Quyết định 83/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 83/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s nhóm m t hàng quy nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 12 tháng 10 năm 2008. i u 2. Bãi b m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i các m t hàng thu c nhóm 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 2309, 7209 và 7210 quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC nêu trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c;
  2. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Xuân Hà - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C S A I THU SU T THU NH P KH U M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 83/2008/Q -BTC ngày 03 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 02.01 Th t trâu, bò, tươi ho c ư p l nh. 0201 10 00 00 - Th t c con và n a con không u 17 0201 20 00 00 - Th t pha có xương khác 17 0201 30 00 00 - Th t l c không xương 17 02.02 Th t trâu, bò, ông l nh. 0202 10 00 00 - Th t c con và n a con không u 17 0202 20 00 00 - Th t pha có xương khác 17 0202 30 00 00 - Th t l c không xương 17 02.03 Th t l n, tươi, ư p l nh ho c ông l nh -Tươi ho c ư p l nh: 0203 11 00 00 - - Th t c con và n a con không u 27 0203 12 00 00 - - Th t mông, th t vai và các m nh c a chúng, có xương 27 0203 19 00 00 - - Lo i khác 27 - ông l nh: 0203 21 00 00 - - Th t c con và n a con không u 27 0203 22 00 00 - - Th t mông, th t vai và các m nh c a chúng, có xương 27 0203 29 00 00 - - Lo i khác 27
  3. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 02.06 Ph phNm ăn ư c sau gi t m c a l n, trâu, bò, c u, dê, ng a, la, l a tươi, ư p l nh ho c ông l nh. 0206 10 00 00 - C a trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 13 - C a trâu, bò, ông l nh: 0206 21 00 00 - - Lư i 13 0206 22 00 00 - - Gan 13 0206 29 00 00 - - Lo i khác 13 0206 30 00 00 - C a l n, tươi ho c ư p l nh 13 - C a l n, ông l nh: 0206 41 00 00 - - Gan 13 0206 49 00 00 - - Lo i khác 13 0206 80 00 00 - Lo i khác, tươi ho c ư p l nh 13 0206 90 00 00 - Lo i khác, ông l nh 13 02.07 Th t và ph phNm ăn ư c sau gi t m , c a gia c m thu c nhóm 01.05, tươi, ư p l nh ho c ông l nh. - C a gà thu c loài Gallus Domesticus 0207 11 00 00 - - Chưa ch t m nh, tươi hoăc ư p l nh 40 0207 12 00 00 - - Chưa ch t m nh, ông l nh 40 0207 13 00 00 - - ã ch t m nh và ph ph m sau gi t m , tươi ho c ư p 40 l nh 0207 14 - - ã ch t m nh và ph ph m sau gi t m , ông l nh: 0207 14 10 00 - - - Cánh 20 0207 14 20 00 - - - ùi 20 0207 14 30 00 - - - Gan 20 0207 14 90 00 - - - Lo i khác 20 - C a gà Tây: 0207 24 00 00 - - Chưa ch t m nh, tươi hoăc ư p l nh 40 0207 25 00 00 - - Chưa ch t m nh, ông l nh 40 0207 26 00 00 - - ã ch t m nh và ph ph m sau gi t m , tươi ho c ư p 40 l nh
  4. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 0207 27 - - ã ch t m nh và ph ph m sau gi t m , ông l nh: 0207 27 10 00 - - - Gan 20 0207 27 90 00 - - - Lo i khác 20 - C a v t, ngan, ng ng ho c gà lôi (gà Nh t B n): 0207 32 - - Chưa ch t m nh, tươi hoăc ư p l nh: 0207 32 10 00 - - - C a v t 40 0207 32 20 00 - - - C a ngan, ng ng ho c gà lôi (gà Nh t B n) 40 0207 33 - - Chưa ch t m nh, ông l nh: 0207 33 10 00 - - - C a v t 40 0207 33 20 00 - - - C a ngan, ng ng ho c gà lôi (gà Nh t B n) 40 0207 34 00 00 - - Gan béo, tươi ho c ư p l nh 15 0207 35 00 00 - - Lo i khác, tươi ho c ư p l nh 15 0207 36 - - Lo i khác, ông l nh: 0207 36 10 00 - - - Gan béo 15 0207 36 90 00 - - - Lo i khác 15 07.13 Các lo i rau u khô, ã bóc v qu , ã ho c chưa bóc v h t ho c làm v h t. 0713 10 - u Hà Lan (Pisum sativum): 0713 10 10 00 - - Phù h p làm gi ng 0 0713 10 90 - - Lo i khác: 0713 10 90 10 - - - Lo i dùng làm th c ăn cho ng v t 13 0713 10 90 90 - - - Lo i khác 13 0713 20 - u Hà Lan lo i nh (garbanzos): 0713 20 10 00 - - Phù h p làm gi ng 0 0713 20 90 00 - - Lo i khác 13 - u h t (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 31 - - u thu c loài Vigna mungo (L.) Hepper ho c Vigna radiata (L.) Wilczek: 0713 31 10 00 - - - Phù h p làm gi ng 0 0713 31 90 00 - - - Lo i khác 13
  5. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 0713 32 -- uh t nh (Adzuki) (Phaseolus ho c Vigna angularis): 0713 32 10 00 - - - Phù h p làm gi ng 0 0713 32 90 00 - - - Lo i khác 13 0713 33 -- u tây, k c u tr ng (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 00 - - - Phù h p làm gi ng 0 0713 33 90 00 - - - Lo i khác 13 0713 39 - - Lo i khác: 0713 39 10 00 - - - Phù h p làm gi ng 0 0713 39 90 00 - - - Lo i khác 13 0713 40 - u lăng: 0713 40 10 00 - - Phù h p làm gi ng 0 0713 40 90 00 - - Lo i khác 13 0713 50 - u t m (Vicia faba var. major) và u ng a (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 0713 50 10 00 - - Phù h p làm gi ng 0 0713 50 90 00 - - Lo i khác 13 0713 90 - Lo i khác: 0713 90 10 00 - - Phù h p làm gi ng 0 0713 90 90 00 - - Lo i khác 13 10.08 Ki u m ch, kê, h t cây thóc chim; các lo i ngũ c c khác. 1008 10 00 00 - Ki u m ch 5 1008 20 00 00 - Kê 2 1008 30 00 00 - H t cây thóc chim (h lúa) 10 1008 90 00 00 - Ngũ c c khác 5 23.09 Ch phNm dùng trong chăn nuôi ng v t. 2309 10 - Th c ăn cho chó ho c mèo, ã óng gói bán l : 2309 10 10 00 - - Ch a th t 0 2309 10 90 00 - - Lo i khác 0
  6. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 2309 90 - Lo i khác: - - Th c ăn hoàn ch nh: 2309 90 11 00 - - - Lo i dùng cho gia c m 8 2309 90 12 00 - - - Lo i dùng cho l n 8 2309 90 13 00 - - - Lo i dùng cho tôm 0 2309 90 19 00 - - - Lo i khác 0 2309 90 20 00 - - Ch t t ng h p, ch t b tr ho c ch t ph gia th c ăn 0 2309 90 30 00 - - Lo i khác, có ch a th t 0 2309 90 90 00 - - Lo i khác 0 72.09 Các s n phNm s t ho c thép không h p kim ư c cán ph ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, cán ngu i (ép ngu i), chưa dát ph , m ho c tráng. - d ng cu n, không ư c gia công quá m c cán ngu i (ép ngu i): 7209 15 00 00 - - Có chi u dày t 3mm tr lên 7 7209 16 00 00 - - Có chi u dày trên 1mm n dư i 3mm 7 7209 17 00 00 - - Có chi u dày t 0,5mm n 1mm 7 7209 18 - - Có chi u dày dư i 0,5 mm: 7209 18 10 00 - - - T m thép en (tôn en) cán tráng thi c (Tin - mill 3 blackplate - TMBP) 7209 18 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng 7 và chi u dày không quá 0,17 mm 7209 18 90 00 - - - Lo i khác 7 - d ng không cu n, không ư c gia công quá m c cán ngu i (ép ngu i): 7209 25 00 00 - - Có chi u dày t 3 mm tr lên 7 7209 26 00 00 - - Có chi u dày trên 1mm n dư i 3mm 7 7209 27 00 00 - - Có chi u dày t 0,5mm n 1mm 7 7209 28 - - Có chi u dày dư i 0,5mm: 7209 28 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng 7 và chi u dày không quá 0,17 mm 7209 28 90 00 - - - Lo i khác 7
  7. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7209 90 - Lo i khác: 7209 90 10 00 - - Hình lư n sóng 7 7209 90 90 00 - - Lo i khác 7 72.10 Các s n phNm s t ho c thép không h p kim ư c cán ph ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, ã ph , m ho c tráng. - ư c m ho c tráng thi c: 7210 11 - - Có chi u dày t 0,5 mm tr lên: 7210 11 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng 7 lư ng 7210 11 90 00 - - - Lo i khác 7 7210 12 - - Có chi u dày dư i 0,5 mm: 7210 12 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng 7 lư ng 7210 12 90 00 - - - Lo i khác 7 7210 20 - ư c m ho c tráng chì, k c h p kim chì thi c: 7210 20 10 00 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và 0 chi u dày không quá 1,5 mm 7210 20 90 00 - - Lo i khác 0 7210 30 - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân: 7210 30 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 30 10 10 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm 10 7210 30 10 90 - - - Lo i khác 5 7210 30 90 - - Lo i khác: 7210 30 90 10 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6 % tr lên tính theo tr ng 10 lư ng và chi u dày không quá 1,2 mm 7210 30 90 90 - - - Lo i khác 5 - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp khác: 7210 41 - - Hình lư n sóng: 7210 41 10 00 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm 12 7210 41 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng 10 và chi u dày không quá 1,5 mm
  8. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7210 41 90 00 - - - Lo i khác 10 7210 49 - - Lo i khác: 7210 49 10 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm: 7210 49 10 10 - - - - ư c ph , m ho c tráng k m b ng phương pháp h p 0 kim hoá b m t có hàm lư ng carbon dư i 0,04% tính theo tr ng lư ng 7210 49 10 90 - - - - Lo i khác 12 7210 49 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng 10 và chi u dày không quá 1,5 mm 7210 49 90 00 - - - Lo i khác 10 7210 50 00 00 - ư c m ho c tráng b ng oxit crom ho c b ng crom và oxit 3 crom - ư c m ho c tráng nhôm: 7210 61 - - ư c m ho c tráng h p kim nhôm-k m: 7210 61 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 61 10 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 12 7210 61 10 90 - - - - Lo i khác 10 7210 61 90 - - - Lo i khác: 7210 61 90 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 12 7210 61 90 90 - - - - Lo i khác 10 7210 69 - - Lo i khác: 7210 69 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 69 10 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 12 7210 69 10 90 - - - - Lo i khác 10 7210 69 90 - - - Lo i khác: 7210 69 90 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 12 7210 69 90 90 - - - - Lo i khác 10 7210 70 - ư c sơn, quét vécni ho c ph plastic: 7210 70 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: - - - Không ph , m ho c tráng kim lo i:
  9. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7210 70 10 11 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm thu c 3 nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 10 19 - - - - Lo i khác 10 7210 70 10 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì, ô xít crom ho c b ng 3 crom và ô xít crom - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, chi u dày dư i 1,2 mm: 7210 70 10 31 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm thu c 3 nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 10 39 - - - - Lo i khác 12 7210 70 10 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 5 chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 10 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương pháp 10 khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 10 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày không 12 quá 1,2 mm 7210 70 10 90 - - - Lo i khác 0 7210 70 90 - - Lo i khác: - - - Không ph , m ho c tráng kim lo i: 7210 70 90 11 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm thu c 3 nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 90 19 - - - - Lo i khác 10 7210 70 90 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì, ô xít crom ho c b ng 3 crom và ô xít crom - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, chi u dày dư i 1,2 mm: 7210 70 90 31 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm thu c 3 nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 90 39 - - - - Lo i khác 10 7210 70 90 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 5 chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 90 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương pháp 10 khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 90 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày không 12 quá 1,2 mm
  10. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7210 70 90 90 - - - Lo i khác 0 7210 90 - Lo i khác: 7210 90 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 90 10 10 - - - Chưa ư c ph , m ho c tráng kim lo i 5 7210 90 10 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì ho c ôxít crôm ho c b ng 3 crôm và ôxít crôm 7210 90 10 30 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 10 chi u dày không quá 1,2 mm 7210 90 10 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 5 chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 10 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương pháp 10 khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 10 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày không 12 quá 1,2 mm 7210 90 10 90 - - - Lo i khác 0 7210 90 90 - - Lo i khác: 7210 90 90 10 - - - Chưa ư c ph , m ho c tráng kim lo i 5 7210 90 90 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì ho c ôxít crôm ho c b ng 3 crôm và ôxít crôm 7210 90 90 30 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 10 chi u dày không quá 1,2 mm 7210 90 90 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, 5 chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 90 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương pháp 10 khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 90 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày không 12 quá 1,2 mm 7210 90 90 90 - - - Lo i khác 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản