intTypePromotion=1

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
175
lượt xem
17
download

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 71/2005/Q§­TTG  ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh  vèn cho vay cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 39/2003/N§­CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn   thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§­CP ngµy 04 th¸ng 10 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ  c¸c   ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Quy Õ t  ®Þ nh: Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Vèn cho vay cña Quü  quèc gia vÒ  viÖc lµm  (gäi lµ  Quü  cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm)  ®îc dïng  ®Ó  cho  vay hç trî c¸c dù ¸n nhá nh»m t¹o thªm viÖc lµm, ® îc qu¶n  lý thèng nhÊt tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. 
  2. 2 § i Ò u   2.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   thùc  hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  Ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt  viÖc lµm vµ  Quü  cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm (sau  ®©y gäi  lµ  Quü); phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ph©n bæ nguån vèn, vµ  giao chØ tiªu thùc hiÖn cho Uû  ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  (sau  ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n tØnh) vµ c¬ quan trung  ­ ¬ng cña c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ: MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam,  Héi Liªn hiÖp Phô  n÷  ViÖt Nam, §oµn Thanh niªn Céng s¶n  Hå  ChÝ  Minh, Héi N«ng  d©n  ViÖt  Nam, Tæng Liªn   ®oµn  Lao  ®éng ViÖt Nam, Héi Cùu ChiÕn binh ViÖt Nam, Liªn minh Hîp   t¸c x∙ ViÖt Nam, Héi Ngêi mï  ViÖt Nam vµ  Bé  Quèc phßng  (sau  ®©y gäi chung lµ  c¬  quan trung  ¬ng thùc hiÖn Ch¬ng  tr×nh). §i Ò u   3.  Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  c¬  quan trung  ¬ng  thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   ®îc   giao   nhiÖm   vô   qu¶n   lý   vµ   sö  dông nguån vèn tõ Quü theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   4.   Quü   cho   vay   gi¶i   quyÕt   viÖc   lµm   ®îc   ®Æt  t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi cã  nhiÖm vô  qu¶n lý  vµ  cho vay theo c¸c quy  ®Þnh t¹i   NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña  ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng  chÝnh s¸ch kh¸c vµ QuyÕt ®Þnh nµy. Ch¬ng II quy ®Þnh cho vay vèn cña quü cho vay  gi¶i quyÕt viÖc lµm §i Ò u  5.  §èi tîng ®îc vay vèn 1. Hé  kinh doanh c¸ thÓ; tæ hîp s¶n xuÊt; hîp t¸c x∙  ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x∙; c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh  cña ngêi tµn tËt; doanh nghiÖp nhá  vµ  võa ho¹t  ®éng theo  LuËt Doanh nghiÖp; chñ trang tr¹i; Trung t©m Gi¸o dôc Lao   ®éng ­ X∙ héi (sau  ®©y gäi chung lµ  c¬  së  s¶n xuÊt, kinh   doanh).  2. Hé gia ®×nh. §i Ò u  6.  §iÒu kiÖn ®îc vay vèn 1. §èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 5:
  3. 3 a) Ph¶i cã  dù  ¸n vay vèn kh¶ thi, phï  hîp víi ngµnh   nghÒ  s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o viÖc lµm míi, thu hót thªm  lao ®éng vµo lµm viÖc æn ®Þnh; b) Dù ¸n ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng n¬i  thùc hiÖn dù ¸n; c) Cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. 2. §èi tîng vay vèn nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 5: a) Ph¶i cã hé khÈu thêng tró t¹i ®Þa ph¬ng n¬i vay vèn  thùc hiÖn dù ¸n; b)  Ph¶i  ®¶m  b¶o t¹o  thªm  tèi thiÓu  01 chç  lµm viÖc  míi; c) Dù ¸n ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng n¬i  thùc hiÖn dù ¸n. §i Ò u  7.  Vèn vay ®îc sö dông vµo c¸c viÖc sau 1. Mua s¾m vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, më  réng nhµ  x­ ëng;   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i,   ph¬ng   tiÖn   ®¸nh   b¾t   thuû   h¶i  s¶n,   nh»m   më   réng,   n©ng   cao   n¨ng   lùc   s¶n   xuÊt   ­   kinh  doanh. 2.   Mua   s¾m   nguyªn   liÖu,   gièng   c©y   trång,   vËt   nu«i,   thanh to¸n c¸c dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh. §i Ò u  8.  Møc vèn, thêi h¹n vµ l∙i suÊt vay 1. Møc vèn vay: a) §èi víi c¸c  ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 5, møc  vay tèi ®a kh«ng qu¸ 500 triÖu ®ång/dù ¸n; b) §èi víi  ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 5, møc vay  tèi ®a kh«ng qu¸ 20 triÖu ®ång/hé gia ®×nh. 2. Thêi h¹n vay vèn: a) Thêi h¹n tèi ®a 12 th¸ng ¸p dông ®èi víi: ­ Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm; ­ Trång c©y l¬ng thùc, hoa mµu cã  thêi gian sinh tr ­ ëng díi 12 th¸ng; ­ DÞch vô, kinh doanh nhá. b) Thêi h¹n tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng ¸p dông ®èi  víi: ­   Trång   c©y   c«ng   nghiÖp   ng¾n   ngµy,   c©y   hoa   mµu   cã  thêi gian sinh trëng trªn 12 th¸ng; ­ Nu«i thñy, h¶i s¶n, con ®Æc s¶n;
  4. 4 ­ Ch¨n nu«i gia sóc sinh s¶n, ®¹i gia sóc lÊy thÞt; ­ S¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, chÕ biÕn (n«ng, l©m,   thæ, h¶i s¶n). c) Thêi h¹n tõ trªn 24 th¸ng ®Õn 36 th¸ng ¸p dông ®èi  víi: ­ Ch¨n nu«i  ®¹i gia sóc sinh s¶n, lÊy s÷a, lÊy l«ng,  lÊy sõng; ­ §Çu t mua thiÕt bÞ  m¸y mãc phôc vô  s¶n xuÊt, ph¬ng  tiÖn vËn t¶i thñy bé  lo¹i võa vµ  nhá, ng  cô  nu«i trång,  ®¸nh b¾t thñy, h¶i s¶n; ­ Ch¨m sãc c¶i t¹o vên c©y ¨n tr¸i, c©y c«ng nghiÖp. d) Thêi h¹n tõ trªn 36 th¸ng ®Õn 60 th¸ng ¸p dông ®èi  víi: Trång   míi   c©y   ¨n   qu¶,   c©y   nguyªn   liÖu,   c©y   c«ng   nghiÖp dµi ngµy. 3. VÒ l∙i suÊt cho vay: L∙i   suÊt   cho   vay   lµ   0,5%/th¸ng;   riªng   c¸c   ®èi   tîng  vay vèn lµ  ngêi tµn tËt lµ  0,35%/th¸ng. Khi l∙i suÊt thÞ   trêng thay ®æi tõ 15% trë lªn, Bé trëng Bé Tµi chÝnh tham  kh¶o ý kiÕn cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh  ®iÒu  chØnh l∙i suÊt cho vay.  §i Ò u   9.   X©y dùng dù  ¸n, thÈm  ®Þnh dù  ¸n vµ  quyÕt  ®Þnh cho vay 1. X©y dùng dù ¸n: C¸c  ®èi tîng vay vèn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5, khi cã  nhu  cÇu vay vèn ph¶i x©y dùng dù  ¸n, lËp hå  s¬  vay vèn theo  híng dÉn cña c¬  quan Lao  ®éng ­Th¬ng binh  vµ X∙ héi hoÆc  tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng. 2. ThÈm ®Þnh dù ¸n: C¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi hoÆc tæ chøc  thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng theo sù ph©n cÊp cña cÊp  trªn,  chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi hoÆc Phßng giao dÞch Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi (sau ®©y gäi chung lµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®Þa  ph¬ng)  tæ chøc thÈm  ®Þnh, tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt dù ¸n. 3. ThÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n: a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Thñ trëng c¬ quan  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh c¸c cÊp ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c   dù ¸n vay vèn tõ Quü.
  5. 5 b)   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   vµ   c¬   quan   trung  ¬ng   thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ph©n cÊp cho c¬  quan cÊp d íi  ra quyÕt  ®Þnh phª duyÖt c¸c dù  ¸n, b¶o  ®¶m nhanh chãng,  thuËn lîi cho c¸c ®èi tîng vay vèn. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi chñ  tr×  cïng Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  (sau  ®©y gäi chung lµ  liªn Bé) chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc x©y dùng dù  ¸n,  ph©n cÊp thÈm  ®Þnh vµ  phª duyÖt dù  ¸n; quy  ®Þnh râ  thêi  h¹n   c¸c   c¬   quan   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   dù   ¸n   ph¶i   hoµn  thµnh c«ng viÖc vµ tr¶ lêi ®èi tîng vay vèn. §i Ò u  10.  Tæ chøc chuyÓn vèn vµ gi¶i ng©n 1. Hµng quý, c¨n cø dù to¸n nguån vèn míi ®îc bæ sung  cho Quü vµ ®Ò nghÞ chuyÓn vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi, Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc cÊp vèn cho Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch   x∙ héi chuyÓn  vèn  vÒ  Chi nh¸nh  Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙  héi ®Þa ph¬ng ®Ó tæ chøc gi¶i ng©n kÞp thêi theo dù ¸n ®∙   ®îc duyÖt. 2. §èi víi c¸c dù  ¸n  ®∙  ®îc phª duyÖt cho vay nhng  kh«ng gi¶i ng©n  ®îc, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Þa ph ­ ¬ng ph¶i b¸o c¸o râ  lý  do vµ  híng xö  lý  víi c¬  quan ra  quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n xem xÐt, gi¶i quyÕt. §i Ò u  11.  Thu håi vµ sö dông vèn thu håi 1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Þa ph ¬ng x©y dùng kÕ  ho¹ch thu nî vµ tiÕn hµnh thu håi nî ®Õn h¹n; ng êi vay cã  thÓ  tr¶ vèn tríc h¹n. Trong qu¸ tr×nh cho vay, Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Þa ph¬ng kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn ngêi  vay sö  dông vèn vay kh«ng  ®óng môc  ®Ých th×  b¸o c¸o víi  c¬   quan   phª   duyÖt   dù   ¸n   ra   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   nî   tríc  thêi h¹n.  §èi víi c¸c dù ¸n ®Õn h¹n tr¶ nî, nhng do nguyªn nh©n  kh¸ch quan gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh dÉn  ®Õn ngêi vay cha  cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, ngêi vay cã nhu cÇu gia h¹n, ph¶i lµm  ®¬n gi¶i tr×nh râ  nguyªn nh©n vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc göi  ®Õn Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Þa ph¬ng n¬i cho vay  ®Ó  xem xÐt, gi¶i quyÕt. C¨n cø ®¬n xin gia h¹n nî, Ng©n hµng   ChÝnh s¸ch x∙ héi ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¬ quan Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh  ë  ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt gia h¹n nî theo   quy ®Þnh.   2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi sö dông vèn thu håi ®Ó  cho vay c¸c dù  ¸n  ®∙  ®îc phª duyÖt, kh«ng  ®îc  ®Ó  vèn tån  ®äng ë Ng©n hµng.
  6. 6 3.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt   ph¶i   ®iÒu   chØnh   nguån  vèn   cho   vay   gi÷a   c¸c   ®Þa   ph¬ng,   c¸c   c¬   quan   trung  ¬ng  thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   hoÆc   thu   håi   vÒ   Trung  ¬ng,   Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi ®Ó cã quyÕt ®Þnh xö lý. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙   héi cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn vèn theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. §i Ò u   12.  ViÖc xö lý nî bÞ rñi ro ®èi víi c¸c dù ¸n  ®îc   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   69/2005/Q§­TTg   ngµy   4  th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  Quy chÕ  xö  lý  nî  bÞ  rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸c h x∙ héi vµ  theo c¸c  quy  ®Þnh cã  liªn quan t¹i NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP   ngµy  04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi  ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. Ch¬ng III kinh phÝ qu¶n lý §i Ò u   13.   Kinh phÝ  qu¶n lÝ  Quü  cho vay gi¶i quyÕt  viÖc lµm cña c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc c¸c cÊp  ®îc bè  trÝ trong dù to¸n chi qu¶n lý hµnh chÝnh hµng n¨m cña c¸c  c¬  quan theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh. Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn cô  thÓ  c¸c kho¶n, môc chi,  ®Þnh møc chi  ®Ó  lµm  c¨n cø cho c¸c c¬ quan lËp vµ xÐt duyÖt dù to¸n.  Riªng   n¨m   2005,   møc   chi   vµ   nguån   chi   tr¶   thùc   hiÖn  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   97/2001/Q§­BTC   ngµy   02   th¸ng   10   n¨m  2001 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  ph©n phèi vµ  sö  dông tiÒn l∙i cho vay tõ  Quü  quèc gia hç   trî viÖc lµm. §i Ò u   14.  C¸c c¬  quan thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh (trung  ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) ®îc hëng phÝ do Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi chi tr¶. Møc chi tr¶ vµ  c¬  chÕ  chi tr¶ ¸p dông thèng   nhÊt nh ñy th¸c cho vay ®èi víi hé nghÌo. Ch¬ng IV Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  15.  Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi 1. Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t lËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m vµ 5 n¨m,   kÕ   ho¹ch   bæ   sung   ng©n   s¸ch   hµng   n¨m   cho   Quü   ®Ó   Bé   KÕ  
  7. 7 ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ  xem xÐt, tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. 2.  Híng dÉn  vµ  tæ chøc  thùc  hiÖn  theo quy   ®Þnh  cña  QuyÕt  ®Þnh nµy. Thùc hiÖn kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö  dông   Quü,   ®Þnh   kú   6   th¸ng,   n¨m   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ. §i Ò u  16.  Bé Tµi chÝnh   1. Phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t lËp kÕ  ho¹ch bæ sung ng©n s¸ch hµng   n¨m cho Quü, tæng hîp vµo dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. 2.  Híng dÉn  vµ  tæ chøc  thùc  hiÖn  theo quy   ®Þnh  cña  QuyÕt   ®Þnh   nµy.   Quy   ®Þnh   néi   dung   chi   vµ   ®Þnh   møc   chi  qu¶n lý  Quü; kiÓm tra, gi¸m s¸t sö  dông kinh phÝ  qu¶n lý  Quü theo quy ®Þnh. §i Ò u  17.  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 1. Phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ  Bé Tµi chÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch bæ sung ng©n s¸ch hµng n¨m  cho   Quü,   b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   xem   xÐt   vµ   tr×nh   Quèc   héi  quyÕt ®Þnh. 2.  Tæng hîp  viÖc  ph©n bæ  kÕ  ho¹ch  cÊp míi  hµng  n¨m  cho   tõng   ®Þa   ph¬ng,   c¬   quan   qu¶n   lý   vèn   ë   Trung  ¬ng,  tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt vµ giao kÕ ho¹ch. 3.   Tham   gia   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch theo ®óng môc tiªu cña Ch¬ng tr×nh. §i Ò u   18.   C¸c   c¬   quan   Trung  ¬ng   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh 1. X©y dùng kÕ  ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m vµ   5 n¨m, kÕ  ho¹ch sö  dông Quü; tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý  vµ ®iÒu hoµ nguån vèn cña Quü ®∙ ®îc ChÝnh phñ giao. 2. Híng dÉn cÊp díi x©y dùng dù  ¸n vay vèn theo quy  ®Þnh;   chØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   ph©n   cÊp   thÈm   ®Þnh   vµ   ra  quyÕt  ®Þnh cho vay c¸c dù  ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý  cho  cÊp díi (tØnh, huyÖn, x∙) theo híng dÉn cña liªn Bé. 3. ChØ  ®¹o cÊp díi thùc hiÖn  ®óng c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  cho vay tõ  Quü; kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶  thùc  hiÖn; b¸o c¸o  ®Þnh kú  quý, 6 th¸ng vµ  hµng n¨m theo  quy ®Þnh cña liªn Bé.
  8. 8 § i Ò u  19.  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi 1.  ChØ  ®¹o  Ng©n hµng  ChÝnh  s¸ch  x∙ héi  cÊp díi  xem  xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n ®Ó lµm c¬  së  cho Uû  ban nh©n d©n vµ  c¬  quan thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh  c¸c cÊp xem xÐt khi thÈm  ®Þnh vµ  ra quyÕt  ®Þnh cho vay  theo thÈm quyÒn.  2. Tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n vµ thùc hiÖn gi¶i ng©n dù  ¸n, thu håi nî; híng  dÉn  quy  tr×nh,  thñ  tôc gi¶i  ng©n,  thu håi vèn, xö  lý  nî   ®¶m b¶o chÆt chÏ,  ®¬n gi¶n, tr¸nh  phiÒn hµ  cho ngêi vay. Thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t qu¸ tr×nh   sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. 3. B¸o c¸o ®Þnh kú th¸ng, quý, 6 th¸ng vµ n¨m vÒ t×nh  h×nh vµ  kÕt qu¶ thùc hiÖn cho vay tõ  Quü  theo quy  ®Þnh  cña liªn Bé. §i Ò u   20.   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng  1. X©y dùng kÕ  ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m vµ  5 n¨m, kÕ  ho¹ch sö  dông Quü; tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý  vµ   ®iÒu   hoµ   Quü   ®∙   ®îc   ChÝnh   phñ   giao;   chØ   ®¹o   c¸c   c¬  quan chøc n¨ng híng dÉn x©y dùng dù  ¸n vay vèn theo quy  ®Þnh; quyÕt  ®Þnh phª duyÖt vµ  ph©n cÊp phª duyÖt dù  ¸n;  ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n vay  vèn Quü cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.  ChØ  ®¹o  c¸c c¬  quan  chøc  n¨ng,  c¸c c¬   quan thùc  hiÖn ch¬ng tr×nh vµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®Þa ph ¬ng  thùc hiÖn   ®óng  c¬  chÕ,  chÝnh s¸ch  cho  vay  tõ  Quü;  kiÓm  tra,   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   vµ   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn;   b¸o   c¸o  ®Þnh kú quý, 6 th¸ng vµ n¨m theo quy ®Þnh cña liªn Bé. §i Ò u   21.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau  15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  b∙i bá  Th«ng t liªn  tÞch   sè   08/1999/TT­LT  ngµy   15  th¸ng   3  n¨m  1999,   Th«ng  t liªn   tÞch   sè   16/2000/TT­LT   ngµy   05   th¸ng   7   n¨m   2000   vµ  Th«ng  t  liªn  tÞch   sè  06/2002/TT­LT   ngµy   10   th¸ng  4   n¨m   2002 cña liªn Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Bé  Tµi  chÝnh   vµ   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   QuyÕt   ®Þnh   cña   Bé   Tµi  chÝnh sè 97/2001/Q§­BTC ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2001 vÒ viÖc   ban hµnh Quy chÕ ph©n phèi vµ sö dông tiÒn l∙i cho vay tõ   Quü  quèc gia hç  trî  viÖc lµm, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 13 QuyÕt ®Þnh nµy.
  9. 9 § i Ò u   22.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Thñ trëng c¬ quan qu¶n  lý  vèn  ë  Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi   ®ång   qu¶n  trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2