intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

125
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® C ñ a  b é  tr g  bé  k h o a h äc,  n g   g h Ö  vµ m «I tr g   ën c« n ên sè 65/2001/Q§­B K H C N M T   g µy  11 th¸ng 12  m  2001 v Ò  viÖc  n n¨ b a n  h µ n h  da n h  m ô c  c¸c lo¹i h Õ  liÖu ®∙ ® îc x ö    p lý  ® ¶ m   ¶ o  yªu c Ç u   Ò  m «I tr n g  ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u   b v ê ® Ó  lµ m  n g u yªn liÖu s¶n x u Êt B é  tr ëng  bé khoa häc, c«ng  ngh Ö  vµ m «I tr êng ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   22/CP  sè  cña ChÝnh phñ, ngµy    22/5/1993, vÒ     nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  175/CP  sè  cña ChÝnh phñ, ngµy    18/10/1994,vÒ     híng dÉn      thihµnh  LuËt B¶o  M«i  êng;   vÖ  tr ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ,  ngµy 04/4/2001    vÒ qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸    2001  thêikú  –  2005; ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña Côc  ëng  tr Côc M«i  êng, Vô  ëng  Ph¸p  tr   tr Vô  chÕ,  Ch¸nh  V¨n phßng Bé, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  “Danh  môc    i c¸clo¹ phÕ     liÖu  ® îc xö    ®∙    lý®¶m   b¶o  yªu cÇu    vÒ m«i  êng  îc phÐp  tr ®   nhËp khÈu    ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n      xuÊt”. §iÒu 2.   Tæ chøc, c¸ nh©n      chØ  îc nhËp  ®   khÈu    i c¸c lo¹ phÕ  liÖu ®∙    ® îcxö      lý®¶m   b¶o    yªu cÇu  m«i  êng  vÒ  tr thuéc Danh    môc  ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy, ®ång      thêiph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt ®Ó     b¶o  ®¶m: 1. PhÕ     liÖu nhËp khÈu kh«ng cha ho¸ chÊt ®éc,    chÊt phãng      x¹,chÊt  dÔ  ch¸y,dÔ     næ,  hîp chÊt h÷u  cã    c¬  nguån  gèc ®éng, thùc vËt cã        nguy  c¬  g©y  dÞch  bÖnh, chÊt th¶iy  vµ    ihµng      tÕ  c¸c lo¹  ho¸ kh«ng  îc phÐp  ®   nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh cña Nhµ níc. 2. PhÕ       liÖu nhËp khÈu  ® îclo¹ bá    ®∙    i t¹pchÊt,tuynhiªncã          thÓ  cßn b¸m  dÝnh mét îng kh«ng  l   ®¸ng  mµ   kÓ  khã  thÓ  i ® îctrong qu¸ tr×nh xö    cã  lo¹ bá            lý, ph©n  i lo¹ nhng    kh«ng  g©y  nhiÔm  «  m«i  êng. tr 3. PhÕ     liÖu nhËp    khÈu chØ  îcsö  ®   dông    ®Ó lµm nguyªn     liÖu cho    s¶n  xuÊt.
  2. 2 §iÒu  3. C¬  së s¶n xuÊt sö dông phÕ  liÖu nhËp khÈu ®Ó  lµm  nguyªn liÖu s¶n xuÊt ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     kh«ng    ®Ó phÕ  liÖu g©y  «  ra  nhiÔm m«i  êng,ph¶ixö      i tr     lýc¸clo¹ chÊtth¶i®¹ttiªuchuÈn            quy  ®Þnh. §iÒu 4. Së Khoa häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr ®Þa  ph¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm:   1. Phèi hîp    gi¸m    s¸tviÖc nhËp khÈu phÕ  liÖu    yªu  khi cã  cÇu cña c¬  quan    H¶iquan. 2. Phèi hîp      quan  li       víic¸c c¬  cã  ªnquan kiÓm     tra,gi¸m        s¸t®Ó c¸c phÕ   liÖu nhËp    khÈu  îcsö  ®   dông ®óng  môc  ®Ých  phïhîp víi   vµ        quy c¸c ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy ký vµ thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh  sè 10/2001/Q§­BKHCN MT  ngµy  11/5/2001 cña  tr   Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr §iÒu   6. Côc  ëng  tr Côc  M«i  êng, Vô  ëng  Ph¸p  tr   tr Vô  chÕ, Ch¸nh    v¨n phßng      Bé, c¸c Gi¸m ®èc  Khoa  Së  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng,c¸c c¬  vµ  tr     quan  vµ    chøc,c¸ nh©n  li   c¸c tæ      cã  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3 D a n h  m ô c  c¸c lo¹i h Õ  liÖu ®∙ ® îc x ö  lý ® ¶ m  b ¶ o  yªu c Ç u  v Ò    p m «I tr n g  ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u   ê ® Ó  lµ m  n g u yªn liÖu s ¶ n x u Êt (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  65/2001/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy 11/12/2001  cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng) vµ  tr 1. C¸c    d¹ng ®Çu   mÈu, ®Çu  tÊm,  m¶nh  vôn b»ng kim  i lo¹ hoÆc     hîp kim  cßn    l¹sau      i khigiac«ng,cha    qua  dông. sö  2. ThÐp  êng      ® ray,thÐp    tµ vÑt,thÐp    tÊm, thÐp trßn,thÐp    h×nh, thÐp    èng,d©y  l     vµ íithÐp    i qua  dông. c¸clo¹ ®∙    sö  3. Gang, thÐp            thu håitõ viÖc c¾t          ph¸,th¸odì c¸c c«ng tr×nh x©y    dùng  ®∙  qua  dông,nh:cÇu,th¸p, sö         nhµ,xëng.   4. Gang,    thÐp thu      håi tõ viÖc c¾t ph¸,th¸o dì c¸c ph¬ng          tiÖn vËn    t¶i, m¸y  mãc  c¸c®å  vµ    vÆt  b»ng  gang,thÐp  qua  dông.   ®∙  sö  5. §ång, hîp    kim ®ång  d¹ng  ë  tÊm, m¶nh, thanh, èng    hoÆc     c¸c d¹ng  kh¸c thu håitõ viÖc          c¾t          ph¸,th¸odì c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ®å    qua      vËt ®∙  sö  dông. 6. Nh«m,    hîp kim nh«m   d¹ng  ë  tÊm, m¶nh,  thanh,èng    hoÆc     c¸c d¹ng  kh¸c thu håitõ viÖc          c¾t          ph¸,th¸odì c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ®å    qua      vËt ®∙  sö  dông. 7. KÏm,  kim  d¹ng    hîp  ë  tÊm, m¶ng, thanh,èng    hoÆc     c¸c d¹ng kh¸c thu     håitõviÖc      c¾t          ph¸,th¸odìc¸cm¸y mãc, thiÕtbÞ, ®å    qua  dông.       vËt®∙  sö  8. Niken, hîp      kim niken  d¹ng  ë  tÊm, m¶nh, thanh, èng    hoÆc     c¸c d¹ng  kh¸c thu håitõ viÖc          c¾t          ph¸,th¸odì c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ®å    qua      vËt ®∙  sö  dông. 9. D©y     ®iÖn, c¸p    ®iÖn  b»ng ®ång hoÆc  b»ng nh«m   qua  dông, ®∙  sö    ®∙  i vá  lo¹ bá  bäc  c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, cao  hoÆc     su  b»ng    i   c¸c lo¹ vËt liÖu  c¸ch ®iÖn    kh¸c. 10. D©y    ®iÖn    qua  dông  tõ ®∙  sö  (d©y ®ång  lípbäc  cã    c¸ch ®iÖn    b»ng  s¬n  men,   sîib«ng  hoÆc   giÊy). 11.PhÕ       liÖu giÊy,phÕ      liÖu c¸ct«ng. 12. C¸c    d¹ng  m¶nh vôn, ®Çu     mÈu, ®Çu  tÊm,      sîirèib»ng nhùa cßn    l¹i sau    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt,cha    qua  dông. sö   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2