Quyết định 64/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 64/2000/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C S A I LÃI SU T CHO VAY, TH I H N VAY VÀ TR N VAY TÍN D NG C A QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG CHO CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ DNCH V ÁNH B T H I S N XA B BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 159/1998/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i m 3 và i m 5, kho n 2, i u 1 c a Quy t nh s 159/1998/Q -TTg ngày 03 tháng 9 năm1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý và s d ng v n tín d ng cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b , ban hành kèm theo Quy t nh s 393/TTg ngày 09 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Thu s n, ý ki n c a các B , ngành: K ho ch và u tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. S a i v lãi su t cho vay, th i h n vay và tr n vay tín d ng u tư phát tri n cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t, tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ghi t i i m 3 và i m 5, kho n 2, i u 1 c a Quy t nh s 159/1998/Q -TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. Các d án vay v n tín d ng u tư Nhà nư c óng m i, c i hoán tàu ánh b t và d ch v ánh b t h i s n xa b bao g m: các d án cho vay d dang, d án có s dư n n ngày 31 tháng 12 năm 1999 và các kho n gi i ngân m i c a h p ng tín d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2000, ư c hư ng m c lãi su t vay v n theo quy nh hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Th i h n cho vay không quá 10 năm. 3. Th i i m b t u tr n g c và tr lãi vay là sau 12 tháng, k t ngày chính th c ưa tàu vào ho t ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 3. Các B trư ng B : Thu s n, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Th trư ng các B , ngành có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản