intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

108
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 76/2004/Q§­BTC  ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ lùa chän  doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®îc chÊp thuËn cho tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc  kinh doanh chøng kho¸n Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   sè   13/1999/QH10   ngµy   12/6/1999; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ Chøng kho¸n vµ ThÞ trêng chøng kho¸n; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004   cña ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   to¸n, Chñ  tÞch Uû  ban Chøng  kho¸n Nhµ  níc vµ  Ch¸nh  V¨n   phßng Bé Tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  lùa   chän   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   chÊp   thuËn   cho   tæ  chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh  chøng kho¸n”. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  26/2000/Q§­UBCK2   ngµy   05/01/2000   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  Chøng kho¸n Nhµ níc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc lùa chän Tæ  chøc kiÓm to¸n  ®éc lËp cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ  kinh  doanh chøng kho¸n.
 2. 2 § i Ò u   3:   Chñ   tÞch   Uû   ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc,   Vô  trëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé,  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thuéc Bé  Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam vµ  Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   ra   c«ng  chóng,   c¸c   tæ   chøc   niªm   yÕt   chøng   kho¸n   t¹i   thÞ   trêng  giao dÞch tËp trung, c¸c c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  c¸c quü  ®Çu   t  chøng   kho¸n   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
 3. 3 Q UY CH Õ LùA CHäN DOANH NGHIÖP KIÓM TO¸N §¦îC CHÊP THUËN  CHO Tæ CHøC PH¸T HµNH, Tæ CHøC NI£M YÕT  HOÆC Tæ CHøC KINH DOANH CHøNG KHO¸N (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 76/2004/Q§­BTC ngµy 22/9/2004   cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I­ QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1:  Ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n ® ­ îc   Bé   Tµi   chÝnh   chÊp   thuËn   kiÓm   to¸n   cho   tæ   chøc   ph¸t  hµnh chøng  kho¸n ra c«ng chóng,  tæ chøc niªm yÕt vµ  tæ  chøc kinh doanh chøng kho¸n lµ c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   vµ   §iÒu   23   NghÞ   ®Þnh   sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  KiÓm to¸n  ®éc   lËp   vµ   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ  nµy. Quy  chÕ  nµy  còng  ¸p dông  cho c¸c  ®èi tîng  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 2 cña Quy chÕ nµy. §i Ò u   2:   §èi   tîng   b¾t   buéc   ph¶i   ®îc   doanh   nghiÖp  kiÓm to¸n ®îc chÊp thuËn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m,   gåm:  1. Doanh nghiÖp cã thùc hiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i   phiÕu  ra c«ng  chóng  (sau  ®©y gäi chung  lµ  tæ chøc  ph¸t  hµnh). 2.   Tæ   chøc   niªm   yÕt   chøng   kho¸n   t¹i   thÞ   trêng   giao  dÞch tËp trung (sau ®©y gäi chung lµ tæ chøc niªm yÕt). 3.  C«ng ty  chøng  kho¸n,  c«ng  ty qu¶n  lý  quü  vµ   c¸c  quü   ®Çu t chøng kho¸n (sau  ®©y gäi chung lµ  tæ chøc kinh  doanh chøng kho¸n). §i Ò u   3:   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   cña   tæ   chøc   ph¸t  hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n ph¶i ®îc kiÓm to¸n, gåm: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; 3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ;
 4. 4 4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; 5. C¸c b¸o c¸o bæ sung theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh  (Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc). §i Ò u   4:  B¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng cña tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng   kho¸n nÕu cÇn cã   ý  kiÕn cña kiÓm to¸n viªn tríc khi c«ng  khai   th×   ph¶i   ®îc   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   cña   doanh  nghiÖp kiÓm to¸n ®îc chÊp thuËn theo Quy chÕ nµy kiÓm tra   theo quy  ®Þnh t¹i ChuÈn  mùc kiÓm to¸n sè  910 “C«ng t¸c   so¸t xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh”  ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  195/2003/Q§­BTC   ngµy   28/11/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh. II. TI£U CHUÈN, §IÒU KIÖN LùA CHäN DOANH NGHIÖP  KIÓM TO¸N Vµ KIÓM TO¸N VI£N  §i Ò u   5:  Doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®îc chÊp thuËn ph¶i  cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. C¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20 vµ  §iÒu 23 cña  NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp. 2. C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy: a) Cã  vèn §iÒu lÖ  hoÆc vèn chñ  së  h÷u tõ  2 tû   ®ång  trë   lªn   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   trong   níc;   Vèn  ®iÒu   lÖ   tèi   thiÓu   lµ   300.000   USD   ®èi   víi   doanh   nghiÖp  kiÓm to¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi; b) Cã sè lîng kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ tõ 10 ngêi trë  lªn vµ  cã   ®ñ  c¸c tiªu chuÈn,  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu  7 cña Quy chÕ nµy; c) §∙ thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam  tèi thiÓu lµ 5 n¨m tÝnh ®Õn ngµy nép §¬n ®¨ng ký tham gia   kiÓm to¸n; d) Cã sè lîng kh¸ch hµng kiÓm to¸n hµng n¨m tèi thiÓu   lµ 30 ®¬n vÞ; ®) Nép  ®Çy  ®ñ,  ®óng thêi h¹n hå  s¬   ®¨ng ký  tham gia  kiÓm to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Quy chÕ nµy.
 5. 5 § i Ò u   6:   Doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®∙  ®îc chÊp thuËn  kh«ng  ®îc thùc hiÖn kiÓm to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh, tæ  chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n trong   c¸c trêng hîp sau: 1. C¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña NghÞ   ®Þnh  105/2004/N§­CP; 2. C¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, gåm: a)  Doanh  nghiÖp  kiÓm  to¸n cã   quan hÖ   vÒ  kinh  tÕ  nh  hïn vèn, liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn,… víi tæ chøc ph¸t  hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n hoÆc ngîc l¹i; b)   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   vµ   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ  chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n cã cïng   mét cæ ®«ng së h÷u tõ 5% vèn cæ phÇn trë lªn cña mçi bªn; c)   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   lµ   kh¸ch   hµng   ®ang   hëng  nh÷ng ®iÒu kiÖn u ®∙i cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm  yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n   ®îc   kiÓm   to¸n  (nh  ®îc cÊp tÝn dông víi c¸c  ®iÒu kiÖn  u  ®∙i, b¶o l∙nh  kh«ng cã b¶o ®¶m,…); d)   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®ang   hoÆc   ®∙   thùc   hiÖn   trong n¨m tríc liÒn kÒ  dÞch vô  ghi sæ kÕ  to¸n, lËp b¸o  c¸o   tµi   chÝnh,   dÞch   vô   kiÓm   to¸n   néi   bé,   ®Þnh   gi¸   tµi  s¶n,   t  vÊn   qu¶n   lý,   t  vÊn   tµi   chÝnh   cho   tæ   chøc   ph¸t  hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n ®îc kiÓm to¸n. §i Ò u   7:   KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  ngêi  ®¹i diÖn  l∙nh  ®¹o doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc chÊp thuËn kiÓm to¸n  cho tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh  doanh  chøng   kho¸n  ph¶i   cã   ®ñ   c¸c   tiªu  chuÈn,   ®iÒu  kiÖn   sau ®©y: 1. C¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña NghÞ   ®Þnh  105/2004/N§­CP   vµ   Th«ng   t  64/2004/TT­BTC   ngµy   29/6/2004  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh 105/2004/N§­CP. 2. C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, gåm: a) Cã tªn trong danh s¸ch ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n   ®îc Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn; b) KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  ngêi ViÖt Nam ph¶i cã   Ýt  nhÊt 2 n¨m kinh nghiÖm kiÓm to¸n sau ngµy  ®îc cÊp Chøng  chØ kiÓm to¸n viªn ; c) KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ ngêi níc ngoµi ph¶i cã Ýt  nhÊt 2 n¨m kinh nghiÖm hµnh nghÒ kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam; d)  Kh«ng  ph¶i lµ   cæ  ®«ng  hoÆc lµ   ngêi  ®¹i  diÖn hîp  ph¸p cho cæ ®«ng cã quyÒn bá phiÕu cña tæ chøc ph¸t hµnh, 
 6. 6 tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n  ®îc  kiÓm to¸n; ®)   Kh«ng   ph¶i   lµ   ngêi   cã   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý,   ®iÒu  hµnh cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc  kinh doanh chøng kho¸n ®îc kiÓm to¸n; e) Kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng ®ang hëng nh÷ng ®iÒu kiÖn  u   ®∙i   cña   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ  chøc kinh doanh chøng kho¸n ®îc kiÓm to¸n; g) Kh«ng cã  quan hÖ  hä  hµng th©n thuéc nh lµ  bè, mÑ,  vî, chång, con, anh chÞ  em ruét víi nh÷ng ngêi cã  tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh (kÓ c¶ kÕ to¸n trëng) cña ®¬n vÞ  ®îc kiÓm to¸n. III­ THñ TôC LùA CHäN, CHÊP THUËN  DOANH NGHIÖP KIÓM TO¸N §i Ò u   8:   Kú  lùa chän chÊp thuËn  doanh nghiÖp  kiÓm  to¸n:  1. §Þnh kú 2 n¨m mét lÇn, Bé Tµi chÝnh (Uû ban chøng   kho¸n   Nhµ   níc)   tiÕn   hµnh   lùa   chän,   chÊp   thuËn   cho   c¸c  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc kiÓm to¸n tæ chøc ph¸t hµnh,  tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n.  2.   