intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 77/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

79
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty hoá chất mỏ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu nổ công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  77/2003/Q§­T T g   n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò   Ö c ch uy Ó n  C « n g  ty  vi H o¸ ch Ê t m á  th µ nh C « n g  ty Tr¸ch n hi Ö m   ÷ u  h ¹ n  h m é t th µ nh viªn V Ë t li Ö u n æ  c«n g  n g hi Ö p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n    cø NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/2001/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 14    n¨m  2001; X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than   ViÖtNam   µ    Õn  ña    é: C«ng    v ý ki c c¸cB   nghiÖp,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Lao  ng     ho   § t  ®é ­Th¬ng    binh vµ  héi, éi vô,TµichÝnh  µ    X∙          N v Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. ChuyÓn  C«ng    ty Ho¸  Êt  á   doanh  ch m ­  nghiÖp  µnh    th viªn h¹ch to¸n ®éc  Ëp  éc    l thu Tæng   c«ng    ty Than  Öt Nam   µnh  Vi   th C«ng    ty Tr¸ch  nhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh    Ët  Öu næ   h h m th viªnV li   c«ng  nghiÖp. C«ng    ty Tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    Ët  Öu næ     h h m th viªnV li   c«ng  nghiÖp  (gäit¾t lµ C«ng    Ët  Öu næ        ty V li   c«ng nghiÖp) cã    con  Êu  d riªng,® îc m ë   µi    t  kho¶n  ¹  ©n   µng  tiNg h trong  µ  µi níc theo  v ngo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,ho¹t lu     ®éng  theo §iÒu  Ö  ña    l c C«ng    µ  Ët Doanh  tyv Lu   nghiÖp. ­ Tªn  äi®Çy  :    g  ®ñ C«ng    tyTr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    Ët  Öu   h h m th viªnV li   næ   c«ng  nghiÖp. ­Tªn  Õtt¾t:C«ng    Ët  Öu næ     vi     tyV li   c«ng  nghiÖp. ­ Tªn giao dÞch  quèc tÕ: INDUSTRIAL  EXPLOSION  MATERIALS  LIMITED  MPANY. CO ­Tªn  Õtt¾ttiÕng Anh: IEMCO.   vi         ­Vèn  iÒu  Ö:36.646.634.829 ®ång.   ® l    ­  ã   µikho¶n  C t  giao  Þch: 710A­ d   00088  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  µn  th Ho KiÕ m,  µ   éi. HN ­ Trô  ë  Ýnh: Phè     s ch   Phan  ×nh  ãt,phêng  ¬ng  Öt,quËn  § Gi   Ph Li   Thanh  Xu ©n,  µnh  è  µ   éi. th ph H N §i Ò u   Ngµnh  Ò     2.   ngh kinh doanh  ña  c C«ng  ty: ­    S¶n  Êt,phèichÕ,  ö  xu     th nghiÖm,  ö  ông  Ët  Öu næ   sd V li   c«ng nghiÖp  (VLNCN);
  2. 2 ­ Nghiªn cøu, øng  ông  Õn  é        d ti b khoa  äc  ü  Ët vµo  h k thu   s¶n  Êt,phèi xu     chÕ,  ö nghiÖm,  ö  ông  th   sd VLNCN. ­ XuÊt  Ëp  Èu    nh kh VLNCN, nguyªn vËt liÖu,ho¸ chÊt ®Ó           s¶n  Êt kinh xu     doanh VLNCN; ­B¶o    qu¶n,®ãng  ãi,   g  cung  øng,dù  ÷quèc    Ò     tr   giav VLNCN; ­ S¶n  Êt,cung    xu   øng  Ët tkü  Ët,d©y  iÖn, bao  ×  ng  ãithuèc v    thu   ®   b ®ã g    næ,  Êy sinh ho¹t, gi      than sinh ho¹t, ËtliÖu x©y  ùng;         v d ­ ThiÕt kÕ,        thic«ng  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp, d©n  ông,   d   giao th«ng,thñy lîvµ          khaith¸cm á; i    ­S¶n  Êthµng    xu   b¶o  é    ng, hµng  h lao®é   may  Æc   ÊtkhÈu; m xu   ­D Þch  ô    v khoan,næ   ×n,    ×n  íi íc;  m næ m d  n ­ NhËp  Èu  Ët tthiÕtbÞ, nguyªn liÖu may  Æc;    kh v           m cung øng  x¨ng  Çu   d vµ  ËttthiÕtbÞ, gç  ôm á; v        tr   ­ V Ën    êng  é, ® êng    t¶i® b  s«ng,® êng  Ón,vËn        bi   t¶iqu¸ c¶nh,qu¶n  ývµ    l  khaith¸cc¶ng,®¹ilývËn    ñy,söa  ÷a    ¬ng  Ön  Ën  ,           t¶ith   ch c¸c ph ti v t¶i  c«ng  thi c¶it¹oph¬ng  Ön c¬  í® êng  é,dÞch  ô       ti   gi  i b  v ¨n nghØ  cho  kh¸ch; ­ Kinh    doanh    µnh  Ò   c¸cng ngh kh¸cc¨n cø  µo      v n¨ng  ùccña  l  C«ng      ty,nhu cÇu  ña  Þ  êng  µ  îcph¸p luËtcho  Ðp. c th tr v®     ph §i Ò u      3. Tæ chøc  µ  ¹t®éng: v ho   1.C¬   Êu  chøc  ña    c tæ  c C«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     Qu¶n  Þ; tr ­Gi¸m  c  µ  é    ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  ùcthuéc C«ng    ®¬ v tr     ty. 2. Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c C«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong §iÒu    lÖ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  tæ  v ho   c C«ng    ty. §i Ò u      4. Tæ chøc  îcNhµ  ícñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u: ®  n   quy l     ch s h Héi  ng  ®å Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than  Öt  Vi Nam,  a   ®Þ chØ  95A    Lª Th¸nh  T«ng,thµnh  è  ¹    ph H Long,tØnh    Qu¶ng  Ninh. Héi ®ång    Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m   ùc   th   hiÖn quyÒn   i diÖn  ñ  ë  ÷u  èn  ®¹   ch s h v theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 63/2001/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 14    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  µ  Òu  Ö  c Ch ph v §i l C«ng  ty. §i Ò u    5. C«ng    Ët  Öu næ   tyV li   c«ng  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp nhËn    ti   vµ  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  èn, tµis¶n  Héi  ng  v    do  ®å Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than  Öt Nam   Vi   giao ®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô    iÓn s¶n  Êt kinh doanh;   th   nhi v ph¸ttr   xu       kÕ   õa m äi  Òn  Üa  ô  ña  th   quy ngh v c C«ng    tyHo¸  Êtm á. ch  
  3. 3 §i Ò u 6. Héi  ng  ®å Qu¶n  Þ C«ng    Ët  Öu    tr   ty V li næ c«ng nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    xd §i l tæ  v ho   c C«ng    ×nh Héi ty tr     ®ång  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than  Öt  Vi Nam  phª duyÖt; bæ   Öm     nhi Gi¸m  ®èc,    ã   c¸c Ph gi¸m  c  µ  Õ   ®è v K to¸n tr ng    ë C«ng    ty theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.   h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  7. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Héi  ng  ®å Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Than  Öt Nam,  Vi   Gi¸m  c  ®è C«ng    ty Ho¸  Êt m á   µ  éi ®ång  ch   v H   Qu¶n  Þ C«ng    tr   tyTr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªnVËt  Öu næ     li   c«ng  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2