Quyết định 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
1
download

Quyết định 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 07/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy vâ, tỉnh Phú Thọ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  740/Q§­T T g   T t p S n g µ y 18  th¸ng 6 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  m é t s è  ® i Ò u   c ñ a Q u y Õ t ® Þ n h   è  836/Q§­T T g  n g µ y   s 07 th¸ng 10 n¨ m  1997 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c th µ nh  Ë p v µ   l p hª d u y Ö t  ù  ¸n  Ç u  t x © y  d ù n g  v µ  kinh d o a n h   ¬   ë   D ® cs h ¹ t Ç ng  K h u   n g   g hi Ö p  T h ô y  V © n, tØ n h  P h ó  T h ä c« n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng4  ng 24    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ban  µnh  h Quy  Õ   ch Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao;  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   ®Þnh  è  s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng    l  tv x d ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ; ph C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 836/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 07  10  1997  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  µ  t Ch ph v vi th l v phª  Öt  ù  ®Ç u    ©y  ùng  duy d ¸n  tx d vµ  kinhdoanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  Khu  c«ng nghiÖp  ôy  ©n,  Th V tØnh  ó  ä; Ph Th X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä  Ph Th (c«ng    v¨n sè 598/HC  µy  th¸ng 4  ng 04    n¨m 2001  µ  v c«ng    è  v¨n s 942/HC  µy  th¸ng 5   ng 28    n¨m 2001)vµ    Õn  Èm  nh  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     ý ki th ®Þ c B tr B K ho   § t(c«ng    v¨n sè  2558/BKH­KCN   µy  th¸ng4  ng 24    n¨m  2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa ® æi  ét sè  iÒu cña Quy Õt ®Þnh  sè  m ® 836/Q§­TTg  ngµy  th¸ng 10  07    n¨m  1997  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  µ  c Th t Ch ph v vi th lv phª duyÖt  ù   ®Ç u    x©y  ùng  µ  D ¸n  t d v kinh doanh  ¬  ë  ¹  Çng  csht Khu c«ng  nghiÖp  ôy  ©n,  Th V tØnh  ó  ä nh  Ph Th   sau:   1.Kho¶n  §iÒu    îcsöa  æi      2  2 ®   ® nh sau: Chñ   u  : Tæng   ®Ç t  c«ng    ©y  ùng  ty X d S«ng  ång  H (thuéc Bé   ©y  ùng)  X d   ® îc thay    b»ng C«ng    ty Ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t Khu c«ng nghiÖp  ùc thuéc  tr   Ban  Qu¶n  ýc¸cKhu  l    c«ng  nghiÖp  tØnh  ó  ä. Ph Th 2. Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      7  2    ® nh sau:vèn  ©n    ng s¸ch ®Þa  ¬ng,vèn    ph   øng  íccña    µ  u  ,vèn  tr   c¸cnh ®Ç t  vay. 3.§iÒu  ® îcsöa  æi      3    ® nh sau:C«ng      tyPh¸ttr Ónh¹ tÇng  ùcthuéc Ban   i    tr     Qu¶n  ý c¸c Khu  l    c«ng nghiÖp tØnh  ó   ä   îc hëng  Ph Th ®   c¸c  ®∙i theo  Ët u    Lu   KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc.  
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    ñ  Þch  û   3. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä  ã  Ph Th c tr¸chnhiÖ m  ­   h íng  Én  Öc    nh  µ  d vi x¸c ®Þ v thanh        Ý   ∙  ùc hiÖn  ña  ù  gi÷a to¸n c¸c chiph ® th   c d ¸n    Tæng  c«ng    ©y  ùng  ty X d S«ng  ång  í  H v iC«ng    ty Ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t Khu c«ng  nghiÖp. §i Ò u    ñ  Þch  û   4. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä, Bé  ëng    é: Ph Th   tr c¸cB   K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, X ©y  ùng, Quèc  ho v§ t      d   phßng, C«ng    nghiÖp,Khoa    häc, C«ng    nghÖ   µ  v M«i  êng, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  tr   ®è Ng h Nh n     Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh,  ëng  c§ ch Tr Ban  Qu¶n  ý c¸c  l  Khu c«ng  nghiÖp  tØnh  ó  ä, Tæng  Ph Th   Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ©y  ùng  tyX d S«ng  ång, H   Gi¸m  c  ®è C«ng    ty Ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t Khu c«ng nghiÖp  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ªnquan, trong ph¹m    li       vichøc n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  × nh  Þu  v quy hcm ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản