intTypePromotion=1

Quyết định 71/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc qui định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng Clinker nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định 71/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc qui định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng Clinker nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc qui định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng Clinker nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc qui định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng Clinker nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 71/2001/Q§­B T C   B tr n g µ y 25 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò  viÖc q ui ® Þ n h  tû lÖ  thu  hªnh lÖch   ® èi víi Æ t  h µ n g   c gi¸  m Clinker n h Ë p  k h È u B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/04/2001 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng      2001­ ho¸ têikú  2005; ­ Theo      ®Ò nghÞ  cña  X©y  Bé  dùng    t¹ C«ng    922  i v¨n sè  BXD/TCKT  ngµy  31/5/2001; ­ Trªn c¬  ý      së  kiÕn thèng nhÊt cña  Th¬ng    X©y    Bé  m¹i,Bé  dùng,Tæng     côc    H¶i quan;Theo      ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:  Qui ®Þnh    thu  tû lÖ  chªnh lÖch      gi¸5% (n¨m phÇn tr¨m)®èi     víim Æt     hµng Clinkerthuéc m∙  25231000      sè  cña Danh môc BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu. Tû  thu  lÖ  chªnh  lÖch    gi¸ nµy  îc tÝnh      ®   trªn gi¸ nhËp  khÈu.    Gi¸ nhËp  khÈu    ®Ó lµm    thu chªnh  c¨n cø    lÖch    îcx¸c®Þnh  gi¸®     theo      c¸c qui®Þnh  hiÖn  hµnh      vÒ gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu    qui ®Þnh  i t¹ LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  c¸c v¨n  vµ    b¶n    qui ®Þnh      chitiÕtviÖc thùc hiÖn    LuËt thuÕ  xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu. Thêi®iÓm       tÝnh  thêih¹n  vµ    nép  chªnh lÖch    gi¸hµng  nhËp khÈu thùc hiÖn    theo    qui®Þnh  thêi®iÓm   vÒ    tÝnh  thêih¹n  vµ    nép  thuÕ  nhËp khÈu. §iÒu  2: Sè  tiÒn thu chªnh lÖch    gi¸hµng nhËp khÈu ®èi    Æt   víim hµng Clinker ® îc nép      vµo Quü   trîxuÊt  hç    khÈu theo    qui ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   195/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 27/09/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vÒ  viÖc    sö  lËp vµ  dông  Quü  trî hç   xuÊtkhÈu.   §iÒu    lÖ    3: Tû  thu chªnh  lÖch      gi¸qui®Þnh      Æt   ®èi víim hµng  Clinker   t¹  i§iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p  vµ  dông  cho      c¸c tê khai   hµng  nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan  b¾t ®Çu     tõ ngµy 01/8/2001.  C¸c    qui®Þnh  íc®©y        tr   tr¸víi ®Þnh  i qui nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2