Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
6
download

Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N  S è   7 8 / 2 0 0 4 / Q § ­ B N N ,   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n  hµnh Danh môc gièng vËt nu«i quý hiÕm cÊm xuÊt khÈu Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP  Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Gièng   vËt   nu«i   sè   16/2004/PL­ UBTVQH11   ngµy   24   th¸ng   3   n¨m   2004   cña   Uû   ban   thêng   vô  Quèc héi; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   chÊt   lîng   hµng   ho¸   sè   18/1999/PL­ UBTVQH10 ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Uû ban thêng vô  Quèc héi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2003/N§­CP ngµy 18/7/2003 cña  ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc N«ng nghiÖp, Vô trëng   Vô Khoa häc c«ng nghÖ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: Danh môc  Gièng vËt nu«i ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ngµnh. §iÒu   2.   Trong tõng thêi kú Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT  sÏ ®iÒu chØnh, bæ sung Danh môc nµy nh»m ®¸p øng nhu cÇu  b¶o vÖ gièng vËt nu«i quý hiÕm. §iÒu   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu   4.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Côc   trëng   Côc   N«ng  nghiÖp, Vô trëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Gi¸m ®èc së N«ng  nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 DANH MôC GIèNG VËT NU¤I QUý HIÕM CÊM XUÊT KHÈU (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­BNN ngµy 31  th¸ng 12 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) 1. Gièng lîn:  Gièng lîn Ø, lîn Mêng Kh¬ng, lîn Mini  Qu¶ng TrÞ, 2. Gièng gia cÇm: 2.1. Gièng gµ: Gµ §«ng T¶o, gµ Hå, gµ MÝa, gµ H’m«ng,  gµ ¸c. 2.2. Gièng vÞt: VÞt BÇu Quú, vÞt BÇu BÕn. 3. Gièng bß: Bß H’M«ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản