Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
117
lượt xem
9
download

Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc  Sè 689/2004/Q§­NHNN ngµy 07  th¸ng 6  n¨m 2004 VÒ viÖc   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t h a n h   t o ¸ n   t r o n g   m u a   b ¸ n ,   t r a o   ® æ i   h µ n g  ho¸ vµ dÞch vô t¹i khu vùc biªn giíi vµ khu kinh tÕ  cöa khÈu gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc sè  10/2003/QH11 ngµy   17/6/2003;   ­ C¨n cø HiÖp  ®Þnh vÒ  mua b¸n hµng ho¸  ë  vïng biªn   giíi  ký  ngµy  19/10/1998  gi÷a  ChÝnh   phñ   níc  Céng  hoµ  x∙   héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ Nh©n d©n   Trung Hoa; ­ C¨n cø HiÖp  ®Þnh thanh to¸n vµ  hîp t¸c ký  ngµy 16   th¸ng 10 n¨m 2003 gi÷a Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ Ng©n   hµng Nh©n d©n Trung Quèc; ­   C¨n   cø   vµo   QuyÕt   ®Þnh   sè   252/2003/Q§­TTg   ngµy   24/11/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   bu«n   b¸n   hµng ho¸ qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi; ­ C¨n cø  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i   c«ng v¨n sè  290/VPCP­KTTH ngµy 16/01/2003 cña V¨n Phßng   ChÝnh phñ vÒ viÖc thu tiÒn cña níc cã chung biªn giíi; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  thanh  to¸n  trong mua b¸n,  trao   ®æi hµng ho¸ vµ  dÞch vô  t¹i khu vùc biªn giíi vµ  khu kinh tÕ  cöa khÈu gi÷a ViÖt  Nam vµ Trung Quèc”.
 2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   Th«ng   t  sè   06/TT­NH8   ngµy  18/03/1994 cña Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn HiÖp ®Þnh thanh  to¸n vµ Hîp t¸c ViÖt­Trung ngµy 26/05/1993 gi÷a Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam vµ Ng©n hµng Nh©n d©n Trung Hoa hÕt hiÖu  lùc thi hµnh.   §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i  hèi, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc   Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc     tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung  ¬ng, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Quy chÕ  thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ  dÞch vô t¹i khu vùc biªn giíi vµ khu kinh tÕ cöa khÈu  ViÖt Nam ­ Trung quèc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 689/2004/Q§­NHNN              ngµy 07  th¸ng  6  n¨m 2004 cña Thèng ®èc   Ng©n hµng Nhµ níc) ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  1. Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng sau: a.   Thanh   to¸n   trong   mua   b¸n,   trao   ®æi   hµng   ho¸   vµ  dÞch vô  qua biªn giíi gi÷a th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ  th¬ng  nh©n Trung  Quèc theo quy  ®Þnh  t¹i  HiÖp   ®Þnh vÒ  mua b¸n  hµng ho¸  ë  vïng biªn giíi gi÷a ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ Nh©n d©n  Trung Hoa (sau  ®©y gäi lµ  thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua  biªn giíi ViÖt­Trung).  b. Thanh to¸n trong b¸n hµng ho¸ vµ  cung cÊp dÞch vô  thu Nh©n d©n tÖ  (CNY) tiÒn mÆt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt  Nam t¹i Khu vùc biªn giíi vµ  Khu Kinh tÕ  cöa khÈu thuéc  c¸c tØnh biªn giíi gi¸p Trung Quèc. c. Më, sö  dông tµi kho¶n CNY cña th ¬ng nh©n ViÖt Nam  vµ  më, sö  dông  tµi kho¶n  ®ång  ViÖt  Nam (VND) cña th¬ng  nh©n Trung Quèc t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam ë khu  vùc biªn giíi. d. Thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña bµn ®¹i lý ®æi CNY. 2. Thanh to¸n trong mua b¸n, trao  ®æi hµng ho¸ cña c d©n biªn giíi  vµ  thanh  to¸n trong  mua  b¸n  hµng  ho¸ t¹i  chî  biªn giíi,  chî  cöa khÈu, chî  trong  khu kinh tÕ  cöa  khÈu ®îc thùc hiÖn b»ng VND vµ CNY theo c¸c ph¬ng thøc do  hai bªn mua b¸n tho¶ thuËn phï  hîp víi quy  ®Þnh vÒ  qu¶n  lý  tiÒn cña níc cã  chung biªn giíi. ViÖc mang VND vµ  CNY  qua cöa khÈu biªn giíi ph¶i tu©n theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ  mang ngo¹i tÖ  tiÒn mÆt vµ   ®ång ViÖt Nam b»ng tiÒn mÆt  khi xuÊt nhËp c¶nh. 3. Thanh to¸n trong xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ  dÞch   vô   gi÷a   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   vµ   th¬ng   nh©n   Trung   Quèc  kh«ng thuéc  ®èi tîng nªu t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc  ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n qua Ng©n hµng b»ng ngo¹i   tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi theo th«ng lÖ  quèc tÕ  hoÆc theo c¸c 
 4. 4 h×nh thøc  kh¸c   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cho phÐp vµ  kh«ng  chÞu sù ®iÒu chØnh cña Quy chÕ nµy. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: 1. Th¬ng nh©n ViÖt Nam, gåm: a. C¸c doanh nghiÖp  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; b. C¸c hé kinh doanh ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu qua biªn  giíi ViÖt­ Trung theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam; 3. Th¬ng nh©n Trung Quèc (bao gåm tæ chøc vµ c¸ nh©n)   cã  quan hÖ  mua b¸n, trao  ®æi hµng ho¸ vµ  dÞch vô  t¹i khu   vùc biªn giíi vµ Khu kinh tÕ cöa khÈu víi th¬ng nh©n ViÖt  Nam. §i Ò u  3.  Më vµ sö dông tµi kho¶n  1.   Th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   cã   ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp   khÈu   qua biªn giíi ViÖt­Trung hoÆc  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp  giÊy phÐp b¸n hµng vµ  cung øng dÞch vô  thu CNY tiÒn mÆt  ®îc më  tµi kho¶n CNY t¹i c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp cña ViÖt  Nam cã  thùc hiÖn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi  ViÖt­Trung b»ng VND vµ CNY theo c¸c quy ®Þnh sau: a.  Hå  s¬, thñ  tôc më   tµi kho¶n  thùc  hiÖn  theo híng  dÉn cña Ng©n hµng n¬i më  tµi kho¶n phï  hîp víi quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. b. Tµi kho¶n CNY ®îc sö dông nh sau: PhÇn thu: ­ Thu tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô; ­ Thu nép CNY tiÒn mÆt tõ  b¸n hµng vµ  cung øng dÞch  vô thu CNY theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Quy chÕ nµy; Thu tõ mua CNY t¹i c¸c ng©n hµng ®îc phÐp; C¸c kho¶n thu kh¸c ®îc ph¸p luËt cho phÐp.  PhÇn chi: ­ Chi thanh to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô; ­ Chi b¸n CNY cho Ng©n hµng hoÆc bµn ®æi CNY; ­ Rót tiÒn mÆt  ®Ó  chi l¬ng, thëng, phô  cÊp cho ngêi  níc ngoµi lµm viÖc cho tæ chøc hoÆc chi cho c¸ nh©n  ®îc  cö   ®i c«ng t¸c, häc tËp  ë  níc ngoµi vµ  chi cho c¸c môc  ®Ých ®îc ph¸p luËt cho phÐp.
 5. 5 2. Th¬ng nh©n Trung Quèc cã  ho¹t  ®éng xuÊt nhËp khÈu  qua   biªn   giíi   ViÖt­Trung   ®îc   më   tµi   kho¶n   VND   t¹i   c¸c  Ng©n hµng  ®îc phÐp cña ViÖt Nam cã  thùc hiÖn thanh to¸n  xuÊt   nhËp   khÈu   qua   biªn   giíi   ViÖt   ­   Trung   b»ng   VND   vµ  CNY.   ViÖc   më   vµ   sö   dông   tµi   kho¶n   VND   cña   th¬ng   nh©n  Trung Quèc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau: a.  Hå  s¬, thñ  tôc më   tµi kho¶n  thùc  hiÖn  theo híng  dÉn cña Ng©n hµng n¬i më  tµi kho¶n phï  hîp víi quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. b. Tµi kho¶n VND ®îc sö dông nh sau: PhÇn thu: ­ Thu tõ b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô; Thu   tõ   b¸n   CNY   hoÆc   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   cho  Ng©n hµng; C¸c kho¶n thu kh¸c ®îc ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp. PhÇn chi: ­ Chi thanh to¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô; ­ Chi mua CNY ®Ó chuyÓn vÒ níc; ­ Chi rót tiÒn mÆt ®Ó chi tiªu t¹i ViÖt Nam. 3.   Th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   më   tµi   kho¶n   CNY,   tµi   kho¶n   ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cña  Trung Quèc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ngo¹i  hèi.   Nghiªm  cÊm  th¬ng  nh©n   ViÖt   Nam   më   tµi   kho¶n  t¹i c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i cña Trung  Quèc  khi cha  ®îc  Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp. §i Ò u   4.   C¸c   h×nh   thøc   thanh   to¸n   xuÊt   nhËp   khÈu  qua biªn giíi ViÖt ­ Trung 1. Ng©n hµng Nhµ  níc khuyÕn khÝch th¬ng nh©n hai níc  thùc hiÖn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt ­  Trung qua ng©n hµng theo c¸c h×nh thøc sau: a.   Thanh   to¸n   th«ng   qua   c¸c   Ng©n   hµng   ® îc   phÐp   cña  hai   níc   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi,   theo   th«ng   lÖ  quèc tÕ  (bao gåm c¸c Ng©n hµng  ®Æt trô  së   ë  trong hoÆc  ngoµi tØnh cã biªn giíi gi¸p Trung Quèc); b. Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc VND   th«ng qua tµi kho¶n cña th¬ng nh©n Trung Quèc më  t¹i c¸c  Ng©n hµng  ®îc phÐp  ë  ViÖt Nam phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 3 Quy chÕ nµy; c. Thanh to¸n b»ng VND vµ CNY th«ng qua c¸c Ng©n hµng   ®îc phÐp cã  thùc hiÖn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua biªn   giíi ViÖt­Trung b»ng VND vµ CNY;
 6. 6 d.   Thanh   to¸n   theo   ph¬ng   thøc   hµng   ®æi   hµng   (phÇn  chªnh lÖch ®îc thanh to¸n qua ng©n hµng). 2.   ViÖc   thanh   to¸n   b»ng   tiÒn   mÆt   (ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn  ®æi, CNY hoÆc VND) thùc hiÖn theo híng dÉn riªng  cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  5.  §ång tiÒn thanh to¸n §ång   tiÒn   thanh   to¸n   trong   xuÊt   nhËp   khÈu   qua   biªn   giíi ViÖt ­ Trung lµ  ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi hoÆc VND  hoÆc CNY. Th¬ng nh©n hai níc ®îc lùa chän ®ång tiÒn thanh   to¸n phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh trong Quy chÕ  nµy vµ  c¸c  quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Ch¬ng II  thanh to¸n trong xuÊt nhËp khÈu  qua biªn giíi viÖt­ trung §i Ò u   6.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi  qua Ng©n hµng theo th«ng lÖ quèc tÕ Khi sö  dông ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi lµm  ®ång tiÒn  thanh to¸n trong ho¹t  ®éng xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi  ViÖt   ­   Trung,   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   vµ   th¬ng   nh©n   Trung  Quèc  ®îc lùa chän c¸c Ng©n hµng cã  trô  së   ë  trong hoÆc  ngoµi tØnh biªn giíi thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng lÖ  quèc tÕ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña mçi   níc. §i Ò u   7.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi  hoÆc VND th«ng qua tµi kho¶n cña th¬ng nh©n Trung Quèc më  t¹i c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam Th¬ng   nh©n   Trung   Quèc   cã   tµi   kho¶n   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn  ®æi vµ  tµi kho¶n VND t¹i c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp  ë  ViÖt Nam theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt ®îc sö dông c¸c tµi kho¶n nµy ®Ó thanh  to¸n xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt ­ Trung.  §i Ò u   8.   Thanh to¸n b»ng VND vµ  CNY qua Ng©n hµng  ®îc phÐp cña hai níc t¹i Khu vùc biªn giíi 1. ViÖc sö dông VND vµ CNY trong thanh to¸n xuÊt nhËp   khÈu qua biªn  giíi  ViÖt ­ Trung   ®îc thùc hiÖn theo  c¸c  quy ®Þnh sau ®©y:
 7. 7 a. Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam t¹i tØnh biªn giíi   ®îc tho¶  thuËn  víi Ng©n hµng  cña  Trung  Quèc vÒ  viÖc më  tµi   kho¶n   VND   hoÆc   tµi   kho¶n   CNY   cho   nhau   ®Ó   phôc   vô  thanh to¸n cho th¬ng nh©n hai níc.  b. Ng©n hµng  ®îc phÐp cña hai bªn  ®îc tho¶ thuËn vÒ  c«ng   nghÖ  vµ   ph¬ng   thøc   thanh   to¸n,   ph¬ng  thøc   qu¶n   lý  tµi kho¶n, sè  d tèi  ®a trªn tµi kho¶n kh«ng tr¸i víi quy  ®Þnh ph¸p luËt cña mçi níc. Trêng hîp sè d trªn tµi kho¶n  vît qu¸ sè  d tèi  ®a th×  c¸c Ng©n hµng cña hai bªn cã  thÓ   tho¶   thuËn   chuyÓn   ®æi   thµnh   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi  hoÆc tiÒn cña mçi bªn ®Ó chuyÓn vÒ níc. c. Tû  gi¸ gi÷a VND vµ  CNY do Tæng Gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp (hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn hîp ph¸p)  quyÕt ®Þnh. d. C¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp cña ViÖt Nam cã  thùc hiÖn  thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt ­ Trung b»ng   VND   vµ   CNY   ®îc   xuÊt,   nhËp   khÈu   CNY   vµ   VND   tiÒn   mÆt   ®Ó  phôc   vô   ho¹t   ®éng  kinh   doanh,  kh«ng   ph¶i   xin   phÐp  Ng©n   hµng Nhµ  níc nhng ph¶i lµm thñ  tôc khai b¸o H¶i quan cöa  khÈu khi xuÊt, nhËp khÈu tiÒn mÆt. 2. ViÖc kiÓm tra hå  s¬  chøng tõ  thanh to¸n theo tho¶  thuËn  gi÷a  Ng©n hµng hai bªn phï  hîp víi quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi. §èi víi trêng hîp thanh to¸n  xuÊt nhËp  khÈu  qua biªn giíi kh«ng  ký  kÕt  hîp   ®ång  mua  b¸n, th¬ng nh©n ph¶i xuÊt tr×nh tê  khai h¶i quan vµ  c¸c  giÊy tê  liªn quan chøng minh hµng ho¸  ®∙  ®îc thùc xuÊt,  thùc nhËp.   §i Ò u  9.  Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng Th¬ng nh©n ViÖt Nam xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt   ­ Trung  ®îc tho¶ thuËn thanh to¸n díi h×nh thøc hµng  ®æi  hµng theo c¸c quy ®Þnh sau: 1.  Hµng ho¸  mua b¸n,  trao   ®æi ph¶i  phï   hîp víi  c¸c  quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt mçi níc vÒ  qu¶n lý  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. §ång tiÒn sö  dông  ®Ó  thanh to¸n chªnh lÖnh trong   giao dÞch hµng ®æi hµng lµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc  VND hoÆc CNY. 3. PhÇn chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng  ®æi hµng  ®îc  thanh to¸n theo c¸c ph¬ng thøc nªu trªn. Chøng tõ  thanh  to¸n phÇn chªnh lÖch ¸p dông nh  ®èi víi thanh to¸n xuÊt  khÈu, nhËp khÈu, phï hîp víi tõng h×nh thøc thanh to¸n.
 8. 8 Ch¬ng III  quy ®Þnh vÒ b¸n hµng thu cny vµ thµnh lËp  bµn ®¹i lý ®æi cny §i Ò u   10.  B¸n hµng vµ cung øng dÞch vô thu CNY tiÒn  mÆt  1.   Doanh   nghiÖp   kinh   doanh   trong   lÜnh   vùc   b¸n   hµng   miÔn thuÕ  hoÆc cung øng dÞch vô  dµnh riªng cho ngêi níc  ngoµi t¹i Khu vùc biªn giíi vµ  Khu kinh tÕ  cöa khÈu (bao  gåm   c¶   c¸c   doanh   nghiÖp   trªn   ®Þa   bµn   kh¸c   më   cöa   hµng  miÔn thuÕ  hoÆc cung øng dÞch vô  dµnh riªng cho ngêi níc  ngoµi trong c¸c khu vùc trªn)  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc xem  xÐt cÊp giÊy phÐp thu CNY tiÒn mÆt. 2. Hå s¬, thñ tôc cÊp giÊy phÐp thu CNY tiÒn mÆt: a.   C¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   ®èi   tîng   nªu   t¹i   Kho¶n   1  §iÒu nµy cã  nhu cÇu thu CNY tiÒn mÆt ph¶i göi hå  s¬  xin  cÊp giÊy phÐp thu CNY tiÒn mÆt cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  Qu¶n lý Ngo¹i hèi). Hå s¬ gåm:  ­ §¬n  xin cÊp  giÊy  phÐp thu  CNY tiÒn  mÆt  (theo  mÉu  Phô lôc 1 v¨n b¶n nµy); ­ V¨n  b¶n cña  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  cho phÐp  doanh  nghiÖp b¸n hµng miÔn thuÕ hoÆc kinh doanh dÞch vô cho ng ­ êi níc ngoµi. ­ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh  tØnh   (thµnh   phè)   trªn   ®Þa  bµn  (n¬i   doanh  nghiÖp   cã   nhu  cÇu b¸n hµng ho¸, dÞch vô, thu CNY tiÒn mÆt); b. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ  bé hå s¬ hîp lÖ, Ng©n hµng Nhµ níc sÏ xem xÐt vµ cÊp giÊy  phÐp thu CNY tiÒn mÆt cho doanh nghiÖp (theo mÉu Phô  lôc  2). Trong trêng hîp tõ  chèi cÊp phÐp, Ng©n hµng Nhµ  níc  sÏ cã v¨n b¶n gi¶i thÝch lý do. 3.   C¸c   doanh   nghiÖp   ®îc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cÊp   giÊy  phÐp thu CNY tiÒn mÆt tõ b¸n hµng vµ lµm dÞch vô ph¶i nép   sè  CNY thu  ®îc vµo tµi kho¶n më  t¹i Ng©n hµng trong vßng  7 (b¶y) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy thu CNY tiÒn mÆt (trõ sè   CNY  ®îc  ®Ó  l¹i tån quü). Møc tån quü  CNY tiÒn mÆt  ®Ó  sö  dông hµng ngµy do doanh nghiÖp vµ  ng©n hµng qu¶n lý  tµi  kho¶n tho¶ thuËn. §i Ò u  11.  Thµnh lËp bµn ®¹i lý ®æi CNY 1. C¸c doanh nghiÖp ho¹t  ®éng trong c¸c lÜnh vùc du  lÞch,   dÞch   vô   vui   ch¬i   gi¶i   trÝ,   kh¸ch   s¹n,   nhµ   hµng,  siªu   thÞ,   giao   th«ng   vËn   t¶i,   vµng   b¹c,   ®¸   quý   vµ   c¸c  doanh nghiÖp thêng xuyªn cã  ho¹t  ®éng cung cÊp hµng ho¸,  
 9. 9 dÞch   vô   cho   ngêi   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   t¹i   khu   vùc   biªn  giíi hoÆc khu kinh tÕ  cöa khÈu  ®îc thµnh lËp bµn  ®¹i lý  ®æi CNY cho c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam ho¹t ®éng  t¹i khu vùc biªn giíi hoÆc khu kinh tÕ cöa khÈu.  2. §iÒu kiÖn thµnh lËp bµn ®¹i lý ®æi CNY, hå s¬, thñ  tôc cÊp giÊy phÐp  ®æi CNY, cÊp giÊy phÐp bæ sung vµ  c¸c  vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn mua CNY, tû  gi¸  ®æi CNY, xö  lý  khi  ph¸t hiÖn tiÒn gi¶… thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy  chÕ   ho¹t   ®éng   cña   bµn   ®æi   ngo¹i   tÖ   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt ®Þnh sè 1216/2003/Q§­NHNN ngµy 09/10/2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Bµn  ®¹i lý   ®æi CNY chØ thùc hiÖn mua CNY, kh«ng thùc  hiÖn b¸n l¹i cho kh¸ch hµng. Møc tån quü  CNY t¹i bµn  ®¹i  lý ®æi CNY vµ thêi h¹n b¸n l¹i CNY cho ng©n hµng uû nhiÖm   ®¹i lý  thùc hiÖn theo tho¶ thuËn gi÷a Bµn  ®¹i lý   ®æi CNY  vµ Ng©n hµng uû nhiÖm. ch¬ng IV  §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  12.  Tæ chøc thùc hiÖn Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh biªn giíi qu¸n triÖt  néi dung quy chÕ  nµy, xin  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña cÊp Uû  vµ  chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   tæ  chøc   vµ  triÓn   khai   thùc  hiÖn   th«ng tin tuyªn truyÒn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i  chóng; phæ biÕn híng dÉn c¸c doanh nghiÖp trªn  ®Þa bµn;  chñ ®éng phèi hîp cïng c¸c c¬ quan h÷u quan nh th¬ng m¹i,  tµi chÝnh, h¶i quan, c«ng an, biªn phßng... tæ chøc triÓn   khai   tèt   viÖc   thanh   to¸n   xuÊt   nhËp   khÈu   qua   biªn   giíi  ViÖt ­ Trung vµ  c¸c néi dung kh¸c quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy. Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp chØ  ®¹o c¸c Chi nh¸nh  cña  Ng©n  hµng m×nh t¹i c¸c tØnh  biªn  giíi   ViÖt  Nam­Trung   Quèc   chñ   ®éng  liªn   hÖ  víi  c¸c  Ng©n   hµng th¬ng m¹i phÝa Trung Quèc  ®Ó  tho¶ thuËn  ®Æt quan hÖ   ®¹i lý  thanh to¸n  b»ng  ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn   ®æi,  VND,  CNY theo Quy chÕ  nµy,   ®¸p  øng  nhu  cÇu  thanh  to¸n trong  xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi gi÷a c¸c th¬ng nh©n hai níc.  §i Ò u  13.  ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o 1. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   c¸c doanh nghiÖp  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp giÊy phÐp thu  CNY tiÒn mÆt ph¶i göi b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thu vµ sö dông   CNY tiÒn mÆt trong quý cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i  hèi)  vµ  Ng©n  hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh 
 10. 10 biªn giíi trªn  ®Þa bµn n¬i doanh nghiÖp thu CNY tiÒn mÆt  (theo mÉu t¹i Phô lôc 3).  2. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   c¸c doanh nghiÖp cã Bµn ®¹i lý ®æi CNY cã tr¸ch nhiÖm b¸o  c¸o   t×nh   h×nh   mua   CNY   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh  tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn (theo mÉu t¹i Phô lôc 4). 3. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   c¸c   Ng©n   hµng  hoÆc   chi   nh¸nh   Ng©n  hµng   thùc   hiÖn   thanh   to¸n víi Trung Quèc theo Quy chÕ  nµy tæng hîp t×nh h×nh  thanh  to¸n  theo c¸c quy  ®Þnh trong  Quy chÕ, b¸o c¸o vÒ  Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn  (theo mÉu t¹i Phô lôc 5). 4. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   c¸c Ng©n hµng cã ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu CNY vµ VND qua  cöa khÈu ViÖt Nam ­ Trung Quèc ph¶i göi b¸o c¸o vÒ  t×nh  h×nh xuÊt, nhËp khÈu CNY vµ VND cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô  Qu¶n lý Ngo¹i hèi) (theo mÉu t¹i Phô lôc 6). 5. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng ®Çu quý sau,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh   phè)   tæng   hîp  t×nh h×nh thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy,   b¸o c¸o vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  Qu¶n lý  ngo¹i  hèi) (Theo mÉu t¹i Phô lôc 7). 6. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng ®Çu quý sau,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh   phè)   tæng   hîp  t×nh   h×nh   cÊp   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   bµn   ®¹i   lý   ®æi   CNY,  t×nh h×nh mua CNY trªn ®Þa bµn, b¸o c¸o cho Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) (theo mÉu t¹i Phô lôc  8). 7.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   nµy,   nÕu   ph¸t  sinh víng m¾c cÇn b¸o c¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. §i Ò u  14.  KiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m 1. Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) phèi  hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan tæ chøc kiÓm tra, qu¶n lý vµ   gi¸m s¸t  ®èi víi c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp vµ  tæ chøc, c¸  nh©n trªn  ®Þa bµn trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ  nµy  th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi  ph¹m   mµ  bÞ   xö   lý   kû  luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù,   nÕu g©y thiÖt h¹i ph¶i båi thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.
 11. 11 Phô lôc 1 tªn doanh nghiÖp  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  Sè:......../CV  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......, ngµy..... th¸ng....   n¨m....... §¬n xin cÊp giÊy phÐp thu nh©n d©n tÖ tiÒn mÆt  KÝnh göi:  Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi ­ Ng©n hµng Nhµ níc Tªn   doanh  nghiÖp:   ................................................. .............................................. Tªn   giao   dÞch   ®èi  ngo¹i:   .................................................. .................................... Trô   së   chÝnh  t¹i:   .................................................... ............................................... §iÖn   tho¹i:   .....................  Fax: ................................... GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   (hoÆc   GiÊy   phÐp   ®Çu t) sè: .................... C¬   quan   cÊp:   .......................................  ngµy  cÊp.................................................. §Þa   ®iÓm   kinh   doanh   thu   Nh©n   d©n   tÖ   tiÒn  mÆt:................................ §iÖn   tho¹i:   .....................  Fax: ................................... §Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   xem   xÐt   vµ   cho   phÐp   thu  Nh©n   d©n   tÖ   tiÒn   mÆt   t¹i   ®Þa   ®iÓm   nªu   trªn   tõ   ho¹t   ®éng.................. Chóng t«i xin cam kÕt: Sö dông Nh©n d©n tÖ thu ®îc vµo c¸c môc ®Ých ®îc ph¸p  luËt nhµ  níc ViÖt Nam cho phÐp vµ  tù  c©n  ®èi phÇn tiÒn  nµy   ®Ó   nhËp   khÈu   hµng   ho¸,   thanh   to¸n   dÞch   vô   cho   níc  ngoµi hay b¸n cho ng©n hµng hoÆc bµn  ®æi ngo¹i tÖ   ®Ó  lÊy  ®ång ViÖt Nam theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ngo¹i hèi cã liªn quan.
 12. 12 Kh«ng   yªu   cÇu   thùc   hiÖn   chuyÓn   ®æi   sè   Nh©n   d©n   tÖ  tiÒn mÆt thu  ®îc sang  ngo¹i  tÖ  tù  do chuyÓn   ®æi, kh«ng  b¸n sè Nh©n d©n tÖ ®ã ®Ó mua ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi trªn thÞ   trêng tù do ®Ó nép vµo ng©n hµng.                                        ý kiÕn cña ng©n hµng nhµ níc  Thñ trëng doanh nghiÖp chi nh¸nh tØnh biªn giíi (   Ký   tªn   vµ   ®ãng   dÊu)
 13. 13 Phô lôc 2 Ng©n hµng nhµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc   Sè:......../GP­ Hµ Néi, ngµy      th¸ng      n¨m QLNH                                      giÊy phÐp  thu nh©n d©n tÖ tiÒn mÆt ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè.....   /2004/Q§­NHNN  ngµy...../2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; ­ XÐt   hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp thu Nh©n d©n tÖ  tiÒn   mÆt cña...... (tªn doanh nghiÖp)....... Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc 1. Cho phÐp...... (tªn doanh nghiÖp)..., §Þa  chØ:..................................................... ...................................... §iÖn   Tho¹i:...............  Fax:.............................. GiÊy   phÐp   kinh   doanh   (hoÆc   GiÊy   phÐp   ®Çu   t  )  sè....................... ®îc   thu   Nh©n   d©n   tÖ   (CNY)   tiÒn   mÆt   tõ   ho¹t  ®éng...................... 2.....(tªn doanh nghiÖp)......chØ ®îc thu Nh©n d©n tÖ  tiÒn mÆt theo ®óng ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÓm 1 nªu trªn.  Sè  Nh©n d©n tÖ  tiÒn mÆt thu  ®îc sö  dông  ®Ó...... vµ  b¸n  cho Ng©n hµng  ®îc phÐp kinh doanh CNY trªn  ®Þa bµn tØnh  biªn giíi  theo  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ  qu¶n  lý  ngo¹i  hèi.   3. (§èi  víi  doanh  nghiÖp  thu CNY  tiÒn  mÆt tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh trß ch¬i cã thëng dµnh riªng cho ngêi níc  ngoµi):
 14. 14 Kh¸ch   tróng   thëng   cã   nhu   cÇu   mang   Nh©n   d©n   tÖ   tiÒn  mÆt ra níc ngoµi vît møc ph¶i khai b¸o H¶i quan cöa khÈu,  ph¶i cã giÊy phÐp mang ngo¹i tÖ tiÒn mÆt do Gi¸m ®èc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh....   cÊp.....   (tªn   doanh  nghiÖp).....cã  tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn sè  tiÒn tróng  thëng  cña kh¸ch  ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc cÊp giÊy phÐp mang Nh©n  d©n tÖ tiÒn mÆt ra níc ngoµi.  4.   Tæng   Gi¸m   ®èc.....   (tªn   doanh   nghiÖp)...phèi   hîp  víi Ng©n hµng Nhµ  níc Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh tØnh...... thùc  hiÖn tèt viÖc cÊp giÊy phÐp cho ngêi tróng thëng cã  nhu  cÇu mang CNY tiÒn mÆt ra níc ngoµi,  ®¶m b¶othuËn lîi vµ  ®óng quy ®Þnh. 5.   Hµng   quý,   chËm   nhÊt   vµo   ngµy   10   th¸ng   ®Çu   quý   sau,......   (tªn   doanh   nghiÖp).......   ph¶i   b¸o   c¸o   b»ng  v¨n b¶n cho Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i  hèi) vµ Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh.... vÒ t×nh h×nh  thu, chi Nh©n d©n tÖ tiÒn mÆt trong quý. 6. GiÊy phÐp nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Tæng Gi¸m  ®èc...... (tªn doanh nghiÖp)... chÞu tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn  ®óng c¸c néi dung trong GiÊy phÐp nµy vµ  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh....   chÞu  tr¸ch  nhiÖm  gi¸m s¸t vµ  kiÓm tra viÖc  thi  hµnh  c¸c quy  ®Þnh trong GiÊy phÐp nµy. N¬i nhËn: thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­    Tªn   doanh   nghiÖp; ­ NHNN CN tØnh…. ­  Lu VP, QLNH.  
 15. 15 Phô lôc 3 Tªn doanh nghiÖp Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè .....                Hµ Néi, ngµy.....   th¸ng...... n¨m........ B¸o c¸o t×nh h×nh thu vµ sö dông  nh©n d©n tÖ tiÒn mÆt KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ  níc viÖt nam (Vô  Qu¶n   lý Ngo¹i hèi) Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh... ­ Thu : ­ Chi:     *   Chi   nhËp   khÈu   hµng   ho¸,   dÞch   vô   cña   th ¬ng   nh©n  Trung Quèc: * Chi b¸n CNY cho Ng©n hµng hoÆc bµn ®æi ngo¹i tÖ:  Chi l¬ng, thëng, phô cÊp cho ngêi níc ngoµi lµm viÖc  cho tæ chøc: * Chi kh¸c:+ + Thñ trëng doanh nghiÖp (ký vµ ®ãng dÊu)
 16. 16 Phô lôc 4 Tªn TCKT Sè bµn: N¬i ®Æt bµn ®¹i lý: §T: ......,   ngµy.....   th¸ng..... n¨m.... B¸o c¸o t×nh h×nh ®æi nh©n d©n tÖ Quý....  N¨m.... KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh.... §¬n vÞ: ngµn CNY Sè d ®Çu  Doanh sè mua  Doanh sè nép/b¸n CNY cho  Sè d cuèi  quý CNY TCTD quý Chñ bµn ®¹i lý
 17. 17 Phô lôc 5 Ng©n  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam hµng............ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .. Sè:......... b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n  víi trung quèc Quý............. n¨m........ KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh............. §¬n vÞ: quy USD STT H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh to¸n  (USD) XuÊt khÈu NhËp khÈu 1 Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn   ®æi   th«ng   qua   ng©n   hµng  hai níc theo th«ng lÖ quèc tÕ 2 Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn  ®æi hoÆc VND th«ng qua tµi  kho¶n   cña   th¬ng   nh©n   Trung   Quèc  më t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam 3 Thanh   to¸n   b»ng   VND   vµ   CNY   qua  ng©n hµng tØnh biªn giíi Tæng ........, ngµy......  th¸ng...... n¨m........ Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu)
 18. 18 Phô lôc 6 Ng©n hµng.......... Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: ........./CV .....,   ngµy.....  th¸ng..... n¨m....... B¸o c¸o  t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu ®ång ViÖt nam vµ  nh©n d©n tÖ qua cöa khÈu viÖt nam – trung quèc KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô qu¶n lý ngo¹i hèi) §ång tiÒn XuÊt khÈu NhËp khÈu Gi¸ trÞ Quy USD Gi¸ trÞ Quy USD VND CNY Tæng Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: ­ Nh trªn; ­ Lu.
 19. 19 Phô lôc 7 Ng©n hµng nhµ níc  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Chi nh¸nh tØnh..... B¸o c¸o t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu  qua biªn giíi viÖt – trung (Quý...../N¨m.....) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i   hèi) §¬n vÞ: quy USD STT H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh to¸n XuÊt khÈu NhËp khÈu 1 Thanh   to¸n   th«ng   qua   ng©n   hµng  hai   níc   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn ®æi 2 Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn  ®æi hoÆc VND th«ng qua tµi  kho¶n   cña   th¬ng   nh©n   Trung   Quèc  më t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam 3 Thanh   to¸n   b»ng   VND   vµ   CNY   qua  ng©n hµng tØnh biªn giíi Tæng céng ....., ngµy....  th¸ng.... n¨m.... Gi¸m ®èc
 20. 20 Phô lôc 8 Ng©n hµng nhµ níc  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Chi nh¸nh tØnh..... B¸o c¸o t×nh h×nh ®æi nh©n d©n tÖ (Quý...../N¨m.....) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i   hèi) I. Sè  lîng Bµn  ®¹i lý   ®æi nh©n d©n tÖ   ®∙  ®îc thµnh  lËp trªn ®Þa bµn: II. T×nh h×nh ®æi Nh©n d©n tÖ: §¬n vÞ: ngµn CNY Sè d ®Çu  Doanh sè mua  Doanh sè nép/b¸n  Sè d cuèi  quý CNY CNY cho TCTD quý LËp biÓu KiÓm so¸t Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản