Quyết định 62/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 62/2003/Q -BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU V N T I N I NA VÀ PHÍ, L PHÍ HÀNG H I C BI T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ban hành ngày 30/6/1990; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a B Giao thông V n t i t i công văn s 1665/GTVT-PC ngày 24/4/2003 và theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí hàng h i iv i tàu thu v n t i n i a và phí, l phí hàng h i c bi t. i u 2: Cơ quan ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí hàng h i có trách nhi m t ch c thu phí, l phí hàng h i và ư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh sau ây: a. C ng v Hàng h i ư c thu phí tr ng t i; phí neo u t i vũng, v nh, phí s d ng c u, b n, phao neo do Ngân sách Nhà nư c u tư và do cơ quan c ng v qu n lý; l phí ra vào c ng bi n; l phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i) và ư c trích l i 35% trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c. C c Hàng h i Vi t Nam ư c phép i u hoà kinh phí l i chi gi a các ơn v C ng v . b. B o m An toàn Hàng h i Vi t Nam ư c thu phí b o m hàng h i và ư c l i 100% t ng s ti n phí thu ư c. c. Các công ty Hoa tiêu Hàng h i ư c thu phí hoa tiêu và th c hi n ch tài chính theo qui nh hi n hành.
 2. Vi c qu n lý s d ng s ti n phí, l phí ư c trích theo quy nh t i ti t a, b và c i u này th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 3: Các m c phí neo u t i vũng, v nh, phí s d ng c u b n, phao neo không do Nhà nư c u tư ho c do Nhà nư c u tư nhưng ã chuy n giao cho các doanh nghi p c ng bi n và phí b o m hàng h i các lu ng chuyên dùng c a các doanh nghi p th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính ã bao g m thu Giá tr gia tăng. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 15/5/2003; Các quy nh v phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n t i Quy t nh s 48/2001/Q /BTC ngày 28/5/2001 c a B Tài chính, Quy t nh s 86/2000/Q -BVGCP, Quy t nh s 87/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph và các qui nh khác trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 5: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí hàng h i; Cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) BI U PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU V N T I N I NA VÀ PHÍ, L PHÍ HÀNG H I C BI T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 62/2003/Q /BTC ngày 25/4/2003 c a B Tài chính) A- NH NG QUY NNH CHUNG I- ƠN VN TI N T TÍNH PHÍ, L PHÍ HÀNG H I: ng ti n thu phí, l phí hàng h i i v i tàu thu v n t i n i a ư c qui nh b ng ng Vi t Nam. II - ƠN VN TÍNH PHÍ, L PHÍ HÀNG H I VÀ CÁCH QUY TRÒN: M c thu phí, l phí hàng h i ư c tính trên cơ s t ng dung tích (GROSS TONNAGE - GT); công su t máy chính ư c tính b ng mã l c (HORSE POWER - HP) ho c KWAT (KW) c a tàu thu ; th i gian ư c tính b ng gi , ngày; kho ng cách tính b ng h i lý, c th : 1. ơn v tr ng t i:
 3. 1.1. i v i tàu thu ch hàng khô (k c container) - DRY CARRIERS: Tr ng t i tính phí, l phí hàng h i là t ng dung tích (GT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu thu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS: Tr ng t i tính phí, l phí hàng h i b ng 85% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n ho c phân ly. 1.3. i v i tàu thu ra vào ch khách, s a ch a, phá d : Tr ng t i tính phí, l phí hàng h i b ng 50% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4. Tàu thu không ghi GT, tr ng t i tính phí, l phí hàng h i ư c quy i như sau: - Tàu thu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. - Tàu kéo, tàu Ny: 01 HP tính b ng 0,5 GT. - Sà lan: 01 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. 1.5. i v i tàu thu là oàn sà lan, tàu kéo (ho c tàu Ny): Tr ng t i tính phí, l phí hàng h i là t ng GT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 2. ơn v tính công su t máy: Là mã l c (HP) ho c KW; Ph n l dư i 1 HP (ho c KW) tính tròn 1 HP (ho c KW). 3. ơn v th i gian: - i v i ơn v th i gian là ngày: 1 ngày tính là 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính b ng 1/2 ngày, trên 12 gi tính 1 ngày. - i v i ơn v th i gian là gi : 1 gi tính b ng 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , trên 30 phút tính b ng 1 gi . 4. Kho ng cách tính phí hàng h i: Là h i lý; Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. ơn v tính phí c u b n tàu thu là mét, ph n l chưa mét tính b ng 1 mét. III. PHÂN CHIA CÁC KHU V C C NG BI N: - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. IV. GI I THÍCH T NG : M t s t ng trong Quy t nh này ư c hi u như sau: 1. Hàng hoá (k c container) xu t khNu: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) Vi t Nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài.
 4. 2. Hàng hoá (k c container) nh p khNu: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) nư c ngoài và nơi nh n hàng ( ích) Vi t Nam. 3. Tàu thu : Bao g m tàu bi n, tàu sông và các lo i tàu, thuy n, phương ti n khác (không phân bi t có ng cơ ho c không có ng cơ) ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n Vi t Nam. 4. Tàu công trình: Là tàu chuyên dùng thi công xây d ng các công trình thu . 5. V n t i qu c t : Là v n t i hàng hoá, container, hành khách t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam, v n t i quá c nh, v n t i trung chuy n và v n t i vào ho c ra khu ch xu t. 6. V n t i n i a: Là v n t i hàng hoá, hành khách gi a các c ng bi n Vi t Nam. 7. Chuy n: Tàu th y vào c ng 01 lư t và r i c ng 01 lư t ư c tính là 01 chuy n. B. BI U PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU V N T I N I NA I. I TƯ NG ÁP D NG: Bi u phí, l phí hàng h i i v i tàu thu v n t i n i a ư c qui nh cho các i tư ng sau: 1. Là các t ch c, cá nhân có tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách gi a các c ng Vi t Nam th c t vào, r i i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i, vùng nư c thu c các c ng bi n Vi t Nam. 2. Tàu thu c a các l c lư ng vũ trang, công an, h i quan và c ng v khi th c hi n công v không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy t nh này (trư ng h p làm kinh t và ch hàng thuê thì ph i n p phí, l phí hàng h i theo quy nh t i Quy t nh này). II. CÁC QUY NNH C TH : 1. Phí tr ng t i: 1.1. Tàu thu vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí tr ng t i theo m c như sau: - Lư t vào: 250 ng/GT - Lư t r i: 250 ng/GT 1.2. Tàu thu vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không x p d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu nêu t i i m 1.1 m c này 1.3. Tàu thu ch phao, vũng, v nh su t th i gian d hàng áp d ng m c thu b ng 50% so v i m c thu nêu t i i m 1.1 m c này.
 5. 1.4. Tàu th y v n t i hàng hoá, hành khách vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý nhi u hơn 4 chuy n trong m t tháng thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng m c thu b ng 50% m c thu c a cùng trư ng h p. 1.5. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: - Tàu thu vào, r i c ng tránh bão, c p c u b nh nhân, mà không b c d hàng không nh n, tr khách. - Tàu thu chuyên dùng ánh b t cá và thuy n bu m th thao c a Vi t Nam. 1.6. Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu thì ư c áp d ng m c thu th p nh t. 2. Phí b o m hàng h i: 2.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí b o m hàng h i như sau: 2.1.1. Tàu thu có tr ng t i t 2.000 GT tr xu ng: - Lư t vào: 250 ng/GT. - Lư t r i: 250 ng/GT. 2.1.2. Tàu thu có tr ng t i t 2.001 GT tr lên: - Lư t vào: 500 ng /GT. - Lư t r i: 500 ng /GT. 2.2. Tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý nhi u hơn 4 chuy n trong m t tháng thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng m c thu b ng 70% m c thu c a cùng trư ng h p. 2.3. Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân áp d ng m c thu b ng 70% m c thu quy nh t i i m 2.1 trên ây. 2.4. Không thu phí b o m hàng h i i v i các trư ng h p sau: - Tàu sông, bao g m: Tàu kéo, Ny, sà lan bi n, sà lan Lash thu c phương ti n v n t i ư ng sông ã tr phí b o m ư ng sông thì không ph i n p phí b o m hàng h i. 2.5. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu thì ư c áp d ng m c thu th p nh t. 3. Phí hoa tiêu
 6. 3.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau: - Lư t vào: 20 ng/GT- HL - Lư t r i: 20 ng/GT- HL M c thu t i thi u 300.000 ng - Di chuy n c u: 60 ng/GT M c thu t i thi u: 200.000 ng 3.2. M c phí hoa tiêu m t s tuy n: a. Tuy n t nh An qua lu ng Sông H u - Lư t vào: 25 ng/GT- HL - Lư t r i: 25 ng/GT- HL M c thu t i thi u 1.500.000 ng - Di chuy n trong c ng: 60 ng/GT M c thu t i thi u: 200.000 ng b. Tuy n d n tàu khu v c dàn khoan d u khí: - D n c p tàu: 120 ng/GT - D n r i tàu: 120 ng/GT c. Tuy n d n tàu khu v c Kiên Giang: - Khu v c Bình Tr , Hòn Chông 30 ng/GT- HL - Khu v c Phú Qu c: 40 ng/GT- HL d. Tuy n V nh G nh Rái n Cái Mép trên sông Th V i: - Lư t vào: 40 ng/GT- HL - Lư t r i: 40 ng/GT- HL . Tuy n C a Lò, Xuân H i, B n Thu (khu v c C ng Ngh Tĩnh): - Lư t vào: 55 ng/GT- HL - Lư t r i: 55 ng/GT- HL
 7. M c thu t i thi u m i lư t d n tàu vào ho c r i c ng: 500.000 ng e. Tuy n c ng m Môn (v nh Vân Phong): - Lư t vào: 30 ng/GT- HL - Lư t r i: 30 ng/GT- HL M c thu t i thi u: - M i l n d n tàu vào ho c r i c ng: 300.000 ng - M i l n di chuy n trong c ng: 200.000 ng g. Tuy n Phao O n c ng Nghi Sơn (Thanh Hoá), Chân Mây, Dung Qu t, Vũng áng: - Lư t vào: 55 ng/GT- HL - Lư t r i: 55 ng/GT- HL M c thu t i thi u: 500.000 ng - Di chuy n trong c ng: 50 ng/GT M c thu t i thi u: 200.000 ng 3.3. Khi xin hoa tiêu, ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi . Trư ng h p thay i gi ho c h y b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c thu: - Hoa tiêu: 20.000 ng/ngư i-gi . - Hoa tiêu và phương ti n: 200.000 ng/gi Cách tính th i gian ch i như sau: a. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát: Tính là 1 gi b. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: Th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. c. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; n u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu hu b yêu c u thì ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và m c thu quy nh t i i m 3.1 và 3.2 m c này. d. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i.
 8. 3.4. Trư ng h p tàu thu có hành trình th máy móc thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh. 3.5. T u bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu quy nh theo quãng ư ng th c t . 3.6. Tàu thu không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 3.7. Trư ng h p tàu thu ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu thu ã yêu c u và ã ư c c ng v và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i, khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n cho tàu thu ti n ch i là 230.000 ng/gi theo s gi th c t ph i ch i. 3.8. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu thu không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng ( theo xác nh n c a c ng v ) thì không thu phí hoa tiêu. 4. Phí neo u t i vũng, v nh: Tàu th y neo u t i vũng, v nh ph i n p phí s d ng v trí neo u theo m c thu: 4 ng/GT-gi 5. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c khu v c c ng bi n: - Tàu thu t i c u ph i tr phí theo m c: 15 ng /GT- gi - Tàu th y t i phao ph i tr phí theo m c: 10 ng /GT- gi 6. L phí ra, vào c ng bi n: 6.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i th c hi n các th t c qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i n p l phí ra, vào c ng bi n như sau: TT Lo i phương ti n M c thu ( ng/chuy n) 1 Tàu th y, thuy n g nh ch khách, sà lan t hành có tr ng t i 20.000 t 200 t n tr xu ng 2 Tàu th y có tr ng t i dư i 200GT, oàn sà lan v n t i ư ng 30.000 sông (g m tàu lai, kéo, Ny) 3 Tàu thu có tr ng t i t 200GT n dư i 1000GT 50.000 4 Tàu thu có tr ng t i t 1000GT n dư i 5000GT 100.000 5 Tàu thu có tr ng t i trên 5000GT 200.000
 9. 6.2. L phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i): 100.000 ng/l n. C. BI U PHÍ, L PHÍ HÀNG H I C BI T: I. I TƯ NG ÁP D NG: Bi u phí, l phí hàng h i c bi t ư c áp d ng cho các i tư ng sau: 1. Tàu thu (k c tàu thuê mua) thu c s h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam (tr trư ng h p treo c nư c ngoài) và doanh nghi p u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho t ng v n t i qu c t . 2. Tàu thu thu c s h u c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam cho các t ch c cá nhân nư c ngoài thuê ho t ng v n t i qu c t . 3. Tàu thu chuyên d ng mà Vi t Nam chưa s n xu t ư c (g m tàu ch d u thô, khí hoá l ng, xi măng r i) và các tàu thu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c do các t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê c a nư c ngoài ho t ng v n t i qu c t . 4. Tàu thu (không phân bi t tàu c a t ch c, cá nhân nư c ngoài hay c a t ch c, cá nhân Vi t Nam) v n t i hàng hoá xu t nh p khNu, quá c nh cho ch hàng là doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n t i n i a và tiêu th n i a). i tư ng áp d ng các trư ng h p c bi t quy nh t i m c này ph i xu t trình cho cơ quan thu phí h sơ xác minh thu c i tư ng ư c áp d ng theo qui nh c a C c Hàng h i Vi t Nam. II. QUY NNH C TH : 1. M c thu phí hàng h i áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i m c I ph n này như sau: 1.1. Phí tr ng t i: - Lư t vào: 0,05 USD/GT. - Lư t r i: 0,05 USD/GT. 1.2. Phí B o m hàng h i: ơn v tính: USD/GT TT Lo i tàu Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 1 Tàu thu (tr tàu LASH) - Lư t vào 0,14 0,11 - Lư t r i 0,14 0,11
 10. 2 Tàu LASH a. Tàu m - Lư t vào 0,05 0,04 - Lư t r i 0,05 0,04 b. Sà lan con (Ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) - Lư t vào 0,08 0,05 - Lư t r i 0,08 0,05 2. Cách xác nh phí, l phí hàng h i cho các i tư ng t i m c I ph n này như sau: 2.1. Trư ng h p nh n hàng xu t khNu t i nhi u c ng Vi t Nam: - Lư t r i c ng b c d cu i cùng áp d ng m c thu i v i tàu v n t i qu c t . - Lư t n và lư t r i t i các c ng trư c ó áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. 2.2. Trư ng h p tr hàng nh p khNu sau ó nh n hàng v nt in i a: - Lư t vào c ng d áp d ng m c thu i v i tàu v n t i qu c t . - Lư t r i áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. 2.3. Trư ng h p tr hàng n i a sau ó nh n hàng xu t khNu: - Lư t vào áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. - Lư t r i áp d ng m c thu i v i tàu v n t i qu c t . 2.4. Trư ng h p tr hàng nh p khNu t i nhi u c ng Vi t Nam (k c có ho c không nh n hàng v n t i n i a): - Lư t vào c ng d hàng u tiên áp d ng m c thu i v i tàu v n t i qu c t . - Lư t r i c ng d hàng u tiên và t i các c ng ti p theo áp d ng m c thu iv i tàu v n t i n i a. 3. Th i gian tính phí neo u t i vũng, v nh; phí s d ng c u, b n, phao neo iv i các i tư ng qui nh t i m c I ph n này như sau: 3.1. Trư ng h p tr hàng nh p khNu: - Kho ng th i gian t khi tàu vào c ng n khi k t thúc làm hàng nh p khNu: áp d ng m c thu i v i tàu v n t i qu c t .
 11. - Kho ng th i gian t khi k t thúc làm hàng nh p khNu tr i: áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. 3.2. Trư ng h p tr hàng v n t i n i a ho c ch y r ng vào c ng nh n hàng xu t khNu như sau: - Trong th i gian tàu ã vào c ng nhưng chưa b c hàng: áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. - Kho ng th i gian t khi b t u b c hàng n khi r i c ng: áp d ng m c thu iv i tàu v n t i qu c t . 4. Tàu công trình c a nư c ngoài vào, r i lãnh h i Vi t Nam ho t ng thi công công trình thu phí, l phí hàng h i như sau: - Lư t vào u tiên và lư t r i cu i cùng áp d ng m c thu i v i tàu thu v n t i qu c t . - Trong quá trình thi công có vào, r i các khu v c hàng h i ư c áp d ng m c thu i v i tàu v n t i n i a. 5. L phí th t c: Trư ng h p t i m t c ng, tàu thu ph i thanh toán m t lư t cư c, phí c ng bi n theo m c thu i v i tàu v n t i qu c t và m t lư t theo m c thu i v i tàu v n t i n i a thì l phí th t c thu b ng 50% m c thu i v i tàu v n t i qu c t c ng ( + ) v i 50% m c thu i v i tàu v n t i n i a.
Đồng bộ tài khoản