Quyết định 57/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 57/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2003/QĐ-BTC về việc quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2003/QĐ-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 57/2003/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I T U BI N XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH, CHUY N C NG VÀ KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I CÁC C NG BI N VÀ C NG CHUYÊN DÙNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ư c Qu c h i khoá X kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31.12.2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05.11.2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B và Cơ quan ngang B . Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c h i quan i v i t u bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng và ki m soát, giám sát h i quan t i các c ng bi n và c ng chuyên dùng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh 1548/2001/Q -TCHQ ngày 26.12.2001, i u 5 - Quy t nh 19/2002/Q -TCHQ ngày 10.01.2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n khác trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH
 2. V TH T C H I QUAN I V I T U BI N XU T C NH, NH P C NH,QUÁ C NH, CHUY N C NG VÀ KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I CÁC C NG BI N VÀ C NG CHUYÊN DÙNG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2003/Q – BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) A/ QUY NNH V TH T C H I QUAN T I CÁC C NG BI N I/ QUY Đ NH CHUNG: 1. Ch m nh t 01 (m t) gi k t khi n v trí neo u x p, d hàng hoá theo ch nh c a c ng v , thuy n trư ng ho c ngư i i di n h p pháp (dư i ây g i chung là thuy n trư ng) ph i làm th t c h i quan cho t u bi n nh p c nh. - Th i i m xác nh t u, hàng hoá n c ng là th i i m H i quan c ng ti p nh n, óng d u lên h sơ h i quan do thuy n trư ng n p. - Ch m nh t 01 (m t) gi trư c khi t u r i c ng bi n, thuy n trư ng ph i làm th t c h i quan cho t u bi n xu t c nh. Riêng t u khách và t u nh tuy n, th i gian ch m nh t là ngay trư c th i i m t u chuNn b r i c ng. - Trư ng h p có lý do chính áng thì th i h n trên có th ng n hơn, nhưng thuy n trư ng ph i thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu bi t trư c. 2. Nơi n p h sơ: Thuy n trư ng ph i n p h sơ h i quan t i tr s Cơ quan C ng v ho c tr s Chi c c H i quan c a khNu c ng. 3. Th t c h i quan cho t u bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng: 3.1 Trách nhi m c a thuy n trư ng: a) Khai, n p và xu t trình h sơ h i quan theo quy nh t i Quy t nh này. b) Cung c p các thông tin liên quan n hàng hoá, v t d ng trên t u. c) Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a cơ quan H i quan, công ch c H i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i t u, hàng hoá. d) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 3.2 Trách nhi m c a cơ quan H i quan: a) Ti p nh n, ki m tra và óng d u lên h sơ h i quan. Vi c óng d u lên b n lư c khai hàng hoá th c hi n như sau: - i v i b lư c khai hàng hoá n p cho Cơ quan H i quan thì H i quan ghi t ng s trang, óng d u lên trang u và trang cu i c a b lư c khai, các trang khác óng d u giáp lai. - i v i b lư c khai hàng hoá c a i lý ho c Hãng t u lưu thì ch óng d u lên trang u và trang cu i c a b lư c khai.
 3. b) Khi có căn c nh n nh trên t u có c t gi u hàng hoá trái phép, có d u hi u vi ph m pháp lu t thì Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu quy t nh khám xét t u theo úng qui nh t i kho n 3, i u 51 Lu t H i quan. 4. Trư ng h p có hàng hoá chuy n t i, sang m n thì Hãng t u ph i thông báo b ng văn b n v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu. 5. Trách nhi m c a Doanh nghi p c ng: 5.1 Qu n lý, b o m nguyên tr ng hàng hoá xu t nh p khNu lưu gi t i kho, bãi c ng. 5.2 Ch ư c cho hàng hoá xu t nh p khNu qua các c ng c ng có giám sát h i quan. 5.3 Ph i thông báo b ng văn b n v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu các s li u, tình hình: a) Hàng hoá nh p khNu d xu ng kho, bãi c ng. b) Hàng hoá xu t khNu x p lên t u. c) Hàng v (kèm biên b n). d) Hàng hoá nh p khNu quá th i h n quy nh chưa làm th t c h i quan. ) Hàng hoá không có ngư i nh n ang lưu gi t i c ng. 6. C ng v sau khi nh n ư c xác báo c a ch t u, ph i có trách nhi m thông báo ngay cho Chi c c H i quan c a khNu bi t v th i gian n và r i c ng, a i m neo u, th i gian x p d hàng hoá lên ho c xu ng t u bi n. 7. Nơi có i u ki n thì C ng v , Doanh nghi p c ng và i lý hãng t u n i m ng máy vi tính v i Chi c c H i quan c a khNu thông báo trư c tình hình, s li u, g i văn b n sau. 8. Khai hành lý, hàng hoá c a thuy n viên ư c th c hi n như sau: - i v i hành lý: ư c dùng chung m t t khai (theo Ph l c kèm Quy t nh này) khai cho hành lý c a c oàn (hành lý c a m i ngư i khai vào m t c t trong t khai); - i v i hàng hoá: Ph i khai riêng hàng hoá c a t ng ngư i vào t khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch (M u t khai theo quy nh hi n hành). II. TH T C H I QUAN Đ I V I T U BI N XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH, CHUY N C NG 1. T u nh p c nh: 1.1. Trách nhi m c a thuy n trư ng :
 4. a. Khi làm th t c nh p c nh, thuy n trư ng ph i n p cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: - Lư c khai hàng hoá chuyên ch trên t u: 02 b n chính. - T khai t u n/r i c ng: 01 b n chính. - T khai hàng hoá, hành lý thuy n viên: 01 b n chính. - T khai d tr c a t u: 01 b n chính. T khai này ư c phép khai tài s n t u g m: nguyên nhiên li u v t li u, lương th c, th c phNm, rư u, thu c lá d tr . - Danh sách thuy n viên: 01 b n chính. - Danh sách hành khách (n u có hành khách): 01 b n chính. Vi c khai báo ch t n , ch t cháy, thu c c, thu c mê, vũ khí trang b trên t u như sau: + N u là tài s n c a t u thì khai vào t khai d tr c a t u. + N u là hàng hoá xu t nh p khNu, quá c nh thì ã có trong lư c khai hàng hoá. b. Trong trư ng h p H i quan yêu c u, thuy n trư ng ph i xu t trình cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: - Nh t ký hành trình t u. - Sơ hàng x p trên t u. c. Th c hi n các trách nhi m khác qui nh t i i m 3.1 ph n I trên ây. 1. 2. Nhi m v c a cơ quan H i quan: a) Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2, ph n I trên ây. b) Niêm phong kho rư u, thu c lá, thu c c, thu c mê c a t u. c) Nh p các d li u vào máy vi tính ho c vào s . 2. T u xu t c nh: 2.1. Trách nhi m c a Thuy n trư ng: a. Khi làm th t c xu t c nh, thuy n trư ng ph i n p cho cơ quan H i quan: - T khai t u n/ r i c ng: 01 b n chính. - Lư c khai hàng hoá chuyên ch trên t u: 01 b n chính.
 5. - T khai d tr c a t u: 01 b n chính. - T khai hàng hoá, hành lý thuy n viên: 01 b n chính. b. Trong trư ng h p H i quan yêu c u, thuy n trư ng ph i xu t trình cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: - T khai H i quan i v i hàng hoá cung ng cho t u bi n. - Hoá ơn mua hàng hoá mi n thu theo ơn t hàng (n u có mua hàng t i c a hàng mi n thu c ng). c. Th c hi n các trách nhi m khác qui nh t i i m 3.1 ph n I trên ây. 2. 2. Nhi m v c a cơ quan H i quan: a) Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2 ph n I trên ây. b) Nh p các d li u vào máy vi tính ho c vào s . 3. T u quá c nh: - T u quá c nh là t u ch i qua c ng và lãnh th Vi t Nam t i nư c khác, không d hàng hoá nh p khNu và không x p hàng hoá xu t khNu. - T u quá c nh làm th t c nh p c nh t i c a khNu nh p u tiên và làm th t c xu t c nh t i c a khNu xu t cu i cùng. 3.1. Th t c t i c a khNu nh p c nh: a. Trách nhi m c a thuy n trư ng: Khi làm th t c cho t u nh p c nh thuy n trư ng ph i : - N p cho cơ quan H i quan 02 b n lư c khai hàng hoá quá c nh. - Th c hi n các trách nhi m khác qui nh t i i m 3.1 ph n I trên ây. b. Nhi m v c a cơ quan H i quan: - Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2 ph n I trên ây. - Niêm phong, giao cho thuy n trư ng b h sơ g m 01 b n lư c khai hàng hoá và 01 b n phi u chuy n h sơ chuy n cho H i quan c a khNu xu t, lưu 01 b n lư c khai. - Niêm phong kho rư u, thu c lá, thu c c, thu c mê và kho hàng (n u có i u ki n và khi c n thi t). - Th c hi n nhi m v giám sát qui nh t i ph n III dư i ây.
 6. 3. 2. Th t c h i quan t i c a khNu xu t c nh: a. Trách nhi m c a thuy n trư ng: Khi làm th t c xu t c nh thuy n trư ng ph i n p cho H i quan c a khNu xu t c nh h sơ do H i quan c a khNu nh p c nh chuy n n. b. Nhi m v c a H i quan c a khNu xu t c nh: - Th c hi n các nhi m v qui nh t i i m 3.2 ph n I trên ây. - i chi u h sơ v i tình tr ng bên ngoài hàng hoá. - Thông báo tình hình cho H i quan c ng nh p u tiên trong trư ng h p t u có vi ph m Pháp lu t H i quan. 3. 3. Trên ư ng quá c nh, thuy n trư ng ph i ch u trách nhi m gi nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan i v i hàng hoá và h sơ h i quan t c a khNu nh p c nh n c a khNu xu t c nh. 4. T u chuy n c ng 4.1. Trách nhi m c a thuy n trư ng: a) Thông báo v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu v m c ích, th i gian chuy n c ng. N u có hàng hoá xu t khNu ã làm th t c h i quan s ư c d xu ng c ng n thì ph i ghi rõ vào văn b n thông báo các n i dung sau: Tên và a ch doanh nghi p xu t khNu, tên hàng, s lư ng cont/ki n, lư ng hàng, s ngày t khai xu t khNu, s niêm phong hãng t u, niêm phong h i quan, tên c ng d hàng. b) Ph i n p cho H i quan lư c khai hàng hoá nh p khNu chuy n c ng, lư c khai hàng hoá xu t khNu ã ư c x p lên t u, lư c khai hàng hoá quá c nh (n u có): M i lo i 01 b n. c) B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan trên ư ng chuy n c ng. d) Chuy n h sơ ã niêm phong h i quan cho H i quan c a khNu c ng n. ) Th c hi n các trách nhi m khác qui nh t i i m 3.1, ph n I trên ây. 4. 2. Trách nhi m c a cơ quan H i quan c a khNu c ng i: a) Làm th t c cho t u chuy n c ng. b) L p phi u chuy n h sơ và niêm phong h sơ giao thuy n trư ng chuy n cho H i quan c a khNu c ng n. c) Th c hi n các trách nhi m khác qui nh t i i m 3.2, ph n I trên ây.
 7. d) Trư ng h p t u chuy n c ng có ch hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan s d hàng xu ng c ng n, sau ó x p lên t u khác xu t khNu thì l p Biên b n bàn giao (s d ng m u Biên b n bàn giao hàng chuy n c a khNu) g i cho H i quan c a khNu c ng n giám sát. 4. 3. Trách nhi m c a cơ quan H i quan c a khNu c ng n: a) Th c hi n các nhi m v như qui nh t i i m 3.2 ph n I trên ây. b) Thông báo tình hình cho H i quan c ng nh p u tiên trong trư ng h p t u có vi ph m ho c có hi n tư ng không bình thư ng. c) Ti p nh n Biên b n bàn giao giám sát và thông báo ngay cho H i quan c a khNu c ng i bi t ã ti p nh n vi c giám sát t u i v i trư ng h p quy nh t i i m 4. 2. d trên ây. III. KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I C NG BI N 1. i tư ng ki m soát, giám sát h i quan, g m : a) T u xu t nh p c nh. b) Hàng hoá x p lên, d xu ng t u. c) Hàng hoá xu t nh p khNu lưu gi t i kho, bãi c ng. d) Hàng hoá chuy n t i, sang m n, quá c nh. ) Hàng hoá xu t nh p khNu ra, vào c ng. e) Hàng hoá bán t i c a hàng mi n thu . g) Hàng hoá cung ng cho t u. h) Hàng hoá, hành lý c a thuy n viên. 2. Bi n pháp giám sát c a H i quan: a) Tu n tra, ki m soát cơ ng và áp d ng các bi n pháp nghi p v khác theo qui nh c a Pháp lu t phát hi n các hành vi buôn l u, v n chuy n hàng hoá trái phép qua biên gi i. b) Giám sát b ng niêm phong H i quan. c) Giám sát tr c ti p. d) Giám sát b ng phương ti n k thu t. Trong i u ki n bình thư ng thì H i quan th c hi n giám sát b ng các bi n pháp a, b, d. Trong trư ng h p xét th y c n thi t thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu quy t
 8. nh giám sát b ng bi n pháp c. Riêng giám sát c ng c ng ph i th c hi n b ng bi n pháp c. 3. Nhi m v c a H i quan trong công tác ki m soát, giám sát kho, bãi , t u: a) Làm th t c cho t u xu t c nh, nh p c nh, chuy n c ng, quá c nh. b) Làm th t c hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu. c) Niêm phong h i quan i v i hàng hoá xu t khNu x p chung vào công-ten-nơ t i c ng. d) Giám sát hàng hoá xu t nh p khNu x p d và lưu gi t i kho, bãi c ng. ) Th c hi n qu n lý h i quan i v i c a hàng mi n thu , hàng cung ng cho t u và hành lý, hàng hoá c a thuy n viên. e) Tu n tra, ki m soát cơ ng trong khu v c c ng. g) Ti p nh n, x lý các báo cáo c a doanh nghi p c ng v tình hình, s li u hàng hoá xu t nh p khNu quy nh t i i m 5.3, ph n I trên ây; h) Ngoài các công vi c ư c quy nh trên, i v i lô hàng xu t khNu chuy n c a khNu, th c hi n thêm các công vi c sau: - Ký, óng d u xác nh n th c xu t vào ô 27 t khai h i quan ( i v i trư ng h p lô hàng chưa ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu xác nh n th c xu t) và tr ngay cho ch hàng; - Ti p nh n Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ngoài c a khNu ho c H i quan c ng khác chuy n n, xác nh n Biên b n bàn giao và chuy n tr l i cho các ơn v ó. 4. Nhi m v c a H i quan trong công tác giám sát c ng c ng: 4.1 i v i hàng hoá ưa vào c ng xu t khNu: 4.1.1 Trư ng h p hàng hoá ã ư c làm xong th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu: a) Ch hàng ho c ngư i i di n ph i xu t trình: - T khai h i quan ( ã làm th t c h i quan ngoài c a khNu) : B n ch hàng lưu. - Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan nơi làm th t c h i quan ngoài c a khNu. b) Nhi m v c a công ch c H i quan: - Ti p nh n t khai h i quan, biên b n bàn giao.
 9. - Ki m tra s , kí hi u công-ten-nơ/ki n, tình tr ng bên ngoài, niêm phong h i quan. - Nh p máy vi tính ho c vào s theo dõi. 4.1.2 Trư ng h p hàng hoá ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh ki m tra th c t nhưng hàng hoá chưa ư c ki m tra: a) Ch hàng ph i xu t trình: - T khai h i quan ã ăng ký. - Biên b n bàn giao. b) Trách nhi m c a H i quan giám sát c ng c ng: Ki m tra các ch ng t trên và giám sát ưa hàng vào c ng ho c ki m hoá viên ki m tra và niêm phong hàng ( i v i trư ng h p hàng hoá ph i ki m tra). 4.2 i v i hàng hoá nh p khNu ra kh i c ng: a) Ch hàng ho c ngư i i di n ph i xu t trình: - Biên b n bàn giao ( i v i hàng hoá chuy n c a khNu, hàng hoá ki m tra ngoài c a khNu). - T khai h i quan ã óng d u " ã làm th t c h i quan" t i t khai nh p khNu ( i v i hàng hoá ã làm th t c h i quan). b) Nhi m v c a cơ quan H i quan: - Ki m tra T khai h i quan, biên b n bàn giao. - Ki m tra s , kí hi u công-ten-nơ/ ki n, tình tr ng bên ngoài, niêm phong h i quan. B. QUY NNH V TH T C H I QUAN T I C NG CHUYÊN DÙNG I/ QUI Đ NH CHUNG: 1. C ng chuyên dùng (do C c Hàng h i ho c B Giao thông v n t i có Quy t nh công b ) là c ng riêng c a Doanh nghi p chuyên xu t khNu, nh p khNu 01 lo i m t hàng nh t nh c a chính Doanh nghi p ó. V m t th t c h i quan, c ng chuyên dùng (dư i ây g i là C ng) ư c coi là a i m ki m tra hàng hoá xu t nh p khNu, phương ti n v n t i xu t nh p c nh sông, v nh ho c ngoài khơi ( i v i c u c ng, phân c ng không b n thu c các m khai thác d u khí trên bi n). 2. Hàng hoá xu t nh p khNu, phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua C ng ph i ch u s ki m tra, giám sát h i quan theo quy nh c a Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31.12.2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n pháp lu t có liên quan.
 10. 3. a i m làm th t c h i quan cho phương ti n xu t nh p c nh là t i C ng. 4. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao nhi m v cho Chi c c H i quan nơi g n C ng nh t (dư i ây g i t t là Chi c c H i quan) th c hi n vi c làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t nh p khNu, phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua C ng và ki m soát, giám sát khu v c C ng trong th i gian t u neo u x p, d hàng hoá t i C ng . 5. Công ch c H i quan ch ti n hành các ho t ng nghi p v trên t i C ng t khi có t u vào C ng x p, d hàng hoá cho n khi t u r i kh i C ng. II/ TRÁCH NHI M C A CHI C C H I QUAN: 1. Làm th t c h i quan cho phương ti n xu t nh p c nh t i C ng theo úng quy nh v th t c h i quan i v i t u bi n xu t nh p c nh. 2. Làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i C ng theo úng quy nh v th t c h i quan i v i lô hàng xu t khNu, nh p khNu. 3. V công tác giám sát, ki m soát t i C ng: - Trong th i gian có ho t ng xu t nh p khNu, xu t nh p c nh t i C ng, Chi c c H i quan th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát, tu n tra khu v c C ng nh m m b o th c hi n t t nhi m v phòng ch ng buôn l u ho c v n chuy n hàng hoá có ngu n g c nh p khNu trái phép. - Khi không có ho t ng xu t nh p khNu, xu t nh p c nh t i C ng thì H i quan không th c hi n các ho t ng nghi p v t i C ng. III/ TRÁCH NHI M C A DOANH NGHI P CÓ C NG: 1. Thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan bi t trư c ít nh t 24 gi v l ch trình c th t u ra, vào C ng; a i m neo u t u; th i gian x p d hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. Doanh nghi p C ng ch u trách nhi m trư c Pháp lu t n u x y ra tình tr ng ch m tr trong vi c làm th t c nh p c nh cho t u và tình tr ng buôn l u do không thông báo cho cơ quan h i quan úng th i h n quy nh. 2. T o i u ki n thu n l i H i quan ra vào C ng, làm vi c t i C ng và th c hi n các nhi m v liên quan khác nh m b o m ch c năng qu n lý nhà nư c v H i quan theo quy nh c a Pháp lu t. 3. Ch p hành y các quy nh c a Pháp lu t v th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh. 4. Ch u trách nhi m trư c Pháp lu t v nh ng hành vi buôn l u ho c v n chuy n hàng hoá có ngu n g c nh p khNu trái phép trong th i gian t u neo u, làm hàng, di chuy n t i khu v c c ng. PH L C
 11. (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -BTC ngày tháng năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) T KHAI HÀNH LÝ THUY N VIÊN CREW'S EFFECTS DECLARATION 1. Tên tàu 2. C ng n/ i S trang Name of ship Port of arrival/departure Page No 3. Qu c t ch tàu 4. Ngày n/ i Nationality of ship Date of arrival/departure 5. 7. H và tên 6. Ch c 7. Hành lý thuy n 8. Ti n 9. Ký tên STT danh viên t : Family name, Signature No given names Rank or Crew's effects Currency rating declaration .................., ngày .....tháng.....năm...... .................., ngày .....tháng.....năm...... Chi c c H i quan c a khNu Thuy n trư ng ( i lý ho c sĩ quan) Date and signature by the border-gate Date and signature by Master Customs Sub-Department (Authorized agent or officer)
Đồng bộ tài khoản