Quyết định 75-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 75-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lý các công trình không trực tiếp sản xuất thuộc khu vực Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  C H ñ  T Þ C H  H é I  å N G  B é  T R ë N G   è  75­C T  N G µ Y  27­3­1991 ® S V Ò  VI Ö C  X ö   ý  C¸ C  C « N G   R × N H  K H « N G  T R ù C   Õ P  S ¶ N  X U Ê T L T TI T H U é C  K H U  V ù C   H µ  N í C. N CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  7­ H  B tr ng 4­ 1981; C¨n  ý  Õn  ña  êng  ô  éi ®ång  é   ëng  cø  ki c Th vH  B tr trong phiªnhäp  µy        ng 5 th¸ng3    n¨m 1991; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1. Trong  Õ   ¹ch  n¨m  k ho 5  1991­1995,viÖc  ©y  ùng      xd c¸c c«ng  ×nh kh«ng  tr   trùc tiÕp    s¶n  Êt thuéc  xu   khu  ùc  µ   íc,® Æc   Öt lµ c¸c c«ng  ×nh  µ  v Nh n   bi       tr nh lµm  Öc,héitr ng, nhµ  vi     ê   kh¸ch,nhµ    nghØ   éc c¸c Bé, c¸c ngµnh,c¸c ®oµn   thu            thÓ    ë trung¬ng  µ  a  ¬ng  Êp    v ®Þ ph c tØnh  Ïgi¶i s     Õt nh  quy   sau: 1. T¹m  êi®×nh    th   chØ  ëic«ng  ©y  ùng  íihoÆc   ë   éng    kh   xd m  mr c¸c c«ng  tr×nh,h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh  ãi trªnb»ng  Êt  nguån  èn  µo. C¬   tr n    b cø  v n   quan  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d kh«ng  îc cÊp  Êy  Ðp  ö  ông  t  µ  Êy  Ðp  ©y  ®  gi ph sd ®Ê v gi ph x dùng; c¸c  ¬    c quan  µi  Ýnh, Ng ©n   µng  T ch   h kh«ng  Êp  èn  µ  µm  ñ  ôc c v vl th t   thanh    èn  to¸nv cho   c¸cc«ng  ×nh nµy. tr   Nh÷ng  nhu  Çu  Ò   ¬i lµm  Öc,kÓ   ®èi  íic¸c tØnh  íi thµnh  Ëp, c vn  vi   c¶  v    m  l  cÇn    Õt trªnc¬  ë  iÒu  gi¶iquy     s ® chØnh  ÷ng  µ  öa  Ön  ã.Trêng  îp thËt nh nh c hi c   h    ® Æc   Öt míi xÐt  Öc  u    ®Ó   ©y  ùng  íi hoÆc   ë   éng. ViÖc  ©y  bi     vi ®Ç t x d m  mr   x dùng  íi,m ë   éng    µ  µm  Öc  ña    é,    µnh  µ  ña  û     m  r c¸c nh l vi c c¸c B c¸c ng v c U ban Nh ©n  ©n  d tØnh,thµnh  è,® Æc     ph   khu  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ ph¶i® îcsù      tho¶   thuËn  ña  û   c U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  ©y  ùng  µ  K ho   n X d v ph¶ib¸o    ñ   Þch    c¸o Ch t Héi ®ång  é  ëng.   b tr 2.§èivíi         c«ng  ×nh x©y  ùng  ë  c¸c tr   d d dang: ­ C¸c    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh x©y  ùng  ¾p  µn  µnh,cÇn  tr   d s ho th   thi  c«ng    iÓ m     ím  a  µo  ö  ông. døt ® ®Ó s ® v s d ­ Nh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh  íi khëic«ng  tr m    hoÆc   ∙  µm  ®l xong  Çn  ãng  u   ph m ®Ò ph¶it¹m  nh    ®× chØ  ©y  ùng      nh  ¹ chñ  ­ xd ®Ó x¸c ®Þ l i tr ¬ng  u  ,n Õu  ùc sù  Çn  Õt® îc Uû   ®Ç t  th   c thi     ban  Õ   ¹ch  µ   íc vµ  é   ©y   k ho Nh n   B X dùng  Êp  Ën  íi® îclµm  Õp  µ  ch thu m     ti v ph¶ib¸o    ñ   Þch  éi ®ång  é  ­   c¸o Ch t H  b tr ëng. ­ §èivíi ÷ng       nh c«ng  ×nh buéc  tr   ph¶i®×nh    chØ  ©y  ùng  xd theo    Çn  tinhth nãitrªn, ñ      ch qu¶n  u    µ  ñ  u    ®Ç tv ch ®Ç tph¶iquyÕt to¸nkhèil ng ®∙          î   thic«ng  íi v  c¬ quan  µichÝnh,ng©n  µng  µ    åichØ    èn,vËt t®∙  Êp  ng  a  t    h v thu h   tiªuv      c nh ch sö  ông  viÖc  nh  d do  ®× chØ  ©y  ùng. xd
  2. 2 Giao cho  é  ©y  ùng,Uû   BX d   ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvµ  é  µichÝnh  íng k ho   n  BT  h  dÉn  ô  Ó  Ò   Ên    µy. c th v v ®Ò n 3.C¸c  µ    nh kh¸ch,nhµ    nghØ  ña    é, c¸cngµnh,c¸c®oµn  Ó  c c¸cB        th trung ­   ¬ng, ®Þa   ¬ng  µ  ¬  ë  ang    ph vcs® qu¶n  ýcÇn  ã  Ön  l  c bi ph¸p  ö  ông  t hiÖu  sd ®¹   qu¶ kinh  Õ  t cao, chuyÓn    sang  ¹ch  h to¸n kinh    doanh  µ  ép  Õ  v n thu theo   quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó  Öc    Õ    h  c th vi thu thu kinh doanh    ®èi víi ¹t®éng      ho kinhdoanh  ña  Êtc¶    ¹ c«ng  ×nh nµy.   c t   c¸clo   i tr   4.Giao  é  ëng  é  ©y  ùng  Ëp ®Ò     Ò     B tr BX d l   ¸n v qu¶n  ýtrôsë  µm  Öc  ña  l     l vi c c¸c c¬    quan  Trung  ng  Nhµ   ícqu¶n  ývµ  Ëp  ét  chøc  ùcthuéc Bé  ¬ do  n  l   l m tæ  tr     ®Ó  qu¶n  ý, ¾p  Õp  ¹ viÖc  ö  ông,kinh doanh  ü  µ  µm  Öc  µy.Sè   l s x l  i sd     qu nh l vi n   diÖn  Ých  µ    sau    ¾p  Õp  ¹ tæ  t nh d«i ra  khis x l i chøc    qu¶n  ýnhµ    ¬  l  c¸c c quan  trung¬ng  ã  Ó    c th cho    chøc  µ  êinícngoµithuª®Ó     ¹itÖ. c¸ctæ  v ng         thu ngo   Bé   ©y  ùng  Ëp    s ¾p  Õp  ¹ nhµ  öa  X d l ®Ò ¸n  x li   c kh«ng  ùc tiÕp  ôc  ô  tr   ph v s¶n  Êt hiÖn  c¸c Bé,  µnh  xu   do    ng trung  ng  ¬ qu¶n  ý(bao  å m   µ  µm  Öc, l  g nh l vi   héitr ng, nhµ   ê   nghØ,  µ  nh kh¸ch,gi¶iphãng    Ötthù.. )tr ch Õt    µ   éi    c¸c bi   .  í   , ëH N   vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch minh  ×nh  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  tr Ch t H ®å B tr xem   Ðt, x  quyÕt  nh  ¬ng  íng sö  ông.Bé   ©y  ùng  ïng c¸c Bé, ngµnh  ªnquan  ®Þ ph h d  X d c    li   x¸c ®Þnh    nhu  Çu  èn  c v vay  ban  u   Çn  Õtcho    ®Ç c thi   tu bæ,  ©ng  Êp  a  µo  n c ®v sö  ông  d theo quy  ¹ch  ét  è  µ  öa  ho m s nh c ngay  trong n¨m  1991. Ng ©n   µng    h ®Ç u    µ    iÓn ViÖt Nam   Þu  tv ph¸ttr     ch tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt vµ  ¸p  x   ® øng  Þp  êi k th   c¸cnhu  Çu    c vay  èn  µy. vn §i Ò u 2. C¸c  ng  Ý  é  ëng    é, Uû   ®å ch B tr c¸c B   ban  µ   íc,c¸c c¬  Nh n     quan  kh¸c thuéc     Héi  ng  é   ëng, Chñ   Þch  û   ®å B tr   t U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu  ùc thuéc  tr   Trung  ng  µ  ñ  ëng    ¬  ¬ v Th tr c¸c c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản