Quyết định 848/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 848/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 848/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 848/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 848/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 848/2001/Q -TCHQ NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C S A I, B SUNG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u qui nh tài i u 7 Ngh nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư s 92/1999/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính qui nh th m quy n n nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c i u 3 Quy t nh 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T NNH i u 1: i u ch nh giá t i thi u m t s m t hàng qui nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và b sung giá t i thi u các m t hàng phát sinh ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2: Giá t i thi u c a các m t hàng i u ch nh t i quy t nh này thay th giá t i thi u các m t hàng cùng lo i qui nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các Ông C c trư ng C c ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c h i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê M nh Hùng ( ã ký)
  2. B NG GIÁ S A I, B SUNG B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 177/2001/Q -TCHQ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 848/2001/Q -TCHQ ngày 11 tháng 8 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng ơn v Giá t i tính thi u (USD) CHƯƠNG 4 * S a chua lít 0,60 * M t hàng s a b t nguyên li u qui nh t i b ng giá 177/2001/Q -TCHQ bao g m các lo i s a b t óng trong bao bì t 25 kg tr lên * H y b khung giá m t hàng: Pho-mát; Bơ các lo i qui nh t i b ng giá ban hành kèm theo quy t nh s : 177/2001/Q - TCHQ và áp d ng khung giá sau: * Pho-mát: + Lo i óng gói dư i 1kg kg 3,50 + Lo i óng trong bao bì t 1k tr lên kg 2,50 * Bơ (m n, nh t): + Lo i óng gói dư i 1kg kg 2,50 + Lo i óng trong bao bì t 1kg tr lên kg 1,70 CHƯƠNG 44 * Ván dăm g ép: + Lo i không ph nh a ho c sơn - Lo i dày t 3mm tr xu ng m2 0,50 - Lo i dày trên 3mm n 6mm m2 0,80 - Lo i dày trên 6mm n 9mm m2 1,20 - Lo i dày trên 9mm n 12mm m2 1,60 - Lo i dày trên12mm n 15mm m2 1,80 - Lo i dày trên 15mm n 18mm m2 2,20 - Lo i dày trên 18mm n 25mm m2 2,50 - Lo i dày trên 25mm m2 3,00 CHƯƠNG 39 * Màng (t m, phi n) plastic tráng keo, m t m t có m t l p gi y b o v : + Lo i chưa in hình, in ch
  3. - Kh trên 1m kg 1,80 - Kh n 1m kg 1,20 + Lo i ã in hình, in ch tăng thêm 20% CHƯƠNG 48 * Gi y và bìa tráng, láng, ph 2 m t (tr các lo i gi y in, gi y vi t, gi y photocopy qui nh t i các m c 1.4, 1.5, 1.6 c a chương này). + Lo i nh lư ng dư i 80gr/m2 t n 880,00 + Lo i nh lư ng t 80gr/m2 n dư i 120gr/m2 t n 750,00 + Lo i nh lư ng t 120gr/m2 n dư i 230gr/m2 t n 650,00 + Lo i nh lư ng t 230gr/m2 n dư i 350gr/m2 t n 580,00 + Lo i nh lư ng t 350gr/m2 tr lên t n 550,00 CHƯƠNG 50, 51, 52 * V i gi da: + Lo i ph nh a kg 0,70 + Lo i ph PVC kg 1,00 CHƯƠNG 73 * Ch u r a bát b ng lo i thép không g + Lo i do Trung Qu c s n xu t: - Lo i ơn Chi c 4,00 - Lo i ôi Chi c 6,00 + Lo i do các nư c khác s n xu t tính b ng 140% lo i do Trung Qu c s n xu t CHƯƠNG 84 * Linh ki n, c m linh ki n ng cơ 15HP lo i thùng nư c + C m thân máy B 60,00 + C m quy lát B 9,00 + C m biên - piston B 14,00 + C m tr c khu u- tr c cân b ng B 43,00 + C m nhiên li u B 9,00 + C m bơm d u nh n B 1,80 + C m cam B 3,70
  4. + C m n p trư c B 16,00 + C m ư ng n p B 2,70 + C m ư ng x B 1,80 + C m bơm nhiên li u cao áp B 3,40 + C m vòi phun B 2,00 + C m thùng nư c B 9,80 + D ng c i kèm B 12,00 + Bao bì óng gói B 9,80 * Linh ki n, c m linh ki n ng cơ 15HP lo i két nư c + èn + C m thân máy B 60,00 + C m quy lát B 9,0 + C m biên - piston b 14,00 + C m tr c khu u- tr c cân b ng b 43,00 + C m nhiên li u b 9,00 + C m bơm d u nh n b 1,80 + C m cam b 3,70 + C m n p trư c b 16,00 + C m ư ng n p b 2,70 + C m ư ng x b 1,80 + C m bơm nhiên li u cao áp b 3,40 + C m vòi phun b 2,00 + C m két nư c + èn b 50,00 + D ng c i kèm b 12,00 + Bao bì óng gói b 9,80 * Các c m linh ki n c a ng cơ nêu trên n u nh p khNu theo d ng linh ki n ng b c a c m chi ti t thì tính b ng 90% giá c a c m linh ki n nêu trên. Trư ng h p nh p khNu không ng b thì tính giá tách t ng linh ki n chi ti t trên cơ s giá c a c m linh ki n chi ti t ã xây d ng t i b ng giá * Các c m linh ki n c a ng cơ có công su t khác 15HP ư c tính trên cơ s qui i lo i 15HP CHƯƠNG 87
  5. * H y b khung giá b linh ki n ng b xe máy qui nh t i m c P chương 87 b ng giá s 177/2001/Q -TCHQ và áp d ng khung giá sau: a. B linh ki n xe máy ng b (d ng CKD) + Hi u HONDA @ 150 cc B 2.500,00 + Hi u SUZUKI Epicuro 150 cc B 2.500,00 + Hi u Piaggio X9 B 2.500,00 + Hi u Pantheon 150 cc B 2.500,00 + Xe máy PGO các hi u CHARGE, TIREX, MY BUBU do B 700,00 ài Loan s n xu t dung tích 125 cc tr lên b. B linh ki n ng b xe máy (d ng CKD) chưa ư c qui nh c th t i m c a nêu trên ư c tính b ng giá t i thi u xe nguyên chi c cùng lo i qui nh t i b ng giá s : 164/2000/Q -BTC ngày 10/10/2000 c a B trư ng B Tài chính tr i 70 USD/b . * Bu-ji xe máy: + Do G7 s n xu t Chi c 0,60 + Do các nư c khác s n xu t Chi c 0,30 CHƯƠNG 91 * ng h i n t do Th y S s n xu t hi u Tissot Chi c 35,00
Đồng bộ tài khoản