Tríc   ngµy   30   th¸ng   10   cña   n¨m   lùa   chän,   doanh   nghiÖp  kiÓm to¸n cã  nhu cÇu tham gia kiÓm  to¸n  tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng   kho¸n ph¶i nép cho Bé  Tµi chÝnh (Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc)  02   bé   hå   s¬  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   9   cña   Quy   chÕ  nµy. §i Ò u  9:  Hå s¬ ®¨ng ký tham gia kiÓm to¸n, gåm: 1. §¬n  ®¨ng ký  tham gia kiÓm to¸n cho tæ chøc ph¸t  hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n (MÉu ®¬n xem Phô lôc). 2. B¶n sao c«ng chøng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy  phÐp ®Çu t, ®¨ng ký kinh doanh vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 3. Danh s¸ch  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n cã  x¸c nhËn  cña Bé  Tµi chÝnh, kÌm theo s¬  yÕu lý  lÞch, trong  ®ã  tãm  t¾t qu¸ tr×nh  c«ng  t¸c cña kiÓm to¸n viªn  hµnh  nghÒ  vµ  ®¹i diÖn l∙nh ®¹o doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 4. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng   cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n trong n¨m tríc liÒn kÒ víi n¨m  ®¨ng ký chÊp thuËn, bao gåm:
 7. 7 a)   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n thuéc  ®èi tîng b¾t buéc ph¶i kiÓm to¸n th×  ph¶i nép  b¸o c¸o tµi chÝnh ®∙ ®îc kiÓm to¸n; b) Danh s¸ch kh¸ch hµng ®îc kiÓm to¸n trong n¨m; c) T×nh h×nh tæ chøc, ho¹t  ®éng vµ  kinh nghiÖm kiÓm   to¸n   cña   kiÓm  to¸n   viªn   hµnh   nghÒ  vµ   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n. d) C¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n   (nÕu cã). ®) C¸c biÕn ®éng lín trong n¨m tµi chÝnh ¶nh h ëng ®Õn  tæ chøc, ho¹t   ®éng  vµ  kÕt  qu¶  ho¹t   ®éng kinh doanh  cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n. e)   C¸c   biÕn   ®éng   lín   trong   n¨m   liªn   quan   ®Õn   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ (do t¨ng, gi¶m kiÓm to¸n viªn, c¸c vi  ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn,....) Trêng hîp  ®¨ng ký  lÇn thø hai trë   ®i th×  kh«ng ph¶i  nép tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy vµ  s¬  yÕu lý  lÞch t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   10:   C«ng   khai   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n   vµ   danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   ®îc   chÊp  thuËn. 1. ChËm nhÊt lµ  ngµy 15 th¸ng 11 cña n¨m lùa chän,  Bé  Tµi chÝnh (Uû  ban Chøng  kho¸n Nhµ  níc)  c«ng  bè  c«ng  khai   danh  s¸ch   c¸c   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  vµ   danh  s¸ch   kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc  chÊp thuËn kiÓm to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm  yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n trong 2 n¨m sau.  Trêng hîp Bé Tµi chÝnh (Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n íc) kh«ng  chÊp thuËn doanh nghiÖp kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n cho   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh  doanh   chøng   kho¸n   th×   ph¶i   cã   c«ng   v¨n   tr¶   lêi   chÝnh   thøc, trong ®ã nªu râ lý do kh«ng chÊp thuËn. 2.   Trong   thêi   h¹n   ®îc   chÊp   thuËn,   nÕu   sè   lîng   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ   ®îc chÊp thuËn gi¶m  ®Õn møc kh«ng  ®ñ  ngêi thùc hiÖn kiÓm to¸n th×  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc  chÊp thuËn ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Uû  ban Chøng  kho¸n  Nhµ  níc kÌm theo danh s¸ch  kiÓm  to¸n viªn míi  ®Ò  nghÞ bæ sung vµo danh s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ ®∙ ®­ îc chÊp thuËn. 3.   C¨n   cø   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   vµ   danh  s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ ®îc chÊp thuËn, c¸c tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng   kho¸n cã  thÓ  xem xÐt, lùa chän doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ 
 8. 8 kiÓm to¸n  viªn  hµnh nghÒ   ®Ó  ký  hîp  ®ång thùc hiÖn  kiÓm  to¸n cho ®¬n vÞ m×nh. §i Ò u   11:   §×nh   chØ   hoÆc   huû   bá   t  c¸ch   ®îc   chÊp  thuËn 1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n hoÆc kiÓm to¸n viªn hµnh   nghÒ  bÞ   ®×nh chØ t  c¸ch  ®îc chÊp  thuËn  trong  c¸c  trêng  hîp sau: a) Vi ph¹m c¸c nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 4  §iÒu 12 cña Quy chÕ nµy; b) KÕt qu¶ kiÓm to¸n kh«ng  ®¹t yªu cÇu theo  ®¸nh gi¸  cña Bé  Tµi chÝnh (Uû  ban chøng kho¸n Nhµ  níc) trªn c¬  së  chuÈn  mùc  kÕ  to¸n,  chuÈn mùc kiÓm  to¸n  vµ  c¸c  quy   ®Þnh  ph¸p luËt cã liªn quan; c)   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   kh«ng   cã   ®ñ   10   kiÓm   to¸n  viªn   hµnh   nghÒ   ®îc   chÊp   thuËn   trong   vßng   6   th¸ng   liªn  tôc;  d) Cã  nh÷ng khiÕu kiÖn vÒ  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®ang chê  c¬ quan ph¸p luËt xö lý. 2.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   hoÆc   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ bÞ ®×nh chØ t c¸ch ®îc chÊp thuËn, ®îc tiÕp tôc thùc  hiÖn kiÓm to¸n c¸c hîp  ®ång  ®∙ ký  vµ   ®ang thùc hiÖn kiÓm  to¸n mµ  kh«ng  ®îc ký  thªm c¸c hîp  ®ång míi víi tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng   kho¸n tõ ngµy cã th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh (Uû ban Chøng  kho¸n Nhµ níc) ®Õn hÕt thêi h¹n ®îc chÊp thuËn. 3. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n hoÆc kiÓm to¸n viªn bÞ  huû  bá t c¸ch ®îc chÊp thuËn trong c¸c trêng hîp sau: a)   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   chÊp   thuËn   tù   nguyÖn  rót ®¬n ®¨ng ký tham gia kiÓm to¸n; b) Doanh nghiÖp kiÓm to¸n bÞ thu håi GiÊy phÐp ®Çu t ,  GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   hoÆc   kiÓm   to¸n  viªn   hµnh nghÒ  bÞ  thu håi Chøng  chØ kiÓm to¸n viªn  theo  quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   36   cña   NghÞ   ®Þnh   105/2004/N§­CP  ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp. c) HÕt thêi h¹n  ®×nh chØ theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b vµ  c kho¶n 1 §iÒu 11 cña Quy chÕ  nµy mµ  doanh nghiÖp kiÓm  to¸n hoÆc kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  ch a kh¾c phôc sù  viÖc  dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ. d) Vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 12   cña Quy chÕ nµy. 4.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   hoÆc   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ  bÞ  huû  bá  t  c¸ch  ®îc chÊp thuËn sÏ  kh«ng  ®îc tiÕp  tôc thùc hiÖn  kiÓm  to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh,  tæ chøc 
 9. 9 niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n tõ  ngµy cã  th«ng b¸o cña Bé  Tµi chÝnh (Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc)  ®Õn hÕt thêi h¹n ®îc chÊp thuËn. §i Ò u   12:  Doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc chÊp thuËn cã  nghÜa vô: 1.   N¾m   v÷ng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   chøng  kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n liªn quan  ®Õn b¸o c¸o tµi   chÝnh cña ®èi tîng ®îc kiÓm to¸n. 2. Gi¶i tr×nh hoÆc cung cÊp th«ng tin, sè  liÖu liªn   quan  ®Õn ho¹t   ®éng  kiÓm to¸n khi cã  khiÕu  n¹i  theo  yªu  cÇu cña Bé Tµi chÝnh (Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc). 3. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nÕu ph¸t hiÖn tæ chøc   ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh chøng   kho¸n  kh«ng  tu©n thñ  ph¸p  luËt  vµ  c¸c  quy   ®Þnh  cã  liªn  quan  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh  ®îc kiÓm to¸n th×  ph¶i th«ng  b¸o vµ  kiÕn nghÞ  cho  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cã  biÖn ph¸p  ng¨n ngõa, söa ch÷a vµ xö lý sai ph¹m; ghi ý kiÕn vµo B¸o   c¸o kiÓm to¸n hoÆc Th  qu¶n lý  vÒ  nh÷ng sai ph¹m cha  ®îc  xö lý theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kiÓm to¸n. 4. Sau khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, nÕu cã  nghi  ngê  hoÆc cã  ph¸t hiÖn c«ng ty  ®îc kiÓm to¸n cã  nh÷ng sai  ph¹m   träng   yÕu   do   kh«ng   tu©n   thñ   ph¸p   luËt   vµ   c¸c   quy  ®Þnh cã liªn quan ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kiÓm to¸n th×  doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ  tôc th«ng   b¸o cho ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n vµ ngêi thø ba theo quy ®Þnh  cña chuÈn mùc kiÓm to¸n vµ th«ng b¸o cho Bé Tµi chÝnh (Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ níc). 5. B¶o mËt th«ng tin theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kiÓm to¸n. 6.  Uû  ban Chøng  kho¸n  Nhµ  níc trong  khi  sö  dông  sè  liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n cña doanh  nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc chÊp thuËn nÕu thÊy cã  nghi vÊn th×  sÏ  trùc tiÕp kiÓm tra l¹i vµ  ra quyÕt  ®Þnh qu¶n lý  trªn  c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i. 7. Trêng hîp ph¸t hiÖn doanh nghiÖp kiÓm to¸n lËp b¸o  c¸o kiÓm to¸n kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c g©y thiÖt   h¹i cho kh¸ch hµng vµ  ngêi sö  dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n th×  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   båi   thêng  thiÖt   h¹i   do   m×nh   g©y   ra   cho   kh¸ch   hµng   hoÆc   bÞ   xö   lý  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   chÊp   thuËn   ph¶i   thùc  hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 10. 10 IV. Tæ CHøC THùC HIÖN §i Ò u   13:   Uû   ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   chÞu   tr¸ch  nhiÖm: 1. TiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký tham gia kiÓm to¸n cho tæ   chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh doanh  chøng kho¸n; B¶o mËt th«ng tin trong hå  s¬  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2.   So¸t   xÐt   hå   s¬   vµ   c«ng   bè   c«ng   khai   danh   s¸ch  doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  danh s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh  nghÒ   ®îc chÊp thuËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn tham gia kiÓm to¸n cho  tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   hoÆc   tæ   chøc   kinh  doanh chøng kho¸n. 3. TiÕp nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n cña  c¸c tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh  doanh chøng kho¸n vµ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n ­ íc theo quy ®Þnh. §i Ò u   14:   ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Bé  trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh.
 11. 11 (Phô lôc) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc §¥N §¡NG Ký THAM GIA KIÓM TO¸N CHO Tæ CHøC  PH¸T HµNH, Tæ CHøC NI£M YÕT HOÆC Tæ CHøC  KINH DOANH CHøNG KHO¸N N¡M…… KÝnh göi:  Bé Tµi chÝnh (Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc) 1.   Tªn   C«ng  ty....................................................... ....................... 2.   §Þa  chØ...................................................... ................................   3.   §iÖn   tho¹i.................  Fax...................... Email........................  4.   Lo¹i   h×nh   doanh   nghiÖp:...........   (t  nh©n,   hîp  danh, liªn doanh, 100% vèn níc ngoµi,...). 5. GiÊy phÐp  ®¨ng kinh doanh (hoÆc GiÊy phÐp  ®Çu t)  sè:.... Ngµy: ....... 6. Sè  n¨m ho¹t  ®éng kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam (tÝnh  ®Õn  ngµy nép ®¬n): ......  7.   Vèn   ®iÒu   lÖ   (hoÆc   vèn   chñ   së  h÷u): ...................................... 8. Sè  lîng KTV hµnh nghÒ  n¨m........  ®∙  ®¨ng ký  t¹i  Bé Tµi chÝnh............ 9.   Sè   lîng   kh¸ch   hµng   ®∙   kiÓm   to¸n  n¨m...................................................  C«ng ty........... xin ®¨ng ký tham gia kiÓm to¸n cho  c¸c tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc kinh  doanh   chøng   kho¸n   vµ   ®¶m   b¶o   r»ng   C«ng   ty   vµ   c¸c   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ  cña c«ng ty cã   ®ñ  tiªu chuÈn vµ   ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ lùa chän doanh nghiÖp kiÓm   to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt hoÆc tæ chøc  kinh   doanh   chøng   kho¸n   (ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  76/2004/Q§­BTC ngµy 22/9/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). 
 12. 12 C¸c tµi liÖu göi kÌm theo ®¬n, gåm: (1)   B¶n   sao   c«ng   chøng   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   (hoÆc   giÊy phÐp ®Çu t) vµ ®¨ng ký kinh doanh. (2) §iÒu lÖ c«ng ty (3) Danh s¸ch kiÓm to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm   to¸n n¨m........ cã x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh. (4) S¬  yÕu lý  lÞch (trong  ®ã  tãm t¾t qu¸ tr×nh c«ng  t¸c   cña   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   vµ   ®¹i   diÖn   l∙nh   ®¹o  doanh nghiÖp kiÓm to¸n). (5)   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   vµ   t×nh   h×nh   ho¹t  ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n trong n¨m tr ­ íc, bao gåm: a­ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m....... ®∙ ®îc kiÓm to¸n (nÕu  ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n); b­   Danh   s¸ch   kh¸ch   hµng   ®îc   kiÓm   to¸n   trong  n¨m.........; c­ T×nh h×nh tæ chøc, ho¹t  ®éng vµ  kinh nghiÖm kiÓm   to¸n   cña   kiÓm  to¸n   viªn   hµnh   nghÒ  vµ   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n. d­ C¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n   (nÕu cã). ®­ C¸c biÕn ®éng lín trong n¨m tµi chÝnh ¶nh h ëng ®Õn  tæ chøc, ho¹t   ®éng  vµ  kÕt  qu¶  ho¹t   ®éng kinh doanh  cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n. e­   C¸c   biÕn   ®éng   lín   trong   n¨m   liªn   quan   ®Õn   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ (do t¨ng, gi¶m kiÓm to¸n viªn, c¸c vi  ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn,....). C«ng ty............. cam kÕt r»ng c¸c th«ng tin cung   cÊp   trong   ®¬n   nµy   vµ   c¸c   tµi   liÖu   kÌm   theo   lµ   ®óng   sù  thËt. NÕu sai C«ng ty xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. §Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh (Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n íc) xem  xÐt, chÊp thuËn. ....., ngµy.....   th¸ng..... n¨m.... Gi¸m ®èc C«ng ty (Ch÷ ký, hä vµ tªn,   ®ãng dÊu)
 13. 13 Ghi chó: Trêng hîp  ®¨ng ký  tõ  lÇn thø 2 trë   ®i th×   kh«ng ph¶i nép tµi liÖu quy ®Þnh t¹i môc (1), (2), (4).
 14. 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2