intTypePromotion=1

Quyết định 65/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định 65/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  65/2003/Q§­T T g   th n g µ y 22  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c B é  N « n g  n g hi Ö p   µ  P h¸t tri Ó n n« n g  th«n  v ® Õ n  n¨ m  2005 th ñ tíng C h Ý n h   h ñ P C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n    cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng4  ng 26    n¨m 2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n;ý  Õn  ña    ki c c¸c Bé: K Õ   ¹ch  µ  Çu ,TµichÝnh,Lao  ng    ¬ng      ho v§ t      ®é ­ Th binh vµ  héi,Néi    X∙    vô  µ  Õt  Ën  ña  éi ®ång  Èm  nh  ¹  éc  äp  µy  th¸ng 02  v k lu c H   th ®Þ ticu h ng 20    n¨m   2003, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ   íc thuéc  é   nh n   B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng th«n  n   ®Õ n¨m  2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u 2.  é   ëng  é   B tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc theo  ng  éidung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp ®iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h  chØnh,  bæ   sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víi é        N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n trong viÖc  ùc hiÖn  ­     th   Ph ¬ng    µy. ¸n n Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c,híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo dâiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy.    th   Ph ¸n n §i Ò u 4.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  . b¸o Bé   ëng  é   tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 P h ô  l ô c D o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  n thu é c B é  N « n g  n g hi Ö p   v µ  P h¸t tri Ó n n« n g  th«n th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i  ® Õ n  n¨ m  2005 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 65/2003/Q§­TTg ngµy  th¸ng4  22    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  c  Ëp  ùc  éc  é   µ   µ   íc tiÕp  ôc  ®é l tr thu B m Nh n   t n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   gi   v® l ®Õ n¨m  2005: 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn nh  Ön  ã: Ý gi     hi c ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîD Ç u   Õng.    tr      i Ti ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîB ¾ c      tr      i ­Nam    µ. ­H ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîB ¾ c   ng      tr      i ­H ­H¶i. 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh:   a) Gi÷    nguyªn ph¸p nh©n:     ­Nhµ   Êt    Xu b¶n  N«ng  nghiÖp. ­C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lîI.   tyT v x d th     i b) ChuyÓn  µnh    th C«ng    tyTr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn: ­C«ng    èc  ó y    tyThu th   Trung  ng  ¬ 2. II  ¾ p   Õp   Tæng   . S x c¸c  c«ng    µ  íc: ty nh n 1.Nh÷ng    Tæng  c«ng    Õp tôcduy  ×lµTæng  tyti     tr     c«ng    µ  íc: tynh n a) Tæng    c«ng    thuéc ngµnh  ty91    n«ng  nghiÖp     iÓnn«ng  ­ph¸ttr   th«n: ­Tæng    c«ng    ¬ng  ùc miÒn  ¾ c, tyL th   B ­Tæng    c«ng    ¬ng  ùc miÒn  tyL th   Nam, ­Tæng    c«ng    tyCao  ViÖtNam, su    ­Tæng    c«ng    µ     ÖtNam. tyC phª Vi   b) Tæng    c«ng    trùcthuéc Bé: ty90      ­Tæng    c«ng    © m   tyL nghiÖp  ÖtNam . Vi   ­Tæng    c«ng    èi. tyMu ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d n«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d 4. ­Tæng    c«ng    Ët   tyV tn«ng  nghiÖp. 2.Tæ     chøc  ¹c¸cTæng  l    i c«ng  ty: a) S¸p  Ëp  nh Tæng  c«ng    ©y  ùng    ñy  î I vµ  ty X d ­ Th l     Tæng   i c«ng    ¬   ty C ®iÖn n«ng nghiÖp  µ  ñy  îthµnh  v Th l   i Tæng  c«ng    ¬   iÖn   ©y  ùng  tyC ® ­X d n«ng  nghiÖp  µ  ñy  î . v Th l i b) S¸p  Ëp  nh Tæng  c«ng    Êt  Ëp  Èu  ty Xu nh kh n«ng s¶n  µ  ùc  È m   v Th ph chÕ   Õn vµ  bi   Tæng  c«ng    tyRau  qu¶  ÖtNam   µnh  Vi   th Tæng c«ng    tyRau  qu¶,  n«ng s¶n  ¹t®éng  ho   theo m«   ×nh  chøc   h tæ  C«ng    Ñ    tym ­C«ng   tycon.
 3. 3 c) Tæ     chøc  ¹ Tæng  l  i c«ng    Ì  ÖtNam   µnh  tyCh Vi   th Tæng  c«ng    Ì  ¹t tyCh ho   ®éng theo m«   ×nh  chøc   h tæ  C«ng    Ñ    tym ­C«ng    tycon. d)    Tæ chøc  ¹ Tæng   li  c«ng    ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam   µnh      th Tæng  c«ng    ty Ch¨n  nu«iho¹t®éng     theo m«   ×nh  chøc   h tæ  C«ng    Ñ    tym ­C«ng    tycon. ®)  ¹m  êigi÷ nguyªn  T th     Tæng  c«ng    Ý a   êng    ty M ® I,Tæng  c«ng    Ý a   ty M ® êng      ùc hiÖn  Öc  ¬  Êu  ¹ t×nh  ×nh  µichÝnh  µ  II®Ó th   vi c c l   i h t  v chuyÓn  æi  ë  ® s h÷u  ña  Êtc¶    c t   c¸c doanh  nghiÖp  µnh    íckhitæ  th viªntr     chøc  ¹ 2  l   Tæng  i c«ng  tynµy.   e)  ¹m  êigi÷ Tæng   T th     c«ng    © u   ty D t»m  ¬  Öt Nam     Õn  µnh    t Vi   ®Ó ti h gi¶i quyÕt    iÓ m   Ò   µichÝnh  ña  µn  døt ® v t  c to Tæng   c«ng    íc khi chuyÓn  ty tr     giao  cho  Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam.  Vi   Yªu  Çu    é,  µnh  c c¸c B ng chøc n¨ng  phèihîp víiBé         N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Èn  ¬ng  ö  ýnh÷ng  kh tr x l  tån t¹ vÒ   u     µichÝnh  ña      ®Ç t­t   i c Tæng  c«ng    µy. tyn II   é  ×nh  ¾ p   Õ p  IL tr . s x doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n 1.Doanh    nghiÖp  µ  íctrùcthuéc Bé  nh n       N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n: N¨m  2002   ­2003: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷ nh n     cæ ph h    Nh n     trªn50%   èn  iÒu  Ö:   v® l ­C«ng    èng  ©y  ång l©m    tyGi c tr   nghiÖp  Trung  ng. ¬ ­C«ng        tyThic«ng  ¬   íthñy ®Ç u    µ  ©y  ùng. C gi   i   tv X d ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 47. ­C«ng    ©y  ùng  Þch  ô  µ  îp      ng.   tyX d d v v H t¸clao®é ­C«ng    Ët     tyV tb¶o  Ö   ùc vËtII v th     . ­C«ng    êng    ty§ Qu¶ng  Ng∙i. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷ nh n     cæ ph h    Nh n     díi  50%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ©y  ùng  µ  ÕtkÕ   è    tyX d v Thi   s 1. ­C«ng      tyKhaith¸cnícngÇ m        I. ­C«ng        tyInn«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m. th   ­C«ng    èng  ©y  ång Trung  ng    tyGi c tr   ¬ I. c) Doanh    nghiÖp  µ  íc c¬  Êu  ¹ tµichÝnh    nh n   c l i     ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh (cæ  Çn  ãa, giao,b¸n, gi¶ithÓ, ph¸  ph h         s¶n) thùc  Ön  õ n¨m    hi t   2002  2003  ­  ®Õ n   Õt  h n¨m  2004: ­C«ng    Õp  Þ   Çu     tyTi th ­§ tn«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. N¨m  2004: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷ nh n     cæ ph h    Nh n     trªn50%   èn  iÒu  Ö:   v® l ­C«ng    Ët     tyV tb¶o  Ö   ùc vËtI. v th    
 4. 4 ­C«ng      tyGi¸m  nh  µ  ö  ïngFCC. ®Þ v Kh tr   ­C«ng      tyGi¸m  nh  µ    µ  µng  ãa  ®Þ c phª v H h n«ng  s¶n  ÊtkhÈu. xu   ­C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lîII   tyT v x d th     . i b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷ nh n     cæ ph h    Nh n     díi  50%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ícngÇ m     tyN   2. ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  ò  èc.   tyXu nh kh ng c ­C«ng      tyOng  Trung  ng. ¬ ­Nhµ     m¸y    InN«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. 2.Tæng    c«ng    © m   tyL nghiÖp  ÖtNam : Vi   Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   m Nh n   t  gi   v® l ®Õ n¨m  2005. ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  Hßa  ×nh. B ­C«ng    © m,    tyL n«ng  nghiÖp  §«ng  ¾c. B ­L© m   êng  T¬.   tr Ba  ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  Ngµ. La  ­C«ng      tyV¸n  d¨m    Th¸iNguyªn. ­C«ng      tyMDF   Gia  Lai. ­C«ng      tyC«ng  nghiÖp  õng  ©y  r T Nguyªn. ­C«ng      tyKon  µ   õng. HN ­C«ng      tyGia  NghÜa. ­C«ng      tyS¶n  Êtvµ  Êt nhËp  Èu  ©m  xu   Xu   kh l s¶n  µiGßn. S  N¨m  2002   ­2003: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ç  È m   µ. Ch bi g C H ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ç  ÊtkhÈu  B×nh. Ch bi g xu   An  ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ç  ÊtkhÈu  Ch bi g xu   Long  ×nh. B b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  Òn  mi §«ng. ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  ©m, n«ng    tyXu nh kh l   s¶n  µiGßn. S  ­Nhµ     m¸y  ¬  Ý  ©m  c kh l nghiÖp  µiGßn. S  ­C«ng    © y     µ   éi.   tyM treH N ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  êng  ® 9. ­C«ng      tyT«n  Öt­óc. Vi    ­C«ng    ç   ¹ngBu«n    ét.   tyG l   Ma Thu
 5. 5 c) Doanh    nghiÖp  µ  íc c¬  Êu  ¹ tµichÝnh    nh n   c l i     ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh (cæ  Çn  ãa, giao,b¸n, gi¶ithÓ, ph¸  ph h         s¶n) thùc  Ön  õ n¨m    hi t   2002  2003  ­  ®Õ n   Õt  h n¨m  2004: ­C«ng    Õ   Õn  ©m    tyCh bi l s¶n  Trung  V¨n. ­C«ng      tyS¶n  Êtvµ  Êt nhËp  Èu  ©m  xu   Xu   kh l s¶n  µ   éi. HN ­C«ng    © m   Æc     tyL ® s¶n  µ   éi. HN ­C«ng    Õ   Õn    ©n  ¹o.   tyCh bi v¸n nh t ­ C«ng    ty S¶n  Êt kinh  xu   doanh  ©m   Æc   l ® s¶n  µ  Þch  ô  Êt  Ëp  vD v xu nh khÈu  µ   Ünh. HT ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  Nguy Ôn  Ö. Hu ­C«ng      tyN«ng, l©m    nghiÖp  Òn  ©y. mi T   d) S¸p  Ëp    nh doanh  nghiÖp: ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Ën    µ  tyV t¶iv Kinh doanh  ©m  l s¶n  Öt Tr×  µo  Vi   v C«ng   tyV¸n    d¨m    Th¸iNguyªn. ­ S¸p  Ëp  nh C«ng    ty C«ng nghÖ   Õt kÕ   µ  Õ   Õn  ©m   thi   v Ch bi l s¶n  µo  v C«ng    © m,  tyL n«ng nghiÖp §«ng  ¾c. B ®)  ¹  Êp  ¹ch to¸n:   Hc h      ­ Chuy Ón    C«ng    lÞch l©m  tyDu    nghiÖp  µ  Þch  ô  vD v (doanh  nghiÖp  µ  nh ních¹ch to¸n®éc  Ëp)thµnh       l  doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nphô  éc Tæng  h   thu   c«ng    ty L© m   nghiÖp  ÖtNam . Vi   N¨m  2004: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng      tyKhaith¸cchÕ   Õn  ©m, n«ng     bi l   s¶n  óp Eas b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    Õ   Õn  µ    tyCh bi v Kinh doanh  ©m  l s¶n Vinh, ­C«ng    ¬ng  ¹il©m    tyTh m  s¶n  µ   éi, HN ­C«ng    © m     tyL nghiÖp  19, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  ©m    tyXu nh kh l s¶n  Nha  Trang. 3.Tæng    c«ng    èi: tyMu Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   m Nh n   t  gi   v® l ®Õ n¨m  2005: ­C«ng    èi Nam   Þnh,   tyMu   § ­C«ng    èi miÒn    tyMu   Trung, ­C«ng    èi miÒn    tyMu   Nam, ­C«ng    èi B¹c    tyMu   Liªu, ­C«ng    èi Ngh Ö     tyMu   An. N¨m  2002   ­2003:
 6. 6 a) Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,trong    µ   íc n ¾ m   ÷   ®ã Nh n   gi   trªn50%   èn  iÒu  Ö:   v® l ­C«ng    èi Hµ   Ünh.   tyMu   T b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,trong    µ   íc n ¾ m   íi   ®ã Nh n   d  50%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ùc  È m     ×nh.   tyTh ph Th¸iB N¨m  2004: Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícn ¾ m       Nh n   trªn50%   vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    èi Thanh    tyMu   Ho¸, ­C«ng    èi H¶i Phßng.   tyMu     4.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d n«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n: Doanh nghiÖp kinh doanh  µ   µ   íc tiÕp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n   tn gi 100%   èn  v ®iÒu  Ö  n   l ®Õ n¨m  2005: ­ C«ng    ©y  ¾p    Ët   ©y  ùng  ® æi    µnh:C«ng    ©y  ùng    tyX l ­ V tx d 6  tªnth   tyX d vµ  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 2.   ­C«ng        tyThic«ng  ¬  í® æi    µnh:C«ng    ©y  ùng  µ  c gi  i tªnth   tyX d v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n 3.   ­S¸p  Ëp    nh C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng  vµo  tyX l v V tx d 4  C«ng    ©y  ¾p    tyX l 1, ® æi    µnh:C«ng    ©y  ùng  µ  tªnth   tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 4.   ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    ©y  ùng  µ  tyX d v ChuyÓn  giao kü  Ëtvµ    thu   C«ng    ©y   tyX l¾p  µ  Ët   x©y  ùng    æi    µnh: C«ng    ©y   ùng  µ  vV t d 5, ® tªn th   ty X d v Ph¸t tr Ón  i  n«ng th«n 5.   N¨m  2002   ­2003: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö. ® l ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 6,   ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  µ  ©y  ¾p.   tyV li   d vX l b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 1,   ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng    tyX l v V tx d 1, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 8,   ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 10.   c)Doanh    nghiÖp  ¬  Êu  ¹tµichÝnh    c c l   i ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h (cæ  Çn   ph ho¸,giao,b¸n,ph¸ s¶n)thùc hiÖn  õn¨m            t  2002   ­2003  n   Õt  ®Õ h n¨m  2004: ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng    tyX l v V tx d 8, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 7.   N¨m  2004:
 7. 7 a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng,   tyX l v V tx d ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 9,   ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng    tyX l v V tx d 3. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ©y  ¾p  µ    Ên  u      tyX l v T v ®Ç tc«ng  nghiÖp  ùc phÈ m, th   ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng    tyX l v V tx d 7, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 6, ­C«ng    ©y  ¾p  µ  Ët   ©y  ùng    tyX l v V tx d 2. 5.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d 4: Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   m Nh n   t  gi   v® l ®Õ n¨m  2005: ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 41, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 44. N¨m  2002   ­2003: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 46, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 43. b) Doanh    nghiÖp  ¬  Êu  ¹tµichÝnh    c c l    i ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h (cæ  Çn   ph ho¸ giao,b¸n,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n) thùc hiÖn  õ n¨m               t  2002    ­ 2003  n   Õt    ®Õ h n¨m 2004: ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 45. N¨m  2004: Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   íc gi÷ trªn50%       Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 48. 6.Tæng    c«ng    Ët   tyV tn«ng  nghiÖp: Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   m Nh n   t  100%   èn  iÒu  Ö  n     v® l ®Õ n¨m 2005: ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  , II ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp      I­H¶i Phßng, ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  s¶n. N¨m  2002   ­2003:
 8. 8 a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  I II (trong®ã   ùc hiÖn    th   theo 2  íc®Ó     µnh  C«ng      Çn        b   t¸chth 2  tycæ ph nh ®Ò nghÞ  ña  c doanh  nghiÖp). b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  Ph¸p  ©n, V ­C«ng    Ët   µng  ãa  µ  Ën  ,   tyV th h vV t¶i ­C«ng    Ën    µ    tyV t¶i Kinh  v doanh  n«ng  s¶n. N¨m  2004: Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ díi50%   th hi cæ ph h  ®ã Nh n       vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  S«ng  ång. H 7.Tæng    c«ng    ¬   iÖn   ©y  ùng  tyC ® ­X d n«ng  nghiÖp  µ  ñy  î : v Th l i Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   m Nh n   t  gi   v® l ®Õ n¨m  2005: ­C«ng    ©y  ùng    tyX d Nam   S«ng  ång, H ­C«ng    ¬   iÖn    tyC ® n«ng  nghiÖp  I II . N¨m  2002   ­2003: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ©y  ùng  ñy lî26,   tyX d th     i ­C«ng    ©y  ùng  ñy lî25,   tyX d th     i ­C«ng    ©y  ùng  ñy lî27,   tyX d th     i ­C«ng    ÕtbÞ  ô  ïngc¬  iÖn    tyThi   ph t   ® n«ng  nghiÖp. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ¬   iÖn    tyC ® n«ng  nghiÖp  ñy lî18, th     i ­C«ng    µu  èc  µ  ©y  ùng.   tyT cu v X d c) Doanh    nghiÖp  ùc  Ön  ¬  Êu  µichÝnh    th hi c c t   ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh (cæ  Çn    ph ho¸,giao,b¸n,gi¶i Ó) thùc hiÖn  õn¨m      th     t  2002   ­2003  n   Õt    ®Õ h n¨m 2004: ­C«ng    ¬   iÖn    tyC ® n«ng  nghiÖp  1. d) H¹  Êp  ¹ch to¸n:  c h   ­ Chuy Ón    C«ng    ¬   iÖn  ty C ® n«ng nghiÖp  µ  ñy  î 4  v Th l   (doanh  i nghiÖp  h¹ch to¸n®éc  Ëp)thµnh     l  doanh nghiÖp  ¹ch to¸nphô  éc Tæng  h   thu   c«ng    ¬   tyC ®iÖn   ©y  ùng  ­X d n«ng nghiÖp  µ  ñy  î . v Th l i ®)  S¸p  Ëp  nh doanh  nghiÖp:
 9. 9 ­ S¸p  Ëp  nh C«ng    ¬   iÖn  ty C ® n«ng nghiÖp  ñy  î 9  µo  th l i v C«ng    ¬     ty C ®iÖn n«ng nghiÖp  I II . ­ S¸p  Ëp  nh C«ng    ¬   iÖn  ty C ® n«ng nghiÖp    6, C«ng    ¬   iÖn  ty C ® n«ng  nghiÖp  µ  ñy  î7, C«ng    ¬   iÖn  v Th l     i tyC ® n«ng nghiÖp  µ  ñy  î10  µo  v Th l   v C«ng  i tyC¬   iÖn  µ   ® v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ®Ó     Çn  ãa.   cæ ph h N¨m  2004: Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   íc gi÷ trªn50%       Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ©y  ùng  ñy lîI,   tyX d th     i ­C«ng    ©y  ùng  ñy lî24,   tyX d th     i ­C«ng      Ên  µ  Çu   ü  Ëtc¬  iÖn,   tyT v v § tk thu   ® ­C«ng    ÕtbÞ  Ëttn«ng    tyThi   v    s¶n, ­C«ng    ¬   iÖn  µ    tyC ® v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh c«ng  ×nh thñy 276. tr     8.Tæng    c«ng    tyRau  qu¶   ­N«ng  s¶n: N¨m  2002   ­2003: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh rau qu¶  I II , ­C«ng    ùc  È m   ÊtkhÈu  ©n  ×nh,   tyTh ph xu   T B ­C«ng    ùc  È m   Õ   Õn  ÊtkhÈu    tyTh ph ch bi xu   Qu¶ng  Ng∙i, ­C«ng    ùc  È m   ÊtkhÈu  ¾c    tyTh ph xu   B Giang. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    Çu   ÊtnhËp  Èu    ty§ txu   kh n«ng,l©m    s¶n  Õ   Õn, ch bi ­C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh rau qu¶  I, ­C«ng    Ët   µ  Êt  Ëp  Èu,   tyV tv Xu nh kh ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Þch  ô  Ëttkü  Ët.   tyXu nh kh v D v v    thu c)  ¬   Êu  ¹  µichÝnh    Cc li   t ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h (cæ  Çn  ãa, giao, ph h    b¸n,gi¶i Ó,ph¸ s¶n)thùc hiÖn  õn¨m     th         t  2002   ­2003  n   Õt  ®Õ h n¨m  2004: ­Nhµ     m¸y  ùc  È m   ÊtkhÈu  Th ph xu   Nam   µ. H N¨m  2004: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­C«ng    èng      tyGi rau qu¶, ­C«ng    ùc  È m   ÊtkhÈu  ång    tyTh ph xu   § Giao, ­C«ng      tyRau  qu¶  µ   Ünh, HT ­C«ng    Õ   Õn  ùc phÈ m   ÊtkhÈu      tyCh bi th   xu   KiªnGiang,
 10. 10 ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng s¶n,thùc phÈ m       3, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng s¶n,thùc phÈ m   µ   éi.     HN b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh rau qu¶  , II ­C«ng      tyGiao  Ën  µ  Êt nhËp  Èu    nh v Xu   kh H¶i Phßng, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh rau qu¶  Thanh  Ho¸, ­C«ng    Ën    µ  ¹ilývËn  ,   tyV t¶i §     v t¶i ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng s¶n  µ  ùc  È m   Õ   Õn  µ  ½ ng, v Th ph ch bi § N ­C«ng      tyRau  qu¶  Pa. Sa  9.Tæng    c«ng    Ì: tyCh Doanh nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  n   m Nh n   t  gi   v® l ®Õ n¨m  2005: ­C«ng    Ì  éc  ©u,   tyCh M Ch ­C«ng    Ì    tyCh S«ng  Ç u, C ­C«ng    Ì    tyCh Long  ó. Ph N¨m  2004: Doanh nghiÖp    Çn  ãa, trong ®ã   µ   íc gi÷ trªn50%   èn  iÒu  cæ ph h    Nh n       v® lÖ: ­C«ng    ©y  ¾p  Ëttkü  Ët.   tyX l v    thu 10.Tæng    c«ng    tyCh¨n  nu«i: N¨m  2002   ­2003: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­C«ng    ü  ËttruyÒn  èng giasóc    tyK thu   gi     Trung  ng, ¬ ­C«ng    èng  înmiÒn  ¾ c,   tyGi l  B ­C«ng    èng  s÷a  © m   ång,   tyGi bß  L § ­XÝ     nghiÖp  µ   èng thÞtdßng  Çn  G gi     thu Tam   §¶o, ­C«ng    Ët   µ  èng    óc,   tyV tv Gi gias ­C«ng    èng  s÷a  éc  ©u,   tyGi bß  M Ch ­C«ng    èng    Ç m   Òn    tyGi giac mi Nam, ­C«ng      tyPh¸ttr Ónvµ  Êt nhËp  Èu    i   Xu   kh Gia  Ç m, C ­XÝ     nghiÖp  µ   èng Ch ©u  µnh, G gi   Th ­XÝ     nghiÖp  èng    Ç m   È m   ×nh, Gi giac C B ­C«ng    èng    Ç m   ¬ng  ü,   tyGi giac L M ­C«ng      tyCh¨n  nu«imiÒn    Trung.
 11. 11 b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  óc    tyXu nh kh s s¶n  µ v Gia  Ç m   c 1, ­C«ng    Õ   Õn    tyCh bi s¶n  È m   ph ch¨n nu«iHµ   éi,    N ­C«ng      tyCh¨n  nu«i, Õ   Õn  ÊtnhËp  Èu.  ch bi xu   kh c)H¹  Êp  ¹ch to¸ns ¾p  Õp  ¹   c h     x l ichuyÓn    : c¸cC«ng  ty: ­XuÊt  Ëp  Èu  óc    nh kh s s¶n  µ  v Gia  Ç m     c H¶iPhßng, ­Trung  ©m  ü  Ëtlîngièng Trung  ng,   t K thu       ¬ ­C«ng    èng  Ëtnu«ivµ  ©y  ång§ång    tyGi v   C tr   Giao. Lµ doanh nghiÖp  µ  íc h¹ch  nh n   to¸n ®éc  Ëp  µnh    l th doanh nghiÖp  ¹ch h  to¸nphô  éc Tæng    thu   c«ng    tyCh¨n nu«i. d) Nh÷ng    doanh nghiÖp  ¬  Êu  ¹ t×nh  ×nh  µichÝnh    c c l  i h t  ®Ó chuyÓn  æi  ® së  ÷u  h (cæ  Çn  ãa, giao,b¸n,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n) thùc hiÖn  õ n¨m  ph h              t  2002    ­ 2003  n   Õt  ®Õ h n¨m  2004: ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  óc  Ch bi s s¶n  ÊtkhÈu    xu   H¶iPhßng, ­C«ng    èng  ñy  Ç m     tyGi Th C Trung  ng, ¬ ­XÝ     nghiÖp  ùc  È m   ÊtkhÈu    Th ph xu   H¶iPhßng, ­XÝ     nghiÖp  èng    Ç m   Gi giac Qu¶ng  Ninh. N¨m  2004: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­XÝ     nghiÖp  µ   èng trøng dßng  Çn  V×, G gi     thu Ba  ­C«ng    èng  thÞt, ÷a    tyGi bß   s Yªn  ó, Ph ­N«ng  êng  gièng miÒn    tr bß    Trung, ­N«ng  êng  ÷u  Þ  ÖtNam      tr h ngh Vi   ­M«ng  Cæ, ­N«ng  êng    tr §«ng  Òu. Tri b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa,trong ®ã   µ   ícgi÷díi th   cæ ph h    Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng      tyThøc    ¨n ch¨n nu«iTrung  ng.     ¬ 11.Tæng    c«ng    Ý a   êng  tyM ® I: N¨m  2002   ­2003: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa, trong    µ   íc gi÷ trªn th hi cæ ph h  ®ã Nh n       50%   èn  iÒu  Ö: v® l ­C«ng      tyB¸nh  Ño    ©u, k H¶i Ch ­C«ng    ùc  È m   ¹n  Ó m,   tyTh ph V §i ­C«ng    Õ   Õn  ùc phÈ m   Ünh  µ.   tyCh bi th   V H
 12. 12 b) Nh÷ng    doanh nghiÖp  ¬  Êu  ¹ t×nh  ×nh  µichÝnh    c c l  i h t  ®Ó chuyÓn  æi  ® së  ÷u  h (cæ  Çn  ãa, giao,b¸n,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n) thùc hiÖn  õ n¨m  ph h              t  2002    ­ 2003  n   Õt  ®Õ h n¨m  2004: ­C«ng    êng    ty§ N«ng  èng, C ­C«ng    êng  ¬n  ¬ng,   ty§ SD ­C«ng    Ý a   êng  µ    tyM ® Tr Vinh, ­C«ng    êng    ty§ Qu¶ng  ×nh, B ­C«ng    êng  îu­Bia ViÖtTr×,   ty§ R        ­C«ng      Ên  µ  Çu   Ý a   êng.   tyT v v § tm ® N¨m  2004: Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa, trong ®ã   µ   íc gi÷ trªn50%   th   cæ ph h    Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    ü  Ö   ùc phÈ m     tyK ngh th   19/5. 12.Tæng    c«ng    Ý a   êng  : tyM ® II N¨m  2002   ­2003: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l ­C«ng    êng    ty§ Tuy  µ. Ho b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph ­C«ng    ¬  Ý  ùc phÈ m     µ.   tyc kh th   BiªnHo c)Doanh    nghiÖp  ¬  Êu  ¹tµichÝnh    c c l    i ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h (cæ  Çn   ph ho¸,giao,b¸n,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n) thùc hiÖn  õ n¨m               t  2002    ­ 2003  n   Õt    ®Õ h n¨m 2004: ­C«ng    êng    ty§ Kh¸nh  éi, H ­C«ng    êng  ×nh  ¬ng,   ty§ B D ­C«ng    Ý a   êng    tyM ® Qu¶ng  Nam. 13.Tæng    c«ng    © u   tyD t»m  ¬: t Toµn  Tæng  c«ng    µ  õng  ty v t doanh  nghiÖp  µnh    Õn  µnh  ö  ý th viªn ti h x l  døt ®iÓ m   Ò   µichÝnh, t¹m  êigi÷ nguyªn      v t    th     ®Ó chuyÓn giao Tæng  c«ng    ty D Öt   ­May  ÖtNam   Õp nhËn  µ  chøc  ¹  Vi   ti   v tæ  li .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2