Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
8
download

Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 722/2003/qđ-bhxh-bt về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 1. B O HI M XÃ H I VI T NAM CÔNG HÒA XÃ H I CH NGHĨA ****** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 722/2006/Q -BHXH-BT Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B O HI M XÃ H I VI T NAM S 722/2006/Q -BHXH-BT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ THU B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T B T BU C T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 100/2002/N -CP ngày 06/12/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 02/2003/Q -TTg ngày 02/01/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành v Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c các quy nh hi n hành v B o hi m xã h i và B o hi m y t b t bu c; Theo ngh c a Trư ng ban Thu B o hi m xã h i; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý thu b o hi m xã h i, b o hi m y t b t bu c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/7/2003 và thay th Quy t nh s 2902/1999/Q -BHXH ngày 23/11/1999 c a B o hi m xã h i Vi t Nam. i u 3: Chánh Văn phòng Trư ng Ban Thu b o hi m xã h i, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam, Giám c BHXH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Huy Ban ( ã ký) QUY NNH V VI C QU N LÝ THU B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T B T BU C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 722/Q -BHXH ngày 26 tháng 5 năm 2003 c a T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam)
 2. 1. i tư ng, m c óng và phương th c óng b o hi m xã h i (BHXH) b o hi m y t (BHYT) b t bu c. 1. i tư ng 1.1. i tư ng tham gia BHXH b t bu c 1.1.1. i tư ng tham gia BHXH b t bu c theo quy nh l i kho n 1, i u 1 Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09/01/2003 c a Chính ph g m: a. Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng tr lên và h p ng lao ng không xác nh th i h n trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p ho t ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; - Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính th - xã h i; - H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác; - Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác, l c lư ng vũ trang; k c các t ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; - Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hoá, y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; - Tr m y t xã, phư ng, th tr n; - Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. - Các t ch c khác có s d ng lao ng là nh ng t ch c chưa quy nh t i i m a này. b. Cán b , công ch c, viên ch c theo pháp l nh cán b , công ch c. c. Ngư i lao ng, xã viên làm vi c và hư ng ti n công theo h p ng lao d ng t 3 tháng tr lên trong các h p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã.
 3. d. Ngư i lao ng làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c quy nh t i i m a và i m c m c này, làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n dư i 3 tháng, khi h t h n h p ng lao ng mà ngư i lao ng ti p t c làm vi c ho c giao k t h p ng 1ao ng m i i v i doanh nghi p, t ch c, cá nhân ó thì ph i tham gia BHXH b t bu c. e. Ngư i lao ng quy nh t i i m a, i m b, i m c và i m d M c này, i h c, th c t p, công tác, i u dư ng trong và ngoài nư c mà v n hư ng ti n lương ho c ti n công do doanh nghi p, cơ quan, t ch c s d ng lao ng tr thì cũng thu c i tư ng th c hi n BHXH b t bu c. 1.1.2. Quân nhân, công an nhân dân thu c di n hư ng lương và hư ng sinh ho t phí theo i u l B o hi m xã h i i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ Quan i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph . 1.1.3. Cán b xã, phư ng, th tr n hư ng sinh ho t phí ư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph ; i u 7 Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23/6/1999 c a Chính ph và i u 1 Ngh nh s 46/2000/N - CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph . 1.1.4. Ngư i 1ao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài quy nh t i Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph . 1.1.5. i tư ng t óng BHXH theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph và i tư ng quy nh t i kho n b i m 9 m c II Thông tư s 07/2003/TT-BL TBXH ngày 12/03/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 1.2. i tư ng tham gia BHYT b t bu c. 1.2.1. Ngư i lao ng Vi t Nam trong danh sách lao ng thư ng xuyên, lao ng h p ng t 3 tháng tr lên làm vi c trong: - Các doanh nghi p Nhà nư c, k c các doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang - Các t ch c kinh t thu c cơ quan hành chính s nghi p, cơ quan ng, các t ch c chính tr - xã h i; - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, khu ch xu t, khu công nghi p t p trung; bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100 v n u tư nư c ngoài; các cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. - Các ơn v t ch c kinh t ngoài qu c doanh có t 10 lao ng tr lên. 1.2.2. Cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan hành chính, s nghi p; ngư i làm vi c trong các cơ quan ng, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, cán b xã, phư ng, th tr n hư ng sinh ho t phí hàng tháng theo quy nh t i Ngh nh s
 4. 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph ; ngư i làm vi c trong các cơ quan dân c t Trung ương n c p xã, phư ng. 1.2.3. i bi u H i ng nhân dân ương nhi m các c p không thu c biên ch Nhà nư c ho c không hư ng ch BHXH hàng tháng. Các i tư ng quy nh t i ti t 1.2.1 , 1.2.2, 1.2.3 nêu trên trong th i gian i h c ng n h n ho n dài h n trong nư c v n thu c i tư ng tham gia BHYT b t bu c. 1.2.4. Ngư i có công v i cách m ng theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph . 1.2.5. Thân nhân sĩ quan t i ngũ theo quy nh t i Ngh nh s 63/2002/N -CP ngày 18/6/2002 c a Chính ph . 1.2.6. Lưu h c sinh nư c ngoài h c t i Vi t Nam quy nh t i Thông tư Liên b s 68 LB/TC-KH ngày 04/11/1996 c a B Tài chính - K ho ch và u tư. 1.2.7. Các i tư ng b o tr xã h i ư c Nhà nư c c p kinh phí thông qua BHXH; 1.2.8. Ngư i nghèo ư c hư ng ch KCB theo quy nh t i Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph . 1.2.9. Ngư i ang hư ng ch tr c p BHXH hàng tháng (hưu trí, m t s c lao ng, tai n n lao ng, công nhân cao su). 2. M c óng. 2.1. M c óng BHXH. 2.1.1. M c 20% ti n lương hàng tháng i v i các i tư ng quy nh t i ti t 1.1.1 và 1.1.2 i m 1.1 m c 1, trong ó ngư i s d ng lao ng óng 15% t ng qu ti n lương tháng, ngư i lao ng óng 5% ti n lương tháng. 2.1.2. M c 15% ti n lương hàng tháng và sinh ho t phí i v i các i tư ng quy nh t i ti t 1.1.3; 1.1.4 và 1.1.5 i m 1.1 m c 1 c th như sau: - i tư ng t i ti t 1.1.3 óng 15% m c sinh ho t phí hàng tháng, trong ó U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n óng 10%, cán b xã, phư ng, th tr n óng 5%. - i tư ng t i ti t 1.1.4 n u ã tham gia BHXH trong nư c thì m c óng b ng 15% ti n lương tháng ã óng BHXH li n k trư c khi ra nư c ngoài làm vi c; n u chưa tham gia BHXH trong nư c thì m c óng hàng tháng b ng 15% c a hai l n m c ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i t ng th i i m. - i tư ng t i ti t 1.1.5 t óng 15% m c ti n lương tháng trư c khi ngh vi c. 2.2. M c óng BHYT
 5. 2.2.1. M c 3% ti n lương hàng tháng i v i các i tư ng quy nh t i ti t 1.2.1 và 1.2.2 i m 1.2 m c 1, trong ó ngư i s d ng lao ng óng 2% t ng qu ti n lương tháng, ngư i lao ng óng 1% ti n lương tháng. 2.2.2. M c 3% ti n lương t i thi u hi n hành i v i các i tư ng quy nh t i ti t l.2.3; 1.2.4 và 1.2.5 i m 1.2 m c 1, do các cơ quan có trách nhi m qu n lý i tư ng óng. 2.2.3. M c 3% su t h c b ng ư c c p hàng tháng i v i các i tư ng quy nh t i ti t 1.2.6 i m 1.2 m c 1, do cơ quan có trách nhi m qu n lý i tư ng óng. 2.2.4. M c óng c a i tư ng t i ti t 1.2.7 và 1.2.8 i m 1.2 m c 1, theo quy nh hi n hành c a Chính ph , do cơ quan có trách nhi m qu n lý i tư ng óng. 2.2.5. M c 3% ti n lương hưu, tr c p hàng tháng do cơ quan BHXH trích t qu hưu trí tr c p sang qu khám ch a b nh i v i các i tư ng quy nh t i ti t 1.2.9 i m 1.2 m c 1. 2.3. Ti n lương hàng tháng làm căn c óng BHXH, BHYT 2.3.1. Ti n lương hàng tháng làm căn c óng BHXH là ti n lương, ti n công theo ng ch, b c ho c lương theo c p b c, ch c v , lương h p ng; các kho n ph c p ch c v , thâm niên ch c v b u c , khu v c, t , h s chênh l ch b o lưu (n u có). 2.3.2. Ngư i lao ng hư ng lương theo ch ti n lương thu c h th ng thang b ng lương do Nhà nư c quy nh, ư c tính theo m c ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m óng BHXH, BHYT. T ngày 01/01/2003 m c ti n lương t i thi u là 290.000 ng/tháng. 2.3.3. Ngư i lao ng làm vi c trong các ơn v quy nh t i i u 2 Ngh nh s 114/N -CP ngày 31/12/2002 c a Chính ph và kho n 3 m c II Thông tư s 04/2003/TT-BL TBXH ngày 17/2/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i thì ti n lương hàng tháng làm căn c óng BHXH, BHYT là m c lương ghi trong h p ng lao ng theo thang, b ng lương c a ơn v xây d ng, nhưng không ư c th p hơn m c ti n lương t i thi u. 2.3.4. Ti n lương hàng tháng làm căn c óng BHXH c a ngư i lao ng làm vi c trong các ơn v liên doanh, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo m c lương ghi trong h p ng lao ng, nhưng không ư c th p hơn m c ti n lương t i thi u quy nh t i Quy t nh s 708/1999/Q -BL TB&XH ngày 15/6/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i . 3. Phương th c óng BHXB, BHYT. 3.1. i tư ng cùng tham gia BHXH, BHYT. Th c hi n óng BHXH, BHYT ng th i, hàng tháng. Ch m nh t là ngày cu i tháng, các ơn v s d ng lao ng có trách nhi m trích n p ti n vào tài kho n thu c a cơ quan BHXH.
 6. 3.2. i tư ng tham gia BHXH 3.2.1. Hàng tháng B Qu c phòng, B Công an và Ban cơ y u Chính ph óng BHXH cho các i tư ng ư c quy nh t i ti t 1.1.2 i m 1.1 m c 1. 3.2.2. ơn v qu n lý ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài óng BHXH 6 tháng 1 l n cho các i tư ng quy nh t i ti t 1.1.4 i m 1.1 m c 1. 3.2.3. i tư ng quy nh t i ti t 1.1.5 i m 1.1 m c 1, óng BHXH hàng tháng, 3 tháng ho c 6 tháng m t l n theo ăng ký c a ngư i lao ng. 3.2.4. Các ơn v qu n lý i tư ng tham gia BHXH b t bu c khác th c hi n óng BHXH hàng tháng. 3.3. i tư ng tham gia BHYT. 3.3.1. i tư ng quy nh t i ti t 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 i m 1.2 m c 1, do các cơ quan có trách nhi m qu n tý óng BHYT hàng tháng trên cơ s h p ng nguyên t c ư c ký v i cơ quan BHXH. 3.3.2. i tư ng quy nh t i ti t 1.2.9 i m 1.2 m c 1, do BHXH Vi t Nam th c hi n ghi thu qu khám ch a b nh (KCB), ghi chi qu hưu trí tr c p hàng tháng. II. QU N LÝ THU - N P BHXH, BHYT 1. Quy trình thu n p. 1.1. ăng ký tham gia BHXH - BHYT l n u 1.1.1. Doanh nghi p, cơ quan, ơn v (g i chung là ơn v ) qu n lý các i tư ng nêu t i m c 1 ph n I có trách nhi m ăng ký tham gia BHXH, BHYT v i cơ quan BHXH ư c phân công qu n lý theo a gi i hành chính c p t nh, nơi cơ quan, ơn v óng tr s ; H sơ ăng ký ban u bao g m: - Công văn ăng ký tham gia BHXH, BHYT. - Danh sách lao ng và qu ti n lương trích n p BHXH (m u C45-BH), danh sách i tư ng tham gia BHYT (m u C45a-BH). - H sơ h p pháp v ơn v và ngư i lao ng trong danh sách (Quy t nh thành l p, gi y phép ho t ng, b ng thanh toán ti n lương hàng tháng). 1.1.2. Cơ quan BHXH ti p nh n, thNm nh h sơ, thông báo k t qu thNm nh danh sách tham gia BHXH, BHYT, s ti n ph i óng hàng tháng ho c ti n hành ký k t h p ng v BHYT v i cơ quan, ơn v qu n lý i tư ng. 1.1.3. ơn v qu n lý i tư ng căn c thông báo ho c h p ng ã ký k t v i cơ quan BHXH ti n hành óng BHXH, BHYT.
 7. 1.2. Hàng tháng n u có s bi n ng so v i danh sách ã ăng ký tham gia BHXH, BHYT, ơn v qu n lý i tư ng l p danh sách i u ch nh theo m u C47-BH (ho c theo m u C47a-BH), g i cơ quan BHXH k p th i i u ch nh. 1.3. Hàng quý ho c nh kỳ theo h p ng ã ký k t, cơ quan BHXH và ơn v qu n lý i tư ng v n hành i chi u s li u n p BHXH, BHYT và l p biên b n (m u C46- BH) theo nguyên t c ưu tiên tính m c óng BHYT b t bu c, xác nh s ti n th a, thi u) còn ph i n p trong quý. 1.4. Trư c 30/11 hàng năm, ơn v qu n lý i tư ng có trách nhi m l p "Danh sách lao ng và qu ti n lương trích n p BHXH" (m u C45-BH) ho c "Danh sách i tư ng tham gia BHYT" (m u C45a-BH) ăng ký tham gia BHXH, BHYT c a năm k ti p cho i tư ng v i cơ quan BHXH ư c phân công qu n lý. 2. Phân c p qu n lý thu BHXH, BHYT. 2.1. B o hi m xã h i Vi t Nam (Ban Thu BHXH) ch u trách nhi m t ng h p, phân lo i i tư ng tham gia BHXH; Hư ng d n, ch o, t ch c, qu n lý thu BHXH, BHYT, c p s BHXH, th BHYT và phi u KCB; Ki m tra, i chi u tình hình thu n p BHXH, BHYT c p s BHXH, th BHYT, phi u KCB và thNm nh s thu BHXH, BHYT. 2.2. B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung uơng (g i chung là BHXH t nh). 2.2.1. B o hi m xã h i t nh (phòng thu BHXH) tr c ti p thu. - Các ơn v do Trung ương qu n lý óng tr s trên a bàn t nh, thành ph . - Các ơn v trên a bàn do t nh qu n lý. - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, t ch c qu c t , lưu h c sinh nư c ngoài. - Lao ng h p ng thu c doanh nghi p l c lư ng vũ trang. - Các ơn v ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. - Ngư i có công v i cách m ng quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph - Ngư i nghèo quy nh t i Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph . - Nh ng ơn v BHXH huy n không i u ki n thu thì BHXH t nh tr c ti p t ch c thu. 2.2.2. Phòng thu BHXH có trách nhi m:
 8. - T ch c, hư ng d n thu BHXH, BHYT, c p, ghi, xác nh n trên s BHXH, c p Th BHYT, Phi u KCB i v i các ơn v do t nh qu n lý; Hư ng d n BHXH huy n qu n lý thu BHXH, BHYT, c p, ghi, xác nh n trên s BHXH, c p Th BHYT, Phi u KCB cho i tư ng do huy n qu n lý; nh kỳ quý, năm thNm nh s thu BHXH, BHYT i v i BHXH huy n. - Cung c p cơ s d li u v ngư i lao ng tham gia BHXH, BHYT trên a bàn cho phòng công ngh thông tin c p nh t vào chương trình qu n lý thu BHXH, BHYT và in n Th BHYT, Phi u KCB. - Cung c p cho Phòng Giám nh chi nh ng thông tin v i tư ng ã ãng ký t i các cơ s KCB theo Phi u KCB ã c p. - Ph i h p v i phòng K ho ch Tài chính l p và giao k ho ch, qu n lý ti n thu BHXH, BHYT trên a bàn t nh qu n lý. 2.3. B o hi m xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là BHXH huy n). 2.3.1. B o hi m xã h i huy n tr c ti p thu BHXH, BHYT. - Các ơn v trên a bàn do huy n qu n lý; - Các ơn v ngoài qu c doanh, ngoài công l p. - Các xã phư ng, th tr n. - Thân nhân sĩ quan t i ngũ quy nh t i Ngh nh s 63/2002/N -CP ngày 18/6/2002 c a Chính ph . - i tư ng quy nh t i ti t 1.1.5 i m 1.1 m c 1. - Các ơn v khác do BHXH t nh giao nhi m v thu. 2.3.2. Hư ng d n, t ch c th c hi n qu n lý thu, n p BHXH, BHYT; c p, hư ng d n s d ng s BHXH, phi u KCB i v i cơ quan, ơn v qu n lý i tư ng. 3. L p và giao k ho ch thu BHXH, BHYT. 3.1. B o hi m xã h i huy n căn c vào Danh sách lao ng, qu lương trích n p BHXH c a các ơn v và i tư ng tham gia BHXH, BHYT do BHXH huy n qu n lý, th c hi n ki m tra, i chi u, t ng h p và l p 02 b n k ho ch thu BHXH, BHYT năm sau (theo m u s 4-KHT) 01 b n lưu t i BHXH huy n, 01 b n g i BHXH t nh trư c ngày 20/10. 3.2. B o hi m xã h i t nh căn c danh sách lao ng, qu lương trích n p BHXH c a các ơn v do BHXH t nh tr c ti p thu, th c hi n ki m tra, i chi u l p k ho ch thu BHXH, BHYT năm sau (theo m u s 4-KHT). ng th i t ng h p k ho ch thu BHXH, BHYT c a BHXH các huy n l p 02 b n (theo m u s 5-KHT), 01 b n lưu t i t nh, 01 b n g i BHXH Vi t Nam trư c ngày 31/10.
 9. 3.3. B o hi m xã h i Vi t Nam căn c tình hình th c hi n k ho ch năm c a BHXH các a phương và tình hình phát tri n kinh t xã h i, căn c k ho ch thu BHXH, BHYT do BHXH các t nh và BHXH kh i l c lư ng vũ trang l p, giao s ki m tra v thu BHXH, BHYT cho BHXH các t nh, BHXH B Qu c phòng, B Công an và Ban cơ y u Chính ph trư c ngày 15/11 hàng năm. 3.4. Căn c s ki m tra c a BHXH Vi t Nam giao, BHXH t nh i chi u v i tình hình th c t trên a bàn, BHXH kh i l c lư ng vũ trang i chi u v i quân s sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p hư ng lương; h sĩ quan và binh sĩ hư ng ph c p ang qu n lý n u chưa phù h p thì ph n nh v BHXH Vi t Nam ư c xem xét i u ch nh. 3.5. B o hi m xã h i Vi t Nam t ng h p s thu BHXH, BHYT trên toàn qu c trình H i ng Qu n lý BHXH Vi t Nam phê duy t giao d toán thu BHXH, BHYT cho BHXH t nh và BHXH l c lư ng vũ trang trong tháng 01 năm sau. 3.6. B o hi m xã h i t nh, căn c d toán thu BHXH, BHYT c a BHXH Vi t Nam giao, ti n hành phân b d toán thu BHXH, BHYT cho các ơn v tr c thu c BHXH t nh và BHXH huy n trư c ngày 15/01 c a năm k ho ch. 4. Qu n lý ti n thu BHXH, BHYT 4.1. Thu BHXH, BHYT b ng hình th c chuy n kho n, trư ng h p cá bi t ph i thu b ng ti n m t thì cơ quan BHXH ph i n p ti n vào ngân hàng ngay trong ngày. 4.2. Không ư c s d ng ti n thu BHXH, BHYT chi cho b t c vi c gì; Không ư c áp d ng hình th c gán thu bù chi ti n BHXH, BHYT i v i các ơn v M i trư ng h p thoái thu, truy thu BHXH c ng n i th i gian công tác ch ư c th c hi n sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a BHXH Vi t Nam. 4.3. Ch m nh t vào ngày cu i tháng, cơ quan, ơn v qu n lý i lư ng ph i n p s ti n ã ư c xác nh vào tài kho n chuyên thu c a cơ quan BHXH nơi ăng ký tham gia BHXH, BHYT. N u ch m n p t 30 ngày tr lên so v i kỳ h n ph i n p thì ngoài vi c b x lý theo quy nh c a pháp lu t x ph t hành chính v BHXH, cơ quan, ơn v còn ph i n p ti n lãi theo m c lãi su t ti n vay quá h n do ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i th i i m truy n p. BHXH t nh, huy n có quy n yêu c u kho b c, ngân hàng trích t tài kho n c a cơ quan, ơn v chuy n vào tài kho n c a cơ quan BHXH kho n ti n ph i n p BHXH (k c ti n lãi do ch m n p) mà không c n có s ch p nh n thanh toán c a cơ quan, ơn v . 4.4. B o hi m xã h i huy n chuy n ti n thu BHXH, BHYT v tài kho n chuyên thu c a BHXH t nh vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. Riêng tháng cu i năm chuy n toàn b s ti n thu BHXH, BHYT c a huy n v BHXH t nh trư c 24 gi ngày 31/12. 4.5. Hàng tháng BHXH t nh chuy n ti n thu BHXH, BHYT v tài kho n chuyên thu c a BHXH Vi t Nam vào các ngày 10, 20 và ngày cu i tháng. N u s dư trên tài kho n chuyên thu c a BHXH t nh quá 5.000.000.000 ng, thì BHXH t nh ph i
 10. chuy n b sung ngay v BHXH Vi t Nam. Riêng tháng cu i năm chuy n h t s ti n thu BHXH, BHYT v BHXH Vi t Nam trư c 24 gi ngày 31/12. 5. Ch thông tin báo cáo. 5.1. BHXH huy n. - L p s theo dõi i chi u thu n p BHXH (m u S03-BH), s chi ti t thu BHXH (m u S53-BH) và báo cáo tháng (M u 6-BCT), quý, năm (M u 7-BCT). - Th i gian g i báo cáo: Báo cáo tháng trư c ngày 22 hàng tháng; Báo cáo quý trư c ngày 15 tháng u quý sau; Báo cáo năm ngày 20 tháng 01 năm sau. - a i m g i BHXH t nh. 5.2. BHXH t nh. - L p s theo dõi i chi u thu n p BHXH (m u S03-BH), s chi ti t thu BHXH (m u S53-BH) và báo cáo tháng (M u 6-BCT), quý, năm (M u:7-BCT; 8-BCT). - Th i gian g i báo cáo: Báo cáo tháng trư c ngày 25 hàng tháng; Báo cáo quý trư c ngày 25 tháng u quý sau; Báo cáo năm ngày 31 tháng 01 năm sau. - a i m g i: BHXH Vi t Nam. 5.3. BHXH Vi t Nam. - L p báo cáo tháng, quý và năm. nh kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình s li u thu BHXH, BHYT, c p s BHXH, Th BHYT, Phi u KCB v i H i ng qu n lý BHXH Vi t Nam và các cơ quan có thNm quy n. (M u s , báo cáo và phương pháp l p xem ph l c ính kèm). III. T CH C TH C HI N 1. Giám c BHXH t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n chi ti t, ph bi n c th n các ơn v qu n lý i tư ng tham gia BHXH, BHYT b t bu c th c hi n úng các n i dung ã nêu trong quy nh này; Thông tin k p th i cho các ơn v qu n lý i tư ng tham gia BHXH, BHYT v nh ng thay i có liên quan n chính sách BHXH, BHYT, phương th c qu n lý thu, n p, c p, qu n lý và s d ng s BHXH, th BHYT, phi u KCB th c hi n. 2. Hư ng d n chi ti t v thu BHXH i v i l c lư ng vũ trang s ư c quy nh b ng m t văn b n riêng. 3. Quy nh này ư c th c hi n k t ngày 01/7/2003.
 11. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, c n báo cáo k p th i v B o hi m xã h i Vi t Nam xem xét gi i quy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản