intTypePromotion=1

Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  72/1999/Q§­B T C   B tr n g µ y  9 th¸ng 7 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  Q u y   h Õ  l Ë p,  b c s ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  lý q u Ü  t Ý ch  ü tr¶ n î n íc n g o µ i lu B é  tr ng B é  T µi ch Ý nh  ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1999  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô  µ  chøc  é  v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh. c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/CP  µy  ng 7/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Qui  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î nícngoµivµ  l  v tr¶n       phª  Öt  ù  duy d th¶o  Quy  Õ   ch Quü   Ých  ütr¶nînícngoµicña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ c«ng    è  t lu           Th t   ph t  i v¨n s 621/CP­ QHQT   µy  ng 15/6/1999. ­ X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô  µichÝnh  i ngo¹i  ô  ëng  ô  ©n     ®Ò ngh c V tr VT  ®è   , tr V V Ng s¸ch Nhµ   íc,Tæng  ôc  ëng    n  c tr Tæng  ôc  u      iÓn. c ®Ç tph¸ttr Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Qui  Õ   Ëp,sö  ông  ch l   d vµ  qu¶n  ýQuü   Ých  ütr¶nînícngoµi. l  t lu         §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. Nh÷ng  k  quy  nh  íc ®©y   ña  é   µi chÝnh    íiQuy  Õ   µy  ®Þ tr   c BT  tr¸ v   i ch n ®Ò u     á. b∙ib §i Ò u 3.  ô   ëng  ô   µi chÝnh  i  ¹i,Vô   ëng  ô   ©n   V tr VT  ®è ngo   tr V Ng s¸ch  Nhµ   íc,Tæng   ôc  ëng  n  c tr Tæng   ôc  Çu    ph¸t tr Ón  µ  ñ   ëng  c§ t   i v Th tr c¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ   ã  ªnquan  ã    v c li   c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  µ  ùc  Ön    h d v th hi Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q uy   Õ ch L Ë p, s ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  l ý q u ü  t Ý ch lu ü  tr¶ n î n í c n g o µ i  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 72/1999/Q§  µy  ng 9/7/1999  cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­ LËp  ü   Ých  ü tr¶nî níc ngoµi (d i®©y   äi t¾t lµ Quü     Qu t lu           í  g      tÝch  ü)®Ó   Ëp  lu   t trung c¸c kho¶n  håi vèn     thu    cho vay  ¹ trong níc tõ nguån  li       vay/viÖn  î íc ngoµicña  Ýnh  ñ  µ    tr    n   Ch ph v c¸c kho¶n  phÝ   thu  b¶o    Ýnh  l∙nhCh phñ    ®Ó b¶o  ¶m   Öc    î nícngoµic¸c kho¶n  ® vi tr¶n        vay  ña  Ýnh  ñ, ®ång  c Ch ph   thêit¹onguån  ö  ýc¸c rñiro  ã  Ó     x l       c th x¶y  trong tr ng  îp  Ýnh  ñ    ra    ê h Ch ph b¶o l∙nhcho      c¸cdoanh  nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông  v tæ  td vay  ícngoµi. n  §i Ò u  ­Quü   Ých  ü® îcm ë   µikho¶n  ¹itÖ  µ  Òn ViÖtNam   ¹  2.   t lu     t   ngo   v ti     ti Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. h Ngo   ¬ Vi   Bé   ëng  é   µi chÝnh  û  Òn  tr BT  u quy cho    o  ô   µi chÝnh  i  ¹i l∙nh®¹ V T   ®è ngo   ® øng    ñ  µikho¶n  ü   Ých  ü. tªnch t   Qu t lu C h ¬ n g  II C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u  ­Nguån  ×nh  µnh  ü  Ých  ü: 3.   h th qu t lu 1.C¸c    kho¶n    åivèn  thu h   cho  vay  ¹bao  å m: l  i g ­ Nî  èc,l∙cho    g    i vay  ¹ tõnguån  èn  l    i v vay  î,viÖn  î ícngoµicña  Ýnh  n  tr    n   Ch phñ  (sau    õphÝ  Þch  ô  khitr   d v cho  vay  ¹   l itheo    ú  ¹n  îcquy  nh  ) c¸c k h ®   ®Þ trong  c¸cHîp  ng    ®å hoÆc   Öp  nh  ô  Hi ®Þ ph cho  vay  ¹ . li ­ PhÝ     vay ph¶itr¶níc ngoµi (phÝ        cam   Õt,phÝ   k  qu¶n  ý. .trong tr ng  l .  )  ê hîp Ng ©n    s¸ch Nhµ   íctr¶cho  ícngoµitheo HiÖp  nh    n   n      ®Þ vay. 2.C¸c    kho¶n    Ý  thu ph b¶o    µ    l∙nhv c¸ckho¶n    åinîtheo  thu h     Quy  Õ     ch b¶o l∙nhcña  Ýnh  ñ  i víi     Ch ph ®è     kho¶n  c¸c vay  ícngoµicña  n    doanh  nghiÖp  µ    v tæ chøc  Ýn  ông. td 3. L∙itiÒn  öi vµ       g   c¸c kho¶n thu kh¸c tõ sö  ông  èn  µn  çicña  ü      d v nh r   Qu tÝch  ü. lu 4.C¸c  ån      ngu thu kh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph §i Ò u  ­Thu  ü   Ých  ü® îcthùchiÖn    4.   Qu t lu       nh sau:
  3. 3 C¨n  vµo    cø  v¨n b¶n cam   Õt  Ò   k v b¶o  l∙nh,c¬    quan  Êp  c b¶o    Ýnh  l∙nhCh phñ    Çu  êi® îcb¶o    ép  ¼ng  Ý  yªu c ng     l∙nhn th ph b¶o    µo    µikho¶n  ü   l∙nhv c¸ct   Qu tÝch  üm ë   ¹ Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. lu   t   i h Ngo   ¬ Vi   C¨n  theo  Öp  nh  cø  Hi ®Þ vay  ô, hîp ®ång  ph     cho vay  ¹   êi vay  ¹ nép  l ing   , l i c¸c kho¶n  håivèn    thu    cho vay  ¹ vµo    µikho¶n  ña  ¬   li  c¸c t   c C quan  cho  vay  ¹   li . C¨n  vµo  ú  ¹n    ©n   cø  k h tr¶Ng s¸ch nhµ  íc theo  îp  ng  û  Ö m   ∙  ý  íi   n  h ®å u nhi ® k v  Bé   µi chÝnh,c¬  T    quan cho vay  ¹ lµm  ñ tôc chuyÓn    ©n   l i th     tr¶Ng s¸ch nhµ  íc   n  vµo    µikho¶n  ña  ü   Ých  ü m ë   ¹ Ng ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam,  c¸c t   c Qu t lu   t i   h Ngo   ¬ Vi   ®ång  êitiÕn  µnh  ñ  ôc ®Ó   th   h th t   gi¶m  ån  Ën  èn  ngu nh v cho  vay  ¹ víiNg ©n   li     s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c  ¬   C quan cho  vay  ¹   ¬   l iC quan  Êp  , c b¶o    Ëp  îp c¸cchøng  õ nép  l∙nht h     t  tiÒn vµo  ü   Ých  ücã    Ën  ña  ©n  µng  ¬inép  Òn ®Ó   ¹ch to¸n   Qu t lu   x¸cnh c Ng h n  ti   h     viÖc    ép  thu n cho  ©n   Ng s¸ch nhµ  íc.B¶n    n  sao    c¸c chøng  õ nép  Òn  ãitrªn t  ti n     ® îc c¸c  ¬     C quan  cho  vay  ¹   l i hoÆc   ¬   , C quan  Êp  c b¶o    öi cho  é   µi l∙nh g   BT  chÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)   (V T   ®è     theo dâivµ  ¹ch to¸nviÖc    ép. ®Ó   h     thu n C¸c kho¶n  kh¸c (nÕu  ã) nép  µo  ü   Ých  ü theo  íng  Én  ña  thu    c  v Qu t lu   h d c Bé  µichÝnh. T  §i Ò u      ü   Ých  üthùchiÖn    5.­Chi Qu t lu     nh sau: Vô   µi chÝnh  i  ¹ithùc hiÖn  Öc      î níc ngoµi cña  Ýnh  T  ®è ngo     vi chitr¶n       Ch phñ  åm   (g c¸c kho¶n vay  Ò   Êp  vc ph¸tvµ    vay  Ò   v cho  vay  ¹ ) l i theo    c¸c    quy ®Þnh   Ön  µnh, ®ång  êicã  hi h   th   tr¸ch nhiÖ m     t¸ch riªng phÇn    î      tr¶ n cho    c¸c kho¶n vay  Ò   v cho  vay  ¹ . li Ch Ë m   Êt ®Õ n   µy  th¸ngsau,Vô  µichÝnh  i ngo¹itæng  îp c¸c nh   ng 5      T  ®è     h    kho¶n    î ph¸tsinh trong th¸ng tr ccho    tr¶n           í  c¸c kho¶n vay  Ò   v cho  vay  ¹ vµ    l   trªn i c¬  ë    Ëp  s ®ã l chøng  õ ghichiQuü   Ých  ü ®Ó   µn    t      t lu   ho tr¶cho  ©n   Ng s¸ch nhµ    níctheo  ûgi¸h¹ch to¸nNg ©n    t       s¸ch gi÷a ®ång  ÖtNam   µ  ¹itÖ  µo  µy      Vi   v ngo   v ng hoµn    ©n  tr¶Ng s¸ch nhµ  íc.   n Trêng  îp tr¶thay cho    ù    h     c¸c d ¸n vay  ícngoµi® îcCh Ýnh  ñ  n     ph b¶o l∙nh,   viÖc    ü   Ých  ücòng  îcthùc hiÖn    chiQu t lu   ®    nh trªn. §i Ò u    Ëp  Õ   ¹ch      ü   Ých  ü: 6.­L k ho thu,chiQu t lu Hµng  n¨m  theo tiÕn ®é   Ëp dù    ©n      l   to¸nNg s¸ch nhµ  íc,c¸cC¬     n     quan    cho vay  ¹ cã  l   tr¸chnhiÖ m     vµo    i   c¨n cø  c¸c Tho¶  Ën  thu cho  vay  ¹ ®∙  ý  íic¸c chñ  l  k v     i dù      Ëp  Õ   ¹ch thu håicho  ¸n ®Ó l k ho       vay  ¹ vèn  l i vay  î vµ  èn    î ícngoµi n   v viªntr    n   cña  Ýnh  ñ  öicho  é   µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)   Ch ph g   BT  (V T   ®è    ®Ó tæng  îp h  kÕ   ¹ch thu Quü   Ých  ü. ho     t lu Vô   µi chÝnh  i ngo¹ic¨n cø  µo    iÒu  cquèc  Õ  µ    T  ®è       v c¸c ® í  t v c¸c cam   Õt  k cña  Ýnh  ñ  Ch ph hoÆc   ña  µ   íc x¸c ®Þnh  Õ   ¹ch      î níc ngoµi c Nh n     k ho chi tr¶ n       hµng n¨m  õ Ng ©n   t  s¸ch Trung  ng, trong      ¬  ®ã t¸ch riªng nghÜa  ô      î   v chi tr¶ n   cho    c¸ckho¶n  vay  Ò   v cho  vay  ¹®Ó   l   tæng  îp kÕ   ¹ch chiQuü   Ých  ü. i h   ho     t lu K Õ   ¹ch    ü   Ých  ü hµng  ho chiQu t lu   n¨m  µ c¨n  ®Ó   a  µo  ù      l   cø  ® v d to¸n thu chiNg ©n    s¸ch nhµ  íctõ nguån  ü   Ých  ü.Chªnh  Öch  ÷a sè    µ      n    Qu t lu   l gi   thu v chi Quü   Ých  üsÏ® îcsö  ông  t lu       d theo quy  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   ®Þ c B tr BT 
  4. 4 §i Ò u    ë,  7.­M qu¶n  ýc¸ctµikho¶n  ü   Ých  ü. l      Qu t lu Vô   µichÝnh  i ngo¹ilµm  ñ tôc m ë   µikho¶n  Òn göicho  ü   Ých  T  ®è     th     t   ti     Qu t luü t¹ Ng ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam    i   h Ngo   ¬ Vi   b»ng  VND   µ  v USD   êng  îp cã    (tr h   c¸c lo¹  ¹itÖ  ingo   kh¸c ph¸tsinh  ©n   µng      Ng h Ngo¹ith ng  Ï tù ®éng  ë    ¬ s    m thªm  µi t  kho¶n)®Ó     theo dâic¸cnguån        thu sau: ­Thu  åinîcho    h    vay  ¹(bao  å m   èc,l∙  Ý  µiníc), l  i g g   iph ngo   , ­Thu  Ý    ph b¶o    Ýnh  ñ, l∙nhCh ph ­Thu    kh¸c. L∙iph¸tsinh trªnc¸c tµikho¶n  Òn göicña  ü   Ých  ü ® îcgèc    µ            ti     Qu t lu     ho¸ v h¹ch to¸nvµo  µikho¶n       t  "thukh¸c". Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   ùc hiÖn  Öc  ¹ch      h Ngo   ¬ Vi   th   vi h to¸nc¸c nghiÖp  vô    ph¸tsinh trªnc¸c tµikho¶n  ªnquan  n     ×nh thu,chiQuü   Ých  ü,        li   ®Õ qu¸ tr       t lu   ®Þnh  ú  µng  kh th¸nggöib¸o        c¸o tæng  îp cho  é  µichÝnh  Õttæng  è    h  BT  bi   s thu, chitrong th¸ng,l∙ ph¸tsinh trªntµikho¶n  µ  è      Õtcña    µikho¶n        i       v s d chiti   c¸c t   tiÒn göikÌm     theo. Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   h Ngo   ¬ Vi   th«ng  cho  é   µi chÝnh  ô  µi b¸o  BT  (V T   chÝnh  i ngo¹i)   ÕtvÒ     µikho¶n  îcm ë     íng dÉn  ®è     ti   c¸c t   chi ®   ®Ó h   cho    n   c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  c li   chuyÓn  Òn vµo    µikho¶n  Ých  îp. ti   c¸ct   th h §i Ò u  ­ PhÇn  8.   chªnh  Öch  ÷a thu vµ    ü   Ých  ü hµng  l gi     chiQu t lu   n¨m  ã  c thÓ  îc dïng  ®  cho    ôc  ch  c¸c m ®Ý sau theo  Õt  nh  ña  é   ëng  é   µi quy ®Þ c B tr BT  chÝnh: ­Cho  ©n    Ng s¸ch nhµ  ícvay  ¹m  êi®Ó   ö  ông    n  t th   s d cho    ôc  ch    c¸cm ®Ý chi ®ét  Êt  µ  îc hëng    Êt  xu v ®   l∙ su theo  i møc   èithiÓu    ã  Ó  t  ®Ó c th b¶o  µn  îc to ®   nguån  èn    î. v tr¶n ­Cho  ü  ç  î   iÓnvay  ã  ú  ¹n.   qu h tr  ph¸ttr   ckh ­Mua      Õu  ¹itÖ  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i.   c¸ctr¸phi ngo   c c¸cNg i h Th m C h ¬ n g  III Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c C ¬  q u a n, ® ¬ n  v Þ   trong vi Ö c l Ë p, ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  l ý Q u ü  t Ý ch lu ü   s §i Ò u    ô  µichÝnh  i ngo¹icã  9.­V T   ®è     tr¸chnhiÖ m:   ­ Th«ng  b¸o  cho    n   Þ   ã  ªnquan  è  Öu  µikho¶n  ña  ü   c¸c ®¬ v c li   s hi t   c Qu tÝch  üm ë   ¹ Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. lu   t   i h Ngo   ¬ Vi   ­Tæng  îp vµ  Ëp kÕ   ¹ch thu chiQuü   Ých  ühµng    h   l   ho       t lu   n¨m. ­Thùc  Ön    ü   Ých  ütheo quy  nh  ¹ §iÒu  quy  Õ   µy.   hi chiQu t lu     ®Þ t  i 5  ch n ­ X¸c  nh  è  Òn  ¹m  êinhµn  çicña  ü   Ých  ü cã  Ó  ö  ông    ®Þ s ti t th   r  Qu t lu   th s d ® îc cho  õng  êikú, phèi hîp  íic¸c Vô,  ôc  ã  ªnquan  Ëp  ¬ng  sö    t th       v    C c li   l ph ¸n  dông  µ  ×nh Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh. v tr   tr BT  quy   ­ Thùc  Ön    hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n Quü   Ých  ü,th ng    t lu   ê xuyªn  i  Õu  è  ®è chi s thu  ép  ü   Ých  ü víic¸c C¬   n Qu t lu       quan  cho  vay  ¹ vµ  ¬   l i C quan  Êp    c b¶o    l∙nh
  5. 5 ChÝnh  ñ, tæ  ph   chøc  theo  âithu håic¸c kho¶n  Òn  ña  ü   Ých  ü ®∙  ö  d        ti c Qu t lu   s dông    ®Ó cho vay  hoÆc   mua    Õu  ¹itÖ. tr¸phi ngo   i ­ H íng  Én  µ  «n  c    n  Þ, tæ    d v® ®è c¸c ®¬ v   chøc  îc ChÝnh  ñ  ®  ph b¶o    l∙nh cho  vay  èn  ícngoµinép  Ý  v n    ph b¶o    µo  ü   Ých  ü. l∙nhv Qu t lu ­ §Þnh  ú  µng    kh th¸ng b¸o  Bé   ëng  é   µi chÝnh  è  ån  ü, hµng    c¸o  tr BT  s t qu   n¨m  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸nviÖc  ö  ông  ü   Ých  ü. l        sd Qu t lu §i Ò u 10.­Vô  ©n    µ  íccã    Ng s¸ch Nh n   tr¸chnhiÖm:   ­Phèihîp víi ô  µichÝnh  i ngo¹i®Ò   Êtc¸cph¬ng    ö  ông  Òn        T V ®è     xu     ¸n s d ti   t¹m  êinhµn  çicña  ü   Ých  ü tõng  êikú  ×nh Bé   ëng  é   µi chÝnh  th   r  Qu t lu   th   tr   tr BT  quyÕt ®Þnh.   ­ Thùc  Ön  ¹ch      ©n     hi h to¸nthu Ng s¸ch nhµ  íc c¸c kho¶n  µn    ©n     n    ho tr¶Ng s¸ch tõ Quü   Ých  ü c¨n cø     t lu     theo  Önh    ü   Ých  ü do  ô   µi chÝnh  i l chiQu t lu   V T   ®è   ngo¹iph¸thµnh. Thêng       xuyªn ®èi chiÕu  è    õ Ng ©n      s chit   s¸ch nhµ  íc ®Ó       n  tr¶ nî cho    ù      c¸c d ¸n vay  ¹ hoÆc   îcCh Ýnh  ñ  l  i ®  ph b¶o    íi è    Quü   Ých  l∙nhv   thu do  s t luühoµn    tr¶. §i Ò u 11.­C¸c  ¬    c quan  cho  vay  ¹chÞu  l  i tr¸chnhiÖ m:   ­  Þnh  ú  µng  ý, n¨m  § kh qu   th«ng b¸o cho  ô   µi  Ýnh  i  ¹ikÕ   V T ch ®è ngo   ho¹ch thu håinîtõc¸cdù    µ   n  Þ  × nh  îcuû  Ö m              ¸n m ®¬ v m ®   nhi cho vay  ¹ . li ­ Tæ     chøc  Öc  èng    vi th kª theo  âivµ  Ëp  c¸o ®Þnh  ú  µng  ý    d   l b¸o    kh qu c¸c kho¶n  ∙    åivèn  ® thu h   cho vay  ¹ vµ  ∙  ép  µo  ü   Ých  ü theo  õng  ù    l   ® n v Qu t i lu   t d ¸n cho  vay  ¹göicho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) l    i BT  (V T   ®è   . ­ H íng dÉn  µ  «n  c    n  Þ, tæ      v® ®è c¸c ®¬ v   chøc  ö  ông  èn  sd v vay  ¹ ChÝnh  l i phñ  ép    n c¸c kho¶n thu  åi vèn  h  cho vay  ¹  y     µ  ng  ¹n  l i®Ç ®ñ v ®ó h theo    quy ®Þnh  ¹ c¸cHiÖp  nh  ô,hîp ®ång  t    i ®Þ ph     cho vay  ¹ . li ­ §èivíic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc Bé   µi chÝnh  û  Òn  håi        h Th m    T  u quy thu    nî tõ chñ  ù    µ    î trùctiÕp     d ¸n v tr¶n     cho  ícngoµi,sau  çi  ú    î cÇn  n    m k tr¶n   th«ng  b¸o ngay  cho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹i)   µm  ñ tôc ghichi BT  (V T   ®è    ®Ó l th         Quü   Ých  ü®ång  êighithu chiNg ©n  t lu   th         s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u 12.­C¸c  ¬     C quan b¶o    Ýnh  ñ  Þu  l∙nhCh ph ch tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  µ  «n  c    v® ®è c¸c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  Ýn  ông  îc Ch Ýnh  ñ    td ®  ph b¶o l∙nh vay  èn  íc ngoµi nép  y     µ  ng  ¹n  Ý     v n    ®Ç ®ñ v ®ó h ph b¶o    òng      l∙nh c nh c¸c kho¶n    åinîkh¸c(nÕu  ã)vµo  ü   Ých  ü. thu h       c  Qu t lu C h ¬ n g  IV  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  6. 6 §i Ò u 13.­C¸c  ô,    V Tæng   ôc  µ    n  Þ   ã  ªnquan  éc  µ  c v c¸c ®¬ v c li   thu v trùcthuéc Bé   µi chÝnh  ã      T  c tr¸chnhiÖ m   Êp  µnh  µ  íng dÉn    n  Þ,   ch h vh   c¸c ®¬ v   tæ chøc vay  ¹ hoÆc   îc Ch Ýnh  ñ  li  ®  ph b¶o    ùc  Ön  l∙nh th hi nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   × ch n   qu¸ tr       cv   th   c¸c c¬    quan, ®¬n  Þ, tæ    v   chøc  Çn  c ph¶n  ¶nh  Þp  êicho  é   µi chÝnh    k th   BT  ®Ó söa  æi    ® bæ sung  cho  ï hîp víit×nh  ×nh  ùc tÕ  ph       h th   nh»m  b¶o  ¶m   ö  ông  ® sd vµ qu¶n  ýQuü   Ých  ücã  Öu  l  t lu   hi qu¶,®óng  ôc  ch.   m ®Ý  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2