intTypePromotion=1

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
116
lượt xem
22
download

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 66/2004/Q§­BTC  ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ híng dÉn  vÒ tr×nh tù, thñ tôc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ,  tr¸i phiÕu ®îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu  ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   141/2003/N§­CP   ngµy   20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  híng dÉn vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu  ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng”. §i Ò u   2.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ  cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q U Y   C H Õ   H í n g   d É n   v Ò   t r × n h   t ù ,   t h ñ   t ô c   p h ¸ t   h µ n h  tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®îc ChÝnh phñ  b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 66/2004/Q§­BTC ngµy 11/8/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. QUY §ÞNH CHUNG  §i Ò u   1.   Quy   chÕ   nµy   híng   dÉn  vÒ   tr×nh   tù   lËp  kÕ  ho¹ch, x©y dùng ph¬ng ¸n ph¸t hµnh, quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh,  ®iÒu hµnh l∙i suÊt vµ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn tæ chøc  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu  ®îc ChÝnh phñ  b¶o l∙nh vµ  tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng (gäi chung  lµ tr¸i phiÕu). §i Ò u   2.   Tr¸i   phiÕu   ®îc   ph¸t   hµnh   theo   c¸c   ph¬ng  thøc:   ®Êu  thÇu  qua Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  Trung  t©m Giao  dÞch   chøng   kho¸n   (Së   Giao   dÞch   chøng   kho¸n);   b¶o   l∙nh  ph¸t hµnh; ®¹i lý ph¸t hµnh vµ ph¸t hµnh trùc tiÕp qua hÖ  thèng   Kho   b¹c   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003 cña ChÝnh phñ vµ c¸c Th«ng  t híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   3.   ViÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   b»ng   ngo¹i   tÖ  trong  ph¹m  vi l∙nh  thæ níc CHXHCN  ViÖt Nam chØ ¸p dông  trong  c¸c  trêng hîp  ®Æc biÖt nh»m  huy   ®éng  vèn cho c¸c  c«ng   tr×nh,   dù   ¸n   thuéc   ph¹m   vi   c©n   ®èi   cña   ng©n   s¸ch  Trung ¬ng trªn c¬ së ®Ò ¸n do Bé Tµi chÝnh x©y dùng tr×nh   Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Bé trëng Bé Tµi chÝnh trùc  tiÕp   quyÕt   ®Þnh   lo¹i   ngo¹i   tÖ,   khèi   lîng,   mÖnh  gi¸,   kú  h¹n, l∙i suÊt vµ ®Þa bµn ph¸t hµnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ  vµ  giao cho Kho b¹c Nhµ  níc tæ  chøc triÓn khai thùc hiÖn. §i Ò u   4.   Bé  Tµi chÝnh thèng nhÊt qu¶n lý  viÖc ph¸t   hµnh tr¸i phiÕu, gi¸m s¸t viÖc tæ chøc ph¸t hµnh, sö dông   vèn vµ  hoµn tr¶ vèn vay cña c¸c tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu.
 3. 3 § i Ò u   5.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh,   Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) tæ chøc ph¸t hµnh  vµ  Thñ  trëng  c¸c  ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   triÓn   khai  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n ®∙ ®­ îc thÈm  ®Þnh; sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých, tiÕt kiÖm,  cã   hiÖu   qu¶;   bè   trÝ   nguån   thanh   to¸n   gèc,   l∙i   ®Çy   ®ñ,  ®óng h¹n cho c¸c chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu vµ  tu©n thñ  c¸c  quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. II. KÕ HO¹CH PH¸T HµNH TR¸I PHIÕU §i Ò u  6.  X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 1. KÕ  ho¹ch ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu  kho   b¹c,   tr¸i  phiÕu   c«ng   tr×nh   Trung  ¬ng   vµ   tr¸i   phiÕu  ngo¹i tÖ: 1.1.   Bé   Tµi   chÝnh   chñ   tr×   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   ph¸t   hµnh,  thanh   to¸n   c¸c   lo¹i  tr¸i   phiÕu   ®Ó   tæng   hîp   chung   trong dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc b¸o c¸o ChÝnh phñ  tr×nh  Quèc héi phª duyÖt.  1.2. C¨n cø vµo chØ tiªu huy ®éng vèn ®∙ ®îc Quèc héi  quyÕt  ®Þnh, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh giao nhiÖm vô  huy  ®éng   vèn ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu cho Kho b¹c Nhµ  n íc.  Kho b¹c Nhµ  níc chñ  tr×  phèi hîp víi Vô  Ng©n s¸ch nhµ  n ­ íc, Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng vµ  tæ chøc tµi chÝnh x©y  dùng   kÕ   ho¹ch  ph¸t   hµnh   c¸c   lo¹i   tr¸i  phiÕu   hµng   th¸ng   ph©n theo tõng lo¹i tr¸i phiÕu, kú  h¹n tr¸i phiÕu,  ®ång  tiÒn   vµ   ph¬ng   thøc   ph¸t   hµnh   b¸o   c¸o   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh phª duyÖt. 2. KÕ ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Çu t, tr¸i phiÕu ®­ îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh:  2.1.   Tríc   ngµy   31/12   hµng   n¨m,   c¨n   cø   kÕ   ho¹ch   vèn   tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc vµ  nhu cÇu sö  dông  vèn cña c¸c dù ¸n, Quü Hç trî ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc tµi   chÝnh,   tÝn   dông   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ®Çu   t  vµ   doanh  nghiÖp   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   x©y  dùng ph¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho n¨m sau b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh, bao gåm:  ­ Tæng møc vèn huy ®éng trong n¨m; ­ Khèi lîng dù kiÕn huy ®éng cho tõng th¸ng, chi tiÕt   theo tõng lo¹i kú h¹n vµ ph¬ng thøc ph¸t hµnh. 2.2.   Trong   qu¸   tr×nh   triÓn   khai   thùc   hiÖn,   nÕu   cã  thay  ®æi kÕ  ho¹ch ph¸t hµnh, tæ chøc ph¸t hµnh cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh.
 4. 4 3. KÕ  ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph­ ¬ng: Hµng n¨m, tríc ngµy 31/12, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  cã   nhu   cÇu   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   thùc   hiÖn   x©y   dùng   kÕ  ho¹ch   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   trong  n¨m   göi   Bé   Tµi   chÝnh.   Trong   kÕ   ho¹ch   ph¸t   hµnh   ph¶i  thuyÕt minh chi tiÕt vÒ  nhu cÇu vèn ph¸t hµnh, môc  ®Ých  sö  dông vèn huy  ®éng, dù  kiÕn thêi gian ph¸t hµnh trong  n¨m kÕ ho¹ch. §i Ò u  7.  C«ng bè kÕ ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 1.   Kho   b¹c   Nhµ   níc,   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn,   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, doanh   nghiÖp  thùc hiÖn c«ng  bè  c«ng  khai  c¸c th«ng tin vÒ  kÕ  ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®∙ ®îc chÊp thuËn hoÆc b¸o b¸o  trong n¨m, chi tiÕt hµng th¸ng ph©n theo tõng lo¹i tr¸i  phiÕu, kú h¹n tr¸i phiÕu vµ ph¬ng thøc ph¸t hµnh. 2. Ph¬ng thøc c«ng bè th«ng tin: 2.1. C«ng bè  qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng,  c¸c Ên phÈm xuÊt b¶n, trang ®iÖn tö (website) cña tæ chøc   ph¸t hµnh;  2.2. C«ng bè  th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng  tin   cña   Trung   t©m   Giao   dÞch   Chøng   kho¸n   (Së   Giao   dÞch  chøng kho¸n). Tæ chøc ph¸t hµnh  ®îc miÔn phÝ  c«ng bè  th«ng tin qua   Trung   t©m   Giao   dÞch   chøng   kho¸n   (Së   Giao   dÞch   chøng   kho¸n).
 5. 5 III. TR×NH Tù, THñ TôC PH¸T HµNH TR¸I PHIÕU   §i Ò u   8.   Ph¸t   hµnh   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu  kho   b¹c,   tr¸i  phiÕu   c«ng   tr×nh   Trung  ¬ng   vµ   tr¸i   phiÕu  ngo¹i tÖ: 1. Kho b¹c Nhµ  níc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn viÖc  ph¸t   hµnh   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i  phiÕu c«ng tr×nh Trung ¬ng vµ tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ ®Ó  ®¸p øng nhu cÇu chi cña ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c dù  ¸n,  c«ng tr×nh quan träng thuéc ph¹m vi c©n ®èi cña Ng©n s¸ch   Trung ¬ng. 2. C¨n cø tæng møc vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong n¨m   vµ  kÕ  ho¹ch ph¸t hµnh  ®∙  ®îc Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª  duyÖt, Kho b¹c Nhµ  níc chñ   ®éng tæ chøc triÓn khai thùc  hiÖn viÖc  ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu  theo nhu cÇu vµ  tiÕn  ®é  chi cña ng©n s¸ch nhµ níc. ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo ph¬ng thøc b¸n lÎ  qua  hÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  níc do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh. §i Ò u  9.  Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Çu t 1. Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn  dông  ®îc chñ   ®éng tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®Çu t  ®Ó  huy  ®éng vèn  ®¸p øng nhu cÇu vÒ  vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu ®∙ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. 2.  ViÖc huy   ®éng  vèn ph¶i  phï  hîp  víi tiÕn   ®é  gi¶i  ng©n vèn vay, nguån thu håi nî vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕt  kiÖm ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c chi phÝ vÒ huy ®éng vèn. Kh«ng  huy  ®éng vèn khi cha cã  nhu cÇu sö  dông hoÆc nguån vèn  hiÖn t¹i vÉn ®¸p øng ®îc nhu cÇu vay vèn cña c¸c dù ¸n. §i Ò u   10.   Ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o  l∙nh 1. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: 1.1. Tæ chøc ph¸t hµnh lµ  doanh nghiÖp  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh phñ  chØ  ®Þnh lµm chñ   ®Çu t vµ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®Ó huy ®éng vèn cho c¸c dù ¸n; 1.2. Dù  ¸n  ®Çu t  ®∙ hoµn thµnh thñ  tôc  ®Çu t   theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 1.3.   §îc   Bé   Tµi   chÝnh   b¶o   l∙nh   thanh   to¸n   hoÆc   uû  quyÒn cho c¸c tæ chøc tµi chÝnh nhµ níc, tæ chøc tÝn dông  nhµ níc thùc hiÖn.
 6. 6 Møc   phÝ   b¶o   l∙nh   tèi   ®a   lµ   0,05%/n¨m   trªn   sè   tiÒn  thùc tÕ  b¶o l∙nh hµng n¨m. PhÝ  b¶o l∙nh thanh to¸n ngoµi  phÇn sö  dông  ®Ó  tr¶ phÝ  uû  quyÒn b¶o l∙nh (nÕu cã), sè  cßn l¹i ®îc nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. Khi cã  nhu cÇu ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp  göi ®Õn Bé Tµi chÝnh c¸c tµi liÖu sau: 2.1. §¬n  ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu kÌm theo ph¬ng  ¸n ph¸t hµnh thuyÕt minh râ  vÒ  tæng møc vèn dù  kiÕn huy  ®éng; thêi h¹n, l∙i suÊt; kÕ ho¹ch tr¶ nî vèn vay khi ®Õn  h¹n;   nguån   tr¶   nî;   biÖn   ph¸p   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   thanh  to¸n tr¸i phiÕu; 2.2. V¨n b¶n vÒ  viÖc cho phÐp doanh nghiÖp  ®îc phÐp  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn cho dù ¸n;  2.3. Dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; 2.4.   GiÊy   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   b¶o   l∙nh  thanh to¸n; 2.5. C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp ph¸p, hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh cã   ý  kiÕn tho¶  thuËn  b»ng   v¨n   b¶n   ®Ó  doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   ph¸t  hµnh   tr¸i phiÕu. §i Ò u   11.  Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph­ ¬ng 1. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: 1.1. Dù ¸n, c«ng tr×nh sö dông nguån thu tõ ph¸t hµnh   tr¸i phiÕu ph¶i thuéc danh môc  ®Çu t  thuéc kÕ  ho¹ch  ®Çu  t 5 n¨m ®∙ Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt. 1.2.   Cã   ph¬ng   ¸n   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ®îc   Héi   ®ång  nh©n   d©n   cÊp   tØnh   th«ng   qua.   Ph¬ng   ¸n   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a)   Tªn   dù   ¸n   ®Çu   t  sö   dông   nguån   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu; b) QuyÕt ®Þnh ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn; c) HiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi cña dù ¸n; d) Tæng sè  vèn  ®Çu t  cÇn huy  ®éng vµ  dù  kiÕn nguån  b¶o ®¶m tr¶ nî cña ng©n s¸ch cÊp tØnh; ®) Khèi lîng huy ®éng; thêi h¹n, l∙i suÊt huy ®éng vµ   ph¬ng ¸n tr¶ nî khi ®Õn h¹n; e) C©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m b¸o c¸o vµ kh¶ n¨ng  tr¶ nî cña ng©n s¸ch c¸c n¨m tiÕp theo.
 7. 7 f) C¸c tµi liÖu kh¸c nh»m thuyÕt minh râ ph ¬ng ¸n huy  ®éng. 1.3. D  nî  vèn huy  ®éng t¹i thêi  ®iÓm tr×nh ph¬ng ¸n  vµ  d  nî  nÕu  ®îc chÊp thuËn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b¶o  ®¶m  kh«ng   vît   qu¸   30%   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   trong   níc  hµng n¨m cña ng©n s¸ch cÊp tØnh, kh«ng kÓ  vèn  ®Çu t  bæ  sung theo môc tiªu kh«ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh th êng xuyªn  tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch cÊp tØnh. Riªng thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, giíi   h¹n   huy   ®éng   vèn   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh sè  123/2004/N§­CP vµ  NghÞ   ®Þnh sè  124/2004/N§  ngµy  18/5/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   mét   sè   c¬   chÕ   tµi  chÝnh ng©n s¸ch  ®Æc thï   ®èi víi Thñ   ®« Hµ  Néi vµ  thµnh  phè Hå ChÝ Minh. 2. Khi cã  nhu cÇu ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh göi Bé Tµi chÝnh c¸c tµi liÖu sau: 2.1. V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, trong  ®ã  cã nªu râ vÒ tæng møc vèn dù kiÕn huy ®éng; thêi h¹n, l∙i   suÊt; thêi gian dù kiÕn ph¸t hµnh; biÖn ph¸p tæ chøc ph¸t   hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu. 2.2. NghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh th«ng  qua   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   kÌm   theo   ph¬ng   ¸n   ph¸t  hµnh. 2.3. C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp ph¸p, hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh xem xÐt, cã   ý  kiÕn tho¶  thuËn b»ng v¨n b¶n ®Ó Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh triÓn khai  thùc hiÖn. 4. C¨n cø  ý  kiÕn tho¶ thuËn cña Bé  Tµi chÝnh, Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh cã  quyÕt  ®Þnh uû  quyÒn cho Kho b¹c Nhµ  níc hoÆc  tæ chøc  tµi  chÝnh,  tÝn dông  trªn   ®Þa bµn thùc  hiÖn   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   theo   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh.  §i Ò u  12.  §×nh chØ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 1.   Bé   Tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   ®×nh   chØ   viÖc   ph¸t   hµnh  tr¸i phiÕu trong c¸c trêng hîp sau: 1.1. Tæ chøc ph¸t hµnh kh«ng thùc hiÖn ph¸t hµnh theo   ®óng ph¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu   ®∙  ®îc Bé  Tµi chÝnh  chÊp thuËn hoÆc kh«ng tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 1.2.   L∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   vît   qu¸   møc   l∙i  suÊt   trÇn   hoÆc   biªn   ®é   l∙i   suÊt   do   Bé   Tµi   chÝnh   th«ng  b¸o.
 8. 8 1.3. Møc huy ®éng vît giíi h¹n cho phÐp, vît tæng møc  vèn ®Çu t cña dù ¸n, c«ng tr×nh sö dông nguån thu tõ ph¸t   hµnh tr¸i phiÕu vµ  chØ tiªu ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®∙  ®îc  ChÝnh phñ hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Khi nhËn  ®îc th«ng b¸o cña Bé  Tµi chÝnh, Chñ  tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh,   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   tæ  chøc   ph¸t   hµnh   ph¶i   thùc   hiÖn   ngay   viÖc   ®×nh   chØ   ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu. §èi   víi   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   khi   ®×nh  chØ ph¸t hµnh, Bé  Tµi chÝnh  ®ång b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vµ  kiÕn nghÞ  h×nh thøc xö  lý   ®Ó  Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh. IV. §IÒU HµNH L∙I SUÊT Vµ CHøNG CHØ TR¸I PHIÕU §i Ò u  13.  §iÒu hµnh l∙i suÊt tr¸i phiÕu 1.   Bé   Tµi   chÝnh   thèng   nhÊt   ®iÒu   hµnh   mÆt   b»ng   l∙i  suÊt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i tr¸i  phiÕu  ph¸t hµnh  theo  quy  ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 2. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l∙i suÊt ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. §Þnh kú, c¨n cø t×nh h×nh thÞ  trêng tµi chÝnh,  tiÒn   tÖ,   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   møc   l∙i   suÊt  trÇn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®îc ChÝnh  phñ  b¶o l∙nh cho Tæng  gi¸m   ®èc (Gi¸m  ®èc)  tæ chøc  ph¸t  hµnh; th«ng b¸o giíi h¹n biªn  ®é  l∙i suÊt ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng so víi tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  cã  cïng kú  h¹n cho Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®Ó  lµm c¨n cø tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 2.2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Tæng gi¸m ®èc   (Gi¸m ®èc) tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn ®iÒu hµnh l∙i suÊt   ®Ó  tæ chøc  ®Êu thÇu, l∙i suÊt ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc  b¶o l∙nh vµ   ®¹i lý  ph¸t hµnh trong ph¹m vi møc l∙i suÊt  trÇn vµ biªn ®é cho phÐp.  L∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   qua   hÖ   thèng   Kho   b¹c  Nhµ  níc theo ph¬ng thøc b¸n lÎ  do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  quyÕt ®Þnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 2.3. L∙i suÊt  ®îc Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o theo ph¬ng  thøc tr¶ l∙i sau hµng n¨m. Trêng hîp thay  ®æi ph¬ng thøc  tr¶ l∙i, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Tæng gi¸m ®èc  (Gi¸m  ®èc) tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i thùc hiÖn x¸c  ®Þnh l¹i  møc l∙i suÊt tr¸i phiÕu cho phï hîp, cô thÓ: a) §èi víi tr¸i phiÕu tr¶ l∙i tríc hµng n¨m:
 9. 9 Thùc  hiÖn  quy  ®æi  l∙i suÊt  tr¶  sau hµng  n¨m vÒ   l∙i  suÊt tr¶ tríc hµng n¨m theo c«ng thøc: Ls Lt = (1 +    (1) Ls) Trong ®ã: Lt: L∙i suÊt tr¶ tríc hµng n¨m (%/n¨m) Ls: L∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m (%/n¨m) b) §èi víi tr¸i phiÕu tr¶ l∙i sau ®Þnh kú: ­ Thùc hiÖn quy  ®æi tõ  l∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m vÒ  l∙i suÊt tr¶ sau ®Þnh kú theo c«ng thøc:      (2) (1+  =    [1+  Lsk] k Ls) Trong ®ã: Ls: L∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m (%/n¨m) Lsk: L∙i suÊt tr¶ sau tõng kú0 (%/kú) k: Sè kú tr¶ l∙i trong n¨m ­ Møc l∙i suÊt trÇn tÝnh theo n¨m cho viÖc ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:   (3) Lsn = Lsk x k Trong ®ã: Lsn: L∙i suÊt tr¶ sau n¨m (%/n¨m) Lsk: L∙i suÊt tr¶ sau tõng kú (%/kú)         k:    Sè kú tr¶ l∙i trong n¨m c) §èi víi tr¸i phiÕu tr¶ l∙i tríc ®Þnh kú: ­ Thùc hiÖn quy  ®æi tõ  l∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m vÒ  l∙i suÊt tr¶ sau ®Þnh kú nh c«ng thøc (2). ­ Quy  ®æi l∙i suÊt tr¶ sau tõng kú  vÒ  l∙i suÊt tr¶  tríc tõng kú theo c«ng thøc: Lsk Lt =   (4) k   (1 + Lsk) Trong ®ã: Ltk: L∙i suÊt tr¶ tríc tõng kú (%/kú)
 10. 10 Lsk: L∙i suÊt tr¶ sau tõng kú (%/kú) ­ Møc l∙i suÊt trÇn tÝnh theo n¨m cho viÖc ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:   (5) Ltn = Ltk x k Trong ®ã: Ltn: L∙i suÊt tr¶ tríc n¨m (%/n¨m) Ltk: L∙i suÊt tr¶ tríc tõng kú (%/kú) k:    Sè kú tr¶ l∙i trong n¨m (Cã  vÝ  dô  cô  thÓ  vÒ  viÖc tÝnh to¸n x¸c  ®Þnh møc l∙i  suÊt cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ýnh kÌm) 2.4. Th«ng b¸o l∙i suÊt cña Bé Tµi chÝnh ® îc qu¶n lý,  sö dông theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi liÖu “MËt”. §i Ò u  14.  Chøng chØ tr¸i phiÕu 1. Chøng chØ tr¸i phiÕu do tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc  in, qu¶n lý  vµ  ph©n phèi cho tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i  phiÕu. 2. Chøng chØ tr¸i phiÕu cã  thÓ  cã  ghi tªn hoÆc kh«ng  ghi tªn nhng ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 2.1. Tªn tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cô thÓ: a) Kho b¹c Nhµ níc ®èi víi c¸c lo¹i tr¸i phiÕu do Kho  b¹c Nhµ níc ph¸t hµnh. Riªng tr¸i phiÕu c«ng tr×nh Trung  ¬ng vµ  tr¸i phiÕu  b»ng ngo¹i tÖ, tæ chøc ph¸t hµnh lµ Bé Tµi chÝnh.  b) Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn  dông ®èi víi tr¸i phiÕu ®Çu t. c) Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®èi víi tr¸i phiÕu ChÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng; d) Doanh nghiÖp  ®èi víi tr¸i phiÕu  ®îc ChÝnh phñ  b¶o  l∙nh; 2.2. MÖnh gi¸, sè sª ri. 2.3. Thêi h¹n, l∙i suÊt tr¸i phiÕu. 2.4. Tªn tæ chøc hoÆc c¸ nh©n së  h÷u tr¸i phiÕu (tr ­ êng hîp tr¸i phiÕu cã ghi tªn). 2.5. Ngµy ph¸t hµnh, ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n. 1.6. Ch÷ ký cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc ph¸t hµnh.  4. Trêng hîp tr¸i phiÕu  ®îc ph¸t hµnh díi h×nh thøc  ghi sæ, tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc  ®¬n vÞ   ® îc uû  nhiÖm më  sæ 
 11. 11 theo dâi viÖc mua tr¸i phiÕu cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n.  Ngêi mua tr¸i phiÕu  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn së  h÷u tr¸i  phiÕu trong  ®ã  cã  ghi râ  c¸c th«ng tin vÒ: Tªn tæ chøc  ph¸t hµnh; mÖnh gi¸; thêi h¹n, l∙i suÊt tr¸i phiÕu; tªn  tæ chøc hoÆc c¸ nh©n së  h÷u tr¸i phiÕu; ngµy ph¸t hµnh,  ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n; ch÷ ký cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc  ph¸t hµnh.  V. NGUåN TR¶ Nî Vµ PHÝ PH¸T HµNH TR¸I PHIÕU §i Ò u   15.  Ng©n s¸ch Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ  nguån thanh to¸n gèc, l∙i ®èi víi tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i   phiÕu  kho  b¹c,   tr¸i   phiÕu  c«ng   tr×nh   Trung   ¬ng   vµ   tr¸i  phiÕu  ngo¹i   tÖ;   ng©n   s¸ch   ®Þa  ph¬ng  c©n   ®èi  nguån   hoµn  tr¶   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng;   Quü   Hç   trî   ph¸t  triÓn, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông bè  trÝ  nguån hoµn  tr¶   gèc,   l∙i   tr¸i   phiÕu   ®Çu   t;   doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch  nhiÖm bè trÝ nguån hoµn tr¶ gèc, l∙i tr¸i phiÕu ® îc ChÝnh  phñ  b¶o l∙nh. C¨n cø kú  h¹n tr¸i phiÕu vµ  thêi  ®iÓm tr¶  l∙i,   tæ   chøc   ph¸t   hµnh   hoÆc   tæ   chøc   ®îc   uû   quyÒn   chÞu  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n kÞp thêi gèc, l∙i cho chñ  së  h÷u  tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n. §i Ò u   16.   PhÝ  ph¸t hµnh, thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i  phiÕu  ®îc h¹ch to¸n vµo chi ng©n s¸ch Nhµ  n íc (ng©n s¸ch  trung  ¬ng,   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng),   chi   phÝ   huy   ®éng   vèn  hoÆc vµo gi¸ trÞ  quyÕt  to¸n c«ng tr×nh  theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. §i Ò u   17.   ViÖc   thanh   to¸n   phÝ   ®Êu   thÇu,   b¶o   l∙nh  ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh; phÝ thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i   phiÕu ®èi víi c¸c lo¹i tr¸i phiÕu do Kho b¹c Nhµ níc ph¸t  hµnh   ®Ó   huy   ®éng   vèn   cho   ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng   ®îc   thùc  hiÖn theo c¬ chÕ sau: 1. Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn t¹m øng tån ng©n quü Kho  b¹c Nhµ níc ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n phÝ ph¸t sinh. §Þnh kú cuèi mçi quý, Kho b¹c Nhµ níc tæng hîp sè phÝ  ®∙ thanh to¸n göi Bé  Tµi chÝnh (Vô  Ng©n s¸ch Nhµ  níc, Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng vµ  tæ chøc tµi chÝnh)  ®Ó  lµm thñ  tôc hoµn tr¶ sè kinh phÝ ®∙ t¹m øng cho Kho b¹c Nhµ níc. 2. ViÖc thanh to¸n phÝ ®Êu thÇu, thanh to¸n tÝn phiÕu   kho b¹c vµ  tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  qua Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc  thùc hiÖn theo c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh do Bé  Tµi chÝnh  quy ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam. 
 12. 12 VI. H¹CH TO¸N KÕ TO¸N, B¸O C¸O Vµ QUYÕT TO¸N §i Ò u  18.  H¹ch to¸n kÕ to¸n Tæ   chøc   ph¸t   hµnh   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ  to¸n  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, LuËt KÕ to¸n vµ  chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ níc. §i Ò u  19.  B¸o c¸o vµ quyÕt to¸n 1. Tríc ngµy 5 hµng th¸ng, c¨n cø kÕt qu¶ ph¸t hµnh,   thanh to¸n tr¸i phiÕu, tæ chøc ph¸t hµnh b¸o c¸o Bé  Tµi  chÝnh   (qua   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ   chøc   tµi  chÝnh) vÒ  t×nh h×nh ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu cña  th¸ng tríc vµ  dù  kiÕn kÕ  ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cña  th¸ng sau. 2. KÕt thóc tõng ®ît ph¸t hµnh, tæ chøc ph¸t hµnh b¸o   c¸o Bé Tµi chÝnh kÕt qu¶ ph¸t hµnh cña c¶ ®ît. 3. §Þnh kú hµng n¨m, tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i thùc hiÖn   quyÕt to¸n sè  thu tõ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong n¨m, sè  thanh   to¸n   gèc,   l∙i   vµ   c¸c   chi   phÝ   liªn   quan   ®Õn   viÖc  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. VII. TR¸CH NHIÖM CñA C¸C C¥ QUAN §i Ò u  20.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Tµi chÝnh 1. X©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t hµnh, thanh to¸n tÝn phiÕu  kho b¹c, tr¸i phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh Trung  ¬ng vµ  tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  tæng hîp chung trong dù  to¸n  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  ChÝnh phñ  tr×nh Quèc héi phª duyÖt.   Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn viÖc ph¸t hµnh, thanh to¸n  tr¸i phiÕu theo dù to¸n ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh. 2.   ThÈm   ®Þnh,   tho¶   thuËn   vÒ   ph¬ng   ¸n   ph¸t   hµnh,   kÕ  ho¹ch triÓn khai ®èi víi tr¸i phiÕu ®Çu t, tr¸i phiÕu ®îc  ChÝnh phñ  b¶o l∙nh vµ  tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng.  Gi¸m s¸t viÖc ph¸t hµnh, thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu   cña c¸c chñ thÓ vµ tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 3.   §iÒu   hµnh   l∙i   suÊt   ph¸t   hµnh   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,  tr¸i   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   c«ng   tr×nh  Trung   ¬ng   vµ  tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ.   QuyÕt   ®Þnh   l∙i   suÊt   trÇn  cña  tr¸i   phiÕu   ®Çu   t,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh;   quyÕt 
 13. 13 ®Þnh giíi h¹n biªn ®é l∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa   ph¬ng so víi tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. 4. Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc tæ chøc ®Êu thÇu, niªm yÕt   vµ   giao   dÞch   tr¸i  phiÕu   trªn   thÞ   trêng  chøng   kho¸n  tËp  trung.  §i Ò u   21.   Tr¸ch nhiÖm cña Héi  ®ång nh©n d©n vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh: 1. Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh: 1.1. Xem xÐt th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,  kÕ   ho¹ch   hoµn   tr¶   vèn   vay   do   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  tr×nh; 1.2. C©n ®èi, bè trÝ nguån vèn hoµn tr¶ gèc, l∙i tr¸i   phiÕu khi ®Õn h¹n; 1.3. Gi¸m s¸t viÖc tæ chøc ph¸t hµnh vµ  sö  dông vèn  thu  ®îc tõ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ  hoµn tr¶ vèn vay cña  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh:   2.1. LËp ph¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kÕ ho¹ch hoµn  tr¶ vèn vay tr×nh H§ND cÊp tØnh th«ng qua; 2.2. Tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa ph­ ¬ng theo ph¬ng ¸n ®îc Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh; 2.3. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö  dông vèn vµ  thu håi  vèn vay tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng; 2.4. B¶o ®¶m nguån thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n. §i Ò u   22.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn,   c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, doanh nghiÖp ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu: 1.   LËp   ph¬ng   ¸n   ph¸t   hµnh,   kÕ   ho¹ch   triÓn   khai   phï   hîp víi nhu cÇu sö dông vèn. 2. Tæ chøc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®Õn   h¹n.    3. Qu¶n lý, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qña. 4. B¸o c¸o Bé Tµi chÝnh vÒ kÕt qu¶ ph¸t hµnh vµ thanh  to¸n tr¸i phiÕu.  VIII. Tæ CHøC THùC HIÖN
 14. 14 § i Ò u   23.  Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu  cã  khã  kh¨n, víng m¾c, c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ  c¸c  ®¬n  vÞ  cã  liªn quan b¸o c¸o kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem  xÐt vµ cã híng dÉn cô thÓ. VÝ dô vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l∙i suÊt trÇn cho viÖc ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu 1. L∙i suÊt trÇn do Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o cho lo¹i  tr¸i phiÕu kú h¹n 5 n¨m theo ph¬ng thøc “tr¶ l∙i sau hµng   n¨m”  lµ 8%/n¨m. 2. C¸c trêng hîp thùc tÕ ph¸t sinh: 2.1.    ng hîp 1:  Trê   ­ Tæ chøc ph¸t hµnh x¸c  ®Þnh thùc hiÖn tr¶ l∙i tr¸i  phiÕu theo ph¬ng thøc “tr¶ l∙i tríc hµng n¨m”. ­ Thùc hiÖn quy  ®æi l∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m vÒ  l∙i  suÊt tr¶ tríc hµng n¨m: + C«ng thøc: Ls Lt = (1 + Ls) Trong ®ã: Lt: L∙i suÊt tr¶ tríc hµng n¨m (%/n¨m) Ls: L∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m (%/n¨m) + Thay sè vµo ta cã: 8% Lt = = 7,41% (1 +  8%) + Nh  vËy, møc l∙i suÊt trÇn cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu theo ph¬ng thøc tr¶ l∙i tríc hµng n¨m lµ 7,41%/n¨m. 2.2.    ng hîp 2:  Trê   ­ Tæ chøc ph¸t hµnh x¸c  ®Þnh thùc hiÖn tr¶ l∙i theo  ph¬ng thøc “tr¶ l∙i sau 6 th¸ng 1 lÇn” (mét n¨m tr¶ l∙i 2  lÇn).
 15. 15 ­  Thùc hiÖn quy  ®æi l∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m vÒ  l∙i  suÊt tr¶ sau tõng kú: + C«ng thøc: (1+  =    [1+  Lsk] k Ls) Trong ®ã: Ls: L∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m (%/n¨m) Lsk: L∙i suÊt tr¶ sau tõng kú (%/kú) k: Sè kú tr¶ l∙i trong n¨m + Thay sè vµo ta cã: (1+  =    [1+  Lsk] 2 8%) Sau khi tÝnh to¸n ta cã kÕt qu¶: Lsk   =   3,92%/6  th¸ng + Nh  vËy, møc l∙i suÊt trÇn cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu   theo   ph¬ng   thøc  “tr¶   l∙i   sau   6   th¸ng   1   lÇn”  lµ:  3,92% x 2 =  7,84%/n¨m. 2.3.    ng hîp 3:  Trê   ­ Tæ chøc ph¸t hµnh x¸c  ®Þnh thïc hiÖn tr¶ l∙i theo  ph¬ng thøc “tr¶ l∙i trÝc 6 th¸ng 1 lÇn” (mÐt n¨m tr¶ l∙i  2 lÇn). ­ Thùc hiÖn quy  ®æi l∙i suÊt tr¶ sau hµng n¨m vÒ  l∙i  suÊt tr¶ sau tõng kú: tÝnh t¬ng thùc nh trêng hîp 2, x¸c  ®Þnh ®îc l∙i suÊt tr¶ sau tõng kú lµ 3,92%/6 th¸ng. ­ Thùc hiÖn quy  ®æi l∙i suÊt tr¶ sau tõng kú  vÒ  l∙i  suÊt tr¶ tríc tõng kú + C«ng thøc: Lsk Lt = k   (1 + Lsk) Trong ®ã: Lt: L∙i suÊt tr¶ tríc tõng kú (%/kú) Ls: L∙i suÊt tr¶ sau tõng kú (%/kú) + Thay sè vµo ta cã: 3,92%
 16. 16 Lt =           =  k   (1 + 3,92%) 3,77%/6th¸ng + Nh  vËy, møc l∙i suÊt trÇn cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu theo ph¬ng thøc  “tr¶ l∙i tríc   6 th¸ng 1 lÇn”  lµ  3,77% x 2 = 7,54%/n¨m.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2