intTypePromotion=1

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  64/2000/Q§­T T g   n g µ y  07 th¸ng 6 n¨ m  2000 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  l∙i u Ê t  h o  vay,  êi ¹ n  vi  s c th  h vay v µ  tr¶ n î vay t Ý n d ô n g  c ñ a Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  v è n t Ý n  s d ô n g  ch o  c¸c d ù  ¸n ® ã n g  m í i,  c¶i h o¸n  µ u ® ¸n h   ¾ t v µ  d Þ c h  v ô  ® ¸n h  t b b ¾ t h¶i s¶n  xa b ê  b a n  h µ n h   kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  159/1998/Q§­T T g   n g µ y 03  th¸ng 9 n¨ m  1998 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  ®iÓ m   vµ   iÓ m  5, kho¶n 2,  Òu  cña  cø  3  ® §i 1  Quy Õt ®Þnh  sè  159/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ng 03  9  c Th t Ch ph v viÖc  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  s® m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  Ýn  ông   l  s d vtd cho    ù  ®ãng  íi,c¶iho¸n  µu  ¸nh  ¾t  µ  µu  Þch  ô  ¸nh  ¾t    c¸c d ¸n  m   t® b vt d v® b h¶i s¶n  bê, ban  µnh  Ìm  xa    h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 393/TTg  µy  th¸ng 6  ng 09    n¨m   1997  ña  ñ íng ChÝnh  ñ; c Th t   ph X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  û  ®Ò ngh c B tr B Thu s¶n,ý  Õn  ña    é, ngµnh:K Õ     ki c c¸c B     ho¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  § t      h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1.  öa  æi  Ò     Êt cho    êih¹n  S ® v l∙ su   i vay,th   vay  µ    î vay  Ýn  v tr¶n   t dông  u    ph¸ttr Ón cho    ù  ®ãng  íi,c¶i ho¸n  µu  ¸nh  ¾t, tµu  ®Ç t  i   c¸c d ¸n  m   t® b  dÞch  ô  ¸nh  ¾t    v® b h¶is¶n  bê    ¹  iÓ m   vµ  iÓ m     xa  ghit i ® 3  ® 5, kho¶n    Òu    2, §i 1 cña Quy Õt  nh  è  ®Þ s 159/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 03    n¨m  1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ      ph nh sau: 1. C¸c  ù  vay  èn  Ýn  ông  u    Nhµ   íc ®ãng  íi,c¶i ho¸n  µu   d ¸n  vtd ®Ç t n  m   t  ®¸nh  ¾t  µ  Þch  ô  ¸nh  ¾t    b vd v® b h¶is¶n  bê  xa  bao  å m:    ù    g c¸c d ¸n cho  vay  ë  d dang, dù  cã  è   nî ®Õ n   µy  th¸ng 12    ¸n  s d   ng 31    n¨m  1999  µ    v c¸c kho¶n    gi¶i ng©n  íicña  îp ®ång  Ýn  ông  ùc hiÖn  õ ngµy  th¸ng01  m  h  td th   t  01    n¨m  2000,® ­   îc hëng    møc     Êt vay  èn  l∙ su   i v theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   Ýn  ông  u    ®Þ hi h vtd ®Ç t ph¸ttr Óncña  µ   íc.  i   Nh n 2.Thêih¹n      cho  vay  kh«ng    n¨m. qu¸ 10  3. Thêi ®iÓ m   ¾t  u     î gèc  µ          b ®Ç tr¶ n   v tr¶l∙ vay  µ sau  th¸ng,kÓ   õ i l  12    t  ngµy  Ýnh  ch thøc ® a  µu vµo  ¹t®éng.   t  ho   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    3. C¸c  é   ëng  é:  û  B tr B Thu s¶n,K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh,   ho v§ t      N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Giao    th«ng  Ën  , èng  c  ©n   v t¶i  Th ®è Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam;  ñ  ëng    é,  µnh  ã  ªnquan  µ  ñ   Þch  Nh n     Th tr c¸c B ng c li   v Ch t Uû  ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2