intTypePromotion=1

Quyết định 56/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
299
lượt xem
2
download

Quyết định 56/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam                §éc lËp ­ Tù do ­               H¹nh phóc    Sè:  56 /2005/Q§­ TTg                                    Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng   3 n¨m 2005 quyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam _____ thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12  n¨m 2001; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   ngµy   12   th¸ng   6   n¨m  1999; C¨n cø  LuËt Doanh  nghiÖp   nhµ  níc  ngµy 26  th¸ng  11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng  11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,  QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa Tæng  c«ng ty XuÊt nhËp khÈu  x©y dùng ViÖt Nam, trong ®ã  Nhµ níc gi÷  cæ phÇn  chi  phèi, víi  nh÷ng néi dung sau ®©y: 1. Môc tiªu: chuyÓn Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu  x©y dùng ViÖt Nam  thµnh Tæng c«ng ty cæ phÇn, h×nh  thµnh   doanh   nghiÖp   cã   nhiÒu   chñ   së   h÷u,   huy   ®éng  vèn,   t¹o   thªm   ®éng   lùc   vµ   cã   c¬   chÕ   qu¶n   lý   n¨ng   ®éng, hiÖu qu¶. 1
  2. 2. H×nh thøc cæ phÇn hãa: gi÷  nguyªn vèn Nhµ  níc  hiÖn cã, ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu  ®Ó thu hót vèn cña   c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. 3. Ph¬ng thøc cæ phÇn ho¸: cæ phÇn ho¸ C«ng ty  mÑ (®îc thµnh lËp trªn c¬  së v¨n phßng,  ®¬n vÞ  h¹ch   to¸n phô  thuéc) vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cha cæ phÇn ho¸ cña Tæng c«ng ty XuÊt nhËp  khÈu x©y dùng ViÖt Nam hiÖn nay. 4. ChuyÓn C«ng ty Kho¸ng s¶n thµnh C«ng ty Tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn.  5. Tæng c«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu x©y dùng  ViÖt Nam ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty  con, trong ®ã: a) C«ng ty mÑ lµ Tæng c«ng ty cæ phÇn mµ Nhµ n íc  gi÷ cæ phÇn chi phèi. b)   C¸c   C«ng   ty   con   lµ   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u  h¹n   mét   thµnh   viªn   do   C«ng   ty   mÑ   së   h÷u   100%   vèn  ®iÒu lÖ, C«ng ty cæ  phÇn vµ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n nhiÒu thµnh viªn mµ  C«ng ty mÑ  cã  vèn gãp chi  phèi.   6. Tªn gäi cña Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y  dùng ViÖt Nam sau khi cæ phÇn hãa:  ­ Tªn tiÕng ViÖt: Tæng c«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp  khÈu x©y dùng ViÖt Nam . ­ Tªn tiÕng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION   IMPORT ­  EXPORT  JOINT ­ STOCK CORPORATION. ­ Tªn giao dÞch tiÕng Anh: VINACONEX. ­ Trô  së  chÝnh: 34 L¸ng H¹, quËn §èng §a, thµnh  phè Hµ Néi. 7. Ngµnh nghÒ  kinh doanh chÝnh cña Tæng c«ng ty  cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam: s¶n xuÊt,   kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, xuÊt nhËp khÈu. 2
  3. 8.  ¦u  ®∙i cho ngêi lao  ®éng trong Tæng c«ng ty:  ngêi lao ®éng cã                 tªn trong danh s¸ch  thêng xuyªn cña Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng   ViÖt   Nam   ®îc   mua   cæ   phÇn  u   ®∙i   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu   37  NghÞ   ®Þnh                                                 sè  187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ  phÇn.  9. ViÖc gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d thùc hiÖn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. 10.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc,   nguyªn   t¾c   cæ   phÇn   hãa  Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam vµ c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   11   n¨m  2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn c«ng ty nhµ  níc thµnh  c«ng ty cæ phÇn. PhÇn vèn t¨ng thªm do  ®Êu gi¸ b¸n cæ phiÕu Tæng  c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam  ®îc  ®Ó l¹i  nh»m t¨ng vèn nhµ  níc t¹i Tæng c«ng ty cæ phÇn XuÊt  nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ sè vèn nµy. §iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn: 1.   Bé   X©y   dùng   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   c¬   quan  liªn quan xö lý tµi chÝnh cho Tæng c«ng ty XuÊt nhËp  khÈu x©y dùng ViÖt Nam khi cæ phÇn hãa theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh vµ  göi kÕt qu¶ x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  Tæng c«ng   ty vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  thÈm tra vµ  quyÕt  ®Þnh c«ng  bè. 2. Bé  trëng Bé  X©y dùng quyÕt   ®Þnh  chuyÓn  Tæng  c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh Tæng  c«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam vµ  c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   nãi   t¹i  kho¶n 3, kho¶n 4   §iÒu 1 thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u mét thµnh viªn theo quy ®Þnh   hiÖn hµnh; kÞp thêi b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ nh÷ng  vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn xö lý vît qu¸ thÈm quyÒn.  3
  4. §iÒu 3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng c¸c Bé: X©y dùng, Tµi chÝnh, Lao  ®éng­  Th¬ng binh vµ X∙ héi, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   vµ   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng  c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam chÞu tr¸ch   nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.        kt. thñ tíng chÝnh phñ       phã thñ tíng N¬i nhËn : ­ Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng, ­ Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ, ­ C¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, X©y dùng    Néi vô, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, ­ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, (®∙ ký) ­ UBND TP Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, ­ V¨n phßng TW, Ban Kinh tÕ TW,                  ­ V¨n phßng Quèc héi, ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc, ­   Tßa   ¸n   nh©n   d©n   tèi   cao,  NguyÔn TÊn Dòng ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, ­ Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ PTDN, ­ Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng VN,  ­ C«ng b¸o,  ­ VPCP : BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,     c¸c Vô: TH, CN, KTTH, ­ Ban §iÒu hµnh 112, ­ Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ,  ­ Lu : §MDN (10b), VT.   4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2