intTypePromotion=1

Quyết định 812/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
301
lượt xem
3
download

Quyết định 812/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 812/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế-Thương mại Lao Bảo trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 812/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 812/2005/Q§­BKH  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   u û   q u y Ò n   c h o   B a n   q u ¶ n   l ý  Khu Kinh tÕ ­ Th¬ng m¹i Lao B¶o trong viÖc h×nh thµnh  d ù   ¸ n ;   t i Õ p   n h Ë n ,   t h È m   ® Þ n h   h å   s ¬   d ù   ¸ n ;   c Ê p ,   ® i Ò u   c h Ø n h ,  t h u   h å i   G i Ê y   p h Ð p   ® Ç u   t   v µ   q u ¶ n   l ý   h o ¹ t   ® é n g   c ¸ c   d ù   ¸ n   ® Ç u  t   n í c   n g o µ i   v µ o   c ¸ c   k h u   c « n g   n g h i Ö p ,   k h u   c h Õ   x u Ê t   t r o n g  Khu Kinh tÕ ­ Th¬ng m¹i ®Æc biÖt Lao b¶o bé trëng Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T ­ C¨n cø LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12   th¸ng 11 n¨m 1996 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu   cña LuËt §Çu t níc ngoµi l¹i ViÖt Nam n¨m 2000; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7   n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  NghÞ   ®Þnh sè  27/2003/N§­ CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu   cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP cña ChÝnh phñ; ­ C¨n cø Quy chÕ  Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ  xuÊt, Khu   c«ng nghÖ  cao ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  36/CP ngµy   24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ: ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  61/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  233/1998/Q§­TTg ngµy 01 th¸ng   12 n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ph©n cÊp, uû   quyÒn cÊp giÊy phÐp  ®Çu t  ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  trùc   tiÕp níc ngoµi; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  189/1999/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng   9 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §Þnh híng quy   ho¹ch chung x©y dùng Khu th¬ng m¹i Lao B¶o ®Õn n¨m 2020; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  11/2005/Q§­TTg ngµy 12 th¸ng   01 n¨m 2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  Khu   Kinh tÕ ­ Th¬ng m¹i ®Æc biÖt Lao B¶o, tØnh Qu¶ng TrÞ; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/2005/Q§­TTg ngµy 2 th¸ng 6   n¨m   2005   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   thµnh   lËp   Ban   qu¶n lý Khu Kinh tÕ ­ Th¬ng m¹i ®Æc biÖt Lao B¶o; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ  t¹i   C«ng v¨n sè 1300/UB­TM ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2005,
  2. 2 q uy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1. 1. B¶n qu¶n lý  Khu Kinh tÕ  ­ Th¬ng m¹i  ®Æc biÖt Lao  B¶o (sau  ®©y gäi lµ  Ban qu¶n lý) lµ   ®Çu mèi h íng dÉn c¸c  nhµ   ®Çu   t  ®Çu   t  vµo   c¸c   Khu   c«ng   nghiÖp,   Khu   chÕ   xuÊt  ho¹t  ®éng theo Quy chÕ  ho¹t  ®éng cña Khu Kinh tÕ  ­ Th¬ng  m¹i  ®Æc biÖt Lao B¶o,  tØnh  Qu¶ng TrÞ  ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   11/2005/Q§­TTg   ngµy   12   th¸ng   01   n¨m   2005  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; Quy chÕ  Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ   xuÊt,  Khu  c«ng  nghÖ  cao ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh sè  36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ trªn ®Þa bµn  Khu Kinh tÕ ­ Th¬ng m¹i ®Æc biÖt Lao B¶o. Hå   s¬   dù   ¸n   ®Çu   t  ®îc   lËp   theo   híng   dÉn   cña   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t. 2. Uû quyÒn Ban qu¶n lý tiÕp nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ dù  ¸n; cÊp,  ®iÒu chØnh, thu håi GiÊy phÐp  ®Çu t  vµ  qu¶n lý  ho¹t   ®éng  c¸c  dù   ¸n   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®Çu   t  vµo   c¸c   Khu  c«ng   nghiÖp,   Khu   chÕ   xuÊt  trong   Khu   Kinh   tÕ   ­Th ¬ng  m¹i  Lao B¶o quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u  2. C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  Ban   qu¶n   lý   ®îc   uû   quyÒn   cÊp   GiÊy  phÐp ®Çu t ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1.   Phï   hîp   víi   Quy   ho¹ch,   §iÒu   lÖ   khu   c«ng   nghiÖp   hoÆc khu chÕ  xuÊt vµ  Quy chÕ  ho¹t  ®éng cña Khu Kinh tÕ  Th¬ng   m¹i   ®Æc   biÖt   Lao   B¶o   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt.  2.   Lµ   dù   ¸n   thuéc   lÜnh   vùc   c«ng   nghiÖp   vµ   dÞch   vô  c«ng nghiÖp cã quy m« vèn ®Çu t ®Õn 40 triÖu ®«la Mü, trõ  nh÷ng dù  ¸n thuéc Nhãm A theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 114 NghÞ  ®Þnh sè  24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 vµ   ® îc bæ  sung,   söa   ®æi   t¹i   Kho¶n   26   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè  27/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. 3.   ThiÕt   bÞ,   m¸y   mãc   vµ   c«ng   nghÖ   ®¸p   øng   c¸c   quy  ®Þnh hiÖn hµnh; trêng hîp kh«ng  ®¸p øng c¸c quy  ®Þnh  ®ã  ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn qu¶n lý ngµnh kinh  tÕ ­ kü thuËt chÊp thuËn. 4. §¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng, an toµn  lao ®éng vµ phßng, chèng ch¸y, næ.
  3. 3 § i Ò u  3. ViÖc xem xÐt cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t theo quy tr×nh  ®¨ng  ký  cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t hoÆc quy tr×nh thÈm  ®Þnh cÊp GiÊy  phÐp  ®Çu t do Ban qu¶n lý  thùc hiÖn víi sù  phèi hîp chÆt   chÏ víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña  ®Þa ph¬ng  theo  quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu sè  104, 105,  106,  107, 108, NghÞ   ®Þnh sè  24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m  2000 vµ   ®îc bæ sung, söa  ®æi t¹i c¸c Kho¶n 22, 23 §iÒu 1   NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003. Ban qu¶n lý  cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng Quy chÕ  phèi hîp  lµm viÖc víi c¸c c¬  quan chøc n¨ng cña  ®Þa ph¬ng, tr×nh  Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ phª duyÖt vµ th«ng b¸o cho  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §i Ò u  4. 1.   Ban   qu¶n   lý   tæ   chøc   thÈm   ®Þnh   vµ   tù   quyÕt   ®Þnh  viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c lo¹i dù ¸n sau: ­ C¸c doanh nghiÖp chÕ  xuÊt cã  quy m« vèn  ®Çu t  ®Õn  40 triÖu ®«la Mü; ­   C¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   c«ng   nghiÖp   vµ   doanh   nghiÖp   dÞch   vô   c«ng   nghiÖp   cã   quy   m«   vèn   ®Çu   t  ®Õn   5  triÖu  ®«la Mü  vµ   ®¸p øng c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh nµy. 2.  Thêi h¹n  Ban qu¶n  lý  thÈm   ®Þnh  vµ  cÊp  GiÊy phÐp  ®Çu t  lµ  15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi tiÕp nhËn hå  s¬  dù  ¸n, kh«ng kÓ  thêi gian chñ   ®Çu t  söa  ®æi, bæ sung hå  s¬  xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo yªu cÇu cña Ban qu¶n lý. Mäi yªu cÇu cña Ban qu¶n lý ®èi víi nhµ ®Çu t  vÒ viÖc  söa ®æi, bæ sung hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t , GiÊy phÐp  ®iÒu chØnh  ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc  kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n. 3. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t n»m ngoµi c¸c quy ®Þnh nªu  t¹i   Kho¶n   1,   §iÒu   nµy   th×   tríc   khi   ra   quyÕt   ®Þnh,   Ban  qu¶n lý  cã  tr¸ch nhiÖm göi Tãm t¾t dù  ¸n tíi Bé  KÕ  ho¹ch   vµ  §Çu t; lÊy  ý  kiÕn c¸c Bé, ngµnh vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  thuéc   thÈm quyÒn cña c¸c Bé, ngµnh. C¸c Bé, ngµnh  ®îc lÊy  ý  kiÕn vÒ  dù  ¸n, kÓ  c¶ trêng  hîp  ®iÒu chØnh GiÊy phÐp  ®Çu t, cã  nhiÖm vô  tr¶ lêi b»ng  v¨n b¶n trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ® îc  hå   s¬  dù   ¸n;   qu¸   thêi  h¹n  nãi  trªn   mµ  kh«ng   cã   ý   kiÕn  b»ng v¨n b¶n th× coi nh chÊp thuËn dù ¸n.
  4. 4 § i Ò u  5. GiÊy phÐp ®Çu t  ®îc so¹n th¶o theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t híng dÉn. Trong  thêi  h¹n  7  ngµy lµm  viÖc  kÓ  tõ  ngµy  cÊp GiÊy  phÐp  ®Çu t, GiÊy phÐp   ®iÒu  chØnh,  Ban  qu¶n  lý  göi  GiÊy  phÐp ®Çu t, GiÊy phÐp ®iÒu chØnh vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ,  Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   Qu¶ng   TrÞ   (b¶n   chÝnh)   vµ   Bé   Tµi  chÝnh, Bé Th¬ng m¹i, Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ kü thuËt vµ  c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã liªn quan (b¶n sao). §i Ò u  6. §èi víi c¸c dù  ¸n Ban qu¶n lý  kh«ng  ®îc uû  quyÒn cÊp  GiÊy phÐp  ®Çu t, sau khi tiÕp nhËn, Ban qu¶n lý  gi÷  l¹i  01 bé  hå  s¬  (b¶n sao) vµ  chuyÓn toµn bé  hå  s¬  dù  ¸n cßn  l¹i kÌm theo  ý  kiÕn cña Ban qu¶n lý  vÒ  dù  ¸n  ®Õn Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  tæ chøc thÈm  ®Þnh vµ  cÊp GiÊy phÐp  ®Çu   t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   109   vµ   114   NghÞ   ®Þnh   sè  24/2000/N§­CP  ngµy   31  th¸ng   7  n¨m  2000   vµ  NghÞ   ®Þnh   sè   27/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. §i Ò u  7. 1. Ban qu¶n lý híng dÉn c¸c chñ ®Çu t triÓn khai thùc  hiÖn dù  ¸n; thùc hiÖn qu¶n lý  Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ho¹t  ®éng trong c¸c Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt theo c¸c quy   ®Þnh t¹i Quy chÕ  Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ  xuÊt, Khu cung  nghÖ   cao   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   36/CP   ngµy   24  th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. 2.   Ban   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   viÖc   ®iÒu   chØnh   GiÊy   phÐp  ®Çu t  ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  ®∙  ®îc  ñy quyÒn cÊp GiÊy  phÐp ®Çu t trong ph¹m vi h¹n møc vèn ®Çu t ®îc uû quyÒn. 3. Nh÷ng trêng hîp Ban qu¶n lý quyÕt ®Þnh víi sù tho¶   thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. ­ Do  ®iÒu chØnh GiÊy phÐp  ®Çu t  mµ  vît qu¸ h¹n møc  vèn  ®Çu t  ®îc uû  quyÒn, thay  ®æi môc tiªu hoÆc bæ sung  môc   tiªu   dù   ¸n   thuéc   Danh   môc   lÜnh   vùc   ®Çu   t  cã   ®iÒu  kiÖn. ­ Gi¶m tû lÖ gãp vèn ph¸p ®Þnh cña Bªn ViÖt Nam trong  c¸c trêng hîp liªn doanh hoÆc chuyÓn h×nh thøc liªn doanh  sang ®Çu t 100% vèn níc ngoµi. ­ Gi¶i thÓ  doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi hoÆc  chÊm døt Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tríc thêi h¹n.  4.   Ban   qu¶n   lý   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   vµ  thu håi c¸c GiÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  5. 5 § i Ò u  8. Hµng quý, 6 th¸ng vµ  hµng n¨m, Ban qu¶n lý  tæng hîp  viÖc cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t,    ®iÒu chØnh GiÊy phÐp  ®Çu t,  t×nh   h×nh  ho¹t   ®éng   cña   c¸c   doanh  nghiÖp   trong   c¸c   Khu   c«ng nghiÖp,  Khu chÕ  xuÊt  thuéc  ph¹m vi qu¶n lý  vµ  göi  b¸o c¸o tíi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Uû  ban nh©n d©n tØnh  Qu¶ng TrÞ. §i Ò u  9. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  t¹o mäi  ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ  kiÓm tra Ban qu¶n lý thùc hiÖn c¸c viÖc ®îc uû quyÒn theo  ®óng   quy   ®Þnh,   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vµ   tríc  ChÝnh phñ vÒ viÖc uû quyÒn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u  10. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2