intTypePromotion=1

Quyết định 74/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 74/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  74/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  L o n g  A n  ® Õ n  n¨ m  2005 n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Long  (C«ng    è  An  v¨n s 1358/  CV­UB   µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m  2003, C«ng    è    v¨n s 778/CV­   µy  th¸ng 3   UB ng 06    n¨m 2003,C«ng    è    v¨n s 3957/CV­   µy  th¸ng10  UB ng 30    n¨m  2002,C«ng    è    v¨n s 2408/CV­   µy  th¸ng 7  UB ng 11    n¨m  2002) vµ    Õn  ña    é:  Õ   ¹ch  µ    ý ki c c¸c B K ho v §Çu   (C«ng  t v¨n  è  s 2027  BKH/DN   µy  th¸ng 4  ng 07    n¨m  2003),Tµi chÝnh      (C«ng    è  v¨n s 3303 TC/TCDN   µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh  µ  héi (C«ng  v X∙    v¨n  è  s 1165/L§TBXH­CSL§VL   µy  th¸ng  n¨m   ng 15  4  2003),  éi vô   N   (C«ng    è  v¨n s 590/BNV­TCBC   µy  th¸ng3  ng 25    n¨m  2003),   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùc thuéc  û   nh n     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Long  ®Õ n   An  n¨m 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo. §i Ò u 2.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Long  cã  An  tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung  ¬ng    Ph ¸n ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi y    ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh  Long  trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn. An    th   Ph ¸n n    Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón doanh   i   nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Long  vµ  ñ  ëng    ¬  An  Th tr c¸cc quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h L o n g  A n  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2 00 5 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 74/2003/Q§­ TTg  ngµy    29 th¸ng4    n¨m 2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph I.Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ   íc gi÷  nh n   nguyªn ph¸p  © n   µ  µ   íc nh v Nh n   tiÕp  ôc  ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö: tn gi   v® l  1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch: Ý ­C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ  ©n  tr   th T An, ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  Õ n   tr   c B Løc, ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c §øc  µ, Ho ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  ñ  õa, tr   c Th Th ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  ©n  ¹nh, tr   c T Th ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  Ünh  ng, tr   c V H ­C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  ©u  µnh, tr   c Ch Th ­XÝ     nghiÖp  Qu¶n  ý­Söa  ÷a  l    ch giao th«ng,   ­XÝ     nghiÖp  Õ n   tÇu  B xe  kh¸ch. 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh:   ­C«ng      è  Õn  ÕtLong    tyXæ s ki thi   An, ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh Long  An, ­C«ng    Êp  ícLong    tyC n  An, ­XÝ     nghiÖp  Êp  ícM éc  C n  Ho¸, ­C«ng    Þch  ô  µ    tyD v v S¶n  Êtn«ng  ©m  xu   l nghiÖp  ång  § Th¸p  1, ­C«ng    Þch  ô     tyD v ­S¶n  Êtn«ng  ©m  xu   l nghiÖp  ång  § Th¸p  4. II  . Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc  Ön  h×nh  nh n   hi c¸c  thøc  ¾ p   Õp: s x 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸: a) N¨m     2003: * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷trªn50% th   cæ ph ho¸,Nh n   gi       tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    îcvµ  Ët   tÕ.   tyD   V ty  * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m   ÷ cæ   Çn    n  gi   ph thÊp  Êt 51%,        Çn  Çn  u: nh   khib¸n cæ ph l ®Ç ­C«ng    Ën    ©n    tyV t¶iT An, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     Long  An.
  4. 4 * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­Nhµ     m¸y  Êy  Gi Long  An, ­XÝ     nghiÖp  S¶n  Êtníc®¸  xu     Long  An, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng,   ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  Long  An, b) N¨m     2004: * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m   ÷ cæ   Çn    n  gi   ph thÊp  Êt 51%,        Çn  Çn  u: nh   khib¸n cæ ph l ®Ç ­C«ng    lÞch Long    tyDu    An, ­C«ng      tyN«ng  ©m  l s¶n  ÊtkhÈu  xu   Long  An. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc  v Thi   tr h Long  An, ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Long    An. 2.Cæ   Çn    é  Ën    ph ho¸ b ph doanh  nghiÖp.   N¨m   2003: ­Bé  Ën  ña    ph c C«ng    ¬   Ý  tyC kh Long  An. 3.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  µnh  n  Þ  ù  th ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu: ­C«ng      tyPh¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng  v Chi b Long  An, ­C«ng      tyCh¨n  nu«iLong      An. 4.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p gi¶i Ó:    th ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh tæng  îp Long  h  An, ­C«ng    Þch  ô     tyD v ­S¶n  Êtn«ng  ©m  xu   l nghiÖp  ång  § Th¸p  5. 5.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  i  ¬ikh¸c: ®n  ­C«ng    Öt    tyD Long  An.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2