intTypePromotion=1

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
156
lượt xem
9
download

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é    p h¸p s è   Bt 616/PL D S­K T   g µ y  20 th¸ng 4 n¨ m  1994v Ò  k Õ  h o ¹ ch  n tri Ó n k hai  ù c hi Ö n   u Ë t s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   ñ a L u Ë t  æ  th L ® c t c h ø c T o µ  ¸n n h © n  d © n,  L u Ë t p h¸ s¶n  o a n h  n g hi Ö p d § Ó     µnh  thih NghÞ   Õt  è  quy s 166/UBTVQH   µy  th¸ng2  ng 2    n¨m  1994  ña  c Uû  ban  êng  ô  èc  éivÒ   Öc  iÓnkhaithinhµ  Ët söa  æi,bæ   th v Qu h   vi tr      Lu   ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  Ët  chøc  µ   nh©n  ©n  µ  s® c Lu tæ  To ¸n  d v ChØ   Þ  è  th s 136­ TTg   ngµy  4­ 1­ 1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc    µnh  c Th t Ch ph v vi thih NghÞ   Õt  quy 166­ UBTVQH   ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi,Bé  ëng  é   th v Qu h   tr B tph¸p quyÕt  nh  Õ     ®Þ k ho¹ch  iÓn khaithùc hiÖn  tr       trong c¸c c¬      quan  tph¸p  µ  µ    a   ¬ng    v To ¸n ®Þ ph nh sau:   I­ ô c  ® Ý c h  yªu c Ç u:  M 1. KhÈn  ¬ng  Èn  Þ       tr chu b c¸c v¨n b¶n    µnh  Ët  öa  æi, bæ   thih Lu s ®   sung  m ét sè ®iÒu  ña  Ët  c Lu tæ chøc  µ  ¸n nh©n  d©n, LuËt ph¸ s¶n  To doanh  nghiÖp    Þp  êiban  µnh  ôc  ô  ®Ó k th   h ph v cho  ¹t®éng  ña  ho   c c¸c  µ     ¬  To ¸n, c quan    µnh  thih ¸n. 2­ Nhanh  ãng  ×nh  µnh,kiÖn  µn  chøc  µ    ch h th   to tæ  To kinh tÕ  ña  µ      c To ¸n nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng, cñng  è  ét  íc tæ  ¬  c m b   chøc  Toµ    ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh,c¸c Phßng    ¸n nh d qu     x∙,th ph thu      thi hµnh    éithihµnh    ¸n,§     ¸n b¶o  ¶m   ¹t®éng  ×nh  êng,tr Ón khaithùc hiÖn  ® ho   b th  i       tètnhiÖ m  ô  íitõngµy  th¸ng7    v m    1    n¨m 1994. 3­ N © ng    cao  ét  íctr×nh ®é   m b    nghiÖp  ô,n¨ng  ùcc«ng    ña  i ngò  v  l  t¸cc ®é   c¸n bé  µ      µnh    ãichung,tr cm ¾t  µnghiÖp  ô  Ðt xö  µ    µnh    To ¸n,thi h ¸n n     í  l  v x   v thi h c¸cb¶n    Õt ®Þnh  Ò     ô      ¸n,quy   v c¸cv ¸n kinh tÕ,tuyªnbè         ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. 4­ T¨ng  êng  ét  íc c¬  ë  Ët  Êt  kü  Ët cÇn  Õtcho    ¬  c m b   s v ch ­  thu   thi   c¸c c quan  µ     ph¸p  µ    µnh  ®Ó   ùc  Ön  ÷ng  Öm   ô  íi ® îc To ¸n,t v thih ¸n  th hi nh nhi vm    giao. 5­ ChuÈn  Þ     Õp  Ën  ét  è  b ®Ó ti nh m s chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  ña  ¬    v c c quan  trängtµikinhtÕ    îcCh Ýnh  ñ       khi®   ph giao cho  µnh     ng tph¸p ®¶m   Ö m.   nhi II­ é i d u n g  c¸c c « n g  vi Ö c c Ç n  th ù c hi Ö n  N 1­ V Ò   Öc  Èn  Þ        vi chu b c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët,Ph¸p  Önh h  thih Lu   l Vô  ëng  ô  tr V Ph¸p  Ëtd©n  ù   lu   s ­kinhtÕ  ã    c tr¸chnhiÖ m:   a. Phèi hîp víiVô   îp    èc  Õ  µn          H t¸cqu t ho chØnh  ù   D th¶o NghÞ   nh  Ò   ®Þ v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  äng tµikinh tÕ  ã  Ýnh  Êtx∙héi­nghÒ   v ho   c tr       ct ch        nghiÖp  (phiCh Ýnh  ñ)    é   ×nh  Ýnh  ñ  µo    ph ®Ó B tr Ch ph v th¸ng  n¨m  4  1994; dù    th¶o   Th«ng   ña  é  íng dÉn    µnh  tc b h   thih NghÞ   nh  µy    îcban  µnh; ®Þ n khi®   h
  2. 2 b.  èi hîp  íic¸c  ¬  Ph   v  c quan  ÷u  h quan  Èn  Þ   ù   chu b d th¶o  th«ng   li   t ªn ngµnh  ña  é    c b T ph¸p,Toµ    ©n  ©n  èicao,ViÖn  Óm    ©n  ©n  èi   ¸n nh d t    ki s¸tnh d t  cao  íng dÉn    µnh  h  thih Ph¸p  Önh  ñ tôc gi¶iquyÕt    ô    l th       c¸c v ¸n kinh tÕ        ®Ó ban hµnh  µo  u   v ®Ç th¸ng5   n¨m  1994. c. Dù     th¶o    c¸c v¨n b¶n  íng  Én    µnh  Ët  h d thih Lu ph¸ s¶n doanh nghiÖp  theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ    é   ×nh  Ýnh  ñ  µo  c Th t Ch ph ®Ó B tr Ch ph v cuèith¸ng5      n¨m 1994; d. Chñ   × viÖc  ù    tr   d th¶o NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   phÝ   µ    ®Þ c ch ph v ¸n  v chi phÝ    Õt c¸cvô    gi¶i quy     ¸n kinh tÕ,phèihîp víi µ    ©n  ©n  èicao,Bé  µi         To ¸n nh d t    T  chÝnh  µn  ho chØnh  ù      é  ×nh Ch Ýnh  ñ  d ¸n ®Ó B tr   ph ban  µnh  µo  h v th¸ng5      n¨m 1994.  2. V Ò   Öc  Ön  µn  chøc  µ    vi ki to tæ  To kinh tÕ  ña  µ    ©n  ©n    c To ¸n nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng, cñng  è  µ    ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ  ph tr         c To ¸n nh d qu     x∙,thµnh  è  éc tØnh:   ph thu   a.Vô  ëng  ô    tr V qu¶n  ýToµ    a  ¬ng  ã  l  ¸n ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m:   ­Theo  âi, «n  c      d  ® ®è c¸cCh¸nh    µ    ©n  ©n  Êp  ¸n To ¸n nh d c tØnh,Gi¸m  c    ®è Së   tph¸p hoµn  µnh  å  ¬    Þ  Ón  än  È m     th h s ®Ò ngh tuy ch Th ph¸n xÐt xö    ô        c¸cv ¸n kinh tÕ    theo  quy  ×nh tuyÓn  än  È m   tr   ch Th ph¸n  µ  v C«ng    è  v¨n s 04/BCS  µy  ng 18  th¸ng 4    n¨m 1994  ña  c Ban C¸n  ù  s §¶ng  é    b T ph¸p  µ  v Ban C¸n  ù  s §¶ng  Toµ   nh©n  ©n  èi ¸n   d t cao; ­ Phèi hîp víic¸c c¬            quan  ÷u  h quan  Èn  Þ   ù  chu b d th¶o  th«ng   ña  é    tc B t ph¸p  íng dÉn  Öc  Çu  éi thÈm  h  vi b H  tham      Õt    ô  kinh tÕ    gia gi¶iquy c¸c v ¸n    ®Ó ban  µnh  ícngµy  th¸ng5  h tr   15    n¨m  1994; ­ Phèi hîp  íiBan  chøc        v  tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Toµ  nh©n  ©n  èi b Ch ph   ¸n  d t  cao    nh  x¸c ®Þ tæng  biªn chÕ   ña    µ   nh©n  ©n  a   ¬ng    é    c c¸c To ¸n  d ®Þ ph ®Ó B tr×nh   Ýnh  ñ  Õt ®Þnh   Ch ph quy   trongth¸ng5      n¨m  1994; ­ Phèi hîp  íiToµ  nh©n  ©n,      v  ¸n  d Ban  chøc    tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ù  b Ch ph d th¶o Th«ng   ªnngµnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  Õp nhËn, s ¾p  Õp, bè  Ý tli   h  th   vi ti     x   tr   c¸n  é  ña    ¬  b c c¸c c quan  äng  µikinh  Õ  Êp  tr t  tc tØnh  µ  Êp  Ön      vc huy ®Ó ban hµnh  ícngµy  th¸ng4  tr   30    n¨m  1994; ­ ChuÈn  Þ  ×nh Bé    b tr   ban  µnh    Óu  É u   å  ¬    Õt    ô    h c¸c bi m h s gi¶iquy c¸c v ¸n kinhtÕ  ícngµy  th¸ng5    tr   30    n¨m 1994. b.Ch¸nh    µ    ©n  ©n  Êp    ¸n To ¸n nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Bè   Ý hîp  ýc¸n  é    tr   l  b cho  µ  To kinh tÕ, chuÈn  Þ   äi  Æt     ô  ý,    bm m ®Ó th l   gi¶iquyÕt    ô  kinh  Õ, ph¸    c¸c v ¸n  t  s¶n  doanh nghiÖp  õ ngµy  th¸ng 7    t  1    n¨m 1994  (theo quy  nh  ña  Ët söa  æi, bæ     ®Þ c Lu   ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët tæ  m s §i c Lu   chøc  µ    ©n  ©n  × Toµ  To ¸n nh d th   kinh tÕ  îclËp t¹ c¸cToµ    ©n  ©n    ®        i ¸n nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  µ   ¬ m kh«ng  Çn  Õt  nh  c quy ®Þ riªng ®Ó   µnh    th lËp n÷a);   ­ B¸o c¸o  íiThêng  ô  v  v TØnh   û,  µnh  û  ùa  än  ©n   ù, hoµn  u Th u l ch nh s  chØnh  å  ¬,®Ò   Þ  éi ®ång  Ón  än  È m   hs  ngh H   tuy ch Th ph¸n  Ðt chän    Þ  x  ®Ò ngh bæ   Öm   È m   nhi Th ph¸n  Ðt xö    ô    x   c¸c v ¸n kinh tÕ  ícngµy  th¸ng 5    tr   30    n¨m 1994  theo quy  ×nh tuyÓn  än  È m   tr   ch Th ph¸n  µ  v C«ng    è  v¨n s 04/CBS  µy  th¸ng ng 18    4 n¨m 1994  ña  c Ban    ù  c¸n s §¶ng  é    B tph¸p  µ  v Ban    ù  c¸n s §¶ng  µ    ©n  To ¸n nh d©n  èi t  cao;
  3. 3 ­ Lùa  än  ©n  ù    ch nh s trong sè  È m     Th ph¸n  îc bæ   Ö m   µm  Öm   ô  ®  nhi l nhi v xÐt  ö    ô  kinh  Õ      Ö m   x c¸c v ¸n  t ®Ó bæ nhi Ch¸nh  µ,Phã   to   Ch¸nh  µ  to kinh  Õ, t  ®ång  êib¸o c¸o danh  th       s¸ch ngêi® îcbæ   Ö m  Ò   é         nhi v B tph¸p. c.Gi¸m  c  ë     ®è S tph¸p cã    tr¸chnhiÖm:   ­ B¸o    íi Êp  û  a  ¬ng  µ  iÓnkhaiviÖc  ùachän  ©n  ù      c¸o v   c u ®Þ ph v tr     l  nh s cho c¸c Toµ    Êp  Ön  ã    ¸n c huy c nhu  Çu  Ðt xö    ô    c x   c¸c v ¸n kinh tÕ,phèihîp víi         ch¸nh  ¸n  µ   nh©n  ©n  Êp  To ¸n  d c tØnh, Chñ   Þch  äng  µikinh  Õ  Êp    t Tr t  tc tØnh  µn  ho chØnh  å  ¬    éi ®ång  Ón  än  h s ®Ó H   tuy ch xem   Ðt,®Ò   Þ    Ö m   Èm   x  ngh bæ nhi th ph¸n tr cngµy  th¸ng5    í  30    n¨m  1994; ­ Phèi hîp víiCh¸nh    µ    ©n  ©n  Êp         ¸n To ¸n nh d c tØnh  ªnh Ö   íiM Æt   Ën li   v   tr   Tæ   èc  Èn  Þ   ©n  ù  Çu  éi thÈm  Ðt xö    ô    qu chu b nh sb H  x   c¸c v ¸n kinh tÕ  ícngµy    tr   15 th¸ng 6    n¨m  1994, theo  è îng,tiªuchuÈn, quy  ×nh  Bé      sl       tr do  t ph¸p  íng h  dÉn. 3.V Ò   Öc  Èn  Þ    µnh      vi chu b thi h ¸n kinh tÕ:   a.Côc  ëng  ôc    tr C qu¶n  ýthi µnh    ©n  ù  ã  l    h ¸n d s c tr¸chnhiÖm:   ­ Dù     th¶o Th«ng   ña  é  ëng  íng dÉn    ¬    tc B tr h  c¸cc quan    µnh    ©n  ù  thih ¸n d s thihµnh      c¸cb¶n    Õt  nh  Ò   ¸n,quy ®Þ v kinh tÕ,c¸cquyÕt  nh  Ò       ®Þ v tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp    ®Ó ban  µnh  ícngµy  th¸ng5  h tr   15    n¨m 1994; ­ ChuÈn  Þ  ×nh Bé    b tr   ban  µnh    É u   å  ¬    µnh    h c¸c m h s thih ¸n kinh tÕ  µ      v thi hµnh  Õt  nh  quy ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp  íc ngµy  th¸ng 5    tr   30    n¨m 1994; ­ LËp    tæ    ®Ò ¸n  chøc    oµn  Óm     ×nh  ×nh    µnh  d©n  ù  c¸c ® ki trat h thih ¸n  s vµ  Èn  Þ     µnh  kinh tÕ    ét  è  a   ¬ng  chu b thih ¸n    ë m s ®Þ ph trong th¸ng 6, th¸ng 7         n¨m 1994. b.Gi¸m  c  ë      ®è S T ph¸p cã    tr¸chnhiÖm:   ­ ChØ   o    ®¹ Phßng    µnh    éi thihµnh  lËp  Õ   ¹ch,®Ò   c¸c thih ¸n,§     ¸n  k ho   ra    biÖn ph¸p  ô  Ó  y  ¹nh  Öc    µnh  d©n  ù, chuÈn  Þ   ètc¸c m Æt   c th ®È m vi thih ¸n  s  b t    ®Ó     µnh  Þp  êic¸c  thih k th   b¶n    ¸n, quyÕt  nh   Ò   ®Þ v kinh  Õ, ph¸  t  s¶n doanh  nghiÖp; ­    ChØ   o  ®¹ Phßng    µnh    éi thihµnh  n ¾ m   ×nh  ×nh    thih ¸n,§     ¸n  t h thi hµnh  c¸c quyÕt  nh   ña  äng  µi kinh  Õ    a   ¬ng,  c  ót kinh ®Þ c Tr t  t ë ®Þ ph ®ó r     nghiÖ m  Èn  Þ    µnh    chu b thi h ¸n kinh tÕ.   4.V Ò   Öc  chøc  Ëp  Ên,båidìng nghiÖp  ô.   vi tæ  t hu       v a. Gi¸m  c  ë       ®è S T ph¸p,Ch¸nh  Toµ  nh©n  ©n  Êp    ¸n  ¸n  d c tØnh  ã  c tr¸ch   nhiÖ m: ­ Phèi hîp lËp        danh  s¸ch nh÷ng  êidù  Õn  îcgií thiÖu  Ón  än,   ng   ki ®     i tuy ch   bæ   Ö m   È m   nhi Th ph¸n,hoÆc     c¸n  é  µm  b l c«ng    Ðt  ö    ô  kinh tÕ  t¸cx x c¸c v ¸n    tham  ù    íptËp  Ên, båidìng nghiÖp  ô  Ðt xö    ô  kinh tÕ,tuyªn d c¸c l   hu       v x   c¸c v ¸n       bè    ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  öivÒ   é  ícngµy  th¸ng5  g   B tr   15    n¨m 1994: ­ Tæ     chøc  nghiªncøu,th¶o luËn  Ët ph¸ s¶n        Lu     doanh  nghiÖp,Ph¸p  Önh    l thñ tôcgi¶iquyÕt    ô        c¸cv ¸n kinh tÕ  µ        v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   cho  ÷ng  ­ nh ng êidù  Õn  îcbÇu  µm  éi thÈm  Ðt xö    ô      ki ®   l H  x   c¸c v ¸n kinh tÕ,c¸n bé  µ            To ¸n,thi hµnh    bé, chuyªn      ë     ¸n,c¸n    biªn c¸c S T ph¸p,Phßng      T ph¸p  íic¸c h×nh  v    thøc  thÝch  îp,thiÕtthùc,cã  Õt  h      k qu¶. b.Vô  ëng  ô      tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ocã  c¸n b v ®µ t   tr¸chnhiÖm:  
  4. 4 ­ Tæng   îp  h danh  s¸ch  ÷ng  êi tham  ù    íptËp  Ên,  åi dìng nh ng   d c¸c l   hu b    nghiÖp  ô  Ðt  ö  ô  kinh tÕ, tuyªn bè  v x x v ¸n       ph¸  s¶n; phèi hîp  íitr ng  ¹ihäc      v ê §   LuËt Hµ   éi,Ph ©n  Öu  ¹ihäc  Ët t¹ thµnh  è  å   Ý    N  hi §   Lu   i   ph H Ch Minh,Vô    Qu¶n  ýl  Toµ   ®Þa   ¬ng  µ  µ   nh©n  ©n   èicao  Ëp  Õ   ¹ch  ë   íp tËp  ¸n  ph v To ¸n  d t  l k ho m l  huÊn,båidìng nghiÖp  ô  õngµy  th¸ng5       v t  10    n¨m 1994; ­ Phèihîp víi ô          Ph¸p  Ëtd©n  ù    V lu   s ­ kinh tÕ,Vô      Phæ   Õn    ôc  bi gi¸od ph¸p   luËt,Vô     Qu¶n  ýToµ  ®Þa   ¬ng, Trêng  ¹ihäc  Ët  µ   éi,V¨n  l  ¸n  ph   §  Lu H N   phßng  Bé   chøc  tæ  biªn so¹n, ph¸t hµnh        c¸c  µiliÖu  Ých  îp  Ò   t  th h v nghiÖp  ô    v gi¶i quyÕt c¸cvô        ¸n kinh tÕ,gi¶i       Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ­ tr íc th¸ng 8      n¨m  1994    ®Ó phæ   Õn  bi cho    µ    ¬  c¸c To ¸n,c quan    µnh  vµ   thih ¸n  t ph¸p ®Þa  ¬ng.   ph c.HiÖu  ëng  êng  ¹ihäc  Ët Hµ   éi cã    tr Tr §  Lu   N   tr¸chnhiÖ m:   ­ Phèi hîp  íiVô       v   Ph¸p  ËtluËtd©n  ù    lu     s ­ kinh tÕ, Toµ  nh©n  ©n  èi    ¸n  d t  cao  Ëp  ¬ng  ×nh tËp  Ên, båidìng  l ch tr   hu     nghiÖp  ô  Ðt  ö    ô  kinh tÕ, v x x c¸c v ¸n     gi¶i   Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp,thi µnh       h ¸n kinh tÕ  ïhîp   ph     víitõng  i  îng  íc ngµy  th¸ng 5    ®è t tr   10    n¨m  1994  µ  chøc  iÓn khai thùc v tæ  tr       hiÖn  ¬ng  ×nh ®ã; ch tr   ­ Phèi hîp víiViÖn         Khoa  äc  h ph¸p  ý,Vô   l   Ph¸p  Ëtd©n  ù    lu   s ­ kinh tÕ,Vô     nghiªncøu    ph¸p  Ëtcña  µ  nh©n  ©n  èicao  lu   To ¸n  d t  nghiªncøu  ©y  ùng  ­   xd ch ¬ng  ×nh gi¶ng d¹y vÒ   ètông kinhtÕ  tr       t      trong n¨m    1994. 5.V Ò   ét  è    m s c«ng   t¸ckh¸c: a. Vô   ëng  ô     tr V phæ   Õn    ôc  bi gi¸o d ph¸p  Ëtcã  lu   tr¸chnhiÖ m   Èn  Þ     chu b ®Ò   thùc hiÖn  Ö m   ô  ¸n    nhi v phæ   Õn, gi¸o dôc  bi     ph¸p  ËtvÒ   îp  ng  lu   h ®å kinh  tÕ,xÐt xö    ô        c¸c v ¸n kinh tÕ,tuyªnbè         ph¸ s¶n  doanh nghiÖp,thihµnh       ¸n kinh  tÕ  ×nh Bé  Öt trongth¸ng5  tr   duy       n¨m 1994  µ  chøc  ùc hiÖn      ; v tæ  th   ®Ò ¸n ®ã b. Vô  ëng  ô    tr V qu¶n  ýToµ    a  ¬ng  ã  l  ¸n ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ô    ph       V tæ chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o ®«n  c,  Óm     Öc  ùc  Ön  b v ®µ t   ®è ki tra vi th hi Th«ng   li  t ªn ngµnh  é   B tph¸p,Ban  chøc      tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Toµ    ©n  ©n  èicao  b Ch ph   ¸n nh d t  vÒ   Öc  Õp nhËn,s ¾p  Õp, bè  Ýc¸n bé  ña    ¬  vi ti     x   tr     c c¸cc quan  äng  µikinhtÕ; Tr t    c. Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ocã  c¸n b v ®µ t   tr¸chnhiÖ m   µm  Öc  ô    l vi c thÓ  íiBan  chøc    v  tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ    ù  Õn  è    Õ     b Ch ph ®Ó d ki s biªn ch bæ sung  cÇn  Õtcho  ¬  thi   c quan  é, tr ng  ¹ihäc  Ëtvµ    ë    B  ê §   lu   c¸cS T ph¸p phïhîp víi Öc         vi tiÕp  Ën  ùc  Ön  nh th hi c¸c  Öm   ô  íi ®Ó   ×nh  Ýnh  ñ  íc ngµy    nhi vm  tr Ch ph tr   30 th¸ng6    n¨m  1994; d.  ô   ëng  ô   Õ   ¹ch  µi  Ýnh  ©n  i  ¹  ©n  V tr V K ho T ch c ®è l ing s¸ch  ña  µn  c to ngµnh,híng dÉn    µ    a  ¬ng,Së        c¸cTo ¸n ®Þ ph   T ph¸p tiÕp nhËn  ¬  ë  ËtchÊt­     csv     kü  Ëtcña    ¬  thu   c¸c c quan  äng tµikinh tÕ  îcchuyÓn  tr      ®  giao;lËp  ù      d to¸nkinh   phÝ   ùc hiÖn    Ö m   ô  íi,trong ®ã   ã  Ên   ¬ng  ña  bé  äng th   c¸c nhi vm    c v ®Ò l c c¸n  tr   tµikinhtÕ  a  ¬ng      ®Þ ph chuyÓn  giao Bé      T ph¸p qu¶n  ý.   l Ch¸nh  V¨n phßng  é  ã  B c tr¸chnhiÖm   èihîp víi   n  Þ  ã  ªnquan    ph       ®¬ v c li   c¸c theo  âi t×nh  ×nh  ùc hiÖn  d  h th   Quy Õt  nh  µy, chuÈn  Þ   ®Þ n  b b¸o  tæng  îp  c¸o  h tr×nh Bé  ëng  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng6    tr ch nh   ng 10    n¨m 1994.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2