Quyết định 81/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 81/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2003/QĐ-UB "về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường nối tiếp từ khu Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát" do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 81/2003/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH "V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T HAI BÊN TUY N Ư NG N I TI P T KHU N L II N Ư NG TRƯƠNG NNH - GIÁP BÁT, (qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - T l 1/500") Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTG ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s 48/TTr-QHKT ngày 27/2/2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát (qu c l 1), qu n Hai Bà Trưng, t l 1/500 do Vi n Nghiên c u Ki n trúc - B Xây d ng thi t k v i các n i dung ch y u như sau: I. VN TRÍ, RANH GI I: Tuy n ư ng n i ti p t n L II - n ư ng Trương nh - Giáp Bát i qua a bàn các phư ng : Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Th và Giáp Bát, qu n Hai Bà Trưng. - Phía B c giáp khu nhà Tương Mai - Phía Nam giáp khu nhà Tân Mai - Phía ông : Giáp khu công viên cây xanh, công c ng và khu di dân n L II. - Phía Tây: Giáp tr c ư ng Kim ng và khu nhà làng Tám. 1.2. Quy mô: Là tuy n ư ng khu v c c a Thành ph có chi u dài kho ng 1,1km. T ng di n tích quy ho ch là 208.320m2. Quy mô dân s kho ng 8.000 ngư i.
  2. 2. N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1. M c tiêu: Tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát ư c xây d ng ng b v i các công trình ki n trúc hai bên ư ng, b trí, s p x p l i dân cư, t o m t tuy n ph hi n i, óng góp vào b m t c nh quan ô th khu v c phía Nam c a Thành ph . 2.2. Quy ho ch s d ng t: Cơ c u, phân khu ch c năng s d ng t: TT Ch c năng Di n tích T l Ghi chú (m2) (%) 1 t công c ng 19.153 9,2 2 th nh p 10.421 5,0 3 t cây xanh 2.260 1,1 4 t trư ng h c - Nhà tr 13.515 6,5 5 t B nh vi n 18.993 9,1 6 t di tích l ch s 2.207 1,1 7 t cơ quan 4.725 2,3 8 t 70.037 33,5 Bao g m c t ư ng vào nhà G m: - t nhà gi l i ch nh trang 32.773 theo quy ho ch - t xây d ng nhà m i cao t ng k t h p công trình công 37.264 c ng 9 t giao thông 63.062 30,3 Tính t ư ng có m t c t >=11,5m 10 t sông 3.947 1,9 T ng c ng 208.320 100,0 Dân s d ki n theo quy ho ch kho ng 8.000 ngư i. a) t xây d ng nhà : - t nhà hi n có ư c u tư c i t o, ch nh trang theo quy ho ch bao g m 7 ô có ký hi u NO1 n NO7 v i t ng di n tích t là 32.773m2, m t xây d ng t 40%
  3. n 53%, t ng cao công trình t 3 t ng n 5 t ng, t ng di n tích t xây d ng là 16.321m2. - t nhà xây d ng m i ch y u xây d ng nhà cao t ng ph c v tái nh cư t i ch bao g m 07 ô có ký hi u t NO8 n NO14 v i t ng di n tích t là 37.264m2, m t xây d ng t 22% n 47%, t ng cao công trình t 5 t ng n 15 t ng, t ng di n tích t xây d ng là 9.611m2. b) t h n h p: t h n h p ch y u quy ho ch xây d ng các côgn trình công c ng k t h p nhà ph c v di dân GPMB ho c tái nh cư t i ch g m 03 ô ký hi u t HH1-HH3 v i t ng di n tích t là 10.421m2, t ng di n tích t xây d ng là 3.651m2. c) t công c ng, b nh vi n: - t công c ng g m : t d ch v côgn c ng, tr s phư ng, g m 05 ô có ký hi u t CC1 n CC5 v i t ng di n tích t là 19.153m2; T ng di n tích t xây d ng là 5.972m2. - t b nh vi n hi n có gi l i c i t o ch nh trang g m 01 ô có ký hi u BV v i t ng di n tích t là : 18.993m2; T ng di n tích t xây d ng là 6.648m2 d) t cây xanh bãi xe: t cây xanh k t h p bãi xe g m 02 ô có ký hi u CX1, CX2 v i t ng di n tích t là 2.260m2. e) t trư ng h c nhà tr : - t trư ng h c hi n có ư c gi l i và c i t o, ch nh trang có ký hi u TH v i t ng di n tích t là 11.915m2; T ng di n tích t xây d ng là 3.575m2. - t nhà tr hi n có ư c gi l i và c i t o, ch nh trang có ký hi u NT v i t ng di n tích t là: 1.600m2; T ng di n tích t xây d ng là : 640m2. g) t di tích l ch s : t di tích l ch s g m 02 ô có ký hi u DT1 và DT2, v i t ng di n tích t là 2.207m2; T ng di n tích t xây d ng là 704m2. h) t cơ quan: t cơ quan g m t có ký hi u CQ v i t ng di n tích t là 4.725m2; T ng di n tích t xây d ng là 1.600m2. 2.3. T ch c không gian ki n trúc và c nh quan: - Hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát là ư ng khu v c c a thành ph ư c b trí các công trình nhà cao t ng, các công trình công c ng, cây xanh, cơ quan ... - T i các nút giao thông l n có không gian và t m nhìn r ng, quy ho ch xây d ng các công trình cao t ng h p kh i v i ki n trúc hi n i, t o i m nh n cho tuy n ư ng.
  4. - Các ô t ti p giáp m t ư ng hi n có do dân cư ang s d ng s t ng bư c th c hi n di dân tái nh cư t i ch xây d ng nhà chung cư cao t ng theo quy ho ch. T ng cao công trình t 5 ¸15 t ng. - L p nhà phía trong hai bên ư ng là nh ng c m công trình nhà th p t ng ư c c i t o, ch nh trang ki n trúc và h th ng h t ng k thu t, áp ng yêu c u s d ng và c nh quan ô th . - Khu v c trư ng h c, nhà tr , b nh vi n và khu v c di tích k t h p cây xanh t o không gian thoáng cho tr c ư ng. - Các công trình: tr s , văn phòng gi i thi u s n phNm, qu ng cáo, khu vui chơi gi i trí ph i có hình th c ki n th c phù h p v i quy mô tr c ư ng, b trí sân vư n, h th ng cây xanh, ch xe. - Cây xanh ư c tr ng d c theo tuy n ư ng trong các sân c a t h p nhà cao t ng, trong các trư ng h c, b nh vi n t o thành các chu i cây xanh liên t c c i t o vi khí h u và v sinh môi trư ng khu v c. 2.4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t a) Giao thông: - Tuy n ư ng n i t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát có m t c t ngang r ng 40m v a hè hai bên, m i bên r ng 7,25m, hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m x 2 = 22,5m và gi i phân cách trung tâm r ng 3,0m (Trong trư ng h p khi b trí ư ng s t ô th trên cao trên tuy n ư ng, thì gi i phân cách trung tâm m r ng thành 5,0m và hai bên s thu h p l i). - Tuy n ph Trương nh ư c m r ng trên cơ s tuy n ph Trương nh hi n có v i m t c t ngang r ng 40m g m v a hè hai bên, m i bên r ng 7,25, hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25mx2=22,5m và gi i phân cánh trung tâm r ng 3,0m. - Cu i tuy n giáp v i khu n L II và III, tuy n k t thúc giao v i ư ng quy ho ch n i t khu n L II xu ng phía Nam ư ng Trương nh - Giáp Bát có m t c t ngang r ng 30m. - M ng lư i ư ng nhánh trong khu nhà ư c b trí n các công trình cao t ng hai bên tr c ư ng và ư c n i v i m ng ư ng hi n có c a các khu dân cư v i quy mô m t c t ngang r ng t 13,5m ¸ 17,5m. Lòng ư ng xe ch y r ng 7,5m. - Ngoài ra còn có m t s tuy n ư ng n i b v i m t c t ngang r ng £ 11,5m có b trí các công trình h t ng k thu t như: i n, thoát nư c, c p nư c... b) ChuNn b k thu t: * San n n: - Cao san n n ph i m b o yêu c u thoát nư c c a công trình và phù h p v i cao kh ng ch chung c a khu v c.
  5. - Cao san n n th p nh t: +6,30m. - Cao san n n cao nh t: +6,50m - Riêng ư ng Trương nh có cao san n n là: £+6,70m ( phù h p v i cao ư ng hi n có). * Thoát nư c mưa: - Lưu v c 1: Thoát nư c mưa theo các tuy n c ng xây d ng d c theo các tuy n ư ng thoát ra sông Sét. - Lưu v c 2: Thoát nư c mưa ch y theo các tuy n c ng xây d ng d c theo các tuy n ư ng x vào mương thoát nư c hi n có phía ông (Giáp v i khu n L II) tuy n ư ng r i ch y vào mương bao h Yên S . Cao t c ng: Ph i m b o thoát nư c cho các công trình và c ng thoát theo ch t ch y. Toàn b các tuy n c ng thoát nư c ư c b trí dư i lòng ư ng. i v i các gi i t quy ho ch xây d ng giáp v i khu dân cư hi n t i, nơi có cao th p so v i yêu c u thoát nư c ph i xây d ng các tuy n rãnh có n p an thoát vào các tuy n c ng không gây úng ng p trong khu v c dân cư. c) M ng c p nư c: Ngu n nư c ư c l y t tuy n ng truy n d n D600mm l p t d c theo tr c ư ng 40m n i t khu n L II n Kim ng. Trong ó: - Phía B c tr c ư ng 40m t tuy n ng phân ph i chính D160mm cung c p nư c cho các công trình ư c xây d ng phía B c tr c ư ng. - Phía Nam tr c ư ng 40m t tuy n ng phân ph i chính D160mm cung c p nư c cho các công trình ư c xây d ng phía Nam tr c ư ng. Các i m u n i ư ng ng D160mm ư c u vào tuy n ng D600mm trên tr c ư ng. Các công trình cao t ng: ư c c p nư c thông qua tr m bơm, b ch a. Các công trình th p t ng (3 t ng tr xu ng): ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n ng phân ph i chính trong khu v c. D c theo các tuy n ng truy n d n b trí các h ng c u ho v i kho ng cách t 100m n 150m các v trí thu n ti n v giao thông. d) C p i n và thông tin bưu i n: * C p i n:
  6. - Ngu n c p i n cho các ph t i hai bên tuy n ư ng này là tr m bi n th 110/10/6KV Mai ng và m t s tr m bi n th hi n có khác ư c c i t o, nâng công su t. - V trí các tr m bi n th ư c l p t g n trung tâm ph t i v i bán kính ph c v kho ng cách 300m và g n ư ng giao thông. - Tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th i b ng cáp ng m - Lư i h th có c p i n áp 380/220KV. - T các tr m bi n th có các l h th c p i n cho công trình và chi u sáng ư ng ph , các tuy n h th i ng m. * Thông tin bưu i n: Ph c v các thuê bao ư c l y t t ng ài Giáp Bát hi n có, m ng lư i bưu i n i b ng cáp ng m. e) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng * Thoát nư c bNn: Nư c th i sinh ho t sau khi ã x lý h sơ b ư c thoát vào ư ng c ng riêng. Trư c m t khi chưa có h th ng thoát nư c th i c l p, các tuy n c ng này ư c u n i vào h th ng c ng thoát nư c mưa t i m t s i m. T i m u n i tr i, h th ng thoát nư c là h th ng c ng chung. * V sinh môi trư ng: - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng quy nh các i m thu gom rác th i t i các b ch a rác do ơn v có ch c năng làm công tác v sinh môi trư ng ô th n thu gom và v n chuy n n khu x lý rác c a thành ph . - i v i khu dân cư hi n có hàng ngày rác th i ư c thu gom theo gi quy nh, th ng nh t - i v i trư ng h c, cơ quan, b nh vi n, công c ng ph i b trí b rác ho c thùng rác có n p y kín và h p ng thu gom v n chuy n rác v i ơn v có ch c năng v môi trư ng ô th . - Trên tr c ư ng t các thùng rác nh công c ng, kho ng cách c a các thùng rác t 60m ¸80m/1 thùng. i u 2. Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì, ph i h p v i UBND qu n Hai Bà Trưng t ch c công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng có trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t.
  7. - Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. S Quy ho ch Ki n trúc và S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n ch u tư th c hi n. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Tài chính V t giá; Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND các phư ng: Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Th , Giáp Bát và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản