Quyết định 71/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 71/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm Việt Nam 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A CHÍNH PH S 71/2000/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P BAN T CH C TRI N LÃM VI T NAM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 11/NQ-TW, ngày 26 tháng 7 năm 1999 c a B Chính tr Trung ương ng C ng s n Vi t Nam v T ch c k ni m các ngày l l n năm 2000; Theo Ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin (t i Công văn s 1800/VHTT- HCTL, ngày 11/5/2000), QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban T ch c Tri n lãm Vi t Nam năm 2000 g m các thành viên sau: Trư ng Ban: 1. ng chí Nguy n Khoa i m, B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Phó trư ng ban thư ng tr c: 2. ng chí Phan Kh c H i, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin, Các u viên: 3. ng chí Phó trư ng ban Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, 4. ng chí Th trư ng B Qu c phòng, 5. ng chí Th trư ng B Công an, 6. ng chí Th trư ng B Ngo i giao, 7. ng chí Th trư ng B K ho ch và u tư, 8. ng chí Th trư ng B Công nghi p,
  2. 9. ng chí Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, 10. ng chí Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, 11. ng chí Th trư ng B Xây d ng, 12. ng chí Th trư ng B Tài chính, 13. ng chí Th trư ng B Thương m i, 14. ng chí Th trư ng B Giáo d c và ào t o, 15. ng chí Th trư ng B Giao thông V n t i, 16. ng chí Th trư ng B Y t , 17. ng chí Th trư ng B Thu s n, 18. ng chí Th trư ng B Lao ng, Thương binh và Xã h i, 19. ng chí Th trư ng B Tư pháp, 20. ng chí Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, 21. ng chí Phó trư ng ban Ban Khoa giáo Trung ương ng, 22. ng chí Phó Trư ng ban Ban Kinh t Trung ương ng, 23. ng chí Phó Chánh án Toà án nhân dân t i cao, 24. ng chí Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, 25. ng chí T ng c c trư ng T ng c c Hàng không Vi t Nam, 26. ng chí T ng c c trư ng T ng c c Bưu di n, 27. ng chí T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, 28. ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, 29. ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, U viên thư ng tr c: 30. ng chí Tr n Chi n Th ng, T ng Giám c Trung tâm H i tr Tri n lãm Vi t Nam. i u 2. Ban T ch c có nhi m v tri n khai c th các n i dung trưng bày và t ch c các lo i hình ho t ng c a cu c Tri n lãm Vi t Nam năm 2000 theo cương ư c duy t.
  3. b o m th c hi n thành công Tri n lãm, Trư ng ban T ch c thành l p m t s ti u ban, t chuyên viên giúp vi c theo yêu c u nghi p v chuyên ngành và ch nh U viên Ban T ch c làm Trư ng ti u ban. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 5. Ban T ch c Tri n lãm Vi t Nam 2000 s t gi i th sau khi ã thi hành nhi m v . Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản