Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 79/2004/qđ-ttg về việc điều chỉnh một số nội dung của chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành trung ương đảng khóa ix ban hành kèm theo quyết định số 51/2004/qđ-ttg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 79/2004/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2004/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 (gọi tắt là Chương trình hành động) như sau: 1. Điều chỉnh điểm d mục 4 Phần I của Chương trình hành động như sau: "d) Đề án về cơ chế tài chính khi chuyển các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn sang hoạt động theo chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đồng thời, ngay trong quý III năm 2004, thí điểm việc cổ phần hóa từ một đến hai tổng công ty lớn". 2. Điều chỉnh điểm 3 mục A Phần II của Chương trình hành động như sau: "3. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án về cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất và có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết, thí điểm thành lập Công ty tài chính ở một số địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (quý II năm 2004)". 3. Điều chỉnh tiêu đề mục D Phần II của Chương trình hành động như sau:
  2. "D. Phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với cải thiện môi trường kinh doanh". 4. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ nhất) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình Thời gian hoàn thức thành - Cơ chế tài chính khi chuyển các doanh nghiệp nhà Đề án Quý III nước giữ 100% vốn sang hoạt động theo chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năm 2004 5. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ tư) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình Thời gian thức hoàn thành - Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về Nghị Quý II chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần định để gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm năm 2004 yết trên thị trường chứng khoán 6. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ năm) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình thức Thời gian hoàn thành - Hoàn thành đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính Đề án Quý II Nhà nước và phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án về cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất năm 2004 và có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết, thí điểm thành lập Công ty đầu tư tài chính ở một số địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 7. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ chín) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình thức Thời gian hoàn thành - Thực hiện thí điểm việc cổ phần hóa từ một đến hai Quý III tổng công ty lớn. năm 2004
  3. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản