Quyết định 806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 806/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 1999 vÒ viÖc thµnh lËp §oµn kiÓm tra, xö lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 1999 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; §Ó triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 08/NQ-CP ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ, vÒ gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 1999; C¨n cø t×nh h×nh triÓn khai kÕ ho¹ch vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 1999 cña c¸c Bé, ngµnh thuéc Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thµnh lËp §oµn kiÓm tra, xö lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 1999 cña ChÝnh phñ, gåm: 1. §ång chÝ Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Trëng ®oµn; 2. Mét ®ång chÝ Thø trëng Bé Tµi chÝnh, Phã ®oµn; 3. Mét ®ång chÝ Phã Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, ®oµn viªn; 4. Mét ®ång chÝ Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, ®oµn viªn; vµ mét sè chuyªn viªn gióp viÖc cña c¸c c¬ quan trªn, sè lîng do Trëng ®oµn quyÕt ®Þnh. Môc ®Ých cña §oµn kiÓm tra: Thóc ®Èy tiÕn ®é c¸c dù ¸n ®Çu t, tËp trung vèn cho c¸c dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn sím ®a dù ¸n vµo sö dông, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t. Ph¹m vi xö lý lµ t¨ng vèn cho c¸c dù ¸n cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é, ®×nh ho·n c¸c dù ¸n kh«ng cã ®iÒu kiÖn triÓn khai hoÆc kh«ng cã hiÖu qu¶. Thêi gian kiÓm tra vµ xö lý ®Õn hÕt n¨m 1999. §iÒu 2. Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn cho Trëng ®oµn: 1. KiÓm tra t×nh h×nh triÓn khai kÕ ho¹ch vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc kÕ ho¹ch n¨m 1999 (bao gåm c¸c nguån vèn thuéc ng©n s¸ch nhµ n íc, vèn tÝn dông ®Çu t). 2. KiÓm tra, xö lý c¸c dù ¸n nhãm A, B vµ c¸c dù ¸n nhãm A thuéc nguån vèn tÝn dông ®Çu t; c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cô thÓ cña tõng dù ¸n ®Ó ®iÒu hoµ ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vèn ®· ® îc ghi trong kÕt ho¹ch n¨m 1999, chuyÓn cho c¸c dù ¸n ®· ® îc ghi kÕ ho¹ch ®Çu
  2. 2 n¨m cã kh¶ n¨ng ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, hoµn thµnh dù ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh sím ®a vµo sö dông ph¸t huy hiÖu qu¶, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ngay trong n¨m 1999 hoÆc n¨m 2000. 3. Yªu cÇu c¸c Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt viÖc ®×nh ho·n hoÆc gi·n tiÕn ®é thi c«ng nh÷ng dù ¸n nhãm C thuéc vèn ng©n s¸ch cña Nhµ níc, c¸c dù ¸n nhãm B, C thuéc nguån vèn tÝn dông ®Çu t; dù ¸n nµo kh«ng ®¶m b¶o ®ñ thñ tôc vÒ ®Çu t x©y dùng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× chuyÓn vèn cho c¸c dù ¸n kh¸c cã ®ñ ®iÒu kiÖn triÓn khai vµ cã hiÖu qu¶. Sau khi s¾p xÕp l¹i, c¸c Bé, ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n b¸o c¸o §oµn kiÓm tra. §iÒu 3. Ph¬ng tiÖn vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan tíi ho¹t ®éng cña §oµn kiÓm tra do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm. Bé Tµi chÝnh cÊp bæ sung kinh phÝ n¨m 1999 theo dù trï cña §oµn. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §oµn cã nhiÖm vô tæng hîp vµ b¸o c¸o nhanh kÕt qu¶ kiÓm tra, xö lý cho Thñ tíng ChÝnh phñ 15 ngµy/lÇn. Sau khi kÕt thóc nhiÖm vô nªu t¹i §iÒu 2, ®oµn kiÓm tra tù gi¶i thÓ. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c thµnh viªn trong §oµn kiÓm tra chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản