intTypePromotion=1

Quyết định 70/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định 70/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC ngày 12/12/1989 của Chủ nhiệm Uỷ ban KHKTNN hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  K h o a   äc, C « n g  n g h Ö  vµ  «i tr n g   ën h M ê sè  70 Q §/T§ C  n g µy  10 th¸ng 1 n¨ m  1997 v Ò   viÖc h u û  bá   T h « n g  t 1708/K H K T­T§ C  n g µ y   12 th¸ng 12 n¨ m  1989  cña  h ñ  n hi Ö m   û  ba n   h o a  h äc vµ  ü  thuËt N h µ   íc h íng d É n  thùc  C U K K n hi Ö n   u y  ® Þ n h   ña H éi ® å n g  B é  tr g   q c ën v Ò  c h Õ  ® é  vµ t æ  ch øc  q u ¶ n  lý h o¹t ® é n g  kinh  o a n h  x u Êt, h Ë p  k h È u  d  n (ph Ç n  q u ¶ n  lý ch Êt lîng h µ n g  h o¸ x u Êt,  n h Ë p  k h È u) B é  tr ëng B é  K hoa häc, C « n g ngh Ö  vµ M «i tr êng ­ C¨n  §iÒu    Ch¬ng  vÒ     cø  26, 27  VI  kiÓm     tra chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  cña  Ph¸p  lÖnh  chÊtl    îng hµng    ho¸ ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  cña ChÝnh phñ  22/CP  sè  ngµy  th¸ng 5  22    n¨m   1993    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng     nghÖ  M«i  êng; vµ  tr ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh cña ChÝnh phñ  86/CP  sè  ngµy 8/12/1995 Quy  ®Þnh  ph©n  c«ng tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng  ho¸; ­ Theo      ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng. l Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Huû  Th«ng   bá  t1708/KHKT­T§C  ngµy 12/12/1989 cña Chñ  nhiÖm     Uû ban Khoa häc  Kü  vµ  thuËt Nhµ         níc vÒ viÖc kiÓm     tra chÊt îng l   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   §iÒu    2: ViÖc  qu¶n    lýnhµ        níc®èi víichÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt khÈu      sÏ ® îcthùc hiÖn      theo Ph¸p lÖnh chÊt l    îng hµng    ho¸,NghÞ  ®Þnh 86/CP  ngµy 8  th¸ng 12    n¨m  1995  QuyÕt  vµ  ®Þnh  2578 Q§/T§C  cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,   C«ng  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr ngµy  th¸ng10  28    n¨m  1996 ban hµnh Quy  ®Þnh  vÒ  viÖc  kiÓm    tranhµ        níc®èi víichÊtl    îng hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu 3: Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng ChÊt îng  l chÞu tr¸chnhiÖm    tæ  chøc,híng dÉn  kiÓm        vµ  traviÖc  thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2