Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  ën m sè 795/2003/Q§­B T M   n g µy  27 th¸ng 06 n¨ m  2003  Ò  viÖc ba n  h µ n h  b æ  s u n g   v D a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g   îc h ën g  tÝn d ô n g   ® hç  trî Êt k h È u  n¨ m  2003  xu B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 95/N§­  ngµy 04 th¸ng 12 n¨m  1993 cña  CP ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  133/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 09  10    n¨m  2001  cña  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh  Quy  chÕ  dông  trî tÝn  hç   xuÊtkhÈu;   C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  02/2003/NQ­CP   sè  ngµy 17/01/2003 cña ChÝnh  phñ  mét  chñ  ¬ng,gi¶i vÒ  sè  tr    ph¸p chñ    yÕu cÇn  trung chØ  tËp    ®¹o  thùc hiÖn    nhiÖm  ph¸ttr   vô    iÓnkinhtÕ         ­x∙héin¨m  2003; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹  C«ng    78/ v¨n sè  CP­KTTH  ngµy 20/01/2003 cña ChÝnh  phñ    vÒ thóc ®Èy  xuÊt khÈu  n¨m   2003; TiÕp theo QuyÕt ®Þnh   0271/2003/Q§­ sè  BTM  ngµy  th¸ng 03  13    n¨m   2003  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; Sau    khitrao ®æi    Tµi chÝnh, Bé      víiBé      KÕ ho¹ch  §Çu  , Quü  trî vµ  t  hé    ph¸ttr   iÓn; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  Æt   m hµng  bæ   sung  îchëng  dông  trî ®   tÝn  hç   xuÊtkhÈu    n¨m  2003. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  b¸o.
  2. 2 D a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  b æ  s u n g  ® îc h ë n g   tÝn d ô n g  h ç  trî u Êt k h È u  n¨ m  2 00 3  x (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  795/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  27/06/2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) 1.Trøng      giacÇm   muèi 2.QuÕ   tinhdÇu    vµ    quÕ
Đồng bộ tài khoản