Quyết định 78/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 78/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 78 /2004/Q -BTC NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG Ư NG B O N AN SƯƠNG - AN L C, QU C L 1A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 5095/GTVT - TC ngày 23/9/2004; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng b o n An Sương - An L c, qu c l 1A. i u 2. i tư ng áp d ng thu phí s d ng ư ng b o n An Sương - An L c, qu c l 1A th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n I c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b (sau ây g i t t là Thông tư 90/2004/TT - BTC). i u 3. Phí s d ng ư ng b o n An Sương - An L c, qu c l 1A ư c qu n lý, s d ng theo quy nh i v i ư ng b u tư kinh doanh quy nh t i m c IV, ph n II c a Thông tư 90/2004/TT-BTC. i u 4. Công ty TNHH BOT An Sương An L c - ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b o n An Sương - An L c, qu c l 1A th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p phí, s d ng ch ng t thu phí, th c hi n trách nhi m c a t ch c thu phí theo úng quy nh t i Thông tư 90/2004/TT - BTC. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, Công ty TNHH BOT An Sương An L c - ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b o n An Sương - An L c, qu c l 1A và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG B O N AN SƯƠNG - AN L C, QU C L 1A (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2004/Q -BTC ngày 06/10/2004 c a B trư ng B Tài chính) M NH GIÁ PHƯƠNG TI N CHNU PHÍ Ư NG STT Vé lư t Vé tháng B ( ng/vé/lư t) ( ng/vé/tháng) Xe lam, xe bông sen, xe công nông, máy 1 5.000 150.000 kéo. Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng 2 dư i 2 t n và các lo i buýt v n t i khách 10.000 300.000 công c ng. Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe t i 3 15.000 450.000 có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n. Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 4 25.000 750.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n. Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 5 30.000 900.000 t n và xe ch hàng b ng Container 20 fit. Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe 6 40.000 1.200.000 ch hàng b ng Container 40 fit. Ghi chú: - T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k . - i v i vi c áp d ng m c thu phí i v i xe ch hàng b ng Container (bao g m c u kéo moóc chuyên dùng): áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k c a xe, không phân bi t có ch hàng hay không ch hàng, k c trư ng h p ch hàng b ng Container có t i tr ng ít hơn t i tr ng thi t k v n áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k .
Đồng bộ tài khoản