Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
90
lượt xem
8
download

Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã SX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   Õ  h o ¹ ch  µ  ® Ç u  t S è  704/2003/Q§­B K H  N g µ y  18 th¸ng  ë k v 9 n¨ m  2003  a n  h µ n h  D a n h  m ô c  thi Õt b Þ ,  b m ¸y  m ã c, p h ¬ n g   Ö n v Ë n  t¶i h u yªn d ï ng trong  ti  c n íc ® ∙ s¶n x u Ê t  îc; a n h  m ô c  v Ë t t x © y  d ù n g   ®  D trong n íc ® ∙ s¶n x u Ê t  îc; a n h  m ô c  v Ë t t  ®  D p h ô c  v ô   o ¹t ® é n g   × m  ki Õ m, th¨ m  ß, p h¸t tri Ó n  h t d m á  d Ç u  kh Ý  trong n íc ® ∙ s¶n x u Ê t  îc ® b é  tr ng b é  k Õ  ho¹ch v µ   Ç u  t ë ® ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 61/2003/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 06    n¨m 2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é  Õ   ¹ch vµ  u  ; B K ho   ®Ç t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 79/2000/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 29    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu Thu Õ     Þ gia t¨ng vµ  gi¸tr       NghÞ   ®Þnh  è  s 76/2002/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 13    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­   µy    CP ng 29 th¸ng 12    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët Thu Õ     ®Þ chiti     Lu   gi¸ trÞgiat¨ng;    ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µ  ®Þ chiti     Lu   tn    i Vi   v NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/2003/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 19    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy    CP ng 31 th¸ng 7    n¨m  2000 quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt  ®Þ chi ti     Lu § t    iVi Nam; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 48/2000/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 12    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët dÇu  Ý; ®Þ chiti     h Lu   kh ­C¨n  ý  Õn  ña    é, ngµnh  ªnquan.   cø  ki c c¸cB   li   quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Danh  ôc   ÕtbÞ, m thi     m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    m ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt  îc;Danh  xu ®   m ôc  Ëttx©y  ùng  v    d trong níc®∙      s¶n  Êt® îcvµ  xu     Danh  ôc  Ëttphôc  ô  ¹t m v    v ho   ®éng  ×m  Õm,  t ki th¨m      iÓnm á   Çu  Ý  dß, ph¸ttr   d kh trongníc®∙      s¶n  Êt® îc. xu   1.Danh  ôc  ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn      m thi     m   ti   t¶ichuyªn dïng trong n­       íc®∙    s¶n  Êt® îc¸p dông    µm  ¬  ë  ©n  Ötvíi ¹ : xu       ®Ó l c s ph bi     ilo a) ThiÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn         m   ti   t¶ichuyªn dïng    trong níccha       s¶n xuÊt ® îc,cÇn  Ëp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  ña      nh kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp  éc thu   ®èi îng  t kh«ng  Þu  Õ    Þ gia t¨ng theo  ch thu gi¸tr       quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    4  4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­ CP   µy  th¸ng 12    ng 29    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët Thu Õ     Þgia t¨ng;vµ  ôc  kho¶n  §iÒu  ®Þ chiti     Lu   gi¸tr      m a  2  60 NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti     h Lu   tn      i   b) ThiÕtbÞ, m¸y  ãc, phô  ïngthay thÕ,ph¬ng  Ön vËn         m   t      ti   t¶i chuyªn dïng    trong  íc cha  n  s¶n  Êt  îc;cÇn  Ëp  Èu    Õn  µnh  ¹t®éng  ×m  xu ®   nh kh ®Ó ti h ho   t
 2. 2 kiÕm,  th¨m      iÓnm á   Çu  Ý  éc ®èi t ng kh«ng  Þu  Õ    Þ dß, ph¸ttr   d kh thu    î   ch thu gi¸tr   gia t¨ng theo    quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  4  4  ®Þ s 79/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu Thu Õ     Þ gia  gi¸tr   t¨ng;vµ    kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  1  55  ®Þ s 48/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 9  12    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu dÇu  Ý. kh 2. Danh  ôc  Ët tx©y  ùng    m v    d trong nuíc®∙      s¶n  Êt ® îc® îc¸p dông    xu         ®Ó lµm  ¬  ë  ©n  Öt víilo¹  Ët t x©y  ùng  c s ph bi     i    v d trong níc cha     s¶n  Êt ® îc,cÇn  xu     nhËp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  ña  kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp  éc ®èi t ng: thu    î a)  Kh«ng  Þu  Õ    Þ gia t¨ng theo  ch thu gi¸tr       quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    4  4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 29    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët Thu Õ     Þgia t¨ng;vµ  ôc  kho¶n  §iÒu  ®Þ chiti     Lu   gi¸tr      m b  2  60 NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­CP   µy  th¸ng7    ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti     h Lu   tn     i   b) §îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu     thu nh kh theo  quy  nh  ¹ m ôc  ,  ®Þ t  i ® kho¶n  §iÒu    1  57 NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti     h Lu   tn     i   3. Danh  ôc  Ët tphôc  ô  ¹t®éng  ×m  Õm,    m v    v ho   t ki th¨m      iÓn m á   dß, ph¸ttr   dÇu  Ý  kh trong níc ®∙      s¶n  Êt ® îc ® îc ¸p  ông    µm  ¬  ë  ©n  Öt víi xu       d ®Ó l c s ph bi     lo¹ vËt ttrong níccha    i       s¶n  Êt® îc,cÇn  Ëp  Èu    Õn hµnh  ¹t®éng  xu     nh kh ®Ó ti   ho   t×m  Õm,  ki th¨m      iÓnm á   Çu  Ý  éc ®èi t ng: dß, ph¸ttr   d kh thu    î a)  Kh«ng  Þu  Õ    Þ gia t¨ng theo  ch thu gi¸tr       quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    4  4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 29    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chi ti     Lu Thu Õ     Þ gia t¨ng;vµ  gi¸tr       kho¶n  §iÒu    1  55 NghÞ   nh   è  ®Þ s 48/2000/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 12    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët D Ç u   Ý; ®Þ chiti     h Lu   kh b)  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  §  thu nh kh theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  54  ®Þnh   è  s 48/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 12  9  2000  ña  Ýnh   ñ     c Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët D Ç u   Ý. chiti     h Lu   kh §i Ò u 2. Trong  tr×nh  ö  ông  qu¸  sd Danh  ôc   Õu   ã    Õn  m n c ý ki kh«ng  thèng  Êt  ÷a  ¬  nh gi c quan  H¶i  quan  íidoanh  v  nghiÖp  ×  ¬  th c quan H¶i  quan  phèihîp  íic¸c Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   a   ¬ng    v     K ho v§ t ®Þ ph xem   Ðt    ö  ý.Trêng  x ®Ó x l   hîp cßn  íng m ¾ c   ×    v  th Tæng  ôc    c H¶i quan  Õn  Þ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ki ngh B K ho v§ t xem   Ðt quyÕt ®Þnh  x    hoÆc   öa  æi,bæ   s®   sung  Danh  ôc. m §i Ò u  3. Danh  ôc   Õt bÞ,  m thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    m ph ti v t¶ichuyªn  dïng  trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt ® îc;Danh  ôc  Ët t x©y  ùng  xu     m v    d trong  íc ®∙    n   s¶n xuÊt ® îcvµ      Danh  ôc  Ët tphôc  ô  ¹t®éng  ×m  Õm,  m v    v ho   t ki th¨m      iÓn dß, ph¸ttr   m á   Çu  Ý  d kh trongníc®∙      s¶n  Êt® îcban  µnh  Ìm  xu     h k theo Quy Õt  nh  µy  Ï   ®Þ n s  ® îc xem   Ðt      x bæ sung  cho  ï hîp víit×nh  ×nh  ùc tÕ    ¬  ë    Þ  ph       h th   trªnc s ®Ò ngh cña    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýnhµ  ícchuyªn ngµnh. l  n    §i Ò u    Õt  nh  µy  4. Quy ®Þ n thay thÕ    Õt  nh  è    c¸c Quy ®Þ s 214/1999/Q§­ BKH   µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m 1999, sè    462/2000/Q§­ BKH   µy  th¸ng 9  ng 15    n¨m   2000,sè    227/2001/Q§­ BKH   µy  th¸ng 5  ng 17    n¨m  2001,sè    229/2001/Q§­BKH   ngµy  th¸ng 5  18    n¨m  2001  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  u    ∙  c B tr B K ho v ®Ç t ® ban  µnh  h vµ  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  c hi l   15    t  ® C«ng b¸o
 3. 3 D a n h  m ô c  v Ë t t x © y  d ù n g  trong n íc ® ∙ s¶n xu Ê t ® îc (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 704/2003/Q§­ BKH   µy  th¸ng9  ng 18    n¨m   2003  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ) c B tr B K ho   § t STT Tªn  Æt   µng m h M∙  è  s theo   Ký  Öu  hi quy  c¸ch,m«       t¶ biÓu  Õ  thu ® Æc   Ýnh  ü  Ët t k thu nhËp  Èu kh Nhã m Ph ©n   nhã m 1 C¸t 2505 C¸t®en, c¸tvµng      2 Th¹ch anh   2506 10 00 D¹ng  étm µu  ¾ng b  tr 3 §Êt sÐt,bétsÐt      2507 00 00 4 Cao  lanh 2507 00 00 Al2O3:21     ­37% 5 Bentonitecäc  åi   nh 2508 10 00 D¹ng  étm µu  µng  b  v s¸ng 6 BentonitegiÕng    khoan 2508 10 00 D¹ng  étm µu  µng  b  v s¸ng 7 Bentonitekhu«n  c   ®ó 2508 10 00 D¹ng  étm µu  µng  b  v s¸ng 8 Diatomite 2512 00 00 D¹ng  ét b  9 §¸ khèi, ®¸ tÊm  vµ  ®¸ l¸ 2515   t arble 6801 00 00 10 §¸ khèi, ®¸ tÊm  vµ  ®¸ l¸ 2516   t granit ®ôc, bazan, base, ,   sabbase 6801 00 00 11 §¸,sáix©y  ùng    d 2517 12 Dolomite 2518 D¹ng  bét m µu  x¸m  hoÆc   tr¾ng 13 §¸ v«ivµ  ét®¸      b   v«i 2521 00 00 14 V«i 2522 15 Clinker 2523 10 § Ó   s¶n   xuÊt   xim¨ng   Poãcl¨ng 16 Xim¨ng  Òn  b suynph¸t 2523 30 00 PCs, PChs   17 Xim¨ng  Puzolan 2523 90 00 PCpuz 18 Xim¨ng  t    Öt Ý to¶ nhi 2523 90 00 PCit 19 Xim¨ng  ãcl¨ng Po 2523 29 PCB30,   PCB40,   PC30,   PC40, PC50   20 Xim¨ng  ãcl¨ngtr¾ng Po   2523 21 00 PCw 21 Mica 2525 20 00 D¹ng  v¶y  µ u   ¾ng  m tr trong,   kÝch cì tõ 16  mesh  ®Õ n   100 mesh 22 Felspat 2529 10 00 D¹ng  bét, h¹t m µ u  tr¾ng  hoÆc   µng  v s¸ng 23 Fluori t 2529 21 00 D¹ng  ét b 2529 22 24 ¤  ®ãng  xy  chai 2804 40 00 §é  Çn  99,6% thu >  25 Ni  ¬®ãng  t  chai 2804 30 00 §é  Çn  99,95% thu >  26 Carbon  dioxi (láng,r¾n)   t   2811 21 00 §é  Çn  99,6% thu >  27 CanxiClorua (CaCl )     2827 20 10 D¹ng  éttr¾ng b  2 28 Muèi ¨n   2827 39 00 Muèi    Õ   µ  èi  tinhch v mu c«ng  nghiÖp
 4. 4 29 CanxiCarbonat(CaCO 3)     2836 50 D¹ng  bét hoÆc  h¹t m µu   tr¾ng 30 Sil   icatFlour 2839 90 00 D¹ng  étm µu  µng  b  v s¸ng 31 BariteAPI   2851 00 90 D¹ng  étm µu  s¸ng b  be  32 Biosafe 2851 00 90 D¹ng  Êt láng  ¬isÒn  Öt, ch   h  s  tõm µ u  µng    v s¸ng ®Õ n   µng   v 33 Axetylen(C2H 2)   2901 29 10 §é  Çn  99,7% thu >  34 DMC   ­lub 2942 00 00 D¹ng  áng sÒn  Öt,m µ u  èi l  s  t 35 S¬n  µn  gi khoan  µ v c¸c  Õt 3208 k 10 40 cÊu 3209 90 90 36 S¬n    äc    ¹ ho¸ h c¸clo i 3208 C¸c  ¹  ¬n  lo is trang  Ý  tr c«ng  3209 nghiÖp  Æc   ñng ® ch 37 Dung  m«i  Ìm  k theo s¬n   3209 90 90 D¹ng  étm µu  µng  b  v s¸ng 38 Keo  c«ng  d¸n  nghiÖp 3506 39 V÷a  Þu  öa ch l 3816 00 10 Cao nh«m   µ  m èt v sa  Φ  m m       m m ­Φ 40  40 èng  ùa  nh b¶o  Ö   v c¸p  th«ng 3917 32  tinH§PE   Φ 41 èng  ùa  nh nh«m   Òu  íp nhi l 3917 §êng  kÝnh  trong ®Õ n   35mm Φ  ­Φ  42 èng PVC   µ  ô  ïng v ph t 3917 20   200mm 43 TÊ m   îpv¸n nhùa l    3920 0,9mm   0,8m  2m x  x  3921 44 PanelPolyuretan   3921 13 00 Dµy  ­200  m 50   m 45 Cöa  ùa nh 3925 20 00 3925 30 00 46 Jo¨ng cÊp níc vµ  tho¸t íc 4016  n   99 99 L ¾p  ® Æt  trong ® êng èng  d©n  ông d gang,nhùa,bª      t«ng 47 TÊ m   cao  su 4016 99 94 48 Th¶m   c¸ch ®iÖn   4016 99 99 §iÖn ¸p 10­ 35kV. K Ých  22­ th c1  0,64 x  í   x    0,008m 49 Th¶m  cao su thÓ  dôc thÓ 4016 99 94 K Ých  íc 1  0,008       th   x  m tr¶i thao s©n  Çu  c l«ng 50 Gç  dïng kª lãt  trªn giµn 4407 99   khoan 51 Gç   èp­ c pha,quy    c¸ch 4409 20 52 C¸c  ¹ ®¸  t lo i l¸   6801 00 00 §îc chÕ  t¹o tõ  h¹t m µi  53 §¸ nghiÒn, ®¸  m µi  h×nh 6804 10 00 corindon  ©n  ¹o,chÊt  ªn nh t  li   b¸nh  hoÆc  ¬ng  ù xe  t t kÕt  è m. g §êng  kÝnh  ngoµi tõ 5mm   ®Õ n  900mm,  ®é  dµy  tõ   5mm   n   ®Õ 300mm 54 §¸  µi  Êt  Õt  Ýnh  å m  6804 22 m ch k d g §îc chÕ  t¹o tõ  h¹t m µi  h×nh  èilo¹  ã  Êu  ¹oh¹t kh   i c t     c corindon nh©n  ¹o.   t m µi chøa    trªn99%   µAl2O3 l  Cã     ×nh  èivu«ng,ch÷  c¸ch kh     nhËt,dÞ  ×nh   h kh¸c  §îc chÕ  t¹o tõ  h¹t m µi  55 §¸ m µi bavia, ®¸ c ¾t kim    corindon  ©n  ¹o,chÊt  ªn nh t  li   lo¹   ã  Êu  ¹oh¹t  µi  ic c t    m chøa 6804 30 , kÕt  ùa. nh trªn99    µAl2O3   % l  §¸ h×nh b¸nh xe, cã  ® êng 
 5. 5 kÝnh  ngoµi 100mm  ®Õ n   350mm,  dµy 1,5 m m  ®Õ n   5mm 56 Bét m µi  ¹t µi)nh©n  ¹o   (h  m  t 6805 H¹t th«  µ  Þ n   îc chÕ   ¹o   vm ®  t  tõquÆng  Ýtnh«m   b«x   57 C¸c  s¶n  È m   ph s¶n  Êt  õ 6810 xu t   xim¨ng,bª    t«ng 58 Cét  iÖn    ® bª t«ng lyt©m    6810 91 90 Cho  êng  ©y  n   KV ® d ®Õ 35  59  G¹ch  Block 6810 11 00 Ch Õ   ¹o b»ng  t  c¸ch  Ðn   p   n Ð xim¨ng  c¸t   +  60 C¸c  s¶n  È m   ph b»ng    xim¨ng 6811 ami¨ng, b»ng  xi m¨ng  sîi   xenlul«hoÆc  ¬ng  ù   t t 61 TÊ m  lîp fibr« xim¨ng vµ 6811 10 00 920  1500mm x  ami¨ng xim¨ng   6811 20 00 62 G¹ch  Þu  öa ch l 6902 10 00 Mg   ­Chrome Mg   ­Spinel(MS80,MS86)     63 G¹ch   èp,   l¸ (Ceramic, t    Granit Cotto,   Terrazo, 6904 ,    § Õn  500mm   500mm x  Brestonstone,Terastone)   6907 6908 64 G¹ch  ©y, g¹ch  t Òn,  ãi 6904 x  l¸ n ng   lîp 65 Sø  Ö   v sinh 6910 C¸c  ¹ lo i 66 K Ýnh  ph ¼ng,  kÝnh  m ê, 7003 12 20 Dµy  õ1,5 ­18mm t      kÝnh  ph¶n  quang 7003 12 90 7003 19 20 7003 19 90 7004 20 20 7004 20 90 7004 90 20 7004 90 90 7005 10 20 7005 10 90 7005 21 20 7005 21 90 67 K Ýnh  d¸n 7008 00 00 Dµy  õ1,5 ­18mm t      68 K Ýnh  ¬ng g 7009 Dµy  õ1,5 ­18mm t      69 ThÐp    ¹  Ïm  µ  ñ  µu 7210 30 11 Dµy  õ1,2 trëxuèng l¸ k v ph m m t      7210 61 10 7210 70 Φ        m m 5,5 ­Φ 40  70 ThÐp   thanh, thÐp  én   7213 10   cu c¸c lo¹ (trßntr¬nvµ    i     v»n) 7214 10 7214 20 00 7214 91 71 ThÐp  ×nh    ¹ h c¸clo i 7216 10 00 C¸c  ¹  Ðp  ×nh  I,L, T  lo ith h U,      cã  Òu  chi cao  n   ®Õ 140  m m 7216 21 00
 6. 6 7216 22 00 7216 31 11 7216 32 11 7216 33 11 7216 40 11 10 Φ1     ­Φ 5mm 72 D ©y   Ðp  êng  ®en  µ  ¹ 7217 th th ( vm 10 kÏm) 7217 20 10 7217 90 20 Φ 73 C¸c  ¹ èng  lo i  gang (gang  x¸m, 7303   00 11 Lo¹ith«ng  ông  µ  ¹  150    d v lo i gang  Çu) c ­Φ    600  m,  µi5   m d   ­6m 7303 00 12 7303 00 13 7303 00 21 7303 00 22 74 èng    ùc,cöa  ¸p l   van 7304 31 B»ng  thÐp dïng cho  thuû  ®iÖn, dµy  õ 6      t    ­ 20mm,   ¸p suÊt>15at   Φ  ­Φ  75 C¸c  ¹  ng  Ðp  µn  en, 7306 lo iè th h ®   14   115mm m¹  Ïm k Φ  ­Φ 2.600mm 76 C¸c  ¹  ng  Ðp  µn  ¾n  7306 lo i è th h xo 400     cìlín   77 C¸c  lo¹  cöa, khung  cöa 7308 30 00 Lo¹ith«ng  ông i   d b»ng  ¾t  s hoÆc   Ðpth 78 D Ç m   Çu  Ðp  êng  é  µ 7308 10 c th ® bv D Ç m  cÇu  thÐp ® êng  bé,   dÇ m   Ðp  êng  ¾t th ® s khÈu  ®é  ®Õ n  100m,  t¶i   träng H30   D Ç m  thÐp  êng s ¾t  Èu  ® kh ®é   n   ®Õ 100m     äng T26 t¶itr   79 Khung  nhµ, khung kho vµ 7308 90 10 cÊu  Ön  µ  ¾p  ½n  ki nh l s b»ng  thÐp 9406 00 94 80 TÊ m   îp­ thÐp    ¹  Ïm, m¹ 7308 90 30 Dµy  l    l¸m k   0,25 ­0,55mm    m µu  ¹ng  ói d m Dµi 3500mm   81 C¸c  ¹ b Ó   lo i chøa   7309 00 00 Lo¹ith«ng  ông   d 82 C¸c  ¹ thïngphi lo i    7310 Lo¹ith«ng  ông   d 83 C¸p  thÐp  chèng  thÐp  vµ 7312 Cã   Õt  Êu  n   sîi TiÕt k c ®Õ 37    .   d©y  Ðo  ­09 n LK   diÖn  n   ®Õ 170mm 2 84 D ©y  ¹  Ïm,d©y  Ïm  mk   k gai 7313 00 00 85 C¸c lo¹ phªn, l i rµo s ¾t 7314 20 00 Lo¹ith«ng  ông i í,   d hoÆc   Ðp th 7314 50 00 86 §inh s ¾t,thÐp     7317 87 §inh vÝt,  bul«ng, ®inh èc, 7318     Lo¹ith«ng  ông   d ®ai èc   88 D ©y  ng  ®å trßn 7408 11 10 TiÕt   diÖn   tõ   16   ®Õ n   630mm 2 89 D ©y    ng  Çn c¸p ®å tr 7413 00 11 7413 00 12 90 D ©y  iÖn    ¹ ® c¸clo i 7605 Lâinh«m     kh«ng  îp kim h  8544 Lâi®ång    kh«ng  îp kim h  91 C¸c cÊu  kiÖn nh«m  ®Þnh  7610 10 00
 7. 7 h×nh 7610 90 90 92 D ©y    c¸p nh«m   Çn tr 7614 90 11 TiÕt   diÖn   tõ   16   ®Õ n   7614 90 12 1200mm 2 7614 90 13 7614 90 19 93 D ©y    c¸p nh«m   Çn lâi Ðp 7614 tr     th 10 11 TiÕt   diÖn   tõ   35   ®Õ n   7614 10 12 1200mm 2 7614 10 13 7614 10 19 94 BiÓn    toµn b¸o an  8310 00 90 B»ng  çn  îp  Êt dÎo  h h ch   tæng  hîp +  îi û tinh   s  thu   95 Khíp nèiv¹n n¨ng     8483 60 00 HH50 Φ  x    b»ng  24  Φ 32  96 èng  Çu  × c ch 8485 90 90 composite 97 Hép  b¶o vÖ  c«ng t¬ b»ng 8485 90 90 Hép        c«ng  ¬ 1  1,2,4,6  t   pha.  s ¾t  µ  v b»ng  composite Hép  c«ng  ¬ 3  t   pha 98 C¸p  iÖn  ¹i ® tho 8544 49 §êng  Ýnh  õ   k t   0,4    ­ 0,9mm,  tõ6     ­1.200  «i ® 99 C¸p ruét ®ång, nh«m, AC  8544   11 20 Lo¹i 1    hoÆc     âicã  Õt hai l   ti   bäc  c¸ch  iÖn  ® XLPE,  PVC   diÖn  âi n  n   l ®¬ ®Õ 630mm 2 cho ® êng  d©y  trªn  kh«ng  Lo¹i  hoÆc  4  lâi ã  tiÕt  3  c   trung thÕ  µ  ¹ thÕ   v h  diÖn  âi n  n   l ®¬ ®Õ 400mm 2 8544 11 30 8544 20 10 8544 20 20 100 C¸p  truyÒn  sè  liÖu (C¸p 8544   49 CAT5,  CAT5E,  CAT6 LAN) 101 D ©y    thuªbao  iÖn  ¹i ® tho 8544 49 M ét hoÆc   Òu  îi nhi s 102 C¸p  îi s  quang 9001 11 Sö  ông  d cho  µnh  u  iÖn ng b® 9001 12 9001 13 103 Bãng  n  iÖn    ¹ ®Ì ® c¸clo i 9405 10 20 104 Gi¸phèid©y     D ©y  quang ODF,  ©y  d trung  gian IDF   105 Hép  chiad©y   Hép   s ¾t   6   lé.   Hép  composite6  é,9  é  l l
 8. 8 D a n h  m ô c  m ¸ y  m ã c, thi Õt b Þ , p h ¬ n g  ti Ö n v Ë n  t¶i h u yªn d ï ng   c trong n í c ® ∙ s ¶ n x u Ê t ® î c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 704/2003/Q§­ H   µy  th¸ng9  BK ng 18    n¨m   2003 cña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ) B tr B K ho   § t STT Tªn  Æt   µng m h M∙  è  s theo Ký  Öu    hi quy  c¸ch,m«     Æc     t¶® biÓu  Õ  thu tÝnh  ü  Ët k thu nhËp  Èu kh Nhã m Ph ©n   nhã m 1  Cét ®iÖn  cao  thÕ  b»ng 7308 20 11 Cho  êng  ©y  n   ® d ®Õ 500  kV thÐp  ¹  óng  Ïm  ãng m nh kn 2 C¸c  lo¹  dµn  gi¸o, cét 7308 40 i   Lo¹ith«ng  ông   d chèng,cèp    pha  kim  ¹ lo i 3 Bån  chøa 7309 00 00 § Õn  4.000  3 m 4 Bån  chÞu  ¸p lùc vµ  bèn 7310 § Õn 1.000  3    Êt lµm  Öc  m ¸p su   vi chøa  Ý  Ðn kh n 7311 ®Õ n  100  at; víi tÝch  sè  PV
 9. 9 23 C Ç n   Èu    Çu  c trªnt s«ng,tµu 8426 11 00 Søc  ©ng  n   tÊn,tÇm  íi    n ®Õ 15    v  ven  Ón    ¹ bi c¸clo i 18m 24 Cæng   ôctr 8426 Søc  ©ng  n   n ®Õ 125  Ên  t KhÈu    n   m ®é ®Õ 64  25 C Ç u   ôc tr 8426 Lo¹i1  Ç m    d (søc  ©ng  n     n ®Õ 10 tÊn,khÈu    n   m)   ®é ®Õ 25  Lo¹i2  Ç m    d (søc  ©ng  n     n ®Õ 90 tÊn,khÈu    n   m)   ®é ®Õ 34  Lo¹i  th¸p (søc n©ng  ®Õ n  20  tÊn,tÇm  íi n   m)   v  ®Õ 25  26 Thang  m¸y 8428 10 10 Chë   êi(t¶i äng ®Õ n   tÊn, ng     tr   2    vËn  èc®Õ n     t  1,5 m/s) Chë  µng    äng ®Õ n   tÊn, h (t¶itr   5    vËn  èc®Õ n     t  1,5 m/s) 27 Xe    Ünh  lut b¸nh  èp l 8429 40 10 10   tÊn ­12  28 Xe    Ünh  lut b¸nh  Ðp th 8429 40 10 6   tÊn ­12  29 Xe    lurung  b¸nh  Ðp th 8429 40 10 Träng      t¶i rung  n   tÊn khi ®Õ 10  ThiÕtbÞ      thi c«ng  khoan  äc  c 30 nhåi c¸c c«ng  tr×nh x©y  dùng  åm:  g 8431 41 00 Φ:600   G µu  khoan  t,®¸ ®Ê     ­2200  mm 8431 41 00 Φ:600    G µu  Ðt ®Êt,®¸   v      ­2200  mm Φ:219­  Bé  ng  æ       è ® bª t«ng   273  m,  µi80  m d  m Φ:89  m,  µi80   èng    thæiröa    m d  m 31 M¸y  gÆt  óar¶ihµng l   8433 51 00 B Ò   éng  ¾t       r c 1,2 ­1,5 m C«ng  Êt®Õ n     su   0,5 ha/h 32 M¸y  ètlóa cã  ng  ¬  µ 8433 52 00 C«ng  Êt®Õ n     Ên/h tu     ®é c v su   2,5 t kh«ng  ã  ng  ¬ c ®é c 33 M¸y  xay    ¹o s¸tg 8437 80 10 C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   6  8437 80 20 34 M¸y  ¸nh  ãng  ¹o    ¹ 8437 80 51 C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h ® b g c¸clo   i su   6  35 D ©y  chuyÒn  Õ   Õn  ¹o 8437 10 ch bi g   C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   10  xuÊtkhÈu   36 D ©y  chuyÒn  s¶n  Êtbia 8438 40 xu   C«ng  Êt®Õ n   su   2000  Ýt/ngµy l 37 D ©y   chuyÒn  Õ   Õn  ét 8438 80 91 C«ng  Êt ®Õ n   tÊn  ch bi b   su   80  nguyªn  c¸ liÖu/ngµy 38 D ©y  chuyÒn  s¶n  Êt giÊy 8439 20 00 C«ng  suÊt  1.000  ­  5.000  xu     bao  ×  b (Krap) tÊn/n¨m 39 D ©y  chuyÒn  s¶n  Êt giÊy 8439 20 00 C«ng  Êt®Õ n   xu     su   1.500  Ên/n¨m t vµng  m∙ 40 D ©y  chuyÒn  s¶n  Êt giÊy 8439 20 00 C«ng  suÊt  1.000  ­  1.500  xu     vÖ  sinh tÊn/n¨m 41 D ©y   chuyªn   c¸n   thÐp 8455 21 00 C«ng   suÊt   ®Õ n   30.000  x©ydùng tÊn/n¨m 42 M¸y  tiÖn v¹n n¨ng phæ  8458 19 §êng  Ýnh  n   k ®Õ 650  m,   µi m d  th«ng 3.000  mm 43 M¸y  khoan  Çn c 8459 29 §êng  Ýnh  òi  k m khoan  n     ®Õ 40 m m,  µnh  ×nh dµi400  m h tr     m 44 M¸y  khoan  µn b 8459 29 §êng  Ýnh  n   m m k ®Õ 13  45 M¸y  µi    ¸ m hai® 8460 90 §êng  Ýnh  n   k ®Õ 400  m m
 10. 10 46 M¸y  µo  b ngang  phæ  th«ng 8461 20 Hµnh  ×nh 650  m tr   m 47 M¸y  a  Çn cc 8461 50 48 M¸y  óa  ¬i bh 8462 10 § Õn  kg 75  49 Tr¹m nghiÒn  µng  ¸ s ® 8474 20 C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   50  50 M¸y  énbª  tr   t«ng  Óu  ¬itù 8474 ki r     31 § Õn  250  Ýt/mÎ,   l   kW 5,2 do 51 M¸y  énbª  tr   t«ng cìng bøc 8474     31 § Õn  500  Ýt/mέ10  l    kW 52 Tr¹m  énbª  tr   t«ng 8474 31 C«ng  Êt®Õ n   m 3/h su   80  53 Tr¹m  trén bª t«ng nhùa 8474 32 C«ng  Êt®Õ n   su   104  Ên/h t nãng 54 M¸y    t¸chc¸t 8474 10 C«ng  Êt25   m 3/h su   ­50  55  Cô m   ép  è  û h s thu 8483 40 21 G ¾ n   ng  ¬  ®é c diesen  n     ®Õ 15 CV 56 M¸y    iÖn  ph¸t® (trªnbê)   8501 61 C«ng  Êtkh«ng    kVA su   qu¸ 75  8502 11 00 §iÖn      ¸p ra 220/240V 57 §éng  c¬  ®iÖn  m ét  pha 8501 C«ng  Êt  n   su ®Õ 2,2kW,  ng  ®é (kh«ng  Ýn  íc) kn c¬  ô ®iÖn  t  kh«ng  ng  é, r« ®å b    tong ¾n  ¹ch   m 58 §éng  c¬  ®iÖn  ba  pha 8501 C«ng  suÊt tõ 0,55kW  ®Õ n   (kh«ng  Ýn  íc) kn 90kW, ®éng  c¬  kh«ng ®ång  bé, r«    ¾n   ¹ch  õ 750vg/   to ng m t  ph  n   ®Õ 3000  vg/ph 59 §éng  c¬  ®iÖn  ba  pha 8501 C«ng  Êt tõ 90kW   n   su     ®Õ 1000  (kh«ng  Ýn  íc) kn kW,  ng  ¬  ®é c kh«ng  ng  é, ®å b  r« tong ¾n  ¹ch     m 600vg/ph 60 H Ö   èng  ån  th ngu DC­  48V 8504 40 30 VITECO  ARGUS   ­ (10A­ 600A) 61 H Ö   èng  ån th ngu 8504 40 90 HRS   4500 SDPS   250 62 ThiÕtbÞ  ån  c  Ëp   ngu ®é l 8540 40 90 DPS   4825 DPS   4850 63 ThiÕtbÞ  ån  chiÒu   ngu 1  8504 40 90 HFCR    ­1600 64 Balass ®Ìn huúnh quang 8504 10 00 220V   Hz ­50  d¹ng  ng è C«ng  Êttõ20W    su     ­40W 65 M¸y  Õn  Õ bi th 8504 21 §iÖn    n   ¸p ®Õ 110kV C«ng  Êt®Õ n   su   63MVA 8504 22 8504 23 66 M¸y  Õn  bi dßng  iÖn ® 8504 31 10 §iÖn    õ6  n   ¸p t   ®Õ 35kV Tû  è  Õn  s bi dßng  ­1000/5A 5   67 M¸y biÕn ®iÖn  ¸p 1  pha 8504 31 10 §iÖn ¸p tõ 6  ®Õ n  35kV, lo¹   i (trªnbê)   c¶m  øng 68 M¸y biÕn ®iÖn  ¸p 3  pha 8504 31 10 §iÖn ¸p tõ 6  ®Õ n  15kV, lo¹   i (trªnbê)   c¶m  øng 69 M¸y  Õn  bi dßng  o  êng  ¹ 8504 ®l h  31 S¬   Êp  n   c ®Õ 2000A;  thø  Êp  c thÕ  380V  vµ  trung thÕ  1A  µ  v 5A 35kV 70 M¸y  Õn  ®o  êng  bi ¸p  l trung 8504 32   § Õn  Êp  iÖn    c® ¸p 35kV thÕ 71 §Ìn lß   8513 10 10 §M  10A 8513 10 20
 11. 11 72 Gi¸n¹p ®Ìn     lß 8513 90 10 GN   ­32   16   ­48 8513 90 20 73 M¸y  iÖn  ¹i ù®éng ® tho     t 8517 19 10 74 Hép  u  ©y ®Ê d 8517 30 HD,  HC,  HDTM       ­ 50, HPDR,    l« gi¾c 75 Hép  u  èi ®Ê n 8517 30 HCN     30,HCN  50 76 Hép  b¶o  thuªbao an    8517 30 DS   391,GDT   77 Hép  èid©y    n  thuªbao 8517 30 UD 78 Tñ  u    iÖn  ¹i ®Ê c¸p ® tho 8517 30 B»ng  s ¾t vµ  composite  (KP  300, TS, KP  300  PCS, KP­ 600­ PCS, KP­1600, KP  600,   KP­1200) 79 Hép  b¶o  thuªbao an    8517 30 DS   301 GDT 80 M¨ng  s«ng  c¸p 8517 30 PMS   3 1­ PMS   6 4­ 81 M¨ng  s«ng    c¸p quang 8517 30 PMO­  12/72 FO   82 Thïng    u  Ýnh thb ch 8517 30 83 Modem  dïng  cho  m¹ng 8517 50 10 Payphone 84 H Ö  thèng tæng  ®µi truy 8517   50 90 nhËp  DTS­  4000­AN   85 Tæng  i DTS ®µ   8517 50 90 § Õn  80.000  è s 86 ThiÕtbÞ  ¾t  äcsÐt   c l  8517 80 99 LPS 87 ThiÕt bÞ   èng  u   ém 8517   ch ®Ê tr 80 99 ® êng  ©y  Line d P­  88 B¶o  5  iÓ m   an  ® MDF 8517 90 90 MDF   S2000­PTC 89 Gi¸ ®Êu  d©y  MDF  lo¹ 8517   i 90 90 MDF   P6000 P6000 90 N ¾ p  hè  c¸p  th«ng  tin 8517   90 90 Nhp003023023 GANIVO 91 PhiÕn  u  ©y ®Ê d 8517 90 90 1  «i  ã  ì  1), 10  «i  ã  ® c m (BI­   ® c mì  (BI ­ 10), ©y  SL10  d©y   d PO­10  (IDC102),d©y    thuªbao    (PO­IDF  µ  v PO­ID) 92 REF   èic¸p n  8517 90 90 UY2 UY­POSTEF 93 TruyÒn  dÉn  quang  PDH  8517 90 90 Optimux  (4E1) 94 ThiÕt  Þ   èng  Ðt  ¹ng 8517 80 99 POSTEF   b ch sm PP­RJ45/16 LAN 95 ThiÕtbÞ   èng  Ðt trªn® ­ 8517 80 99 POSTEF   HSP   10­   ch s    72V,  êng  ©y d POSTEF   PCX     ­ T43, POFTEF­   B180,POSTEF­B480    Sö  ông  d cho  µnh  u  iÖn  ng b® 96 Dông  cô  kiÓm  tra ® êng 8517 90 90 POSTEF   DK­2000 d©y    thuªbao 97 Loa    ¹ c¸clo i 8518 29 98 C Çu  dao  cao  Õ  th (trªnbê) 8535 21   §iÖn  6    ¸p  ­ 35kV. Dßng  nh     ®Þ møc  õ200  ®Õ n   t  A  1.000A
 12. 12 99 Apt«m¸tc¸clo¹ (trªnbê)     i   9536 20 00 U   n   ®Õ 500V I®Õ n     600A 100 C Ç u  so vµ  cÇu  dao ®¶o 8536 50 I®Õ n     3.000A chiÒu  (trªnbê)   101 Khëi®éng  õ(trªnbê)   t    8536 90 90 UCD   220V, 380V   Itõ4A  n       ®Õ 450A Vá   ñ b»ng  ¾t  ¬n  Ünh  iÖn  t  sst ® 102 Tñ  iÖn    ¹ (trªnbê) ® c¸clo   i   8537 vµ  l¾p  ® Æt  thiÕt Þ  ®iÖn   b tho¹ihoÆc   Õt bÞ     thi   th«ng    tin viÔn  th«ng  trong bªn  103 Tñ  iÒu  Ón,b¶o  Ö   ­ 8537 ® khi   v® T¹i c¸c tr¹m biÕn  ¸p ®Õ n   êng  ©y  µ  d v m¸y  Õn bi ¸p 220kV 104 D ©y   thuªbao  iÖn  ¹i ã 8544 49 12 POSTEF   ® tho  c DROP WIRE d©y    êng giac 11  0,2 x  105 Sø  c¸ch ®iÖn   8546 20 B»ng  è m   iÖn    n   g ® ¸p ®Õ 35kV 106 Toa  löachë  xe    kh¸ch 8605 00 00 C¸c  ¹ lo i 107 Toa  xe  löa thïng (xi Ðc) 8606 10 00 § Õn  t  30m 3 compositechë  Êtláng   ch   108 Toa  hµng,quy  xe    c¸ch 8606 10 00 C¸c  ¹ lo i 109 M¸y kÐo  nhá, m¸y kÐo  4 8701 Tõ  8CV  n   ®Õ 20CV b¸nh  µ  µy  õa  v c b theo sau   110 ¤    ë  t«ch kh¸ch 8702 10 Lo¹ith«ng  ông  õ 10  n       d t   ®Õ 50 chç  åi ng 111 ¤    t«con 8703 § Õn  chç  åi 9  ng 112 ¤      Ñ t«t¶i nh 8704 21 § Õn  tÊn 5  8704 31 113 T Çu  kh¸ch 8901 10 Lo¹ith«ng  ông  n     d ®Õ 300  ç ch ngåi 114 Phµ  ùhµnh t  8901 10 C¸c  ¹ lo i 115 T Çu  ë  Çu ch d 8901 20 Träng    n   t¶i®Õ 13.500  Ênt 116 Tµu  û chë  µng thu   h 8901 90 Träng    n   t¶i®Õ 5.000  WTD 117 Xµ     lan chuyªn  ïng    ã 8901 90 d trªnc Søc  ©ng  n   n ®Õ 3.800  Ên t l¾p  Çn  Èu    ¹ c c c¸clo i 118 Xµ   µnbiÓn l  8901 90 C¸c  ¹ lo i 119 Xµ     Ën    lanv t¶i s«ng 8901 90 C¸c  ¹ lo i 120 Tµu   chuyªn   dông   chë 8901 90 Trong    í1.000  t¶i   ti TEU container 121 T Çu    á  ç    ¹ c¸v g c¸clo i   8902 C«ng  Êt®Õ n   su   600 CV 122 T Çu    á  ¾t    ¹ c¸v s c¸clo i 8902 C«ng  Êt®Õ n   su   1980 CV 123 Tµu    á  c¸v composite 8902 C«ng  Êt®Õ n   su   1000 CV 124 T Çu  Þch  ô  Ò   d v ngh c¸ 8902 C«ng  Êt®Õ n   su   2000 CV 125 T Çu  Óm  ki ng 8902 C«ng  Êt®Õ n   su   600 CV 126 T Çu  Ðo  Ón k bi 8904 C«ng  Êt®Õ n   su   7.000 CV 127 T Çu    th¶ phao 8904 C«ng  Êt®Õ n   su   3.000 CV 128 T Çu  Ðo   y  k ­®È s«ng 8904 C«ng  Êt®Õ n   su   300 CV 129 T Çu  ótbïn tùhµnh h      8905 10 00 § Õn  500  3/h m 130 T Çu  ótbïn kh«ng  ùhµnh 8905 10 00 § Õn  h    t  3.000  3/h m C«ng  Êt®Õ n   su   4.170 CV 131 T Çu  èc  cu s«ng  µ  Ón v bi 8905 10 00 ChiÒu  ©u  èc  ­20m s cu 10   C«ng  Êt®Õ n   su   3.000 CV
 13. 13 132 ô næi 8905 90 10 Søc  ©ng  n   n ®Õ 20.000  Ên t 133 T Çu  chuyªn dông tèc ®é  8906 90 90 § Õn  h¶ilý/h 32    cao C«ng  Êt®Õ n   su   3.200  CV 134 T Çu  nghiªncøu  Ón   bi 8906 90 90 C«ng  Êt®Õ n   su   5.000  CV 135 C © n   iÖn  ö ® t 9016 00 10 C­3000, C30K,  C­6000, C­ 150KP, C­60KP   Sö  ông  d cho  µnh  u  iÖn ng b® 136 C © n   ù®éng  iÖn  ö t  ® t 9016 00 10 § Õn  120  Ên t 137 M¸y  iÖn  © m ® ch 9018 90 90 DC   2f­ 6v­ c 138 C«ng  ¬ ®iÖn  pha;3  t  1    pha 9028 30 10 U   n   ®Õ 380  V I®Õ n     100  A 139 B¨ng      ¹ t¶i lo i c¸c Réng  n   ®Õ 2.150  m,  µi®Õ n   m d  100  m 140 C¸c  ¹ m¸y  Êy  ïngquay lo i  x th   C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   1  141 C¸c  ¹ Xyclon,lßnung lo i     § Õn    3,5 m3/h 142 Card thuª bao  cña tæng  Sö  ông  d cho  µnh  u  iÖn ng b® ®µi ®iÖn  ö   t 143 Cét        ¨ng ten viba Cao  n   ®Õ 150m 144 D ©y  chuyÒn  Õ   Õn  ñ   ch bi m C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   6  cao  su 145 D ©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt   C«ng  Êt30.000  Ên/n¨m su   t ph©n  NPK 146 D ©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt   C«ng  Êt®Õ n   tÊn/h su   20  ph©n    visinh 147 §Ìn b¸o hiÖu  ® êng  thuû   BH­998p 148 G Çu       ¹ t¶i lo i c¸c § Õn  m 3/h,cao  60    25m 149 Ghi quay      xim¨ng    øng lß® 150 H Ö  trôc µ  ch©n  vÞt tµu  v   Ch ©n  Þt® êng  Ýnh  n   v  k ®Õ 2m thuû (®óc  ng)   ®å 151 K Ých  thuû  lùc cho  lß   Søc  ®Èy  ®Õ n  60 tÊn, µnh  h Tuynen tr×nh 1,6 m      152 Läc  ôitay¸o b    C¸c  ¹ lo i 153 M¸y      ã  c¸n th« c r¨ng § Õn  d  =  800 m m,  l  400,  =   15m 3/h 154 M¸y    ¬n c¸n tr § Õn  d =  1000 m m,  l  800,  =   20m 3/h 155 M¸y  Êp  Öu thïng c li   § Õn  m3/h 60  156 M¸y  nghiÒn  bi § Õn  tÊn/h,sè  6    vßng  quay  =  n  29,2 vg/ph   § Õn  tÊn/h,n  23,9 vg/ph 8    =    § Õn  tÊn/h,n  21,4 vg/ph 14    =    (nguyªn liÖu vµo:0         ­ 0,25  m,   m s¶n  È m     ­0,074  m) ph ra:0   m 157 M¸y  nghiÒn  µ m   h 400  600 x  § Õn  m 3/h 10  158 M¸y  nghiÒn  lu©n xa  § Õn  =  d  2800  m,  kW m 40  159 M¸y nhµo ®ïn li  hîp cã  ªn § Õn  m 3/h,130  12    kW hótch©n    kh«ng 160 M¸y  µo    ôccã íi äc nh haitr   l   l § Õn  m 3/h,40  20    kW 161 M¸y    th¶ phao    ¹ c¸clo i Søc  ©ng  n   tÊn n ®Õ 5 
 14. 14 162 M¸y    xo¸ tem  µ    íc thay v in c     tem 163 ThiÕt bÞ  ®Ç u  cuèi cÊp  STM­1,STM­4,STM­16     quang 164 ThiÕtbÞ  u   èiMDF   ®Ç n   Tõ 500  n   ®Õ 5.000  «i ® 165 ThiÕt bÞ  s¶n  xuÊt g¹ch   § Õn  tr Öuviªn/n¨m 20  i   nung    ¹ c¸clo i 166 ThiÕt bÞ  m¹ch vßng thuª   bao  (DLC) 167 ThiÕt bÞ     s¶n  Êt èng  íc xu   n  § Õn  300  ­ 1500mm;  75kW;  li ©m  µ  ét®iÖn   t vc  b»ng    bª 110   ­220  kV t«ng cètthÐp    168 ThiÕtbÞ    sè   viba  4x2,8x2,16x2      Mbit/s 169 ThiÕtbÞ    sè  t    viba  Ý kªnh 1  n   kªnh ®Õ 6  170 V Ën th¨ng Søc  ©ng  n   n ®Õ 500kg  ­3kW 171 V Ýt      ¹ t¶i lo i c¸c §êng kÝnh ®Õ n  600mm,  dµi   30m 172 Xe  goßng    lßnung  Tuynen D a n h  m ô c  v Ë t t p h ô c  v ô  h o ¹t  é n g  t × m  ki Ó m,  ® th¨ m d ß, p h¸t tri Ó n m á   d Ç u   h Ý  trong n íc ® ∙ s¶n xu Ê t § îc  k (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 704/2003/Q§­ BKH   µy  th¸ng9  ng 18    n¨m   2003 cña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ) B tr B K ho   § t STT Tªn  Æt   µng m h M∙  è  s theo biÓu  Ký  Öu    hi quy  c¸ch,m«       t¶ thuÕ  Ëp  nh ® Æc   Ýnh  ü  Ët t k thu khÈu Nhã Ph ©n   m nhã m 1 Biosafe 1515 19 00 D¹ng  ángl 2 Th¹ch anh   2506 10 00 D¹ng  étm µ u  ¾ng b  tr 3 BentoniteAPI   2508 10 00 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 4 Bentonitecäc  åi   nh 2508 10 00 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 5 Bentonitekhu«n  c   ®ó 2508 10 00 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 6 BentonitegiÕng    khoan 2508 10 00 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 7 Ch Êt c¸ch © m,  nhiÖt tõ 2508 40 00 D¹ng  Êm   t Bazan 8 Dolomite 2518 D¹ng  étm µy  b  x¸m  µ  ¾ng v tr 9 Xi m¨ng    P300 2523 29 10 X ©y  dùng c¸c c«ng tr×nh   biÓn 10 Xi   m¨ng   nãng   giÕng 2523 90 00 khoan 11 Xi m¨ng    Class G   2523 90 00 12 Mica 2525 20 00 D¹ng  Èy  Ç u   ¾ng  vm tr trong,   kÝch cì tõ 16 mesh  ®Õ n   100 mesh 13 Felspat 2529 10 00 D¹ng bét, ¹t µ u  tr¾ng    h  m hoÆc   µng  v s¸ng 14 D Ç u   ítb«itr¬n nh     2710 99 90 SAE   (30   ART,   30GD,  40HDG M,  40GD,  50RT,   40RMX,  50RMX,  90TDEP, 
 15. 15 140TDEP   (GL5)   ISO  (150EP,   37TL,   46TL,   68TL);VIT32,VIT100     15 CanxiClorua (CaCl )     2827 20 10 D¹ng  étm µ u  ¾ng b  tr 2 16 §¸ v«i(CaCO 3)    2836 50 D¹ng  bét hoÆc  h¹t m µ u   tr¾ng 17 Sil   icaFlour 2839 90 00 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 18 BariteAPI   2851 00 90 D¹ng  étm µ u  s¸ng b  be  19 DMC   ­lub 2942 00 00 D¹ng  ítm µu  èi nh   t 20 S¬n  giµn khoan  vµ  c¸c 3208   10 40 kÕt  Êu  Ðp c th 3209 90 90 21 S¬n    äc    ¹ ho¸ h c¸clo i 3208 C¸c  ¹  ¬n  lo is trang  Ý c«ng  tr   3209 nghiÖp  Æc   ñng ® ch 22 Dung  m«i  Ìm  k theo s¬n   3209 90 90 D¹ng  étm µ u  µng  b  v s¸ng 23 Ch Êt    Îo DOP ho¸ d   3812 20 10 24 Bét nhùa    PVC 3904 10 25 Gç   ïng kª lãt µn khoan 4407 d      gi   99 26 BiÓn  b¸o hiÖu trªn µn 8310  gi   00 90 khoan 27 B¶o  é    ng h lao®é Qu Ç n, ¸o, Çy, ñng, m ò,   gi   yÕ m, g¨ng tay 28 Ho¸  È m   ph khoan  kh¸c ChÊt t¹o ät, Polime sil c  m i  h÷u  c¬, phÌn nh«m  kÐp  kalithan ch×  ét,vá  Êu   ,   b   tr Bét ®¸ cÈ m  th¹ch, Sterat   nh«m,  NaCL,  chÊt ho¹t   tÝnh  Ò   Æt,  bm HCI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản