Hàng ng nh t hay không ng nh t (ghi c th toàn b lô hàng là ng nh t hay không, ho c theo khai c a ngư i khai h i quan thì có m y ki n, m i lo i bao nhiêu ki n...); - Tình tr ng niêm phong (n u có) và bao bì (ví d : Niêm phong có còn nguyên v n không, tình tr ng bao bì như th nào...). b. Cách ghi k t qu ki m tra: - N u hàng ư c mi n ki m tra thì ghi: "Hàng hoá ư c thông quan theo n i dung khai c a ngư i khai h i quan"; - N u căn c k t qu giám nh c a t ch c giám nh/k t qu ki m tra c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thì ghi:" căn c ch ng thư giám nh/Gi y xác nh n k t qu ki m tra s ...ngày...do...c p" và ghi l i k t lu n c a t ch c giám nh/cơ quan ki m tra Nhà nư c vào t khai h i quan; b ph n h i quan nào quy t inh thông quan thì b ph n ó ghi nh ng k t qu này vào t khai h i quan. c. Hàng ph i ki m tra xác su t:
 4. - N u ki m tra c con-ten-nơ thì ghi rõ s con-ten-nơ, s niêm phong, k p chì c a con-ten-nơ ã ki m tra. N u ch ki m tra m t s ki n trong con-ten-nơ thì ghi rõ s các ki n ã ki m tra, v trí c a ki n trong con-ten-nơ (ví d : phía ngoài, phía trong, bên ph i, bên trái... c a con-ten-nơ) và ký mã hi u c a t ng ki n. Trư ng h p ki n hàng không có ký mã hi u, không phân bi t ư c các ki n v i nhau thì ph i niêm phong ho c ánh d u nh ng ki n ã ki m tra. C c trư ng H i quan t nh, thành ph quy nh hình th c ánh d u áp d ng cho ơn v mình; - N u là hàng r i ph i ghi rõ là hàng r i, v trí c a ph n hàng ã ki m tra (ví d ki m ph n hàng phía trong, phía ngoài, bên trên, bên dư i...); - N u hàng hoá óng gói ng nh t thì ch n ki m tra nh ng ki n b t kỳ ho c nh ng ki n có nghi v n. N u các ki n không ng nh t thì l a ch n các ki n i di n cho t ng lo i ki n ho c nh ng ki n có nghi v n ki m tra, nhưng v n ph i m b o t l ki m tra; - N u ki m tra t l % nhưng hàng hoá là nguyên chi c (ví d 01 xe ô tô) thì ki m tra nguyên chi c. N u t l ph n trăm c a s hàng là s l thì làm tròn s ki m tra (ví d 3% c a 50 ki n là 1,5 ki n thì làm tròn là 02 ki n ki m tra); - Trong quá trình ki m tra, n u ki m hoá viên xét th y ph i thay i t l ki m tra m i m b o tính i di n cao cho c lô hàng thì báo cáo Chi c c trư ng thay i t l ki m tra. Vi c thay i t l ki m tra và lý do thay i ph i ư c ghi rõ trong t khai h i quan; - Khi quy t nh hình th c và t l ki m tra, n u ã có thông tin nghi v n v con-ten- nơ, ki n hàng, ph n hàng c th thì Chi c c trư ng có th quy t nh c th nh ng con-ten-nơ, nh ng ki n hàng ho c ph n hàng mà ki m hóa viên ph i ki m tra. Vi c quy t nh này ph i ư c th hi n y trên t khai h i quan. i v i các lô hàng ki m tra xác su t, ki m hoá viên ph i ch u trách nhi m v s hàng ã ki m tra, ph n còn l i doanh nghi p ph i ch u trách nhi m. Vi c ki m tra xác su t ph i có tính i di n cao cho c lô hàng. Vì v y, Lãnh o Chi c c và ki m hoá viên ph i nêu cao trách nhi m, s d ng có hi u qu t t c các thông tin, kinh nghi m có ư c và r t nh y bén trong vi c quy t nh hình th c, t l , bi n pháp, cách th c ki m tra. - Ghi k t lu n v th c t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: + N u s hàng ư c ki m tra xác su t úng như khai c a ngư i khai h i quan thì ghi:"Căn c k t qu ki m tra th c t các ki n hàng nói trên, k t lu n:Hàng xu t khNu/nh p khNu ã ki m tra xác su t úng như khai báo"; + N u s hàng ư c ki m tra xác su t khác so v i khai c a ngư i khai h i quan thì th c hi n ki m tra toàn b lô hàng. Khi ghi k t qu ki m tra ph i ghi c th tên (mã s ) m t hàng, lư ng hàng, xu t x , ch t lư ng... hàng th c t xu t khNu, nh p khNu (sai n i dung gì thì ghi n i dung y). Nh ng m t hàng khác úng như khai c a ngư i khai h i quan thì ghi "Các m t hàng khác xu t khNu/ nh p khNu úng như khai báo". d. Hàng ư c ki m tra toàn b :
 5. - N u k t qu ki m tra úng như khai báo c a ch hàng thì ghi:"Hàng xu t khNu/ nh p khNu úng khai báo"; - N u s hàng ã ư c ki m tra khác so v i khai c a ngư i khai h i quan thì ghi c th tên (mã s ) m t hàng, lư ng hàng, xu t x , ch t lư ng... hàng th c t xu t khNu, nh p khNu (sai n i dung gì thì ghi n i dung y). Nh ng m t hàng khác úng như khai c a ngư i khai h i quan thì ghi "Các m t hàng khác xu t khNu/nh p khNu úng như khai báo". 8. Hàng hoá nh p khNu ph i l y m u, lưu m u trong các trư ng h p sau: a) Khi ngư i khai h i quan có yêu c u l y m u ph c v vi c khai h i quan, Lãnh o Chi c c H i quan c a kh u nh p quy t nh vi c cho ngư i khai h i quan xem hàng trư c và l y m u trên cơ s ơn ngh c a ngư i khai h i quan. b) Hàng gia công, hàng thu c di n b t bu c ph i l y m u theo quy nh; c) Khi hàng hoá nh p khNu ph i ki m tra th c t , nhưng công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hoá không xác nh ư c ch t lư ng và mã s hàng hoá ph i l y m u phân tích, phân lo i ho c trưng c u giám nh. Vi c l y m u ư c th c hi n như sau: c.1. i v i trư ng h p phân tích, phân lo i ho c giám nh ch xác nh s thu ph i n p, n u ch hàng cam k t th c hi n theo quy t nh c a cơ quan H i quan thì, sau khi ã l y m u theo quy nh, Lãnh o Chi c c H i quan quy t nh vi c gi i phóng hàng mà không ph i ch k t qu giám nh. Vi c cam k t này ph i ư c ch hàng ký, ghi rõ h tên vào ô s 31 t khai nh p khNu HQ/2002-NK, ho c ô s 22 t khai xu t khNu HQ/2002-XK, là:"Hàng ch k t qu giám nh xác nh s thu ph i n p, cam k t th c hi n theo quy t nh c a cơ quan H i quan". H i quan tr cho ngư i khai h i quan 01 t khai h i quan (chưa xác nh n" ã làm th t c h i quan") làm ch ng t xu t trình cho các cơ quan ch c năng khác trên ư ng v n chuy n. Cơ quan H i quan ch xác nh n thông quan vào t khai h i quan khi có k t qu phân tích, phân lo i, giám nh chính th c; c.2. i v i trư ng h p phân tích, phân lo i ho c giám nh xác nh xem hàng hoá có ư c nh p khNu/xu t khNu không thì, sau khi ã l y m u theo quy nh, Lãnh o Chi c c H i quan quy t nh vi c cho phép ch hàng ư c ưa hàng v b o qu n n u hàng hoá áp ng ư c yêu c u giám sát c a H i quan (c th là niêm phong). Hàng hoá ph i ư c niêm phong h i quan ưa v nơi b o qu n và ch ư c thông quan khi có k t qu phân tích, phân lo i, giám nh; c.3. i v i nh ng m t hàng mà H i quan không th xác nh b ng ki m tra th công, nhưng l i là m t hàng doanh nghi p nh p khNu thư ng xuyên ph c v cho s n xu t c a chính doanh nghi p ó (ví d như hoá ch t trong s n xu t da gi y, m phNm, xà phòng...) và các l n nh p khNu trư c ã ư c giám nh, k t qu giám nh ã ư c cơ quan H i quan ch p nh n, thì nh ng l n nh p khNu sau (trong th i h n 6 tháng ti p theo) cơ quan H i quan không yêu c u ph i giám nh. tránh l i d ng, Lãnh o Chi c c H i quan yêu c u doanh nghi p có văn b n cam k t m t hàng nh p khNu úng là m t hàng nh p khNu trư c ã ư c giám nh và khi xét th y c n thi t có th quy t nh vi c ki m tra và trưng c u giám nh t xu t;
 6. c.4. i v i các m t hàng nh p khNu có yêu c u v ki m tra ch t lư ng nhà nư c: Th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 37/2001/TTLT/ BKHCNMT- TCHQ ngày 28/06/2001 c a B Khoa h c, công ngh và môi trư ng và T ng c c H i quan. d) Khi ngư i khai h i quan không ng ý v i k t qu ki m tra th c t hàng hoá thì ngư i khai h i quan ư c phép l y m u hàng hóa giám nh. e) Vi c l y m u, lưu m u th c hi n theo quy nh hi n hành. 9. Công ch c h i quan có trách nhi m hư ng d n ngư i khai h i quan làm th t c h i quan và các n i dung có liên quan theo úng quy nh. 10. Vi c th c hi n th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i Quy nh này ph i g n li n v i nghi p v ki m soát, giám sát h i quan và ki m tra sau thông quan. 11. Quy trình này ph i g n v i vi c áp d ng công ngh thông tin. Các Chi c c H i quan áp d ng tin h c trong làm th t c h i quan ph i s d ng h th ng công ngh thông tin a ch c năng c a T ng c c H i quan. II. QUY NNH V H SƠ LÀM TH T C H I QUAN: Khi làm th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, nh p khNu, ngư i khai h i quan ph i n p h sơ h i quan t i tr s Chi c c H i quan và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, h p l c a h sơ h i quan và tính chính xác c a các n i dung kê khai trong t khai h i quan. 1. H sơ h i quan i v i hàng hóa xu t khNu: a) Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan hàng hóa xu t khNu: 02 b n chính; -H p ng mua bán hàng hóa ho c gi y t có giá tr tương ương h p ng: 01 b n sao; - Hoá ơn thương m i (n u hàng thu c i tư ng ch u thu ): 01 b n chính. b) Ch ng t ph i n p thêm i v i các trư ng h p sau ây: - B n kê chi ti t hàng hóa ( i v i hàng hóa óng gói không ng nh t): 02 b n chính; - Văn b n cho phép xu t khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i m t hàng thu c danh m c hàng c m xu t khNu ho c xu t khNu có i u ki n): 01 b n chính (n u xu t khNu m t l n); Trư ng h p văn b n này ư c s d ng xu t khNu nhi u l n thì n p b n sao, xu t trình b n chính. Chi c c H i quan làm th t c l n u c p phi u theo dõi tr lùi, óng d u
 7. nghi p v s 02 (ban hnàh kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23/11/2001) vào b n chính văn b n cho phép và ghi: " ã c p phi u theo dõi tr lùi, ngày, tháng, năm". B n chính tr ch hàng và b n sao lưu H i quan. -H p ng u thác xu t khNu (n u nh n u thác xu t khNu): 01 b n sao. c) Ch ng t ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu: 01 b n (b n sao ho c b n chính). 2. H sơ h i quan i v i hàng hóa nh p khNu: a) Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan hàng hóa nh p khNu: 02 b n chính; -H p ng mua bán hàng hóa ho c gi y t có giá tr tương ương h p ng: 01 b n sao; - Hoá ơn thương m i: 01 b n chính; - V n t i ơn: 01 B n sao ch p t các b n original (b n g c) ho c b n surrendered (v n ơn giao hàng t i c ng) ho c B n chính c a các b n v n t i ơn có ghi ch copy (b n sao). b) Ch ng t ph i n p thêm i v i các trư ng h p sau ây: - B n kê chi ti t hàng hóa ( i v i hàng hóa óng gói không ng nh t): 01 b n chính và 1 b n sao; - T khai tr giá hàng nh p khNu ( i v i trư ng h p quy nh hàng thu c di n ph i khai t khai tr giá): 2 b n chính; - Văn b n cho phép nh p khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i hàng hóa thu c danh m c hàng hóa c m nh p khNu ho c nh p khNu có i u ki n): 01 b n chính (n u nh p khNu m t l n); Trư ng h p văn b n này ư c s d ng nh p khNu nhi u l n thì n p b n sao, xu t trình b n chính. Chi c c H i quan làm th t c l n u c p phi u theo dõi tr lùi, óng d u nghi p v s 02 02 (ban hnàh kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23/11/2001) vào b n chính văn b n cho phép và ghi: " ã c p phi u theo dõi tr lùi, ngày, tháng, năm." B n chính tr ch hàng và b n sao lưu H i quan. - Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) ( i v i trư ng h p quy nh ph i n p): 01 b n chính; -H p ng u thác nh p khNu (n u nh n u thác nh p khNu): 01 b n sao;
 8. - Gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hóa ho c Thông báo mi n ki m tra do cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng c p ( i v i hàng hóa nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng): 01 b n chính; - Gi y ăng ký ki m d ch do cơ quan ki m d ch c p ( i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n ph i ki m d ch): 01 b n chính. - Khi làm th t c cho hàng hoá nh p khNu qua c ng bi n, ngư i khai h i quan ph i n p thêm L nh giao hàng (D/O). Trư ng h p lô hàng do Chi c c H i quan ngoài c a khNu làm th t c thì ngư i khai h i quan có th n p D/O cho Chi c c H i quan làm th t c h i quan ho c cho Chi c c H i quan c a khNu c ng. c) Ch ng t ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 01 b n (b n sao ho c b n chính); - Gi y ch ng nh n ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu: 01 b n (b n sao ho c b n chính). 3. Quy nh khác v các ch ng t trong h sơ h i quan: a) Quy nh v ch ng t ư c n p ch m, b sung, thay th , s a ch a ch ng t , h sơ ch k t qu giám nh th c hi n theo quy nh t i i m 2 i u 7 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, các ch ki m tra, giám sát h i quan; b) Các ch ng t trong h sơ h i quan n u quy nh là b n sao thì Giám c ho c Phó Giám c doanh nghi p ho c ngư i ư c u quy n c a Giám c doanh nghi p xác nh n sao y b n chính, ký tên, óng d u lên các ch ng t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a các ch ng t ó. III. QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG XU T KH U THEO H P NG MUA BÁN: Bư c 1: Ti p nh n, ăng ký t khai h i quan và quy t nh hình th c ki m tra th c t hàng hóa. 1. Nhi m v c a công ch c h i quan ti p nh n, ăng ký t khai h i quan: Vi c ti p nh n, ăng ký t khai h i quan cho 01 lô hàng do 01 công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m làm y các công vi c sau ây: a) Ki m tra s ng b và y c a h sơ h i quan theo qui nh. Trư ng h p không ch p nh n ăng ký h sơ h i quan thì ph i báo cáo Lãnh o tr c ti p và sau ó thông báo lý do cho ngư i khai h i quan bi t; b) Ki m tra vi c kê khai theo n i dung yêu c u trên t khai h i quan, ch ng t thu c h sơ h i quan, s phù h p c a n i dung khai h i quan v i ch ng t thu c h sơ h i quan;
 9. c) i chi u chính sách qu n lý hàng hoá xu t khNu v i lô hàng xu t khNu; d) Nh p d li u c a t khai h i quan vào máy vi tính và ăng ký t khai h i quan; e) Chuy n h sơ h i quan cho Lãnh o Chi c c; f) L p biên b n vi ph m (n u có) và: - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ Lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. g) Ra thông báo thu theo s thu t tính, t kê khai c a ngư i khai h i quan iv i các trư ng h p sau: - Hàng mi n ki m tra th c t ; - Hàng chuy n c a khNu. 2. Nhi m v c a Lãnh o Chi C c ph trách quy trình th t c hàng xu t khNu: a) Quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hóa; b) X ph t vi ph m hành chính i v i trư ng h p vi ph m trong thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng; ho c xác nh n vào h sơ x ph t vi ph m hành chính báo cáo c p trên i v i trư ng h p vi ph m vư t quá thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng (n u có); c) Ký xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan i v i trư ng h p qui nh t i i m 6.(b) ph n I; ho c: Chuy n h sơ cho b ph n làm nhi m v ki m tra th c t hàng hóa, tính thu ( i v i trư ng h p hàng xu t khNu thu c i tư ng ch u thu và ph i ki m tra th c t ); d) Gi i quy t các vư ng m c vư t thNm quy n c a công ch c h i quan c p dư i. Bư c 2: Ki m tra th c t hàng hóa, ki m tra tính thu . Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra th c t hàng hóa và ki m tra tính thu do 02 công ch c h i quan cùng th c hi n (không phân bi t m i ngư i làm m t vi c). Các công ch c th c hi n nhi m v Bư c 2 này ph i làm y và ch u trách nhi m v các công vi c sau ây: a) i v i lô hàng ph i ki m tra: Ki m tra th c t hàng hóa theo qui nh hi n hành và quy t nh c a Lãnh o Chi c c v hình th c và t l ki m tra; xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào t khai h i quan;
 10. b) i v i hàng hoá thu c i tư ng ch u thu : Ki m tra vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan; i chi u n i dung t kê khai, t tính thu c a ngư i khai h i quan v i k t qu ki m tra th c t hàng hoá (n u có) và chính sách v thu , giá; quy t nh i u ch nh s thu ph i n p (n u có); Ra thông báo thu ho c Biên lai thu thu . Vi c thông báo thu th c hi n như sau: - Hàng ã có k t qu ki m tra th c t (thông báo thu theo k t qu ki m tra th c t hàng hoá); - Hàng ch k t qu phân tích, phân lo i ho c giám nh làm cơ s tính thu (Thông báo thu trên cơ s s thu t tính, t kê khai c a ngư i khai h i quan); - Hàng chưa thông quan ư c trong ngày (Thông báo thu trên cơ s s thu t tính, t kê khai c a ngư i khai h i quan). c) Chuy n h sơ h i quan cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu ký xác nh n lô hàng ã làm th t c h i quan; d) i v i lô hàng ph i l p biên b n vi ph m thì: - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ Lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. e) Nh p d li u v k t qu ki m tra th c t hàng hoá và tính thu vào máy vi tính; f) óng d u nghi p v " ã làm th t c h i quan" vào t khai hàng hoá xu t khNu và tr cho ch hàng; g) Chuy n h sơ cho i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem sơ 1 qui trình th t c h i quan i v i m t lô hàng xu t khNu theo h p ng mua bán). IV. QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ NH P KH U THEO H P NG MUA BÁN: Bư c 1: Ti p nh n, ăng ký t khai h i quan và quy t nh hình th c ki m tra th c t hàng hóa. 1. Nhi m v c a công ch c h i quan ti p nh n, ăng ký t khai h i quan: Vi c ti p nh n, ăng ký t khai h i quan cho 01 lô hàng do 01 công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m làm y các công vi c sau ây: a) Ki m tra danh sách doanh nghi p ph i cư ng ch làm th t c h i quan; b) Các công vi c ư c quy nh t i i m 1 Bư c 1 Ph n III (t i ma n i m f).
 11. 2. Nhi m v c a Lãnh o Chi C c ph trách quy trình th t c nh p khNu: a) Quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hóa; b) X ph t vi ph m hành chính i v i trư ng h p vi ph m trong thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng; ho c xác nh n vào h sơ x ph t vi ph m hành chính báo cáo c p trên i v i trư ng h p vi ph m vư t quá thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng (n u có); c) Gi i quy t các vư ng m c vư t thNm quy n c a công ch c h i quan c p dư i; d) Ký xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan i v i trư ng h p quy nh t i i m 6.(b) ph n I; ho c chuy n h sơ h i quan cho Bư c 2 i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ; ho c chuy n h sơ h i quan cho Bư c 3 i v i lô hàng mi n ki m tra th c t . Bư c 2: Ki m tra th c t hàng hóa. Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra hàng hoá ph i do ít nh t hai công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m v các công vi c sau ây: a) Ki m tra th c t hàng hoá theo quy nh và quy t nh c a Lãnh o Chi c c; b) Xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào t khai h i quan; c) i v i lô hàng ph i l p biên b n vi ph m thì: - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. d) Nh p d li u v k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào máy vi tính; e) Chuy n h sơ cho khâu nghi p v ti p theo như sau: - Chuy n cho Bư c 3 i v i lô hàng có thu , có l phí h i quan công ch c h i quan ki m tra vi c tính thu c a ch hàng; - Chuy n cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra th c t hàng hoá i v i lô hàng không thu xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan theo quy nh t i i m 6.(a) ph n I và tr t khai h i quan cho ch hàng; - Chuy n cho lãnh o Chi c c ph trách qui trình gi i quy t các trư ng h p nêu t i i m 2.(b),(c) Bư c 1 Ph n IV. Bư c 3: Ki m tra tính thu .
 12. Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra tính thu cho m t lô hàng do m t công ch c th c hi n (tr vi c thu ti n do th qu th c hi n). Công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra tính thu ph i th c hi n y và ch u trách nhi m i v i các công vi c sau ây: a) Căn c vào các quy nh pháp lu t hi n hành, k t qu t tính thu c a ngư i khai h i quan và k t qu ki m tra th c t hàng hóa (n u có) ki m tra xác nh s thu ph i n p c a lô hàng; Vi t biên lai l phí h i quan; Ra thông báo thu ho c biên lai thu thu . Vi c thông báo thu th c hi n như quy nh t i bư c 2 Ph n III trên ây. b) Chuy n biên lai thu thu và biên lai l phí cho th qu ; c) Nh p d li u vào máy vi tính; d) Chuy n h sơ cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra tính thu xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan theo quy nh t i i m 6.(c) Ph n I và tr t khai h i quan cho ch hàng; e) Chuy n h sơ h i quan cho i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem sơ 2 quy trình th t c h i quan i v i m t lô hàng nh p khNu theo h p ng mua bán).
Đồng bộ tài khoản