Quyết định 82/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 82/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường nối tiếp từ khu Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S ; 82/2003/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T HAI BÊN TUY N Ư NG N I TI P T KHU N L II N Ư NG TRƯƠNG NNH - GIÁP BÁT QU N HAI BÀ TRƯNG – HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 81/2003/Q -UB ngày 11/07/2003 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát (Qu c l 1), qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - t l 1/500; Xét ngh c a Giám c Quy ho ch - Ki n trúc thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1: Ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính Nhà t, Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND các phư ng: Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Th và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T HAI BÊN TUY N Ư NG N I TI P T KHU N L II N Ư NG TRƯƠNG NNH - GIÁP BÁT, QU N HAI BÀ TRƯNG, HÀ N I - T L 1/500. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 82/2003/Q -UB ngày 11/ 07/ 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng các công trình theo Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - t l 1/500 ư c phê duy t theo Quy t nh s 81/2003/Q -UB ngày 11/7/2003 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát còn ph i theo nh ng qui nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét quy t nh, trên cơ s i u ch nh Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, Giám c S Xây d ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư và xây d ng theo úng qui ho ch chi ti t ư c duy t, x lý k p th i vi c xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n, úng quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i khu v c quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát có t ng di n tích kho ng 20,83ha thu c a bàn các phư ng Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Th thu c Hai Bà Trưng. i u 6: Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát ư c phân khu ch c năng s d ng t như sau: B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T TT Ch c năng Di n tích T l Ghi chú (m2) (%) 1 t công c ng 19.153 9,2
  3. 2 th nh p 10.421 5,0 G m t công trình công c ng, công c ng k t h p nhà cao t ng 3 t cây xanh 2.260 1,1 4 t trư ng h c - Nhà tr 13.515 6,5 5 t B nh vi n 18.993 9,1 6 t di tích l ch s 2.207 1,1 7 t công nghi p - kho tàng 4.725 2,3 8 t 70.037 33,5 Bao g m t nhà gi l i c i t o và xây d ng nhà cao t ng 9 t giao thông 63.062 30,3 Tính t ư ng có m t c t >=11,5m 10 t sông 3.947 1,9 T ng c ng 208.320 100,0 i u 7: t xây d ng các công trình công c ng, b nh vi n, công trình h n h p và cơ quan (có ký hi u CC, BV, HH và CQ) TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD (M2) XD (L N ) (M2) 1 CC T CÔNG C NG CC1 6420 2385 37 10.8 4.00 CC2 468 100 21 1.0 0.21 CC3 2941 1175 40 5.2 2.07 CC4 TR S 132 106 80 2.0 1.60 PHƯ NG TÂN MAI CC5 KHU TH THAO 9192 2206 24 1.3 0.30 VUI CHƠI GI I TRÍ T NG C NG 19153 5972 II BV B NH VI N BV B NH VI N 18993 6648 35 3 1.05 KHÔNG QUÂN T NG C NG 18993 6648
  4. III HH TH NH P HH1 T CÔNG 4860 1572 32 9.2 2.94 C NG K T H P NHÀ HH2 T CÔNG 3245 1020 31 5.1 1.58 C NG K T H P NHÀ HH3 T CÔNG 2316 1059 46 6.7 3.07 C NG K T H P NHÀ T NG C NG 10421 3651 CQ CƠ QUAN CQ CT S N XU T 4725 1600 34 17 2.76 VÀ XNK N M T NG C NG 4725 1600 - Công trình ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i, hài hoà v i khu v c. - Thi t k c a các công trình ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc phê duy t. - Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i quy mô các công trình và tiêu chuNn, qui chuNn xây d ng Vi t Nam. - Khi thi t k , xây d ng ph i chú ý m b o vi c s d ng và ho t ng thu n l i cho nh ng ngư i tàn t t. - Ch gi i xây d ng s ư c S Quy ho ch Ki n trúc c p khi l p d án u tư c a t ng công trình. i u 8: t cây xanh (có ký hi u CX) Các ch tiêu quy ho ch như sau: TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD (M2) XD (L N ) (M2) 1 CX T CÂY XANH K T H P BÃI XE 1 CX1 1188 59 5 1 0.50 2 CX2 1072 54 5 1 0.50
  5. T NG C NG 2260 113 - Tr ng nhi u lo i cây xanh tươi 4 mùa, b trí sân th thao nh , các ư ng d o, gh á ... s d ng h p lý, thu n ti n, tư ng rào thoáng không che ch n t m nhìn, k t h p t ch c khu v c xe công c ng. - Các công trình trong khu cây xanh ư c thi t k , xây d ng ch y u th p t ng phù h p v i c nh quan khu v c. - Khi thi t k , xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n phê duy t. - D c theo các tr c ư ng l n tr ng lo i cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây xanh, cây b i t o c nh quan p cho tr c ư ng và c i t o vi khí h u khu v c. i u 9: t xây d ng trư ng h c, nhà tr , m u giáo (có ký hi u TH và NT) Các ch tiêu quy ho ch như sau: TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD (M2) XD (L N ) (M2) TH- TRƯ NG H C - NT NHÀ TR 1 TH TRƯ NG TI U 11915 3575 30 2.5 0.75 H C & TNCS TÂN MAI 2 NT M U GIÁO M M 1600 640 40 3 1.2 NON TÂN MAI Trư ng h c và nhà tr ư c xây d ng theo úng tiêu chuNn quy ho ch xây d ng Vi t Nam; m b o an toàn giao thông, không m c ng chính tr c ti p ra tr c ư ng giao thông chính. - B trí ti n tích sân bãi xe cho giáo viên và nơi ch cho ph huynh h c sinh t i ón con em. - m b o cách ly ti ng n theo úng quy nh hi n hành. - Hình th c ki n trúc c a các khu trư ng ph i p, m u s c hài hoà, phù h p v i tâm sinh lý t ng c p h c, phù h p v i các công trình xung quanh và v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p v i các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. - Ch gi i xây d ng s ư c S Quy ho ch Ki n trúc c p khi l p d án u tư xây d ng công trình.
  6. i u 10: t di tích l ch s (có ký hi u DT) TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD (M2) XD (L N ) (M2) DT DI TÍCH LNCH S 1 DT1 CHÙA SÉT 1787 536 30 1 0.30 2 DT2 CHÙA LÀNG 420 168 40 1 0.40 TÁM T NG C NG 2207 704 Các khu di tích ph i ư c qu n lý, xây d ng và m r ng theo ph m vi, ranh gi i xác nh theo các qui nh c a nhà nư c. i u 11: t nhà (có ký hi u NO) - t nhà c a dân cư hi n có gi l i c i t o, ch nh trang khi xây d ng m i ph i xin phép xây d ng theo quy nh hi n hành. Hình th c ki n trúc công trình ph i hài hoà và phù h p v i các công trình xung quanh. Các ch tiêu quy ho ch trong các ô t nhà ư c c i t o, ch nh trang. TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD (M2) XD (L N ) (M2) NO NHÀ GI L I C IT O NO1 6421 3082 48 4 1.92 NO2 5333 2826 53 3 1.59 NO3 4263 2046 48 4 1.92 NO4 6430 3408 53 3 1.59 NO5 3083 1233 40 5 2.00 NO6 4959 2628 53 3 1.59 NO7 2284 1096 48 4 1.92 T NG C NG 32773 16321 Các ch tiêu quy ho ch trong các ô t xây d ng nhà cao t ng: TT KÝ CH C NĂNG DI N DI N M XD T.CAOTB H S HI U TÍCH TÍCH (%) (T NG) SD XD
  7. (M2) (M2) (L N ) NHÀ CAO T NG (TÁI NNH CƯ) 1 NO8 6300 1356 22 11.0 2.42 2 NO9 1023 480 47 5.0 2.35 3 NO10 10965 2730 25 11.5 2.88 4 NO11 7590 1900 25 9.0 2.25 5 NO12 3701 1110 30 15.0 4.50 6 NO13 4471 1259 29 7.6 2.20 7 NO14 3214 740 23 11.0 2.53 T NG C NG 37264 9611 i v i các công trình xây d ng nhà cao t ng: t ng 1 s d ng cho m c ích công c ng c a khu nhà và khu v c như: xe, xe, d ch v công c ng... - Khu nhà ph i có ki n trúc p, hài hoà v i c nh quan xung quanh, hi n i mang b n s c văn hoá dân t c, t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư. - Ch gi i xây d ng s ư c S Quy ho ch Ki n trúc c p khi l p d án u tư c a t ng công trình. i u 12: t sông, hành lang b o v sông và lư i i n - Sông Sét: ang và s ư c c i t o, xây d ng theo d án riêng - i v i các công trình hi n có n m trong hành lang b o v sông và tuy n i n cao th nguyên t c là ph i di chuy n, không ư c cơi n i, xây d ng m i. Khi t ch c xây d ng theo quy ho ch s di chuy n m b o an toàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 13: H th ng giao thông - Tuy n ư ng n i t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát có m t c t ngang r ng 40m g m v a hè hai bên m i bên r ng 7,25m, hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m x2=22,5m và gi i phân cánh trung tâm r ng 3,0m (Trong trư ng h p khi b trí ư ng s t ô th trên cao trên tuy n ư ng thì gi i phân cách trung tâm m r ng thành 5,0m và hai bên s thu h p l i). - Tuy n ph Trương nh ư c m r ng trên cơ s tuy n ph Trương nh hi n có v i m t c t ngang r ng 40m g m v a hè hai bên m i bên r ng 7,25m, hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m x2 = 22,5m và gi i phân cách trung tâm r ng 3,0m. - Cu i tuy n giáp v i khu n L II và III, tuy n k t thúc giao v i ư ng quy ho ch n i t khu n L II xu ng phía Nam ư ng Trương nh - Giáp Bát có m t c t ngang r ng 30m.
  8. - M ng lư i ư ng nhánh trong khu nhà ư c b trí n các công trình cao t ng hai bên tr c ư ng và ư c n i v i m ng ư ng hi n có c a các khu dân cư v i quy mô m t c t ngang r ng t 13,5m ¸ 17,5m. Lòng ư ng xe ch y r ng 7,5m. - Ngoài ra còn có m t s tuy n ư ng n i b v i m t c t ngang r ng £ 11,5m có b trí các công trình h t ng k thu t như: i n, thoát nư c, c p nư c, c p thông tin, cáp truy n hình ... - Khi xây d ng các tuy n ư ng ph i xây d ng ng b v i các công trình h t ng k thu t khác. - Bãi xe: i v i các công trình công c ng, h n h p, cơ quan, nhà cao t ng ... ph i có di n tích xe n i b phù h p v i tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 14: ChuNn b k thu t * San n n: - Cao san n n ph i m b o yêu c u thoát nư c c a công trình và phù h p v i cao kh ng ch chung c a khu v c. - Cao san n n th p nh t: +6,30m. - Cao san n n cao nh t: +6,50m. - Riêng khu v c ư ng Trương nh có cao san n n là: £+6,70m ( phù h p v i cao ư ng hi n có). * Thoát nư c mưa: - Lưu v c 1: Thoát nư c mưa theo các tuy n c ng xây d ng d c theo các tuy n ư ng thoát ra sông Sét. - Lưu v c 2: Thoát nư c mưa ch y theo các tuy n c ng xây d ng d c theo các tuy n ư ng x vào mương thoát nư c hi n có phía ông (Giáp v i khu n L II) tuy n ư ng r i ch y vào mương bao h Yên S . Cao t c ng: Ph i m b o thoát nư c cho các công trình và c ng thoát theo ch t ch y. Toàn b các tuy n c ng thoát nư c ư c b trí dư i lòng ư ng. i v i các d i t quy ho ch xây d ng giáp v i khu dân cư hi n t i, nơi có cao th p so v i yêu c u thoát nư c ph i xây d ng các tuy n rãnh có n p an thoát vào các tuy n c ng không gây úng ng p trong khu v c dân cư. i u 15: H th ng c p nư c Ngu n nư c ư c l y t tuy n ng truy n d n D600mm d ki n l p t d c theo tr c ư ng 40m n i t khu n L II n ư ng Kim ng. Trong ó:
  9. - Phía B c tr c ư ng 40m t tuy n ng phân ph i chính D160mm cung c p nư c cho các công trình ư c xây d ng phía B c tr c ư ng. - Phía Nam tr c ư ng 40m t tuy n ng phân ph i chính D160mm, cung c p nư c cho các công trình ư c xây d ng phía Nam tr c ư ng. - Các i m u n i ư ng ng D160mm ư c u vào tuy n ng D600mm trên tr c ư ng. Các công trình cao t ng: ư c c p nư c thông qua tr m bơm, b ch a. Các công trình th p t ng (3 t ng tr xu ng): ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n ng phân ph i chính trong khu v c. B trí các h ng c u ho d c theo các tuy n ng truy n d n nư c, v i kho ng cách t 100m n 150m, v trí thu n ti n v giao thông. i u 16: H th ng c p i n và thông tin bưu i n * C p i n: - Ngu n c p i n cho các ph t i hai bên tuy n ư ng này là tr m bi n th 110/10/6KV Mai ng và m t s tr m bi n th hi n có khác có khác ư c c i t o, nâng công su t. - V trí các tr m bi n th ư c l p t g n trung tâm ph t i v i bán kính ph c v kho ng cách 300m và g n ư ng giao thông. - Tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th i b ng cáp ng m. - Lư i h th có c p i n áp 380/220KV. - T các tr m bi n th có các l h th c p i n cho công trình và chi u sáng ư ng ph , các tuy n h th i ng m. * Thông tin bưu i n: Ph c v các thuê bao ư c l y t t ng ài Giáp Bát hi n có, m ng lư i bưu i n i b ng cáp ng m. i u 17: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: * Thoát nư c bNn: Nư c th i sinh ho t sau khi ã x lý sơ b ư c thoát vào ư ng c ng riêng. Trư c m t khi chưa có h th ng thoát nư c th i c l p, các tuy n c ng này ư c u n i vào h th ng c ng thoát nư c mưa t i m t s i m. T i m u n i tr i, h th ng thoát nư c là h th ng c ng chung. * V sinh môi trư ng: - i v i các khu v c xây d ng nhà cao t ng quy nh t i các i m thu gom rác th i t i các b rác do ơn v có ch c năng làm công tác v sinh môi trư ng ô th n thu gom và v n chuy n n khu x lý rác c a thành ph .
  10. - i v i khu dân cư hi n có hàng ngày rác th i ư c thu gom theo gi quy nh, th ng nh t. - i v i trư ng h c, cơ quan, b nh vi n, công c ng ph i b trí b rác ho c thùng rác có n p y kín và h p ng thu gom v n chuy n rác v i ơn v có ch c năng v môi trư ng ô th . - Trên tr c ư ng t các thùng rác nh công c ng, kho ng cách c a các thùng rác t 60m¸80m/1thùng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 18: i u l này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19: Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, a chính Nhà t và Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng căn c quy ho ch chi ti t ư c duy t và i u l này qu n lý, ki m tra và hư ng d n các t ch c, cơ quan và nhân dân th c hi n xây d ng theo qui ho ch và qui nh c a pháp lu t. i u 20: Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - t l 1/500 và b n i u l này ư c công b công khai cho m i t ch c, cơ quan và nhân dân bi t qu n lý, th c hi n và giám sát th c hi n, và ư c lưu gi t i: - U ban nhân dân Thành ph - S Quy ho ch Ki n trúc -S a chính Nhà t - S Xây d ng - U ban nhân dân qu n Hai Bà Trưng.
Đồng bộ tài khoản