Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
3
download

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại Phân viện Vật lý hạt nhân - Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  619 ­  T g   G µ Y  28­9­1995 T S T N  V Ò  C H Õ   ® é   H ô  C Ê P  ® é C   ¹I P H ã N G  X ¹ ® è I V íI C « N G  C H ø C, VIªN  P H   C H ø C  L µ M  VI Ö C  T ¹I P H © N  VI Ö N  V Ë T   ý  H ¹ T N H © N  ­ VI Ö N  V Ë T  L ý    L T H U é C  T R U N G  T © M  K H T N   µ  C N Q G V THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­ Ch ph ng 30­ 1992 C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  5­ cø  ®Þ s 25­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh  ù     h ch s nghÞªp  µ   îng vò  v løcl   trang; Theo    Þ  ña  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é     tr BT    tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   h  ngh m«i  µ    v M«i tr ng; ê QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 Cho  Ðp  ph c«ng chøc,viªnchøc  µm  Öc  êng     l vi th xuyªn vµ  ùctiÕp trong   tr       m«i  êng  ã  ãng  ¹ h¹tnh©n  ¹  ©n  Ön  Ët  ýh¹tnh©n    Ön  Ët  ý tr c ph x    ti Ph vi V l     ­ Vi V l   thuéc Trung  ©m   t Khoa  äc  ù nhiªn vµ  h t    C«ng  nghÖ   èc    îc hëng  Õ   Qu gia ®   ch ®é   ô  Êp  c  ¹iphãng  ¹quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ph c ®é h   x  ®Þ t i ®Þ s 603­ TTg  µy  ng 21­ 10­1994  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, theo  møc:  c Th t Ch ph   3  10%,  20%, 30%   møc  ¬ng  l theo ng¹ch bËc.     §i Ò u 2 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng1  ®Þ n c hi l     1    n¨m  1996. §i Ò u 3 Bé  ëng,Trëng  tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  ëng  é  µi b Ch ph   tr BT  chÝnh,Gi¸m  éc    d Trung  ©m  t Khoa  äc  ù nhiªnvµ  h t    C«ng  Ö   èc    Þu  ngh qu gia ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4 Bé   ëng, Thñ íng c¬  tr   t   quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản