Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
65
lượt xem
17
download

Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  653/2001/Q§­N H N N   n g µ y 17  T th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q ui c h Õ   vi h t æ   h øc   ù c hi Ö n   h ÷ n g  n hi Ö m   ô  v Ò  q u ¶ n  lý  c th n v D ù   ÷  g o ¹i è i n h µ  n íc tr n  h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íc; l   tr      n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "QuichÕ   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  ÷ng  Ö m  ô  Ò   nh nhi v v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc". l   tr      n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ      c¸c Quy Õt  nh  ®Þ sau  y   ña  èng  c  ©n   µng  ®© c Th ®è Ng h Nhµ   íc:Quy Õt  nh  è  n  ®Þ s 208/Q§­ NH7   µy  ng 26/7/1995  ban  µnh  h Quy  nh   ®Þ vÒ  qu¶n  ýQuü   ¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   íc;Quy Õt  nh  è  l  ngo   c Ng h Nh n   ®Þ s 216/Q§­ NH7   µy  ng 07/8/1995 ban  µnh    h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü   µng  ña  l  ® h Qu v c Ng ©n   µng  µ   íc;vµ    h Nh n   c¸c quy  nh   ªnquan  n   Öc  ®Þ li   ®Õ vi qu¶n  ý Dù   ÷ l   tr   ngo¹ihèi nhµ  íc   ü  ù  ÷ngo¹ihèi vµ  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng)    n   (Qu d tr       Qu b æn t     gi¸v   trong quy  Õ     ch qu¶n  ýngo¹itÖ  ña  ©n  µng  µ   ícë  ícngoµiban  µnh  l    c Ng h Nh n   n     h kÌm theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 373/1999/Q§­ NHNN13  µy  ng 20/10/1999. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   ëng  l      tr Vô   Ýnh  Ch s¸ch  Òn  Ö, Gi¶m   c  ë   ti t   ®è S Giao  Þch, Vô   ëng  ô   Õ   d   tr V K to¸n Tµi    chÝnh,Vô  ëng  ô    tr V Tæng  Óm  ki so¸t, ô  ëng  ô      tr V V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Thñ   ëng  tr c¸c  n   Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc chÞu  ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ   ch t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  n h ÷ n g  n hi Ö m  v ô  v Ò  q u ¶ n  l ý  d ù  tr÷ n g o ¹i è i n h µ  n í c  h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 653  µy  ng 17/5/2001  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy    nh: ch n qui®Þ 1. NhiÖ m   ô  ña    v c Ban  iÒu  µnh  ® h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèi Nhµ   íc (d i l   tr      n   í  ®©y  äilµ"Ban  iÒu  µnh"), Ö m  ô  ña    ô  g    ® h   nhi v c c¸cV chøc  n¨ng  ã  ªnquan  µ  c li   v Së  Giao  Þch  ¹  ©n   µng  µ   íc trong  Öc  chøc  ùc  Ön  ÷ng  d ti Ng h Nh n   vi tæ  th hi nh nhiÖ m  ô  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   v c Th ®è Ng h Nh n   qu¶n  ýdù  ÷ngo¹ihèinhµ  l   tr      níc ® îc quy  nh   ¹     ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999  ña  c ChÝnh  ñ; ph 2.  ét  è  éi dung  ô  Ó   ña  M sn  c th c NghÞ   nh   è  ®Þ s 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc. l   tr      n §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc l   tr      n  1. B¶o  ¶m   toµn  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íctheo    ® an  D tr      n  nguyªn tÖ    hoÆc   Ön  hi kim,h¹ch to¸ntheo n¨m  µichÝnh;        t  2. B¶o  ¶m   Ýnh    ® t thanh kho¶n cao    ½n  µng  ¸p  ®Ó s s ® øng    c¸c nhu  Çu  c ngo¹ihèikhicÇn  Õt;     thi 3.Sinh lêi      th«ng  qua    c¸cnghiÖp  ô  u  . v ®Ç t §i Ò u    ü   ù  ÷ngo¹ihèi,Quü   ×nh    ûgi¸vµ  µng 3. Qu d tr      b æn t     v Dù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc ® îc thµnh  Ëp  µnh    ü:  ü   ù  ÷ngo¹i tr      n    l th haiQu Qu d tr     hèi  µ  ü  ×nh    ûgi¸vµ    µng.  v qu b æn t     gi¸v 1. Quü   ù  ÷ngo¹ihèi ® îc sö  ông    ¶m     d tr      d ®Ó ® b¶o kh¶ n¨ng thanh    to¸n quèc  Õ, ®iÒu  µ  ån  ¹ihèi víiQuü   ×nh    û gi¸vµ    µng    t  ho ngu ngo       b æn t     gi¸v khi cÇn  Õt,thùc  Ön    thi   hi c¸c nghiÖp  ô  u  ; t¹m  v ®Ç t  øng cho  ©n   Ng s¸ch  µ   íc Nh n   ®Ó   ¸p  ® øng  c¸c nhu  Çu  ¹ihèi ®ét  Êt  Êp  c ngo     xu c b¸ch  ña  µ   íc theo c Nh n     Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ®Þ c Th t   ph 2. Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng  îcsö  ông      b æn t     gi¸v ® d ®Ó can  Öp  Þ  êng  thi th tr ngo¹itÖ  µ  Þ  êng  µng    v th tr v trong níc nh»m     nh  û gi¸vµ    µng     æn ®Þ t     gi¸v theo  m ôc    ña  Ýnh  tiªuc ch s¸ch  Òn  Ö, ®iÒu  µ  ån  ¹ihèi víiQuü   ù  ÷ ti t   ho ngu ngo       d tr   ngo¹ihèikhicÇn  Õtvµ  ùc hiÖn        thi   th   c¸cnghiÖp  ô  u    ¾n  ¹n. v ®Ç tng h
 3. 3 §i Ò u    ©y  ùng,phª  Öt  4. X d   duy møc  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íchµng  D tr      n  n¨m ViÖc  ©y  ùng  µ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  x d v tr Th t Ch ph phª  duyÖt møc   ù   ÷ D tr   ngo¹ihèinhµ  ícdù  Õn  µng     n   ki h n¨m  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1.C¨n  x©y  ùng    cø  d møc Dù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícdù  Õn  µng    tr      n   ki h n¨m: a.  ×nh  ×nh  ùc  Ön  T h th hi c¸n  ©n  c thanh to¸n vµ  ù   Õn    d ki cho  n¨m  Õ   k ho¹ch b.M ôc    Ýnh    tiªuch s¸ch tiÒn tÖ      n¨m  Õ   ¹ch; k ho c.Møc  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íctèithiÓu cÇn  Õt®Ó   ¶m     D tr      n     thi   ® b¶o  toµn  an  thanh    èc  Õ  to¸nqu t theo th«ng  Ö  èc  Õ;   l qu t d. Dù   tû gi¸vµ    µng    b¸o      gi¸v trong nícn¨m  Õ   ¹ch  µ  è  ¹ihèicÇn     k ho v s ngo     thiÕt®Ó     can  Öp thÞ  êng  ¹ihèitrong níc. thi   tr ngo       2. Vô     qu¶n  ýngo¹ihèi chñ  ×,phèi hîp  íiVô   Ýnh  l     tr     v   Ch s¸ch  Òn  Ö  ù  ti t d kiÕn møc   ù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc cho  D tr      n  n¨m  Õ   ¹ch  ×nh Thèng  c  k ho tr   ®è theo   quy  ×nh  tr nªu  ¹  ti Kho¶n    Òu  Qui  Õ   µy    ×nh  ñ  íng  Ýnh  1, §i 19  ch n ®Ó tr Th t Ch phñ    Öt. phª duy C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý h o ¹t ® é n g  ® Ç u  t d ù  tr÷ n g o ¹i è i N h µ  n í c    h §i Ò u    5. NghiÖp  ô  u    ù  tr÷ngo¹ihèinhµ  íc v ®Ç tD        n 1.Dù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc® îc®Ç u      tr      n    tth«ng  qua    c¸cnghiÖp  ô: v a.G öi ngo¹itÖ  µ  µng         vv ë trong vµ  µiníc;   ngo   b.Mua,    ¹itÖ  µ  µng    ícngoµi;   b¸n ngo   v v ën   c. Mua,    b¸n  èi phiÕu, giÊy  Ën  î,chøng  h    nh n  kho¸n  î b»ng  ¹itÖ    n  ngo   do ChÝnh  ñ    íc,Ng ©n   µng  ícngoµi,tæ  ph c¸c n   h n    chøc  Òn tÖ  ti   hoÆc   ©n  µng  ng h quèc  Õ    µnh  t ph¸th hoÆc   b¶o l∙nh. 2. C¸c    nghiÖp  ô  u    v ®Ç t kh¸c ngoµic¸c nghiÖp  ô       v nªu  ¹  ti Kho¶n  ®iÒu  1  nµy  Së  do  Giao  Þch    Êt vµ  ×nh Thèng  c    Öt  d ®Ò xu   tr   ®è phª duy theo  quy  ×nh tr   nªu  ¹ Kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  i 1,§i 19  ch n ®Ó tr   t  ph §i Ò u    ©y  ùng    Èn,h¹n  6. X d tiªuchu   møc  u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc ®Ç tD tr      n 1. §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn    k 6    l hoÆc     Çn  Õt,Vô   khi c thi   Qu¶n  ý ngo¹ihèi l     chñ  ×,phèihîp  íiSë   tr     v   Giao  Þch  ¸nh    ¹ tiªuchuÈn, h¹n  d ® gi¸l     i   møc   u     ù   ®Ç t D tr÷ngo¹ihèinhµ  íccña  ú  íc,x©y  ùng    Èn  µ  ¹n       n  k tr   d tiªuchu v h møc  íivµ  ×nh m   tr   Thèng  c  Õt  nh  ®è quy ®Þ theo    ×nh nªu  ¹ Kho¶n    Òu  Qui  Õ   µy  quitr   ti  1, §i 19  ch n nh÷ng  éidung  n  sau  y: ®© a. TiªuchuÈn  ùa chän  chøc  i t¸c®Ó   Çu   ù   ÷ngo¹ihèinhµ  ­    l  tæ  ®è     § tD tr      n íc; b.H¹n    møc  ¹itÖ  µ  µng    u    ¹ m ét  chøc  i t¸c; ngo   v v ®Ó ®Ç tt  i tæ  ®è   c. Tiªu chuÈn  ùa chän  èi phiÕu, giÊy  Ën  î,chøng      l  h    nh n  kho¸n  î b»ng  n  ngo¹itÖ    u    ù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íc;   ®Ó ®Ç tD tr      n
 4. 4 d. Tû  Ö  u    µo  èiphiÕu,giÊy  Ën  î,chøng    l ®Ç tv h     nh n   kho¸n nî b»ng  ¹i    ngo   tÖ    trªntæng  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc. D tr      n 2. Trëng    ban  iÒu  µnh  ® h chØ  o    ô   ®¹ c¸c V chøc n¨ng  ã  ªnquan  µ  ë  c li   vS Giao  Þch  chøc  ùc hiÖn    Èn,h¹n  d tæ  th   tiªuchu   møc  u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  ®Ç tD tr      níctheo qu Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.     ®Þ c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 7. X ©y  ùng  ¬ng    Õt  nh,  ùc  Ön  u    Dù   ÷ d ph ¸n,quy ®Þ th hi ®Ç t tr   ngo¹ihèinhµ  íc    n 1.Ph¬ng    u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc® îcx©y  ùng    ¬  ë:   ¸n ®Ç tD tr      n    d trªnc s a.  ¬   Êu  ü  ù  ÷ ngo¹ihèi vµ  ¬  Êu  ü   ×nh    û    µ    Cc qu d tr      cc Qu b æn t gi¸v gi¸ vµng  ∙  îcquyÕt ®Þnh; ®®     b. Tiªu chuÈn  ùa chän  chøc  i      ®Ç u   ; h¹n      l  tæ  ®è t¸c®Ó   t  møc   u    ¹ ®Ç t t   i m ét  chøc  i      Èn  ùa  än  èi phiÕu, giÊy  Ën  î,chøng  tæ  ®è t¸c;tiªuchu l ch h     nh n  kho¸n nîb»ng  ¹itÖ    u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc;tûlÖ  u    µo  èi    ngo   ®Ó ®Ç tD tr      n     ®Ç tv h   phiÕu,giÊy nhËn  î,chøng      n  kho¸n nî b»ng  ¹itÖ       ngo   trªntæng  ù   ÷ngo¹ihèi D tr      nhµ  íc®∙  îcThèng  c  Õt ®Þnh. n  ®  ®è quy   2. §Þnh  ú  th¸ng 1  Çn    k 3    l hoÆc     Çn  Õt, ë   khic thi   Giao  Þch  Þu  S d ch tr¸ch   nhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng  ®Ç u    ù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc trªnc¬  ë  x d ph ¸n  t D tr      n     s nªu  ¹ ti   kho¶n  ®iÒu  µy  ×nh Trëng  1  n tr   Ban  iÒu  µnh  Õt ®Þnh. ® h quy   3.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  u  .   quy quy   ®Ç t a. Gi¸m  c  ë     ®è S Giao  Þch  îc phÐp  Õt  nh  ùc hiÖn    d ®  quy ®Þ th   c¸c kho¶n  ®Ç u    ã    Þt ng  ¬ng  íi tc gi¸tr  ¬ ® d  20.000.000 USD     ¬itr Öu®«    ü);   (haim   i   laM b. Trëng    ban  iÒu  µnh  Õt  nh    ® h quy ®Þ c¸ckho¶n  u    ã    Þt ng  ­ ®Ç tc gi¸tr  ¬ ® ¬ng  õ20.000.000 USD     ¬itr Öu®«    ü)  ëlªn. t    (haim   i   laM tr   4.Së    Giao  Þch  Þu  d ch tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn    ¬ng    u     tæ  th   c¸cph ¸n ®Ç t  ;theo  âidiÔn  Õn  ¹t®éng  u      µng  d  bi ho   ®Ç t®Ó h th¸ng hoÆc   t  Êt khithÞ    ®é xu     tr ng  ã  Õn  ng  ê c bi ®é b¸o c¸o  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban  iÒu  µnh  µ    Êt ® h v ®Ò xu   ph¬ng    u   íiphïhîp. ¸n ®Ê tm     5.  Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  § k 6    l hoÆc     Çn  Õt,Së   khi c thi   Giao  Þch  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn      Èn, h¹n    ® gi¸t h th   c¸ctiªuchu   møc,  û lÖ  u   t   ®Ç t®∙    nªu  ¹  Òu  Quy  Õ   µy. Phèi hîp víiVô   ti §i 6  ch n         Qu¶n  ýngo¹ihèix©y  ùng  l     d vµ  iÒu  ® chØnh      Èn,h¹n møc,  ûlÖ  u    c¸ctiªuchu     t   ®Ç tcho  ïhîp víi ×nh  ×nh  ph      t h thùc tÕ  ¶m    ® b¶o  toµn  µ  Öu  an  v hi qu¶  trong qu¸ tr×nh ®Ç u  .      t c h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý Q u ü  D ù  tr÷ n g o ¹i è i  h §i Ò u    ©y  ùng,quyÕt  nh  ¬  Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèi 8. X d   ®Þ c c Qu d tr     1.C¬   ë  ©y  ùng  ¬  Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèi   sx d c c Qu d tr     a. Tû   äng c¸c lo¹  ¹itÖ  ö  ông    tr     i ngo   s d trong thanh    to¸n xuÊt,nhËp  Èu      kh hµng    µ  Þch  ña  ÖtNam; ho¸ v d c Vi  
 5. 5 b. Tû  äng c¸clo¹  ¹itÖ  ö  ông    tr     i ngo   s d trong ho¹t®éng     vay    î nícngoµi tr¶n       cña  ÖtNam; Vi   c.Dù   xu  íng biÕn  ng  û gi¸c¸clo¹ ngo¹itÖ  ù  ÷,   µng    b¸o  h   ®é t       i     d tr   vgi¸ trong  vµ  µiníc; ngo   d. Xu  íng biÕn  ng  û träng cña  ét  è  ¹ ngo¹itÖ   h  ®é t     m s lo i     trong dù  ÷quèc    tr   tÕ  µ  v thanh    èc  Õ  ña    íctrªnthÕ  í . to¸nqu t c c¸cn     gi i 2. C¬   Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèibao  å m:  û  Ö  ù  ÷b»ng  ¹itÖ  µ    c Qu d tr      g T l d tr   ngo   v b»ng  µng;lo¹  ¹itÖ  µ  û lÖ  ña    ¹  ¹itÖ,tû lÖ  ña  u    ¾n   v  i ngo   v t   c c¸c lo i ngo       c ®Ç t ng h¹n,trung h¹n vµ  µih¹n.       d  3. §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn    k 6    l hoÆc     Çn  Õt,Vô   khi c thi   Qu¶n  ý ngo¹ihèi l     chñ  ×,phèihîp víi ë   tr         Giao  Þch    ¸nh    ¬  Êu  ù  ÷hiÖn  ã  µ  ©y  S d ®Ó ® gi¸c c d tr   cvx dùng  ¬  Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèicho  ï hîp víit×nh  ×nh  íitr×nh Thèng  c c Qu d tr      ph       h m    ®èc  Õt ®Þnh  quy   theo quitr×nh nªu  ¹ kho¶n    Òu  quichÕ   µy.      t  i 1,§i 19    n 4. Trong  êng  îp cã  Õn  ng    Þ  êng  ¹ihèitrong vµ  µi   tr h   bi ®é trªnth tr ngo       ngo   níc,Së     Giao  Þch  ã  Öm   ô  d c nhi v b¸o    ëng  c¸o Tr Ban  iÒu  µnh, cã  ® h   th«ng    b¸o göiVô    Qu¶n  ýngo¹ihèi®Ó   l     xem   Ðt,®Ò   Êt ph¬ng    iÒu  x  xu   ¸n ® chØnh  ¬  Êu  cc quü   ù   ÷ ngo¹ihèi tr×nh  èng  c  d tr      Th ®è quyÕt  nh   ®Þ theo    ×nh  qui tr nªu  ¹ t i Kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy. 1,§i 19  ch n 5. Thèng  c  Õt  nh    ®è quy ®Þ hoÆc   û  Òn  u quy cho  ëng  Tr Ban  iÒu  µnh  ® h quyÕt ®Þnh  ¬  Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèitrong tõng thêikú.   c c Qu d tr           §i Ò u    9. Nguyªn  ¾c  iÒu  t® chuyÓn  ¹ihèi ngo   ViÖc  iÒu  ® chuyÓn  ¹ihèitõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    ngo       d tr      Qu b æn tûgi¸vµ    µng  îcthùc hiÖn      gi¸v ®    theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1. Trong  êng  îp  è  ¹ihèi cña  ü   ×nh    û    µ    µng  tr h s ngo     Qu b æn t gi¸v gi¸ v kh«ng    ¸p  ®ñ ® øng  yªu  Çu  c can  Öp,Vô   thi   Qu¶n  ý ngo¹ihèi ®Ò   Êt  Öc  l     xu vi ®iÒu  chuyÓn  ¹ihèi tõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèi sang  ü   ×nh    û gi¸vµ  ngo       d tr      Qu b æn t     gi¸vµng  µ  ×nh Thèng  c    v tr   ®è theo quy  ×nh nªu  ¹ Kho¶n    Òu  Qui chÕ   tr   t i   1,§i 19    nµy    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt. ®Ó tr   t  ph phª duy 2. Sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    khi®   t  ph phª  Öt,Së   duy   Giao  Þch  ùc hiÖn  d th   viÖc  iÒu  ® chuyÓn  ¹ihèitõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    û gi¸ ngo       d tr      Qu b æn t     vµ    µng  gi¸v theo Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m  10. T øng  õQuü   ù  ÷ngo¹ihèicho  ©n    µ  íc t  d tr      Ng s¸ch Nh n ViÖc  ¹m  t øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèi cho  ©n   t  d tr      Ng s¸ch Nhµ   íc,theo  âi   n  d  vµ    åit¹m  thu h   øng  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: 1.  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi dù   l      th¶o  Quy Õt  nh   ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Öc  Ých t¹m  Nh N   vi tr   øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèicho  ©n  t  d tr      ng s¸ch  Nhµ   íctr×nh Thèng  c  ý  n    ®è k ban  µnh    ã  y        ph¸p  ýsau  h khic ®Ç ®ñ c¸c c¨n cø  l  ®©y: a. Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ¹m    ®Þ c Th t   ph v vi t øng  õ Quü   ù  ÷ t  d tr   ngo¹ihèicho  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íc.   n b. C«ng    v¨n  ña  é   µi chÝnh  öi Ng ©n   µng  µ   íc ®Ò   Þ   ¹m  c BT  g  h Nh n   ngh t øng  cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc;   n
 6. 6 2. Së     giao  Þch  Ých  ¹m  d tr t øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèi cho  ©n   t  d tr      Ng s¸ch  Nhµ   íctheo Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. n    ®Þ c Th ®è Ng h Nh n 3. Së     giao dÞch  ¹ch    h to¸n,theo  âivµ    åic¸c kho¶n  ∙  ¹m    d   thu h     ® t øng    cho Ng ©n s¸ch Nhµ  níc.     C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý Q u ü  b × n h  æ n  t û gi¸ µ  gi¸ µ n g  v  v §i Ò u    ©y  ùng, quyÕt  nh  ¬  Êu  ü   ×nh    û gi¸vµ    11. X d   ®Þ c c Qu b æn t     gi¸ vµng 1.C¬   ë    ©y  ùng  ¬  Êu  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng:   s ®Ó x d c c Qu b æn t     gi¸v a.Dù     Õn  ng  ûgi¸trong vµ  µiníccña    ¹ ngo¹itÖ  ù  ÷;   b¸o bi ®é t       ngo     c¸clo i     d tr b.Dù     Õn  ng    µng    b¸o bi ®é gi¸v trong vµ  µiníc;   ngo   c.Lo¹ingo¹itÖ  ö  ông         sd ®Ó can  Öp. thi 2. Néi dung  ña  ¬  Êu  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng     c c c Qu b æn t     gi¸v bao  å m:  û  Ö  g Tl dù  ÷b»ng  ¹itÖ  µ  tr   ngo   v b»ng  µng, tû lÖ  µng  Ët chÊt cÊt tr÷trong níc vµ  v    v v         göië  ícngoµi,lo¹  ¹itÖ  µ  û lÖ  ña    ¹  ¹itÖ,tû lÖ  öikh«ng  ú   n   i ngo   v t   c c¸c lo i ngo       g   k h¹n vµ  ã  ú  ¹n  íi n¨m).   c k h (d   1  3. §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn    k 6    l hoÆc     Çn  Õt,Vô   khi c thi   Qu¶n  ý ngo¹ihèi l     x©y  ùng  ¬  Êu  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng  ×nh Trëng  d c c Qu b æn t     gi¸v tr   Ban  iÒu  µnh  ® h quyÕt ®Þnh.   §i Ò u    Êt,nhËp  Èu  µng    Èn  èc  Õ 12. Xu   kh v Tiªuchu qu t 1. C¨n  vµo    cø  nhu  Çu  c can  Öp  Þ  êng  µng  thi th tr v trong níc,yªu  Çu       c an ninh  èc    ¬  Êu  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng, Vô   qu gia,c c Qu b æn t     gi¸v   Qu¶n  ýngo¹ihèi l     x¸c  nh   èi l ng  µng    Èn  èc  Õ  Çn  Êt, nhËp  Èu  ×nh ®Þ kh  î v tiªu chu qu t c xu   kh tr   Thèng  c  Õt ®Þnh  ®è quy   theo quitr×nh nªu  ¹ Kho¶n    Òu  Qui chÕ   µy.      t  i 1,§i 19    n 2.  ë   S Giao  Þch  ùc  Ön  Öc  Êt, nhËp  Èu  µng  d th hi vi xu   kh v theo quyÕt  ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  íi c Th ®è Ng h Nh n   b¸o    h th   v  Thèng  c  ng  öiTrëng  ®è ®å g   Ban  µ    µnh    v c¸cth viªnBan  iÒu  µnh. ® h §i Ò u 13.  ©y  ùng, thùc  Ön  ¬ng  can  Öp  Þ  êng  ¹i X d   hi ph ¸n  thi th tr ngo   hèi 1. Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn    h Nh n     can  Öp  Þ  êng  ¹ihèitrong níc thi th tr ngo        th«ng qua    c¸cnghiÖp  ô: v a.Mua  ¹ihèib»ng  ng  ÖtNam;   ngo     ®å Vi   b.B¸n  ¹ihèithu ®ång  ÖtNam.   ngo       Vi   2. C¨n  biÕn  ng  û gi¸vµ    µng    cø  ®é t     gi¸v trong  íc,m ôc    ña  Ýnh  n  tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ,chÝnh       s¸ch tûgi¸tõng  êikú,Vô       th     Qu¶n  ýngo¹ihèi®Ò   Êt ph­ l      xu   ¬ng    ¸n can  Öp mua  thi   hoÆc   ngo¹ihèitr×nh Trëng  b¸n       Ban  iÒu  µnh. ® h 3. Néi dung  ña  ¬ng       c ph ¸n can  Öp  thi mua   hoÆc   ngo¹ihèigå m:  êi b¸n     Th   ®iÓ m   can  Öp  ¹  ¹itÖ  thi lo i ngo   can  Öp,tû gi¸hoÆc     µng  thi       gi¸v can  Öp,sè ­ thi   l
 7. 7 îng ngo¹itÖ      hoÆc   µng  v can  Öp,h×nh  thi   thøc can  Öp    thi (spot,  swap, forward     vµ    ×nh  c¸ch thøc giao dÞch  ¹ihèikh¸c)vµ  i t¸cthùc hiÖn      ngo       ®è       can  Öp. thi 4.Trëng    Ban  iÒu  µnh  ® h th«ng  qua  ¬ng    ph ¸n can  Öp    ×nh Thèng  thi ®Ó tr   ®èc    Öt. phª duy 5. Së     Giao  Þch  ùc  Ön  ¬ng  can  Öp  µ  d th hi ph ¸n  thi v b¸o c¸o  èng  c  Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvµ  ëng  h Nh n   Tr Ban  iÒu  µnh. ® h 6. Khi cã  Õn  ng    Þ  êng  ¹ihèitrong vµ  µiníc,Së      bi ®é trªnth tr ngo       ngo     Giao  dÞch th«ng  kÞp  êivíi ëng  b¸o  th    Tr Ban  iÒu  µnh  ng  öiVô  ® h ®å g   Qu¶n  ýngo¹i l    hèit×nh  ×nh    h cung  Çu  ¹itÖ  c ngo   hoÆc   µng,diÔn  Õn  ¹t®éng    Þ  ­ v   bi ho   trªnth tr êng    µm    ®iÒu  µnh  µ    Êtph¬ng    ®Ó l c¨n cø  h v ®Ò xu   ¸n can  Öp kÞp  êi thi   th . §i Ò u    Ën  µnh  Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng 14. V h th tr ngo   li   h 1. Së     Giao  Þch  ã  d c tr¸chnhiÖ m   Ën  µnh  Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n    vh th tr ngo   li   hµng; Theo  âic¸c diÔn  Õn  Ò   û gi¸vµ    d    bi v t     quan  Ö   h cung  Çu    Þ  êng  c trªnth tr ®Ó     Êt viÖc  ®Ò xu   mua  ngo¹itÖ  µng  µy  ña  ©n  µng  µ   íctr×nh b¸n   h ng c Ng h Nh n     Trëng Ban  iÒu  µnh  Õt ®Þnh. ® h quy   2.  ë   S Giao  Þch  ã  d c tr¸ch nhiÖ m     th«ng b¸o cho  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi l     doanh  è  ¹itÖ  ∙  s ngo   ® mua   hoÆc   ∙  ® b¸n  ña  ©n   µng  µ   íc hµng  µy  c Ng h Nh n   ng trªnthÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    ô     tr ngo   li   h ®Ó V Qu¶n  ýngo¹ihèiso¹n th¶o b¸o  l         c¸o tr×nh thèng  c  ý  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.     ®è k tr   t  ph §i Ò u 15. §iÒu    chuyÓn  ¹ihèi tõ Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng  ngo       b æn t     gi¸v sang  ü   ù  ÷ngo¹ihèi. Qu d tr     Muén  Êt lµ ngµy  cña  nh     10  th¸ng ®Ç u   çi  ý,khiQuü   ×nh    û gi¸   m qu     b æn t     vµ    µng  îtqu¸ h¹n  gi¸v v    møc   ña  ü   ∙  îc Thñ íng Ch Ýnh  ñ  c Qu ® ®   t  ph phª  Öt, duy   Së Giao  Þch    ÊtviÖc  iÒu  d ®Ò xu   ® chuyÓn  Çn  ù  ÷ngo¹ihèivîtmøc  ph d tr        sang  Quü   ù  ÷ngo¹ihèivµ  ùc hiÖn  Öc  iÒu  d tr       th   vi ® chuyÓn  ¹ibèisau    îcTr­ ngo     khi®   ëng Ban  iÒu  µnh    Öt. ® h phª duy C H ¦ ¥ N G  V T H È M  Q U Y Ò N  Q U ¶ N  L ý  D ù  T R ÷  N G O ¹ I H è I N H µ  n í c §i Ò u  16. éi   N dung  éc  Èm   thu th quyÒn quyÕt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ: ph 1. Møc  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícdù  Õn  µng    D tr      n   ki h n¨m  Thèng  c  ©n   do  ®è Ng hµng  µ   íctr×nh; Nh n   2.H¹n    møc  ¹ihèicña  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng; ngo     Qu b æn t     gi¸v 3. §iÒu    chuyÓn  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    û gi¸vµ    t  d tr      Qu b æn t     gi¸ vµng  theo ®Ò   Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   ngh c Th ®è Ng h Nh n   4. T¹m    øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèicho  ©n   t  d tr      Ng s¸ch Nhµ   íc®Ó   ¸p      n  ® øng c¸cnhu  Çu  t  ÊtcÊp    c ®é xu   b¸ch cña  µ   ícdo  é  ëng  é  µichÝnh  ×nh;   Nh n   B tr BT  tr   5.C¸c  ×nh    h thøc,nghiÖp  ô  u    ù  ÷ngo¹ihèimíi.   v ®Ç td tr     
 8. 8 §i Ò u 17. Néi    dung  éc  Èm   Òn  ña  èng  c  ©n   µng  thu th quy c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 1. Ban  µnh    h Quy Õt  nh  ùc  Ön  Öc  Ých  ¹m  ®Þ th hi vi tr t øng  õ Quü   ù  ÷ t  d tr   ngo¹ihèicho  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íctheo Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   n    ®Þ c Th t   ph   2.Quy Õt  nh  Öc  Êt,nhËp  Èu  µng    Èn  èc  Õ  éc Dù     ®Þ vi xu   kh v tiªuchu qu t thu   tr÷ngo¹ihèinhµ  íc;      n  3.Quy Õt  nh  ¬ng      ®Þ ph ¸n can  Öp thÞ  êng  ¹ihèitrongníc; thi   tr ngo       4.Quy Õt  nh  ¬  Êu  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèi;   ®Þ c c c Qu d tr     5.Quy Õt  nh    Èn,h¹n møc  u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc;   ®Þ tiªuchu     ®Ç tD tr      n 6.Duy Öt  µ  ý  ×nh c¸ccÊp  ã  Èm  Òn        t¹ Kho¶n      v k tr     c th quy c¸cb¸o c¸o nªu    i 2, §iÒu  Qui chÕ   µy. 21    n §i Ò u    éi dung  éc thÈm  Òn  ña  ëng  18. N   thu   quy c Tr Ban  iÒu  µnh ® h 1.Quy Õt  nh  ¬  Êu  ña  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng;   ®Þ c c c Qu b æn t     gi¸v 2. Quy Õt  nh  ¬  Êu  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèitrong tõng  êikú    ®Þ c c c Qu d tr        th   theo  uû  Òn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; quy c Th ®è Ng h Nh n 3.Quy Õt  nh  ¬ng    u  ,c¸ckho¶n  u    ã    Þt ng  ¬ng  õ   ®Þ ph ¸n ®Ç t    ®Ç tc gi¸tr  ¬ ® t  20.000.000 USD     (Haim ¬itr Öu®«    ü)  ëlªn;     i   laM tr   4. Quy Õt  nh  Öc    ®Þ vi mua  b¸n  ¹itÖ  µng  µy  ña  ©n   µng  µ   ngo   h ng c Ng h Nh níc trªnthÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng       tr ngo   li   h nh quy  nh  ¹  Òu  Qui  Õ   ®Þ ti §i 14  ch nµy; 5. ChØ   o    ô     ®¹ c¸c V chøc n¨ng  ã  ªnquan  µ  ë   c li   v S Giao  Þch  chøc  d tæ  thùc  Ön    Èn, h¹n  hi tiªuchu   møc   u    Dù   ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc theo  ®Ç t tr      n  quyÕt  ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n 6. Quy Õt  nh   iÒu  ®Þ ® chuyÓn  ¹ihèi tõ  ü   ×nh    û gi¸vµ    ngo     Qu b æn t     gi¸ vµng  sang  ü   ù  ÷ngo¹ihèitrong tr ng  îp møc  ¹ihèicña  ü   ×nh  Qu d tr       ê h   ngo     Qu b æn   ûgi¸vµ    µng  ît ¹n møc  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. t     gi¸v v    h ®®   t  ph quy   §i Ò u    Õt  nh  Ò   19. Quy ®Þ v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc l   tr      n 1.  èi víinh÷ng  éi dung  éc  Èm   §   n  thu th quyÒn phª duyÖt hoÆc  quyÕt  ®Þnh  ña  èng  c: c Th ®è C¸c  ô  V chøc  n¨ng  ã  ªnquan  µ  ë  c li   v S Giao  Þch  Èn  Þ  éidung  d chu b n   theo  nhiÖ m   ô  îc giao  v®  theo    nh  qui ®Þ trong Qui  Õ   µy  ch n th«ng qua Ban  iÒu  ® hµnh    ×nh Thèng  c    Öt hoÆc   Õt ®Þnh. ®Ó tr   ®è phª duy   quy   2.§èivíi ÷ng  éidung  éc thÈm  Òn  ña  ëng       nh n  thu   quy c Tr Ban  iÒu  µnh: ® h   C¸c  ô  V chøc n¨ng  ã  ªnquan  µ  ë  c li   v S Giao  Þch  Èn  Þ  éidung  d chu b n   theo  nhiÖ m  ô  îcgiao tr×nh Trëng  v®      Ban  iÒu  µnh  Õt ®Þnh. ® h quy  
 9. 9 C H ¦ ¥ N G  VI  C H Õ  § é  C U N G  C Ê P  T H ¤ N G  TIN V µ  B¸ O  C¸ O §i Ò u    20. Cung  Êp  c th«ng  tin ViÖc cung  Êp  c th«ng    ôc  ô  tinph v c«ng    t¸cqu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  ­ l   tr      n íc® îcthùc hiÖn         nh sau: 1.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ      cung  Êp  c cho  ô  V Qu¶n  ýngo¹ihèi: l     a. Muén  Êt ngµy  th¸ng cuèim çi  ý:Sè   Öu íctÝnh  Ò   ùc hiÖn    nh   25      qu   li     v th   c¸n c©n    thanh    to¸ntrong quý  µ  ù  Õn    v d ki cho  ý  Õp theo; qu ti   b. Muén  Êt vµo  µy  µm  Öc  èicïng cña    nh   ng l vi cu     th¸ng ®Ç u   çi  Ý: Sè     m qu   liÖu vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ©n   t h th   c¸n c thanh    ùc tÕ  ña  ý  íc,sè  Öu to¸nth   c qu tr   li   tiÒn tÖ  µn  µnh  µ  ña  ©n  µng  µ   íccña  ý  íc;   to ng v c Ng h Nh n   qu tr   c.Muén  Êt ngµy  th¸ng 11  µng    nh   20   h n¨m: Sè   Öu íctÝnh  Ò   ùc hiÖn    li     v th   c¸n c©n    thanh    to¸ntrong n¨m  µ  ù  Õn    v d ki cho  n¨m  Õ   ¹ch; k ho d. Muén  Êt  µy  th¸ng 02  µng    nh ng 10   h n¨m:  è   Öu  µ  ×nh  ×nh  ùc S li v t h th   hiÖn    ©n  c¸n c thanh    ùc tÕ  ña  to¸nth   c n¨m  íc,sè  Öu tiÒn  Ö  µn  µnh  µ  tr   li   t to ng v cña  ©n  µng  µ   íccña  Ng h Nh n   n¨m  íc. tr 2. Së     Giao  Þch  d cung  Êp  c cho  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi,Vô   Ýnh  l      Ch s¸ch  tiÒn tÖ  µ  ô    v V Tæng  Óm  ki so¸t:  a. Muén  Êt  µy  hµng    nh ng 5  th¸ng:Sè   Öu  Ò   ü   ù  ÷ ngo¹ihèi vµ    li v Qu d tr      Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng  ña  b æn t     gi¸v c th¸ng tr c (theo  É u       vµ      í  m 01, 02, 03  04 ®Ýnh  Ìm); k b. Hµng  µy,cung  Êp    ng   c cho  ô  V Qu¶n  ýngo¹ihèisè  Öu vÒ   ×nh  ×nh  l      li   t h ho¹t®éng    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  ña  µy    trªnth tr ngo   li   h c ng h«m   íc vµ  ¸nh  tr   ® gi¸cung   Çu  ¹itÖ    Þ  êng.   ­c ngo   trªnth tr 3. Muén  Êt vµo  µy  th¸ng ®Ç u   çi  Ý     nh   ng 20    m qu hoÆc     Çn  Õt,Së  khic thi   Giao  Þch  d cung  Êp  c cho  ô   V Qu¶n  ýngo¹ihèitµiliÖu ®¸nh    Õp  ¹ng    l         gi¸x h c¸c ng©n  µng  ilýquý  íc bao  å m:  µi liÖu ®¸nh    ña  ë   h ®¹     tr   g T    gi¸c S Giao  Þch    d (c¨n cø theo    Èn  ¸nh    ña    tiªuchu ® gi¸c c¸c c«ng    Õp  ¹ng  Ýn  ông  èc  Õ  : ty x h td qu t nh   Moody's Investors,  Standard and  Poor's hoÆc  Intemational  Ban  Credit  Agency  ­IBCA)  µ  µiliÖu cña    chøc  Õp  ¹ng  èc  Õ  trªn. v t    c¸ctæ  x h qu t nªu  4. Vô     Qu¶n  ýngo¹ihèivµ  ë   l      S Giao  ch  ®Þ cung  Êp  c cho  ô   V Tæng  Óm   ki so¸tc¸cth«ng    Çn  ÕtvÒ   ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íctheo yªu cÇu  Ò   Óm      tinc thi   D tr      n     v ki so¸tnéibé.    §i Ò u    Õ       21. Ch ®é b¸o c¸o 1. Vô     Qu¶n  ýngo¹ihèib¸o    èng  c  µ  ëng  l      c¸o Th ®è v Tr Ban  iÒu  µnh  Ò   ® h v t×nh  ×nh  h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc hµng  l   tr      n  th¸ng,quý,n¨m  µ  ù  Õn      v d ki cho n¨m  Õ   ¹ch  ®ång  öi Vô   Ýnh  k ho ( g   Ch s¸ch  Òn  Ö, Vô   ti t   Tæng   Óm   ki so¸t)   theo thêih¹n sau:     a.Muén  Êt ngµy  th¸ngsau  i víi       nh   10    ®è     c¸o th¸ng; b¸o b.Muén  Êt ngµy  th¸ng®Ç u   ý    nh   15    qu sau  i víi     ý; ®è     c¸o qu b¸o c.Muén  Êt ngµy  th¸ng01  ña    nh   25    c n¨m sau  i víi c¸o n¨m. ®è     b¸o   
 10. 10 2. Hµng    n¨m  hoÆc     Çn  Õt, ô   khic thi   Qu¶n  ýngo¹ihèichñ  ×,phèihîp V l     tr      víi ô   Ýnh    Ch V s¸ch tiÒn tÖ,Së        Giao  Þch,Vô   Õ     µichÝnh  ©y  ùng  µ  d   K to¸nt   xd v tr×nh  èng  c  Th ®è phª  Öt  ×nh    Êp  ã  Èm   Òn  duy tr c¸c c c th quy theo    ×nh  ¹ qui tr t i Kho¶n    Òu  Qui chÕ   µy    c¸o sau: 1,§i 19    n c¸cb¸o      a. "B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc     t h th   vi qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc; l   tr      n  t×nh  ×nh  ùc  Õ  ö  ông  ù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc"tr×nh  ñ íng  Ýnh  h th t s d D tr      n  Th t Ch phñ  ®ång  öiBé  µichÝnh); ( g  T  b. "B¸o c¸o t×nh  ×nh  Õn  ng  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc"tr×nh Ch Ýnh       h bi ®é D tr      n    phñ  µ  û   v U ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h 3. Muén  Êt ngµy  th¸ng 02  µng    nh   15   h n¨m hoÆc     ã  khic yªu  Çu, Ng ©n   c  hµng  µ   ícph¶itr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  û   Nh n       t  ph v U ban  êng  ô  èc  éi Th v Qu h  c¸cb¸o c¸o nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.       t  i 2  n C H ¦ ¥ N G  VII T æ  c h ø c T h ù c  HI Ö N §i Ò u    22. Ban  iÒu  µnh  ® h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc l   tr      n 1. Thèng  c  ©n  µng  µ   ícthµnh  Ëp Ban  iÒu  µnh    ®è Ng h Nh n   l  ® h qu¶n  ýDù   l  tr÷ngo¹ihèinhµ  ícgå m   thµnh       n  05  viªn: L∙nh  o  ©n  µng  µ   íclµm   01  ®¹ Ng h Nh n   Trëng Ban, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Ýnh  l      tr V Ch s¸ch tiÒn  Ö,   t  Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch  µ  Th  ý  d v 01  k Ban. 2.Ban  iÒu  µnh  ã    ® h c chøc  n¨ng: a. Tham   u    m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ     éi dung    Th ®è Ng h Nh n   c¸c n   qui ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu  Qui chÕ   µy; t i 16,§i 17    n b. §iÒu  µnh  Öc  ùc hiÖn    Ö m   ô  Ò     h vi th   c¸c nhi v v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèi l   tr      nhµ  íctheo qui®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. n     c Th ®è Ng h Nh n 3. NhiÖ m   ô  µ    v v Qui  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  iÒu  µnh  Thèng  c  ® h do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícqui®Þnh. h Nh n     §i Ò u    23. Tr¸chnhiÖm  ña    ô  µ  ë    c c¸cV v S Giao  Þch d 1.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ  ñ  ×, èihîp víi   n  Þ  ªnquan  ×nh     ch tr   ph       ®¬ v li   c¸c tr   Thèng  c îng tiÒn cung  ®è l     øng  õng  êikú  t th   cho  ôc      ù   ÷ngo¹ihèi m tiªut¨ng D tr      nhµ  íc. n 2. Vô   Õ     K to¸n tµichÝnh  Þu     ch tr¸chnhiÖm   íng  Én  ô  Ó  Öc  ¹ch   h d c th vi h   to¸n kÕ     to¸n Dù   ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc theo    ü  ×nh  èng  c  Õt    tr      n  hai qu tr Th ®è quy ®Þnh. 3.Së    Giao  Þch  Þu  d ch tr¸chnhiÖm:    a. X ©y  ùng      d c¸c nguyªn t¾c    qu¶n  ýnéibé    chøc  ùc hiÖn  l     ®Ó tæ  th   qu¶n  lýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íctheo c¸cqui®Þnh  ¹ Qui chÕ   µy;   tr      n      t    i n b. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öc  ¹ch  th   vi h to¸n c¸c nghiÖp  ô     v ph¸tsinh li       ªnquan  ®Õ n   ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íctheo    nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   D tr      n  qui®Þ c Th ®è Ng h Nh níc.
 11. 11 4. Vô       Tæ chøc    é  µ  o  ¹ochñ  ×,phèihîp víiVô   c¸n b v ®µ t   tr         Qu¶n  ýngo¹i l    hèi dù    th¶o  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  iÒu  µnh  ù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc ® h D tr      n  vµ Qui  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  iÒu  µnh  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ® h tr   ®è Ng h Nh nícban  µnh.   h 5. Vô     Tæng  Óm    Þu  ki so¸tch tr¸chnhiÖ m   nh  ú    ®Þ k hoÆc   t  Êt kiÓm   ®é xu   traviÖc  ùc hiÖn    th   qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íccña    ô, Së   l   tr      n  c¸c V   Giao  Þch  d theo    Ö m   ô  îc giao  µ  Öc  Êp  µnh      nh  ¹  c¸c nhi v®  v vi ch h c¸c qui®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ sè 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý Dù   ÷ngo¹i l   tr     hèinhµ  ícvµ  ¹ Qui chÕ   µy.   n   t    i n §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   24. Vi s ®   sung  chÕ   µy  Thèng  c  ©n   Qui  n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
 12. M É u  01 Ng ©n  µng  µ  ícViÖt Nam h Nh n              ë         S Giao  Þch d T æ n g  h î p d ù  tr÷ n g o ¹i è i n h µ  n í c th¸ng....n¨ m....  h   Ngµy...   th¸ng..n¨m... . *   . ./ Lo¹ingo¹itÖ     Tæng  ù  ÷ngo¹ihèinhµ  íc d tr      n Quü   ù  ÷ngo¹ihèi d tr     Quü   ×nh    ûgi¸vµ    µng b æn t     gi¸v Kh«ng  ú  ¹n kh Cã   ú  ¹n kh Kh«ng  ú  ¹n kh Cã   ú  ¹n kh Kh«ng  ú  ¹n kh Cã   ú  ¹n kh USD N íc1   N íc2   .. . . . .. Tæng  USD GBP N íc1   N íc2   .. . . . .. Tæng  GBP SDR N íc1   N íc2   .. . . . .. Tæng  SDR .. . .
 13. ..   .. Tæng... . Vµng  (kg) Vµng  (USD) N íc1    ($) N íc2    ($) .. . .. . .. Tæng  µng v Quy  USD Quy  VN§ *.Sè  Öu b¸o c¸o vµo  µy  èim çi th¸ng   li       ng cu     Ng êilËp b¸o c¸o     KiÓ m   so¸t Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m... N    .   . . Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch d (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d
 14. M É u  02 Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam h Nh n              ë         S Giao  Þch d B¸o c¸o q u ü  d ù  tr÷ n g o ¹i è i  h Th¸ng.. n¨m...   . Kho¶n  ôc m USD JPY EUR SDR .. . . Vµng  TCQT* A.  è    u   ú: S d ®Ç k 1.G öi ë  ícngoµi    n   ­Kh«ng  ú  ¹n   kh ­Cã   ú  ¹n   kh +  ¾ n   ¹n (1        n¨m) 2.Cho    vay:**   ­ . .. .. . .. 3.T¹m    øng  cho  NSNN: ­ .. .. . 4.§Çu    t ­ .. .. . B.  Ph¸tsinhtrong kú       1.§iÒu    chuyÓn  íi ü   v  Qu II*** 2. Giao  Þch    d thay ® æi  ¬  Êu    cc **** 3.T¹m    øng  cho  NSNN 4.§Çu    t .. . . C.  è    èikú: S d cu   1.G öi ë  ícngoµi    n   ­Kh«ng  ú  ¹n   kh ­Cã   ú  ¹n   kh +  ¾ n   ¹n (1        n¨m) 2.Cho    vay:**  
 15. ­ . .. .. . .. 3.T¹m    øng  cho  NSNN: ­ .. .. . 4.§Çu    t Tû    víi gi¸so    VN§  µy.. . ng . Ghi chó:   *.Vµng    TCQT  b¸o c¸o theo  Ön  hi kim, ®ång  êighi chó    ¹ch      th     gi¸h to¸n ®Ç u   ú  µ  èikú. k v cu   **.§©y  µc¸c kho¶n  ∙    l    ® cho  vay  õ quü  iÒu  µ  íckhicã  t  ® ho tr     NghÞ   nh   ®Þ 86/1999/N§­ CP,    a  Êtto¸n. khich t   ***. ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng.  Qu b æn t     gi¸v ****  .ChØ   å m     g c¸c giao  Þch  d mua, b¸n chuyÓn  æi  ÷a    ¹itÖ  ® gi c¸c ngo   hoÆc   µng    Èn  èc  Õ. v tiªuchu qu t Ng êilËp b¸o c¸o     KiÓ m   so¸t Hµ   éi,ngµy.. th¸ng.. N    .   . n¨m... Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch d (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký,ghirâ hä    µ  ng        tªnv ®ã dÊu)
 16. M É u  03 Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam h Nh n              ë         S Giao  Þch d B¸o c¸o q u ü  b × n h  æ n  t û gi¸ µ  gi¸ µ n g  v  v Th¸ng.. n¨m...   . Kho¶n  ôc m USD JPY EUR SDR Vµng  .. . . TCQT   A.  è    u   ú: S d ®Ç k 1.G öi trong níc       ­Kh«ng  ú  ¹n   kh ­Ng ¾ n   ¹n  1    h (
 17. (Ký,ghirâ hä    µ  ng        tªnv ®ã dÊu) M É u  04 Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam h Nh n              ë         S Giao  Þch d B¸o c¸o c hi ti Õt Ò n g ö i n g o ¹i Ö  thu é c d ù  tr÷ n g o ¹i è i n h µ  n ­  ti  t  h í c c hi ti Õt ¹i õ ng q u ü  t  t Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . ST Tªn  ©n  µng ng h NT Sè  Thêi L∙i L∙i     nguyªn L∙i      quy T tiÒn h¹n suÊt tÖ USD I.Quü   ù  ÷ngo¹ihèi   d tr     TG  kh«ng  ú  ¹n kh 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng     TG kh«ng  ú  ¹n kh TG   ã  ú  ¹n ckh 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng     ã  ú  ¹n TG c k h Tr¸iphiÕu  Ý nh   ñ   Ch ph 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng   i Õu  Ý nh   ñ tr¸  phi Ch ph Tæng  ü  ù  ÷ngo¹ihèi qu d tr     II  ü   ×nh    û    µ    µng . Qu b æn t gi¸v gi¸v TG  kh«ng  ú  ¹n kh 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng     TG kh«ng  ú  ¹n kh TG   ã  ú  ¹n ckh 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng     ã  ú  ¹n TG c k h Tr¸iphiÕu  Ý nh   ñ   Ch ph 1 Ng ©n  µng  h 1 2 .. . .. . .. Tæng   i Õu  Ý nh   ñ tr¸  phi Ch ph Tæng  ü  ×nh    ûgi¸vµ    µng qu b æn t     gi¸v Tæng  ù  ÷ngo¹ihèiNhµ  íc d tr      n C¸c    ó  Ò     Êtvµ  ûgi¸quy  æi ghich v l∙su   t     i ® Ng êilËp b¸o c¸o     KiÓ m   so¸t Hµ   éi,ngµy.. th¸ng.. N    .   . n¨m... Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch d
 18. (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký,ghirâ hä    µ  ng        tªnv ®ã dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản